Zgłoś uwagi do pracy LOWES oraz jakości usług

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej – kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

LOWES jako właśnie taki Ośrodek zachęca do korzystania z udostępnionego adresu. Zależy nam na wysokich standardach i poznawaniu konstruktywnych opinii dotyczących naszych działań.

Utworzenie skrzynki  wynika wprost ze Standardów  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Standard A.4.5 stanowi, iż OWES informuje w widoczny sposób (na stronie internetowej oraz w siedzibie OWES) o sposobie zgłaszania uwag do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umieszczenie informacji o możliwości zgłaszania uwag do pracy OWES, za pomocą ww. skrzynki poczty elektronicznej, w widocznym miejscu w jego siedzibie oraz na stronie internetowej będzie uznane za spełnienie ww. Standardu. Weryfikacja spełnienia tego Standardu będzie odbywać się m.in. podczas monitoringów realizowanych przez pracowników DES w OWES.”