Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Działania  7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach  podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Informacje w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-aktywne-wlaczenie-w-ramach-podmiotow-integracji-spolecznej-741-aktywne-wlaczenie-w-ramach-podmiotow-integracji-spolecznej-projekty-realizowane-poza-formula-zit-1/

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:­

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
 2. stowarzyszenia i porozumienia,­
 3. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,­
 4. organizacje pozarządowe,­
 5. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,­
podmioty ekonomii społecznej,­
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób
wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb070500-iz00-08-k0116-75-uslugi-spoleczne/

KONKURS Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-inne-podmioty-1/

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania prac remontowych

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonania prac remontowo budowlanych  pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  Społecznej LOWES w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020.

 

Zamawiający:

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ?ROZWÓJ?

 1. Łazienki 6,

66-400 Gorzów Wielkopolski,

woj. lubuskie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych  pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  Społecznej LOWES w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CPV  45400000-7 Roboty budowlane

 

CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne- sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45410000-4 tynkowanie

CPV 45431000-7Kładzenie płytek

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45442100-8  Roboty malarskie

 

Część A Prace remontowo budowlane  w Świebodzinie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Część B  Prace remontowo budowlane   w Kożuchowie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kożuchowie przy  ul. Anny Haller 1

 

Cześć C Prace remontowo budowlane w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Część D Prace remontowo budowlane w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kostrzyn nad Odra  przy ul. Dworca 2

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Celem zamówienia jest wykonanie prac  remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWES  w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą w ramach  realizacji projektu ? Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?

 

 

ZAKRES PRAC

 

część A Prace remontowo budowlane  w Świebodzinie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót  elektrycznych J.m. Ilość
1.  Montaż tablicy bezpiecznikowej z podlicznikiem Szt 1
2. Wymiana automatu schodowego klatki schodowej Szt. 1
3. Montaż opraw RN 4×18 Szt 9
4. Montaż opraw halogenowych z fotokomórką LED Szt 2
5. Demontaż instalacji elektrycznej Kpl. 1
6. Wykonanie wypustku na gniazdko Wyp. 14
7. Wykonanie wypustu na wyłącznik Wyp 11

 

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót budowlanych j.m Ilość
1. Demontaż ścianki działowej z płyt promonta z wywiezieniem gruzu m2 30
2. Demontaż drzwi Szt 4
3 Montaż drzwi  z futryną Szt 2
4. Tynkowanie i uzupełnianie tynków po demontażu scianek M2 8
5. Ułożenie płytek ściennych w WC i kuchni M2 23
6 Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą w wc i klatki schodowej. M2 12,01
7 Montaż ścianki działowej z płyt GKB impreg. Pod zabudowę i M2 19

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót malarskich j.m Ilość
1. Przygotowanie powierzchni scian pod malowanie m2 265
2. Przygotowanie powierzchni sufików pod malowanie M2 89,30
3. Dwukrotne malowanie ścian m2 265
4. Dwukrotne malowanie sufitów m2 89,30

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót hydraulicznych j.m Ilość
1. Montaż podgrzewacza wody 5,0 kW Kpl 1
2. Demontaż instalacji wod.-kan Kpl. 1
3. Wykonanie wypustu hydraulicznego na wodę do umywalki, wc i zlewozmywaka Szt. 3
4. Wykonanie wypustu odpływu do umywalki WC  i zlewozmywaka Szt. 3
Lp. Przebudowa Schodów wejściowych j.m Ilość
1 Przebudowa schodów wejściowych Kpl 1

 

Część B  Prace remontowo budowlane   w Kożuchowie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kożuchowie przy  ul. Anny Haller 1

 

