II edycja programu „Dzwonek na Obiad”

Ruszyła piąta edycja programu „Dzwonek na obiad”.Organizatorem programu jest Fundacja „Być Bardziej”. Nabór wniosków w programie trwa do 5 października. Rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów. Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku tradycyjną pocztą.

Program Erasmus+ Młodzież – Mobilność edukacyjna

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-20201. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. O granty mogą się ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 12 września 2018. Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

„Moja Mała Ojczyzna” II edycja konkursu

 

Chcesz zmienić swoje otoczenie? Budować dobro wspólne w środowisku lokalnym ? Weź udział w II edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, nabór trwa tylko do 16.09.2018 r. Dofinansowanych zostanie aż 40 projektów ! Zapraszamy do współpracy: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

Konkurs DES: Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” dla bohaterów II Wojny Światowej

W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” inauguruje ogólnopolski program Czuwamy! Pamiętamy!. Celem działań jest przywrócenie pamięci o bohaterach II Wojny Światowej. Cel ten realizowany jest poprzez przekazywanie funduszy na rewitalizację Miejsc Pamięci – miejsc pochówku bądź śmierci poległych w walce z okupantem. Elementem rewitalizacji jest brzozowy krzyż nawiązujący do skromnych, wojennych mogił harcerek i harcerzy poległych w II Wojnie Światowej. 

Lubuskie 2020: konkurs Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs
Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 10 września 2018 r. i zakończy się w dniu 17 września 2018 r.