Konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”.


W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
 • Publiczne samorządy terytorialne / władze lokalne/regionalne,
 • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych,
 • Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze.
2. Partnerstwo:
 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 • Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pożyczka na rozwój spotkanie informacyjne

Jeśli jesteś mikro, małym przedsiębiorcą, prowadzisz działalność na terytorium RP od co najmniej 2 lat i planujesz inwestycje w środki trwałe, mające na celu rozwój Twojego przedsiębiorstwa, to spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, w jaki sposób i na jakich zasadach możesz uzyskać pożyczkę i wsparcie w ramach Programu „Pożyczka na rozwój”.

Korzyści jakie daje Pożyczka na rozwój:
W ramach Programu pożyczkobiorca nabywa prawo do wypłaty dodatkowego wsparcia po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową. Wsparcie można przeznaczyć na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki jednak nie więcej niż 40 000,00 zł.
Dodatkowo Pożyczkobiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału jednak okres karencji nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki. 
Wnioski o udzielenie pożyczki można składać do 7 października 2021 roku za pośrednictwem generatora wniosków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, nudzić się można nie tylko w czasie deszczu. Częstym problemem w małych miastach i na terenach wiejskich jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspieramy organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Lubuskie Igrzyska Seniorów

1. Organizatorzy:

STOWARZYSZENIE MANUFAKTURA

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorzów Wlkp.

2. Patronat:

Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska

Marszałek Województwa Lubuskiego Anna Polak

Patronat medialny – gorzowska telewizja Teletop

3. Cele:

•          popularyzacja zdrowego trybu życia;

•          integracja środowiska seniorów;

•          promocja postaw osób starszych, które mimo swojego wieku znajdują w sobie siłę by podejmować wysiłek fizyczny wypracowanie pozytywnego nastawienia do treningu sportowego;

•          wielostronne rozwijanie sprawności;

•          kształtowanie techniki indywidualnej;

•          rozwijanie koordynacji ruchowej,

•          zmiana nawyków;

•          integracja środowiska seniorów z młodszymi pokoleniami;

•          popularyzacja środowiska „aktywnych seniorów” w mediach, oraz na portalach społecznościowych co pozwoli zaaktywizować kolejne osoby do podejmowania wysiłku fizycznego.

4. Miejsce:

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka, ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.  

5. Termin:

28.09.2018r.

Cześć nie oficjalna, tylko dla zawodników, rozpocznie się o godzinie 10.00 -11.00 w Biurze Zawodów (teren lodowiska);

Część oficjalna, dla zawodników i gości, rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie boiska/lodowiska CSR Słowianka.

6. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział drużyny minimum 3 osobowe (można powiększyć skład do 8 osób czyli dwóch osób rezerwowych). Udział w Igrzyskach jest bezpłatny. Minimalny wiek uczestnika to 50 lat. Kapitan w dniu zawodów (28.09.2018 godz. 10.00 – 10.30) zgłasza gotowość drużyny w pełnych składzie w Biurze Zawodów. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

7. Zgłoszenia:

Do dnia 31.08.2018 r. drużyna przesyła drogą mailową na adres stowarzyszeniemanufaktura@gmail.com wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu lub zgłasza drużynę telefonicznie 732-922-633. Formularz można pobrać ze strony www.facebook.com/ManufakturaGorzow/  lub na indywidualną prośbę przesłaną na w/w adres mailowy. W zgłoszeniu proszę o podanie rozmiarów koszulek zawodników, numeru telefonu do osoby odpowiadającej za grupę.

8. Konkurencje:

Rzuty wolne piłką nożną

Wyścigi Rzędów

Sztafeta na ergometrach kajakarskich (4x100m)

Głuchy telefon

9. Punktacja:

Każda konkurencja jest punktowana oddzielnie.

Miejsce Punkty
I 14
II 13
III 12
IV 11
V 10
VI 9
VII 8
VIII 7
IX 6
X 5
XI 4
XII 3
XIII 2
XIV 1

Zwycięzcą Lubuskich Igrzysk Seniorów zostanie drużyna, która po wszystkich konkurencjach zgromadzi największą liczbę punktów.

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.facebook.com/ManufakturaGorzow/ 

10. Nagrody:

Organizator przewiduje puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn które zajmą I,II i III miejsce. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymają pamiątkowe koszulki, medale.

11. Imprezy towarzyszące:

Po części sportowej odbędzie się piknik integracyjny.

12. Dodatkowe informacje:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia zawodów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn.Świąteczne wsparcie dla kombatantów Rodzaj zadania: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Termin składania ofert do dnia 16 września 2019 r.

Podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Mobilność edukacyjna. Mobilność młodzieży


Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Najbliższy nabór projektów w Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Mobilność młodzieży trwa do 5 lutego 2019 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.

Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów.

Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, najważniejszym celem jest zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni.

W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie.

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży.

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Wolontariat Europejski

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą.

Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat. Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa KE skierowana do młodych Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach nadzwyczajnych w duchu międzynarodowej solidarności. To także nowa forma wolontariatu międzynarodowego, o którą już w 2017 r. będą mogły wnioskować akredytowane organizacje Wolontariatu Europejskiego w ramach projektów Akcji 1 Programu Erasmus + Młodzież. Osoby zainteresowane udziałem w wieku między 17 a 30 lat powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się w bazie kandydatów Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej informacji o samej inicjatywie można przeczytać waktualności o tym działaniu oraz na stronie Eurodesk Polska.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Program Erasmus+ umożliwia również rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą.

Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki.

W ramach programu wspierane są: szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże.

Potencjalni beneficjenci

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Więcej kliknij TUTAJ

Głosujemy na obywatelskie pomysły

Jeśli chcesz mieć wpływ, na to co powstanie w Twojej najbliższej okolicy – musisz wziąć udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosy można oddać od 9 do 23 września br.

Pamiętaj głosowanie nie zajmie zbyt wiele czasu, a Twoje głosy mogą zdecydować o zwycięstwie projektów, które wybrałeś! Dlatego warto poświęcić chwilę, by najpierw zapoznać się z listą zadań podanych pod głosowanie, a potem oddać głosy.

Jakie pomysły?

Listę zadań poddanych pod głosowanie wraz z dokładnym ich opisem, kosztem odnajdziesz na stronach internetowych: www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny oraz https://gorzow.konsultacjejst.pl Ponadto opisy zadań znajdą się przy punktach z urnami (wykaz poniżej).

Kiedy głosujemy?

Od9września do 23 września 2019 r.

Gdzie głosujemy?

Szczególnie zachęcamy do głosowania w formie elektronicznej, która jest ekologiczna i zajmie tylko krótką chwilę. Swoje głosy w ten sposób oddamy na stronie internetowej:  https://gorzow.konsultacjejst.pl

Jeśli jednak wolimy oddać głosy w sposób tradycyjny to możemy to zrobić w punktach z urnami, które znajdują się: w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Galerii Askana, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter), Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (główny hol), Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej). Karty do głosowania będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy, ponadto będzie można pobrać je do wydruku z www.gorzow.pl z zakładki Dialog Społeczny.

Kto głosuje?

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 13 lat.

Ile głosów oddajemy?

Maksymalnie możemy oddać cztery głosy tj.:

–  jeden głos na zadanie z kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki. 

– jeden głos na zadanie z kategorii Oświatowej,

– jeden głos na zadanie twarde z kategorii Ogólnomiejskiej,

– jeden głos na zadanie miękkie z kategorii Ogólnomiejskiej.

W związku z tym, że wszystkie kategorie znajdują się na jednym formularzu papierowym lub elektronicznym, to nasze głosy też będą ważne, jak oddamy trzy, dwa lub jeden. Decyzja czy oddajemy głosy we wszystkich kategoriach lub tylko w wybranych należy do nas.  

Jakie podajemy dane?

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, by wprowadzić dodatkowe narzędzia do weryfikacji kart do głosowania, wykaz dotychczas wymaganych danych głosującego tj. imię, nazwisko, adres –  został rozszerzony o jego miejsce urodzenia oraz imię matki i imię ojca.  

Kiedy wyniki?

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na początek października br.

Ilu zwycięzców?

Oczywiście o zwycięstwie decyduje najwyższa liczba ważnych głosów w poszczególnych kategoriach. Tak, więc gwarancję realizacji w 2020 r. ma 13 zwycięskich zadań tj. po jednym z kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki; jedno z kategorii Oświatowej; jedno z projektów twardych z kategorii Ogólnomiejskiej oraz  jedno z projektów miękkich z kategorii Ogólnomiejskiej.   

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania.

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra, oraz 
 • dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie konkursu grantowego

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 75.000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

„Café Voley” projekt artystyczno-społeczny.


„Café Voley” to nietypowy projekt artystyczno-społeczny. Jego głównym założeniem jest integracja środowisk przy wykorzystaniu, nieistniejącego już w wymiarze fizycznym, ale ciągle żyjącego w  świadomości mieszkańców lokalu nazywanego „Wenecją”.

Do udziału w projekcie koordynowanym przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój zaproszone zostały organizacje pozarządowe (m.in. Związek Organizacji Pomocowych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Ukraina Zaczyna się Ode Mnie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zawarcia), lokalni artyści  (Kapela Retro z Lechem Serpiną, Karolina Miłkowska-Prorok, Hanka Krajnik, Jerzy Siczek), przedsiębiorcy (Studio Tańca Like To Dance, Agencja Pracy Prosupport) oraz Komitet Rewitalizacji Zawarcia. Gwiazdą spektaklu będzie zespół Dance Hayat, którego liderką jest niezwykle uzdolniona i charyzmatyczna Natalya Kulishenko. Dziewczyny w składzie czteroosobowym przyjadą do Gorzowa we wrześniu z Kijowa. Będą brały czynny udział w opracowaniu artystycznego finału projektu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