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka. Ilość.
1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 M 295
2 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; M2 62
3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach M2 65,27
4 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych M2 229,19
5 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie m 55,29
6 Gruntowanie podłoży pod malowanie – powierzchnie pionowe M2 294,46
7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem294,46 M2 294,56
8 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy M2 1,812
9 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 M2 10,295
10 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,515
11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,515
12 Obsadzenie parapetów zewnętrznych w ścianach z cegieł szt 5
13 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 29
14 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej M2 29
15 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu – ościeża o szer. do 15 cm m2 29
16 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Szt. 5
17 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych M3 0,37
18 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,37
19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,37
20 Ułożenie nadproży prefabrykowanych M 4,8
21 Ościeżnice drzwiowe Szt. 5
22 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone M2 5
23 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 25
24 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 – 101 M2 8,12
25 Wykonanie napraw podłogi drewnianej M2 65,27
26 Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa M2 65,27
27 Posadzka z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi M2 65,27
28 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek M2 28,84
29 Usunięcie z budynku gruzu i ziem M3 0,577
30 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,577
31 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa MP75 M2 23,30
32 Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet M2 5,030
33 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie M2 10,800
34 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20×20 cm na klej metodą kombinowaną M2 26,810
35 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30×30 cm układane na klej metodą kombinowaną M2 5,030
36 Demontaż umywalki Kpl. 1
37 Demontaż ustępu z miską fajansową Kpl. 1
38 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm Szt. 1
39 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm Szt. 1
40 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm Szt. 3
41 Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm Szt. 1
42 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych Szt. 1
43 Montaż ustępów pojedynczych dla niepeł- nosprawnych Kpl. 1
44 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych Szt. 1
45 Demontaż/montaż schodów drewnianych – sosna z lakierowaniem- 18 stopni ,balustrady 8mb Kpl. 1
46 Montaż – próg Szt. 5

/’

ześć C Prace remontowo budowlane w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka miary Ilość.
1. Przygotowanie i malowanie ścian m2 800
2. Przygotowanie i malowanie sufitów. m2 340
3. Układanie  wykładziny  dywanowej. m2 70

 

Część D Prace remontowo budowlane w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kostrzyn nad Odra  przy ul. Dworca 2

 

 

Lp Nazwa Wykonywanych robót Jednostka miary Ilość
1 Przygotowanie i malowanie ścian M2 400

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia : Przewidywany termin realizacji zamówienia do  30 sierpnia 2017 roku
 1. Miejsce:

Świebodzin 66-200, ul. Okrężna 3

Gorzów Wielkopolski  66-400   ul. Przemysłowa 53,

Kostrzyn nad Odrą ul. Dworca 2

Kożuchów, ul. Anny Haller 1

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
 5. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przedstawić :
 1. Pisemną ofertę na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Aktualny odpis z KRS lub właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika- pełnomocnictwo w oryginale lub kopie podświadomą za zgodnością z oryginałem,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ora o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału z postępowania.(załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.( załącznik nr 3)

 

 

 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana  będzie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 5
 2. Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzucenie oferty
 3. W przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień.
 4. W przypadku podania innej ceny w ofercie, a innej ceny w kosztorysie lub innych dokumentach- Zamawiający przyjmie za cenę ofertową podaną w formularzu oferty.
 1. Kryterium oceny oferty: Opis kryteriów
 2. Preferowani będą wykonawcy, którzy wykonają usługę wykazaną w pkt 2 niniejszego zapytania, proponując  najniższą cenę 60 % oraz najdłuższy okres gwarancji  20 % oraz  jest podmiotem ekonomii społecznej 20 % – zastosowanie klauzuli społecznej

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń.

 

 1. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom: Ocena będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium ?spełnia? / ?nie spełnia? w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Lp. Kryterium Waga Punktacja
1. Cena oferty (brutto) 60 % 1%-1 pkt
2. Udzielona Gwarancja 20 % 1%-1 pkt

 

3 Klauzula społeczna 20% 1%-1 pkt
  Razem:  

100%

 

100 pkt

 

 

Liczba punktów w kryterium ?cena oferty (brutto)? zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Cena brutto oferty najtańszej (zł)

C = Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????    x  60

Cena brutto oferty ocenianej (zł)

 1. b) Liczba punktów w kryterium ?udzielona gwarancja? zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Gwarancja ofert badanej  (miesiące)

G=Liczba punktów za cenę oferty = ??????????????????????????           x 20

Gwarancja oferty z największą liczbą jednostkową   (miesiące)

 1. c) Zapytanie ofertowe skierowane po podmiotów ekonomii społecznej

Punkty za kryterium ? klauzuli społecznej?  zostaną przyznane w następujący sposób

Oferta, która będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej otrzyma 20 pkt

Oferta, która nie będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej  otrzyma 0 pkt

 

 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez  podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru S= C+G+ KS

S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

C- oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę 1%-1pkt.

G ? oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji 1%-1 pkt

KS ? oznacza liczbę punktów uzyskanych za klauzulę społeczną

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę zsumowanych punktów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty/ termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. do godziny 12.00 w południe.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w: siedzibie Zamawiającego: Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 53,  z dopiskiem na kopercie: ?Odpowiedź na zapytanie ofertowe  Z dnia 1 września 2016 roku dotyczące wykonanie prac remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i  Inkubacji Społecznej LOWES w Świebodzinie, Kożuchowie oraz Kostrzyn nad Odrą.
 5. Nie otwierać do 15 września 2016 r. do godziny 12.00?.
 6. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych.
 9. Niniejsze zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lowes.lubuskie.org.pl
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
 11. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z zapytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania oferty.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 1.  Określenie warunków zmian umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość nie podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. projektu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
 4. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W tym przypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 1. Wymagania ogólne

 

 

 1. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
 2. Mile widziane aby wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne  do przygotowania oferty.

 

 1. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia , oraz spełnienia funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
 2. Wykonawca zapewni warunki realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy..
 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
 4. Rozliczenie między zamawiającym a przyszłym wykonawcą nastąpi po dostarczeniu złożeniu faktury z terminem płatności do 7 dni

 

 1. Odrzucenie wykonawcy
 2. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
 3. a) W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 4. b) W przypadku niespełnienia warunków udziału;
 5. c) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 6. d) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitało

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

????????………………

Data, miejscowość

 

Nazwa Wykonawcy:??????..

Adres Wykonawcy:…………………………………………………

Kraj:………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………………….

numer telefonu i faksu Wykonawcy ???

adres e ? mail Wykonawcy?????

adres strony www. Wykonawcy?????

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów:

Imię i nazwisko???????????tel./fax?.??????????…

Adres??????????????????????????????

Przedstawiciel/e Wykonawcy, uprawniony/eni do podpisania umowy:

Imię i nazwisko???????????.tel./fax???????????…

Adres??????????????????????????????

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 01 września 2016 roku realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie prac  remontowo-budowlanych,pomieszczeń  LOWES w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  LOWES w Świebodzinie, w Kożuchowie  oraz w Kostrzynie nad Odr ul. Dworcowa.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach.

 

 1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

 

CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ?????????????.. zł

 

Słownie złotych ????????????????????????..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :?. miesięcy na prace remontowo budowlane

CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ?????????????.. zł

 

Słownie złotych ????????????????????????..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :    ?. miesięcy na prace remontowo budowlane

CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ?????????????.. zł

 

Słownie złotych ????????????????????????..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na : ??            miesięcy na prace  remontowo budowlane

CZĘŚĆ D ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ?????????????.. zł

 

Słownie złotych ????????????????????????..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :?.   miesięcy na prace remontowo budowlane

Wykonawca oświadcza że,

 

 1. Spełnia warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym Z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 1. Zapoznał się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, zobowiązuje się on do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas    wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

??????????????                                                                                             ?????????????????…

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

Nazwa Wykonawcy:

 

?????????????????????????????.??????????????????

Adres Wykonawcy:

 

???????????????????????????????????????????????

 

Oświadczam, że:

– posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

– posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

– posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

– w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,

– Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne,

– Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia.

 

??????????????                                                                                             ?????????????????…

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 ? Oświadczenie o  braku powiązań z Zamawiającym

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ?????????????????..?????..????????

oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………., dnia……………………..    …………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ?????????????????..?????..????????

oświadczam, że jako Zamawiający nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..               ………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)