FIO 2020 Priorytet 1: rozpoczął się konkurs!

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planujemy wybrać minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. o 12.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od wybranej ścieżki – maksymalnie do 731 250 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.

FIO 2020 Priorytet 1 to również konkretne zmiany, m.in.:

 • dwie ścieżki: możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lub regrantingu tematycznego/regionalnego,
 • podniesienie wymaganej kwoty przeznaczanej w ramach projektów na mikrogranty,
 • system oceny dostosowany do specyfiki konkursu na operatorów regrantingu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „SKAUT

PROGRAM „SKAUT” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 2 000 000 zł.

Główne cele programu:

1) wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,

2) stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,

3) wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,

4) uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,

5) przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,

6) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,

7) identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narządzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,

8) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

PKN ORLEN wesprze lokalne inicjatywy społeczne w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych – „Moje miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Google Ads ułatwia działanie organizacjom non-profit

Wykorzystaj możliwości Google Ad Grants

Google Ad Grants działa podobnie jak reklamy internetowe Google Ads – przez wyświetlanie komunikatów użytkownikom, którzy szukają organizacji non-profit podobnej do Twojej. Jeśli Twoja organizacja spełnia kryteria programu, otrzymasz 10 tys. USD miesięcznie do wykorzystania na reklamy Google Ads.

Więcej o programie kliknij TUTAJ

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

Prezentujemy publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.  

W Katalogu zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z woj. lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą  usługi w ramach działalności gospodarczej, odpłatnej lub działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi Państwu przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Publikacja, została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania Spółdzielni Socjalnej WeDo Studio z Zielonej Góry.

Więcej znajduje się TUTAJ

Masz pomysł na projekt dla Seniorów? Zgłoś go i zdobądź grant na jego realizację.


Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – o finansowe granty ubiegało się blisko 200 organizacji ze wszystkich zakątków Polski. Nagrody trafiły do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Domu Kultury w Kętach oraz Między narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.

Masz ciekawy pomysł na działania dla lokalnej społeczności Seniorów? Jeżeli tak, to zgłoś go w ogólnopolskim konkursie „Adamed dla Seniora”, w którym łączna pula nagród wynosi 20000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2019 r. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Czwarty, otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne.

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach 4. otwartego naboru mogą być składane wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór wniosków o dofinansowanie na wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 OGŁASZA KONKURSnr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

Konkurs dotyczy:

 • I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;
 • II Typ  –  dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
 • Kategoria interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Granty wyjazdowe dla NGO z programem RITA

Polskie organizacje pozarządowe w realizacji swoich projektów z partnerami z innych krajów często spotykają się z wyzwaniem znalezienia środków na wyjazdy zagraniczne.

Wyjazd do partnera w ramach projektu to nie problem, ale inne wizyty np. w związku z planowaniem projektu, podsumowaniem jego rezultatów czy udział w zagranicznych konferencjach, które również są potrzebne, pomagają wzmacniać i rozwijać partnerstwo, często związane są z kosztami, które przychodzi opłacać z własnej kieszeni.

Program RITA wychodzi naprzeciw tym potrzebom i stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
  Są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji kliknij TUTAJ