27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to międzynarodowy dzień kalendarzowy obchodzony corocznie 27 lutego. Oficjalnie uznany i ogłoszony przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2010 r. i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014 r. Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi. Światowy Dzień NGO to dzień dla organizacji pozarządowych na całym świecie, podczas którego mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ma na celu edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu. Światowy Dzień NGO daje okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.

Rusza konkurs dla młodych!

W marcu ruszy kolejna edycja Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Aż 15 tys. zł na jeden pomysł, a w sumie prawie milion złotych. Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu. W tym roku młodzi pieniądze pozyskają na działania promocyjne w aż 5 tematach. W porównaniu do poprzednich edycji czeka też większe dofinansowanie. Tym razem na pojedynczy projekt przygotowano nawet 15 tys. zł. Tegoroczna edycja LOIM nawiązuje do pięciu sfer aktywizacji uczestników zadań: promowania idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowania wolontariatu. Powyższa tematyka związana jest z aktualnie panującą sytuacją. Ważne, by projekty angażowały młodzież, bo do nich ten konkurs jest skierowany. Po środki mogą sięgnąć stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Chętni mogą liczyć na pomoc pod numerem tel. (68) 45 65 788 lub (68) 45 65 560, piszać na e-mail: sekretariat.dm@lubuskie.pl lub s.sobczyk@lubuskie.pl. Szczegółowe informacje znajdować się będą na stronie BIP www.lubuskie.pl oraz w Generatorze eNGO na stronie www.lubuskie.engo.org.pl, przez który należy złożyć ofertę.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pt.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”
1.ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
B. udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;
C. rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;
D. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
E. rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).
 2. UPRAWNIONE PODMIOTY
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
  Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.
  Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.:

Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta przez Radę Ministrów.

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła dzisiaj pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – Strategia będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to rozwiązania systemowe, ale też kierowanie większego strumienia pieniędzy na wsparcie tej grupy – wzrost renty socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczeń pielęgnacyjnych.
Prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zostały zapoczątkowane pod koniec 2016 r. W 2020 r. Strategia została znacząco rozszerzona i skonkretyzowana. Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

 • Przyjęta dzisiaj przez Radę Ministrów pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, na stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych, które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii:
  I. Niezależne życie
  II. Dostępność
  III. Edukacja
  IV. Praca
  V. Warunki życia i ochrona socjalna
  VI. Zdrowie
  VII. Budowanie świadomości
  VIII. Koordynacja
  więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami

Rozliczamy PIT? – komu przekazać 1%

15 lutego rusza oficjalnie sezon rozliczeń podatkowych. Jak przekazać? Komu? Zachęcamy do wspierania jednym procentem organizacji pożytku publicznego. Podobnie jak w ubiegłych latach możemy to zrobić papierowo, wpisując do swojego PIT-u nr KRS wybranej OPP, możemy także skorzystać przez internet z usługi Twój e-PIT.

 1. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne: zwierzęta, kultura, osoby bezdomne?
  Organizacji pożytku publicznego jest prawie 9 tysięcy.
 2. Poszukaj organizacji w swojej okolicy.
 3. Sprawdź, co organizacja zrobiła do tej pory – zajrzyj do sprawozdań.
 4. Złóż PIT.

Posiedzenie RKRES 16.02.2021

PROGRAM POSIEDZENIA REGIONALNEGO KOMITETU ROWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 16 lutego 2021
prowadzący: Daniel Fąferko (przewodniczący RKRES)

godz.: 10.00-11.00 – Plany działalności OWES i ROPS na 2021r. – prezentacja Anna Serba, Marta Kowalska, Agnieszka Krzaczkowska z zespołem Informacja o stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2027 – prezentacja Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Krystyna Górnicka
godz.: 11.00-11.10 Przerwa
godz.: 11.10-13.15 Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 Ministerstwa Funduszy i Rozwoju – wypracowanie uwag do konsultacji społecznych projektu. Wprowadzenie Cezary Miżejewski OZRSS. Warsztaty w grupach roboczych. Prowadzenie Daniel Fąferko oraz Piotr Pietrzak, konsultant regionalny projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Link do spotkania na platformie ZOOM
https://zoom.us/j/94024898929?pwd=dEQvT09IdEZtcXgzZVRtTnB4RHFqZz09

Dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć transmisję z konsultacji województwa lubuskiego, link na platformie You Tube.
https://youtu.be/_kAVXYWWTEo

Koniec lockdownu dla placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na podstawie którego od najbliższego poniedziałku otwarte zostaną placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. Decyzja rządu oznacza powrót do pracy po lockdownie dla ponad 1,2 tys. placówek działających w całym kraju.
To bardzo ważne placówki w systemie wsparcia rodziny, które nie tylko są miejscami organizacji czasu wolnego dzieci po lekcjach, ale prowadzą również specjalistyczną pomoc, w tym zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne czy kompensacyjne. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r mocy – od poniedziałku, 15 lutego – otwarte zostają placówki wsparcia dziennego działające na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1,2 tys. placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminy oraz powiaty. Zapewniają one miejsce dla ponad 54 tys. dzieci i młodzieży. Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W pracy placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami, opiekunami i placówkami oświatowymi.

https://www.gov.pl/web/rodzina/koniec-lockdownu-dla-placowek-dziennego-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy

Lubuskie ma Strategię Rozwoju do 2030 roku.

Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Założenia Strategii omówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Cel główny to: inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. – Wizja i cel główny zgodne są z programami rządowymi i ukierunkowaniem polityki spójności. Na podstawie Strategii będziemy pisać Regionalny Program Operacyjny i inne programy branżowe, które będą narzędziami do wykonania Strategii – podkreślała E. Polak.

 1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna
 • Będziemy się starali wykorzystać infrastrukturę, której wcześniej nie mieliśmy. Nie mieliśmy wcześniej infrastruktury naukowo-badawczej. Teraz mamy parki naukowo-technologiczne, gdzie skutecznie może odbywać się transfer wiedzy do biznesu, budujemy Park Technologii Kosmicznych i planujemy zbudować inkubator przedsiębiorczości. Stawiamy na wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej, a także na rozwój potencjałów turystycznych, ekologiczne rolnictwo i rozwój zielonej gospodarki – wyjaśniła marszałek Polak.
 1. Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi
 • Postawimy na rozwój szkolnictwa oraz opieki nad najmłodszymi. Opieką otoczymy także seniorów. Chcemy zapewnić wysoką jakość i dostępność usług medycznych, bo to jest najważniejsze dla mieszkańców. Nie ma rozwoju gospodarczego bez kultury, więc tym obszarem też się zajmiemy. Będziemy kontynuować realizację budżetów obywatelskich – poinformowała marszałek.
 1. Integracja przestrzenna regionu
 • Lubuskie postawi na modernizację infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, a także budowanie sieci teleinformatycznej. Będziemy realizować projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu. W planach jest także realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i publicznego, rozwój metropolii oraz wzmocnienie roli miast średnich, a także obszarów wiejskich – wyjaśniła E. Polak.
 1. Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę
 • Lubuskie będzie rozwijać współpracę międzyregionalną i transgraniczną, rozwijać usługi i kompetencje cyfrowe. Będziemy dbać o atrakcyjny wizerunek województwa i wzmacniać markę Lubuskie – wyjaśniła marszałek.
  Zapisy w Strategii są otwarte i nie wykluczają realizacji żadnej ze zgłoszonych przez radnych inwestycji – podsumowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
https://lubuskie.pl/wiadomosci/16204/lubuskie-ma-strategie-rozwoju-do-2030-roku

Wspomóż działania Banku Żywności!

