Rusza program AKTYWNI OBYWATELE

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski. Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.
Działania mogą być realizowane w czterech obszarach tematycznych:

 1. Ochrona praw człowieka;
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
  Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.
  Link do Formularza: https://bit.ly/AO-regionalny_formularz
  Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Konkurs dotyczy prowadzenia Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi: 40.000,00 zł. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie. Adresatami zadania są cudzoziemcy zamieszkali na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja zadań dotyczy m. in.: dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych; dostępu do służby zdrowia; dostępu do kultury, pomocy społecznej, pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy; wynajmu lokali mieszkalnych, uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa, wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami, i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy.
Więcej informacji: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/6164/Otwarty_konkurs_na_realizacje_zadania_z_zakresu_dzialalnosci_na_rzecz_integracji_cudzoziemcow/

Wsparcie dla centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej.

Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej. Pracodawca, który prowadzi ZAZ, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Co więcej, będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia). Dzięki zmianom możliwe będzie również wypłacenie świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Dotychczas skierowanie na kwarantannę lub izolację domową pozbawiało uczestników świadczenia integracyjnego za dni nieobecności w Centrum.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-centrow-integracji-spolecznej-i-zakladow-aktywnosci-zawodowej

UWAGA: zmiana w wytycznych kwalifikowalności uczestników w projektach EFS. Nowa procedura potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników!

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich realizowanych projektów EFS. Zmiana ta wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS (podrozdział 8.2).
Wprowadzona procedura wymaga dostarczenia zaświadczenia z ZUS o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo: druk US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo oraz zaświadczenie z ZUS.

Aktywność na plus. 500 mln zł na programy aktywizujące seniorów w latach 2021-2025

Na zupełnie nowy program „Aktywni+” oraz „Senior+” w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł – informuje minister rodziny i polityki społecznej. W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tysięcy zł. W latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł. Budżet programu „Senior+” na lata 2021-2025 to 300 mln zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/coslychacwrodzinie

Chcesz pracować w branży IT, ale nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od BEZPŁATNEGO KURSU JAVASCRIPT!

Zimowa aura nie nastraja Cię do wychodzenia z domu? Wykorzystaj ten czas produktywnie i zacznij przygodę z programowaniem! Zapisz się na kurs JavaScript i poznaj jeden z najbardziej pożądanych języków w branży IT!
KURS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY I PROWADZONY OD PODSTAW, odpowiedni też dla osób, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem.

Zapisz się już dziś: https://tiny.pl/r5fm1

Kurs „Podstawy programowania w języku JavaScript” jest doskonałym punktem wyjścia dla przygotowań i dalszej edukacji w kierunku pracy związanej z rozwojem oprogramowania, tworzeniem stron internetowych, budowaniem aplikacji internetowych, programowaniem po stronie serwera oraz programowaniem gier komputerowych.
Kurs został opracowany przez Uniwersytet Szczeciński z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (nr umowy POWR.03.01.00-00-W053/18).
Więcej informacji: https://navoica.pl/courses/course-v1:Uniwersytet_Szczecinski+JavaScript_PL+2020_1/about

UWAGA – KONKURS. Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności – 5,5 mln zł wsparcia.

W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 5,5 mln zł. Kwota dotacji to od 50 tys. do nawet 300 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oferty konkursowe można składać do 5 lutego br.
Program składa się z czterech części (modułów):
Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych