Nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Jakie są możliwości?

Do Polski przybyły już przeszło dwa miliony uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wielu z nich zostanie z nami na dłużej, będzie chciało podjąć zatrudnienie. Znajomość języka polskiego będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu. Jakie są możliwości? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Szkolenia indywidualne i grupowe

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym dla obywateli Ukrainy, są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy. Kursy obejmują średnio 25 godzin w tygodniu.

Uczestnik szkolenia może liczyć na stypendium – w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (1 489,00 zł), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (stypendium nie może być niższe niż 20 proc. zasiłku).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe

Umowy trójstronne – co to znaczy?

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy, w tym obywatel Ukrainy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

W jaki sposób osoba bezrobotna może wziąć udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?

Udział w szkoleniu realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej może zaoferować osobie bezrobotnej urząd pracy. Osoba bezrobotna może też sama znaleźć pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu. Pracodawca ten może w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową.

Jakie są korzyści z podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej?

Osoba bezrobotna uczestnicząc w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zdobywa nowe kompetencje i kwalifikacje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową.

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/trojstronne-umowy-szkoleniowe

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli pracodawca zatrudnia obywateli Ukrainy może uzyskać wsparcie finansowe na jego kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS;
 • kursy (w tym szkolenia językowe) i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z  udziałem w kształceniu ustawicznym finansowanym z KFS.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez ten urząd pracy.

W pierwszej kolejności w ramach KFS wspierani są pracodawcy spełniający jeden z priorytetów wydatkowania KFS. Wszystkie tegoroczne priorytety KFS mogą służyć wspieraniu kształcenia ustawicznego obywateli Ukrainy. Ponadto obowiązuje w 2022 r. specjalny priorytet rezerwy KFS w brzmieniu: wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Więcej informacji o KFS: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy.

Szczegółowych informacji o naborach udzielają powiatowe urzędy pracy, których bazę można znaleźć tutaj: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nauka-jezyka-polskiego-dla-obywateli-ukrainy-jakie-sa-mozliwosci

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.
W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów. Wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne
Ważne wskazówki:
Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych
i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie
w Wojewódzkich Urzędach Pracy.
W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu
z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.
Państwowa Inspekcja Pracy – zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne
oraz pod numerami telefonów:
22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego;
89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego;
22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Pamiętaj :
Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!
! Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.
! Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy
! W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-informacje-dla-obywateli-ukrainy-zainteresowanych-podjeciem-pracy-w-polsce

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245)
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza dnia 14.03.2022 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Rodzaj zadania
Świadczenie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację zadania w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1 784.250,00 zł, w tym:
 • maksymalnie 1 632 000,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich;
 • maksymalnie 21 000,00 zł – w kategorii koszt zakupu środków ochrony osobistej dla maksymalnie 35 asystentów;
 • maksymalnie 5 250,00 zł – w kategorii koszt ubezpieczenia OC lub NNW dla asystentów (maksymalnie dla 35 osób);
 • maksymalnie 126 000,00 zł – w kategorii zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla 35 asystentów towarzyszącym osobom niepełnosprawnym oraz zakupu biletów komunikacyjnych.
  Dodatkowo oferent może się ubiegać o pokrycie kosztów obsługi Programu w wysokości nie większej niż 2 % środków przyznanych na realizację zadania.
 1. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem.
 2. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
  III. Zasady przyznawania dotacji
 3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
 6. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 9. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzowem Wielkopolskim.
 11. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 14. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
  IV. Termin i warunki realizacji zadania
 15. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 16. Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 17. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego:
  1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
 18. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane z innych źródeł.
 19. Maksymalna liczba adresatów zadania – 70 osoby (maksymalnie 40 800 h usług asystenckich), w tym:
 • 10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 8 400 h usług asystenckich x 40 zł = 336 000 zł);
 • 30 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, (maksymalnie 21 600 h usług asystenckich x 40 zł = 864 000 zł);
 • 20 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 7200 h usług asystenckich x 40 zł = 288 000 zł);
 • 10 dzieci (maksymalnie 3600 h x 40 zł = 144 000 zł).
 1. Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik programu.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 1. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika zadania lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
 • w przypadku, gdy usługa asystenta świadczona będzie na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.
 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane prze uczestnika miejsce;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 1. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby i preferencje:
 • uczestnika programu lub opiekuna prawnego;
 • opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 1. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.
 2. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
  a) wynagrodzenie asystentów;
  b) koszty zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej iż 50 zł miesięcznie dla jednego asystenta;
  c) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu,
  np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenckich;
  d) koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu;
  e) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.
  Koszty, o których mowa w ppkt. c) i d), mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie.
 3. Usługę asystenta przyznaje Miasto Gorzów Wielkopolski na podstawie Karty zgłoszenia.
 4. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze Karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowiącej załącznik nr 10 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 5. Szczegółowe warunki realizacji usługi osobistej asystencji osoby niepełnosprawnej zostały określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
 7. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru
  lub zakupionej usługi.
  V. Termin i warunki składania ofert
 8. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 9. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do dnia 04.04.2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 10. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
 11. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 12. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
  5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej;
  6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
  Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 13. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
 14. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – asystent osobisty”, na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w terminie do dnia 04.04.2022 r. W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego), skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 15. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 16. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 17. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 18. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 19. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 20. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 21. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa
  w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 22. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.
  VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 23. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 24. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245).
 25. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 26. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 27. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 28. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;
  2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 29. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania może być więcej niż jedna oferta, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
 30. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
  VIII. Postanowienia końcowe
  Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) informowania, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2022. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;
  2) stosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/promocja;
  3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, do których nie mają zastosowania „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Miasta;
  4) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
  Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

