Przedsiębiorstwo Społeczne „Gorący Garnuszek”

„Gorący Garnuszek” to spółdzielnia socjalna mieszcząca się w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1 powstała dzięki otrzymanej z LOWES dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie na 5 miejsc pracy, aktualnie zatrudnia 8 osób. Gorący garnuszek jak sama nazwa wskazuje zajmuje się szeroko rozumianym cateringiem oferuje dania na zimno, na gorąco, oraz piecze ciasta. Obsługuje głównie firmy, przedszkola, szkoły, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Poza tym Spółdzielnia kooperuje z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Dzięki wsparciu LOWES SS Gorący Garnuszek zakupił sprzęt niezbędny do pracy a były to między innymi : namioty ogrodowe, agregat prądotwórczy, piec, fontanna czekoladowa, wyposażenie gastronomiczne, wystrój sali bankietowej, nagłośnienie i sprzęt oświetleniowy.

Zachęcamy do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Gorący Garnuszek oraz do wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do Kożuchowa ul.Anny Haller 1, Spółdzielnia Socjalna “Gorący Garnuszek”,

tel. 48 501 630 385

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

Granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.
Program jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi problemami oraz jednoczesna dbałość o środowisko naturalne to główne cele trzeciej już edycji tego konkursu. W ubiegłym roku jury wybrało 4 zwycięskie instytucje z różnych regionów Polski, które otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację programów edukacji ekologicznej.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 ,,PRACA-INTEGRACJA”


PFRON zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA – INTEGRACJA”.

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa będzie obsługiwała oferty zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych złożone przez Grupę Kapitałową ENEA, Pocztę Polską S.A i Grupę Kapitałową ORLEN.

Rolą organizacji będzie rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Organizacja może również wesprzeć kadrę menedżerską pracodawcy poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

Oferty należy składać do 18 listopada b.r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i załącznikami oraz do złożenia oferty.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Dobro Procentuje Fundacja PKO – Projekty

Dobroczynność jest miarą szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka. To podstawowy instrument budowania solidarności społecznej.

Jednym z zadań strategicznych Banku jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego.  Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

Więcej informacji o projektach kliknij TUTAJ

ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Przemysłowej 53 i zajmuje się realizacją usług społecznych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

W ramach projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”  Związek prowadzi dwa Domy Dziennego Pobytu: w Gorzowie Wlkp. przy ul. Herberta 3, oraz w Deszcznie przy ul. Świetlanej 75. Domy zapewniają ośmiogodzinną profesjonalną opiekę pod okiem dwóch opiekunek oraz psychologa.

Działania Domów      opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej.

W ofercie Domów Dziennego Pobytu, można liczyć na pomoc socjalną, na zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym terapię zajęciowa, zajęcia muzyczne i wiele innych atrakcji. Podopieczni  korzystają z dwóch nieodpłatnych posiłków (śniadania i obiadu). Ponadto Dom przy ul. Herberta posiada świetnie wyposażoną w sprzęt medyczny rehabilitację, z której oprócz rezydentów mogą korzystać osoby pracujące – w ramach skierowania od lekarza.

Związek Organizacji Pomocowych prowadzi również usługi asystenckie. Osiem asystentek ma pod swoją opieką 48 osób podlegających asystenturze. Asystentki pomagają w prowadzeniu domu, robią zakupy, realizują recepty, podają posiłki, rozmawiają i wspierają swoich podopiecznych.

ZOP realizuje również zadania z obszaru podnoszenia kompetencji społecznych. W ramach projektu „Lubuskie młodzieżą silne” młodzież w wieku 15 – 19 lat bierze między innymi udział w wolontariacie.

Poprzez swoje działania w licznych projektach i zadaniach Związek idealnie wpisuje się w budowanie sieci wsparcia społecznego.

Strona organizacji: zopgorzow.pl

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

Centrum Projektów Polska Cyfrowa NABÓR WNIOSKÓW

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza – od 12 sierpnia do 31 października 2019 r.;

Runda druga – od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • wyżej wymienione podmioty,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

GRA MIEJSKA: „MAX BAHR. PREKURSOR SPOŁĘCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają do udziału w Grze Miejskiej pn. MAX BAHR. Prekursor Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to pojęcie współczesne. Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jak to się stało, że urodzony w 1848 r. w Landsbergu, Gottlieb Max Adolf Bahr nie tylko intuicyjnie docenił wartość tej filozofii ale wdrożył ją modelowo u nadbrzeży rzeki Warty ponad wiek temu?
GRA MIEJSKA: „MAX BAHR. PREKURSOR SPOŁĘCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU” zabierze uczniów gorzowskich szkół w wyjątkową podróż w obszarze zamkniętego ulicami: Fabryczna, Śląska, Towarowa, Waryńskiego – Zawarcia. Drogowskazami będą współcześnie używane pojęcia z zakresu polityki społecznej, usług społecznych oraz III Sektora, tłem dla nich: faktycznie dokonania MAXA BAGR’A.
 NGO
 BUDOWNICTWO SPOŁECZNE
 KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA
 FUNDUSZ PRACOWNICZY
 OPIEKA DZIENNA
Do udziału w grze zapraszamy 25 października (piątek) 2019 r.
START 10:00 siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Przemysłowa 53 p. I

PRZYSTANEK PIERWSZY: LUBUSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ
ul. PRZEMYSŁOWA 53
Tel. 690 002 714

DO WYGRANIA 100 EURO!