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” Ta myśl Konfucjusza idealnie pasuje do Krystyny Rogacewicz, dyrektora Banku Żywności w Gorzowie Wlkp., między innymi laureatki nagrody „Człowiek Człowiekowi.”
Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. jest jednym z 31 banków żywności w Polsce, zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności i są Fundacją posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Prezesem fundacji jest Augustyn Wiernicki. Gorzowski Bank należy do międzynarodowej sieci banków żywności Unii Europejskiej realizujących programy pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności niektórych obszarów/regionów Europy. Bank jest jedynym w województwie lubuskim, ma rangę banku wojewódzkiego, dlatego dociera z pomocą żywnościową do potrzebujących wsparcia z terenu całego województwa lubuskiego oraz z południa województwa zachodniopomorskiego.
Jak piszą na swojej internetowej stronie – oficjalnie działają od 24 października 2007 roku, kiedy to zostali zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast faktycznie ich historia zaczęła się wiele lat wcześniej – pod koniec lat 90-tych, zaistnieli w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Z czasem, z uwagi na ogrom działań w zakresie pomocy żywnościowej, Stowarzyszenie postanowiło wyodrębnić się ze swoich struktur, powołując fundację Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. wsparł ich działalność przekazując w dzierżawę budynek przy ul. Chopina o pow. ca. 1 200 m2, z przeznaczeniem na magazyn żywności. Tyle historii…
Jak działa gorzowski Bank Żywności?
Głównie pozyskuje żywność z dostępnych źródeł, niejednokrotnie ratując ją od zmarnowania np. z uwagi na bliski termin przydatności do spożycia itp. Organizują w całym województwie cykliczne zbiórki żywności wśród klientów sklepów wielko powierzchniowych oraz uczestniczą w redystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021.
Ale to nie jedyny program, w który gorzowski Bank jest zaangażowany. Krystyna Rogacewicz jest również koordynatorem Programu Pomoc Żywnościowa pochodząca z Agencji Rezerw Materiałowych, a przekazaną w ramach Konwoju Wsparcia Seniorów.
Wszystkie działania pomocowe Bank realizuje z pomocą organizacji partnerskich, których aktualnie jest blisko 50. Organizacje te prowadzą dystrybucję żywności dostarczonej przez Bank Żywności bezpośrednio do rodzin i osób potrzebujących wsparcia.
W ciągu roku z systematyczną pomocą żywnościową, w ilości ok. 1 500,00 ton, docierają do blisko 30 tysięcy osób. Te liczby robią wrażenie prawda?
Podsumowując
Banki Żywności są stałymi ogniwami między tymi, którzy przekazują żywność i tymi, którzy dzielą ją wśród osób potrzebujących:

 • odbierają żywność od rolników, przedsiębiorców i ze sklepów;
 • przechowują ją w magazynach, chłodniach i mroźniach albo przekazują natychmiast, jeśli jest to jedzenie, które ma krótki termin przydatności do spożycia;
 • dostarczają żywność organizacjom pomocowym, które prowadzą jadłodajnie, noclegownie, albo po prostu wydają potrzebującym paczki z jedzeniem.
  A potrzeby tego rodzaju działań w Polsce są dużo większe. Jak mówi Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności – około 4,1 mln ludzi żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa, z czego 1,6 mln w ubóstwie skrajnym. Misją i celem Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz nieodpłatne wspieranie pozyskaną żywnością najbardziej potrzebujących zmniejszając obszary niedożywienia w regionie lubuskim
  Bank Żywności mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14
  Telefon komórkowy: 785 203 530
  e-mail: fbz.gorzow@wp.pl

Nowe zasady bezpieczeństwa – nadal w reżimie sanitarnym.

Wprowadzamy nowe, łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Ponieważ liczba zajętych łóżek i respiratorów jest teraz na stabilnym poziomie, chcemy wracać do normalności. Robimy to z dużą ostrożnością. Wirus wciąż jest groźny – każdego dnia do szpitali trafiają kolejne osoby z Covid-19. Chcemy uniknąć nowej fali zachorowań. Nadmierne poluzowanie zasad mogłoby doprowadzić do ponownego, dużego wzrostu liczby pacjentów. Dlatego otwieramy niektóre placówki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.
Wprowadzamy łagodniejsze rozwiązania warunkowo – na dwa tygodnie.
Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
Stoki otwarte.
Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
Siłownie dalej zamknięte.
Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.
Bezpieczeństwo nadal najważniejsze – dbajmy o siebie i innych