z up. Prezydenta Miasta Małgorzata Domagała Zastępca Prezydenta Miasta Gorzów Wielkopolski, 14.03.2022r.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/7611/Otwarty_konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_na_realizacje_zadania__0D_0Az_zakresu_dzialalnosci_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych_0D_0A/

Infolinia 22 245 61 05 dla pracodawców.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię 22 245 61 05 dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Pytania będzie można kierować również drogą mailową na adres pracaua@mrips.gov.pl.
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu. Zostanie im zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy.
W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię 22 245 61 05 dotyczącą sposobów składania ofert pracy do urzędów pracy i zatrudniania obywateli Ukrainy. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00. Eksperci będą odpowiadać na pojawiające się pytania i zagadnienia.
Infolinia krok po kroku
Po wybraniu numeru 22 245 61 05:

 • Wybierz 1 jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące zgłaszania ofert pracy do urzędów pracy.
 • Wybierz 2 jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy.
  Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl lub na email urzędu pracy lub osobiście w najbliższym powiatowym urzędzie pracy
  Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.
  Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie – oprócz infolinii MRiPS – pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.
  W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:
 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.
  Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Możesz też sam przesłać tłumaczenie oferty na język ukraiński co przyspieszy jej realizację. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).
  Gotowość do zatrudnienia obywateli Ukrainy można zgłosić również za pośrednictwem strony https://pomagamukrainie.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/rodzina/pracodawco-masz-pytanie-dot-zatrudnienia-obywatela-ukrainy-zadzwon-na-infolinie-ministerstwa-rodziny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.03.2022 r. w sprawie wsparcia osób przyjmujących obywateli z Ukrainy.

Rozporządzenie: 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy
Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.
UWAGA! Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a specustawy to 12 marca 2022 r. Dlatego osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierom z Ukrainy w okresie: od 24 lutego – 11 marca 2022 r. muszą złożyć wniosek o odpowiednie podwyższenie świadczenia powyżej 40 zł za dzień pomocy.
Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc
Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Art. 13 specustawy o świadczeniu za pomoc obywatelowi Ukrainy stanowi:
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozporządzenie o rekompensacie pieniężnej dla osób pomagających Ukraińcom określa:
maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.
Zgoda wojewody może dotyczyć:
1) indywidualnych spraw;
2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa – w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.
Natomiast w indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.
Aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy złożyć wniosek w gminie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł / dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:
imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
PESEL lub NIP składającego wniosek;
wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Aktywny druk wniosku o świadczenie 40 zł dziennie za pomoc obywatelom Ukrainy składa się z dwóch części:

 • wniosku
 • karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  UWAGA! Wypełniony wniosek należy podpisać „odręcznym” podpisem – dlatego nie jest aktywna rubryka: „podpis”.
  Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
  Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
  UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę.
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5435695,Rozporzadzenie-RM-40-zl-za-dzien-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatela-Ukrainy.html

Nowa zakładka dotycząca rynku pracy dla obywateli Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.
Kolorowy baner. W tle białoczerwona flaga i flaga niebieskożółta. Na środku biały napis RYNEK PRACY pomoc dla obywateli Ukrainy.
Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronienia przez działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Zakładka (link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy) o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim.
Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • Rynek pracy w Polsce
 • Rynek pracy w Unii Europejskiej
 • Pomoc w innych obszarach
  Gdzie szukać informacji?
  Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy – również w znalezieniu pracy – jest www.pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczące rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in. do:
 • Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Portalu usług elektronicznych urzędów pracy
 • Centralnej Bazy Ofert Pracy i aplikacji ePraca
 • Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-zakladka-dot-rynku-pracy-dla-obywateli-ukrainy-na-wortalu-publicznych-sluzb-zatrudnienia