Pandemia przyniosła kryzys

Koronakryzys dotyka wszystkie regiony w kraju, nie ma wyjątków. Różnice widać tylko w skali uderzenia, a pod tym względem najbardziej stratna może być ściana zachodnia – czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Potwierdzeniem tych informacji są dane płynące z urzędu statystycznego. – Z niepokojem przyglądamy się lubuskiej gospodarce i staramy się utrzymać nasze inwestycje – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreśla, że takich spadków w regionie nie było od dawna. 

– Nie jest dobrze, taki spadek zatrudnienia i wynagrodzeń mieliśmy w lubuskiej gospodarce w 2012 r., bezrobocie w kwietniu wzrosło do 6 proc. Nasze dochody z PIT i CIT spadły tylko za kwiecień o blisko 50 proc. Zauważalny jest duży spadek produkcji sprzedanej przemysłu, budowlanej i detalicznej. Dlatego samorząd lubuski nie rezygnuje z realizacji kluczowych inwestycji publicznych, oszczędzamy ale na działalności bieżącej – informuje marszałek Elżbieta Anna Polak. 

SAMORZĄDOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

FORMY WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE2020 (RPO-L2020): Czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:
• 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,
• 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,
• 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,
• 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.
Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).
Prosimy o wybranie jednego, odpowiedniego dla Państwa terminu. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejnośc zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.
Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Deparatmentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

UWAGA!! konkurs kulinarny!

Rusza I edycja konkursu: „Tradycyjne Lubuskie”

Konkurs skierowany jest do producentów produktów regionalnych z terenu województwa lubuskiego, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych firm i osób fizycznych, które wytwarzają produkty i potrawy i które gotują w oparciu o tradycyjne receptury i lokalne surowce. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.

 Celem konkursu jest: Czytaj dalej

I ja mogę być aktywny po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach

I ja mogę być aktywny po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach”

Projekt jest realizowany w okresie od 01-01-2020 do 31-01-2021 r.


CEL PROJEKTU: Celem projektu jest doprowadzenie 33 mieszkańców województwa lubuskiego (62%K) biernych zawodowo w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia poprzez podniesienie ich kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.01.2020-31.01.2021 r. Czytaj dalej

Umowa podpisana – 30 mln zł trafi do firm


To już pewne – 30 mln zł trafi do lubuskich przedsiębiorców. Umowę na Lubuskie Bony Wsparcia podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński. Za realizację projektu będą odpowiadały: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. – Od samego początku epidemii wiedzieliśmy, że musimy pilnie obserwować lubuską gospodarkę. Tak też się stało. Dzięki temu byliśmy w stanie szybko przygotować program wsparcia dla firm – mówił Marcin Jabłoński podpisując symboliczną, bo już 1000 umowę realizowaną ze środków RPO-Lubuskie 2020.

Wsparcie dla firm dotkniętych epidemią

Lubuskie Bony Wsparcia stanowią pomoc dla firm, które przechodzą problemy w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Autorskie narzędzie stworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trafi do setek firm. Będzie to forma dotacji mająca na celu poprawienie płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

– Jako przedsiębiorca myślę, że dzisiaj potrzebujemy wsparcia, abyśmy mogli dalej funkcjonować. Ten program różni się od innych tym, że liczy się nie tylko czas złożenia wniosków, ale także potencjalna efektywność wsparcia. Będziemy oceniać też, na ile udzielona pomoc da firmie szansę na przetrwanie – mówiL Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Wysokość wsparcia

Bon będzie udzielany na cele obrotowe i inwestycyjne. Poziom dofinansowania wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota będzie zależna od wielkości firmy: Czytaj dalej