Otwarty konkurs ofert Województwa Lubuskiego. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego
Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”
          Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w dniu 10 grudnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Lubuskiego oraz budowie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży. Zadanie skierowane jest dla dzieci klas I-VIII szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Dziewczęta i chłopcy klas starszych mają zapewniony powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkurs ofert Polska pomoc rozwojowa 2020 ogłoszony!

OGŁOSZENIE KONKURSU Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2020”

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020″, w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów (celów ogólnych) działań objętych ww. dokumentem.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

13 800 000 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

KONKURS WNIOSKÓW POLSKO-LITEWSKIEGO FUNDUSZU WYMIANY MŁODZIEŻY NA ROK 2020 OTWARTY!

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2020 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
 • Krzewienie wiedzy o wspólnej historii:
  • Człowieczeństwo w nieludzkich czasach – promowanie postaci polskich i litewskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
  • Rola św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży, w odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę i Litwę.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2020


Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Spółdzielnia Socjalna PARADISE

Spółdzielnia Socjalna PARADISE to kolejny podmiot Ekonomii Społecznej, który pozytywnie przeszedł proces Inkubacji i Animacji w LOWES, finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy z obszaru wykluczenia społecznego.

Spółdzielnia ma swoją siedzibę w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej 1.

Działalność Spółdzielni to:

Usługi kulinarne oraz obsługa:

-Wesela
-Komunie
-Stypy
-Jubileusze
-Możliwość wypożyczenia naczyń

Sprzątanie

-Mycie okien
-Pranie dywanów i tapicerek
-Sprzątanie pomieszczeń biurowych
-Sprzątanie po remontach

Opieka nad osobami starszymi

-Pomoc przy sprzątaniu
-Zakupy
-Gotowanie
-Wykupienie recept

Spółdzielnia współpracuje z Urzędem Miasta, Spółdzielnią Mieszkaniową oraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

Miło nam również poinformować, że Spółdzielnia Socjalna PARADIS w tegorocznej odsłonie Konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego” w kategorii debiuty otrzymała wyróżnienie w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na swoją promocję. Otrzymane wyróżnienie zamierza przeznaczyć na zakup banerów, tablic informacyjnych czy wizytówek.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Spółdzielni Socjalnej PARADISE oraz do Wspierania Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Strona Facebookowa SS „PARADISE” kliknij TUTAJ

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 8 listopada 2019 r., Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 50 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

„Ogłoszenie o konkursie z dnia 4 grudnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 30 grudnia  2019 r., godz. 15:00

p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza  konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. Ogłoszenie naboru

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe;
 3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
 4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