Od zależności ku samodzielności. 3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w pokonywaniu napotkanych trudności – to główny cel programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała program, którego budżet na rok 2023 to 3 mln zł.

Zdjęcie przedstawiające trzymające się dłonie dwóch osób.

Głównym celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodzin, w pokonywaniu napotykanych trudności życiowych.

To bardzo ważne, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. Istotne jest więc wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała program „Od zależności ku samodzielności”. Budżet programu na rok 2023 to 3 mln zł.

Samopomoc, wsparcie rodzin, integracja

Program „Od zależności ku samodzielności” składa się z 4 modułów:

 • Moduł I – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Moduł II – Samopomoc
 • Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
 • Moduł IV – Integracja i innowacyjność

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
 • Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych..

Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-3-mln-zl-na-wsparcie-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-2023-roku

5,5 mln zł na wsparcie dla osób bezdomnych w 2023 roku.

W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł. To m.in. profilaktyka, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Na zdjęciu dłonie w wełnianych rękawiczkach, trzymające wycięty z kartonu kształt domu.

Inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób – to najważniejsze cele programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała nową wersję programu.

Profilaktyka, wsparcie, innowacje

Program składa się z 4 części, tzw. modułów:

Moduł I – Profilaktyka

 • Jego celem jest zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Moduł II – Wsparcie osób bezdomnych

 • Celem jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Moduł III: Infrastruktura

 • Moduł ten ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności.

Moduł IV – Innowacyjność

 • Tutaj celem jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Program Pokonać bezdomność obejmuje wiele obszarów, dzięki czemu możemy wspierać finansowo działania na różnych polach. Nasz cel jest wspólny – walka z kryzysem bezdomności oraz pomoc tym, którzy się z nim mierzą – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może ubiegać się o dotację?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-dla-osob-bezdomnych-w-2023-roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 20 grudnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

 • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
 • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego
  w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
 • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczona została kwota 1.950.000 zł

Rodzaje zadań:

Zadanie 1. Zadanie kierowane do klubów punktujących w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Związków Sportowych, których kluby punktują
w SSM, a także Lubuskiej Federacji Sportu.  

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników
w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.100.000 zł

Zadanie  2

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
w środowisku wiejskim, akademickim o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 400.000 zł

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych
na poziomie wojewódzkim. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.

Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 450.000 zł

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Generatorze eNGO konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego oferta będzie realizowane.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie trzy oferty.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie od dnia 22 grudnia 2022 r.do dnia 31 stycznia 2023 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście – data wpływu do siedziby realizatora Programu.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz
w Generatorze eNGO – www.lubuskie.engo.org.pl.

Więcej informacji 👇:

https://bip.lubuskie.pl/878/4701/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_wsparcie_w_2023_roku__0D_0Arealizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0Aw_obszarze_kultury_fizycznej_0D_0A/?fbclid=IwAR1jtb_3Dt3aenwwgTNreqkpA1ILIFfFtFTWg0eCUR4nvubc3YahstMXonM

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego ogłasza nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (KM FEWL)

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o
zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w
perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji
Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały do uchwały nr 95 Rady
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie
ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku
Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania
organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących
programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja)
ogłasza
nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do
składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego 2021-2027 (KM FEWL)
Link do programu: https://rpo.lubuskie.pl/-/ostateczna-wersja-programu-
fundusze-europejskie-dla-lubuskiego-2021-2027-
1. Nazwa programu:
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL)
2. Obszary tematyczne:
• jedna organizacja pozarządowa z obszaru edukacji,
• jedna organizacja pozarządowa będąca Lokalną Grupą Działania;
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony
środowiska,
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z
niepełnosprawnościami,
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz włączenia
społecznego,
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania
równości kobiet i mężczyzn,
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji
(zajmująca się obszarami dyskryminacji takimi jak: płeć, rasa,
pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd,
orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek)
• jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw
podstawowych,
• jedna federacja organizacji pozarządowych,
• jedna organizacja pozarządowa promująca integrację społeczno-
gospodarczą obywateli państw trzecich lub społeczności
zmarginalizowanych.
3. Nabór obejmuje wybór 10 organizacji pozarządowych do składu KM
FEWL.4. Kalendarz wyborczy (stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze)
5. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą
formularza zgłoszeniowego na członka KM FEWL od dnia 21 grudnia
2022 r. do dnia 3 stycznia 2023 r. do godziny 23.59.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o
naborze.
Organizacja może dokonać zgłoszenia tylko w jednym obszarze. Zgłoszenie
organizacji kandydującej powinno być podpisane przez reprezentanta/ów
organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub
podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, które przesyła się w formie
dostępnej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062)), w
formacie „pdf”.
6. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEWL należy przesłać na adres
poczty elektronicznej: sekretariat.ds@lubuskie.pl;
w tytule maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO KM FEWL.
Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne,
posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą
rozpatrywane.
7. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur,
które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się
z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji
Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest
powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego,
który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną
do sekretariatu RDPP na adres poczty elektronicznej:
sekretariat.ds@lubuskie.pl. W tytule maila należy wpisać: PROTEST –
ZGŁOSZENIE DO KM FEWL.
8. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 9 Ordynacji
odbywają się na zasadach ogólnych, tj. podmiot posiadający czynne prawo
wyborcze może oddać
a) jeden głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze praw
podstawowych;
b) jeden głos na federacje;
c) 5 głosów po jednym na organizację w obszarach ocenianych przez
organizację za reprezentatywne dla ich działalności;
Za wyjątkiem organizacji Lokalnych Grup Działania, w przypadku których
bierne i czynne prawo wyborcze jest zastrzeżone wyłącznie do tych
podmiotów.UWAGA
1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wyłącznie w białych pustych
polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
lub w przypisach, następnie zapisać w formacie pliku „pdf”.
2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej,
należy wpisać „nie dotyczy”.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://lubuskie.pl/cms/372/nabor_do_km_fel_20212027

