Konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”.


W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
 • Publiczne samorządy terytorialne / władze lokalne/regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych,
 • Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze.
2. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 • Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pożyczka na rozwój spotkanie informacyjne

Jeśli jesteś mikro, małym przedsiębiorcą, prowadzisz działalność na terytorium RP od co najmniej 2 lat i planujesz inwestycje w środki trwałe, mające na celu rozwój Twojego przedsiębiorstwa, to spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, w jaki sposób i na jakich zasadach możesz uzyskać pożyczkę i wsparcie w ramach Programu „Pożyczka na rozwój”.

Korzyści jakie daje Pożyczka na rozwój:
W ramach Programu pożyczkobiorca nabywa prawo do wypłaty dodatkowego wsparcia po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową. Wsparcie można przeznaczyć na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki jednak nie więcej niż 40 000,00 zł.
Dodatkowo Pożyczkobiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału jednak okres karencji nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki. 
Wnioski o udzielenie pożyczki można składać do 7 października 2021 roku za pośrednictwem generatora wniosków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, nudzić się można nie tylko w czasie deszczu. Częstym problemem w małych miastach i na terenach wiejskich jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspieramy organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn.Świąteczne wsparcie dla kombatantów Rodzaj zadania: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Termin składania ofert do dnia 16 września 2019 r.

Podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego; Czytaj dalej

Mobilność edukacyjna. Mobilność młodzieży


Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Najbliższy nabór projektów w Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność młodzieży trwa do 5 lutego 2019 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.

Wymiany młodzieżowe Czytaj dalej

Głosujemy na obywatelskie pomysły

Jeśli chcesz mieć wpływ, na to co powstanie w Twojej najbliższej okolicy – musisz wziąć udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosy można oddać od 9 do 23 września br.

Pamiętaj głosowanie nie zajmie zbyt wiele czasu, a Twoje głosy mogą zdecydować o zwycięstwie projektów, które wybrałeś! Dlatego warto poświęcić chwilę, by najpierw zapoznać się z listą zadań podanych pod głosowanie, a potem oddać głosy.

Jakie pomysły? Czytaj dalej

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania.

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą: Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu grantowego

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 75.000 zł. Czytaj dalej

“Café Voley” projekt artystyczno-społeczny.


„Café Voley” to nietypowy projekt artystyczno-społeczny. Jego głównym założeniem jest integracja środowisk przy wykorzystaniu, nieistniejącego już w wymiarze fizycznym, ale ciągle żyjącego w  świadomości mieszkańców lokalu nazywanego „Wenecją”.

Do udziału w projekcie koordynowanym przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój zaproszone zostały organizacje pozarządowe (m.in. Związek Organizacji Pomocowych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Ukraina Zaczyna się Ode Mnie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zawarcia), lokalni artyści  (Kapela Retro z Lechem Serpiną, Karolina Miłkowska-Prorok, Hanka Krajnik, Jerzy Siczek), przedsiębiorcy (Studio Tańca Like To Dance, Agencja Pracy Prosupport) oraz Komitet Rewitalizacji Zawarcia. Gwiazdą spektaklu będzie zespół Dance Hayat, którego liderką jest niezwykle uzdolniona i charyzmatyczna Natalya Kulishenko. Dziewczyny w składzie czteroosobowym przyjadą do Gorzowa we wrześniu z Kijowa. Będą brały czynny udział w opracowaniu artystycznego finału projektu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