Zachęcamy również do udostępniania wydarzenia dostępnego na profilu FB Rady:

https://www.facebook.com/events/886639265823984

50 mln zł na Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Widzimy, jak dużym wsparciem dla osób starszych jest Korpus Wsparcia Seniorów, dlatego będzie on działał również w 2023 roku – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Budżet programu to 50 mln zł. Celem utworzonego w 2020 r. programu było niesienie pomocy osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. 
Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Korpus Wsparcia Seniorów został uruchomiony w październiku 2020 roku i stanowił ważne wsparcie dla osób starszych w czasie pandemii. Ta pomoc wciąż jest potrzebna, dlatego zdecydowaliśmy, że w 2023 r. Korpus również będzie działał. Na ten cel przeznaczamy 50 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Codzienne wsparcie i opaski bezpieczeństwa
Program składa się z dwóch części, tzw. modułów:
·    Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
·    Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Ważne terminy!
Do końca stycznia 2023 r. gminy mają czas na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na przyszły rok. 
30 stycznia 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez gminy do wojewodów.
10 lutego 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmino, zgłoś się
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Gorąco zachęcam gminy do dołączenia do programu, dodatkowe środki pozwolą Wam jeszcze lepiej dbać o lokalną społeczność, o osoby starsze, zaspokajać ich potrzeby – wskazuje minister rodziny Marlena Maląg. 


Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł.

https://www.gov.pl/web/rodzina/50-mln-zl-na-korpus-wsparcia-seniorow-w-2023-r

48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Minister Marlena Maląg i wiceminister Paweł Wdówik wręczyli nagrody laureatom 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Minister Marlena Maląg wręcza nagrody uczestnikom konkursu

Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Swoje rozwiązania mogą zgłaszać przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy. Praca musi być bezpieczna.

Praca jest bardzo ważna w życiu każdego z nas, daje poczucie godności, zapewnia stabilizację zawodową i rodzinną, ale bardzo ważne jest, by pracownicy byli bezpieczni – mówiła minister Maląg podczas uroczystości. Pogratulowała też laureatom konkursu.

Praca daje niezależność.

https://www.gov.pl/…/48-edycja-ogolnopolskiego-konkursu…

Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować, chcą być niezależne. Praca jest tym elementem, który tę niezależność daje. Znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wiceminister Wdówik dodał, że obecnie firmy szukają pracowników z niepełnosprawnościami, a rozwój technologii asystujących daje im ogromne szanse na funkcjonowanie na rynku pracy.

Kategorie konkursowe

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Jury przewodniczy profesor Wiktor Marek Zawieska, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, instytucji szczególnie zaangażowanej w organizację tego wydarzenia.

https://www.gov.pl/web/rodzina/48-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-poprawy-warunkow-pracy

Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska 2023 ogłasza nabór wniosków.

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2023. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program o budżecie 10 mln zł, służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich, dlatego przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 17 października 2023 roku.

Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2023 roku. 

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-stycznia

„Bezpieczeństwo Cyfrowe w organizacjach pozarządowych”.

Zgłoś swoje stowarzyszenie/fundację do programu „Bezpieczeństwo Cyfrowe w organizacjach pozarządowych” i pozyskaj dofinansowanie nawet do 70% procent na:

✅ stronę internetową (wyposażoną w m.in. bezpieczny moduł płatności online do zbierania darowizn, płatności składek itp.; formularz kontaktowy zgodny z RODO i kilka innych użytkowych funkcji,

✅ wsparcie techniczne strony internetowej (cotygodniowa kopia bezpieczeństwa, aktualizacja systemu CMS WordPress, usuwanie awarii, aktualizacja wtyczek i zabezpieczeń ),

✅ audyt dostępności strony internetowej (kryteria A, AA i AAA)

✅ stworzenie kompletnej dokumentacji oraz procedur ochrony danych osobowych.

Szczegóły programu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej :

https://www.centrumbip.pl/organizacje-pozarzadowe/

EtnoPolska.

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych.

Manifestowanie swoich tożsamości odbywa się poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym, które znajduje swój wyraz w organizowaniu wydarzeń i uczestniczeniu w działaniach grup sformalizowanych oraz nieformalnych. Dzięki funkcjonowaniu zespołów folklorystycznych i regionalnych, amatorskich zespołów teatralnych, grup muzycznych, organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych (w tym m.in. Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych) kultywowane są tradycje lokalne i regionalne stanowiące podstawę budowania aktywnych społeczności. Ich działalność umożliwia przekaz międzypokoleniowy, pełniący funkcję integracyjną i afirmującą lokalne wspólnoty.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/o-programie