Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 (dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 lipca 2021 r. i zakończy się 9 sierpnia 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2021 r.
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.
Projekty realizowane są na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
  Konkurs obejmuje następujący typ projektów (operacji) przewidziane do realizacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r.:
  Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
  a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
  b) program aktywności lokalnej, lub
  c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
  d) program specjalny, lub
  e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
  f) Projekt socjalny.
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi: ze środków UE: 1 000 000,00 PLN (85%)
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów; 1 176 470,59 PLN
 • w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 000 000,00 PLN
 • w tym krajowy wkład publiczny (wkład własny beneficjenta) 15%: 176 470,59 PLN
  WAŻNE INFORMACJE:
  IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314, 326
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.
 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny:
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).
  WIĘCEJ INFORMACJI:
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21-dla-projektow-ktorych-wartosc-wsparcia-publicznego-dofinansowania-wyrazona-w-pln-nie-przekracza-r
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.
W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:
Związki stowarzyszeń,
Stowarzyszenia,
Fundacje.
Organizacja obozu – wymagane warunki:
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Każdy obóz powinien:
a. mieć sportowy charakter,
b. trwać co najmniej 7 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych),
d. ubezpieczenie na czas obozu,
e. wynagrodzenie prowadzących zajęcia,
f. wynajem obiektów sportowych,
g. działania kulturalne.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR0UMALBG4j3l21e3emTBD09gFAY9uhU4sPN6ogRfV3JiTySVBehS4vHVBs

Zapytanie o cenę

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w związku z realizowanym projektem „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Organizacja Targów Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe pdf Czytaj dalej

PRZYPOMINAMY: przesunięte terminy sprawozdawcze!

Sprawozdanie finansowe muszą sporządzać wszystkie organizacje. Nie ma znaczenia, czy są duże, czy małe i jakimi środkami dysponowały w danym roku. Nawet takie, które nic nie robiły, zamroziły działania i nie ponosiły żadnych kosztów, są zobowiązane do przedstawienia sprawozdania. Wyjątek jest jeden: nie sporządzają sprawozdania NGO-sy, które prowadziły w danym roku księgowość podatkową czyli uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
Pierwsze podejście do sprawozdań finansowych następuje standardowo w marcu. W tym roku terminy sprawozdawcze zostaną przesunięte – każdy o trzy miesiące.Ustawa o rachunkowości przewiduje kilka terminów związanych z procesem zamykania roku. Dwa najważniejsze to termin na sporządzenie i termin na zatwierdzenie sprawozdania. W zmianie związanej z sytuacją epidemiologiczną przesunięto każdy z nich o 3 miesiące.
Wiecej info: https://publicystyka.ngo.pl/przesuniete-terminy-sprawozdawcze-czy-sprawozdanie-podpisane-w-marcu-trzeba-zatwierdzac-do-konca-czerwca

Zapraszamy do współtworzenia magazynu “Młody Obywatel”

Kontynuujemy naszą rozpoczętą w ubiegłym roku misję tworzenia w województwie lubuskim młodzieżowych mediów. W tym roku wydamy dwa kolejne numery pierwszego w regionie młodzieżowego magazynu społeczno-kulturalnego “Młody Obywatel”. Zapraszamy do współtworzenia magazynu Lubuszan do 35 r.ż., którzy chcą i potrafią bezkompromisowo pisać o otaczającej ich rzeczywistości.
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.NOVUM/

Rusza czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Minister rodziny i polityki społecznej wyróżni również samorządy działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych.
Ekonomia społęczna – Znaki Jakości
To już czwarta edycja konkursu adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnionym podmiotom przyznawany jest certyfikat, który stanowi potwierdzenie wysokiej jakości i konkurencyjności oferowanych produktów i usług oraz jest dowodem na społeczny charakter prowadzonej działalności. Z kolei samorządy – gminy i powiaty – nagradzane zostają za wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz propagowanie idei spójności i solidarności społecznej.
Nagradzane podmioty ekonomii społecznej nie koncentrują się na osiąganiu zysków, ale na zaspokajaniu potrzeb konkretnych adresatów swoich działań. Jednocześnie większość tych podmiotów działa lokalnie, bazując na zasobach społeczności lokalnej i nastawiona jest na zaspakajanie jej potrzeb – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty i statuetki przyznawane będą w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku
Kategoria II. Najlepszy pracodawca
Kategoria III. Sukces rynkowy
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, nagrody rzeczowe oraz finansowe. Każdy podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe.
Żeby zgłosić się do konkursu należy wypełnić dedykowany formularz na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl w terminie do 16 czerwca 2021 roku. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu oraz w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/certyfikaty-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-rusza-czwarta-edycja-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej?fbclid=IwAR25GHMCNO1BZSgQLkQdfVGyY5vbr9kgc-ujcRiF5EJwl0OCdH1My0oR5QU

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
  Możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie z państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
  Dofinansowanie można otrzymać na:
 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;
 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach
  o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie
  z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;
 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz odciążenia opiekunów faktycznych (wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w innych typach wsparcia).
  UWAGA: w trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach.
  Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  szczegółowe informacje: https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-05-00-iz-00-08-k01-21-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna?fbclid=IwAR2P90Q-uF6UMb8vesSyf9ZQGe4HfU6XIKtYW_-s7ef-gq4eTuDkpmTlJ6w#

Nabór wniosków w ramach IV edycji Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Już wkrótce rusza nabór wniosków w ramach IV edycji Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.
Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne i Jednostki Samorządu Terytorialnego zapraszamy do śledzenia strony: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

Spotkanie otwarte z NGO 12.05.2021 – woj. LUBUSKIE

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP woj. lubuskiego
 • Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 • Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
  Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
  Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
  Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 1. Nie takie straszne RODO.
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 1. Informacja na temat Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
 • Patryk Lewicki Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
 • Adam Szulczewski, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
  Moderator:
 • Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
  Organizatorzy wydarzenia:
  Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
  w porozumieniu i współpracy z:
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
  • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
  • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
  • Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
  z partnerami regionalnymi:
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
  • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
  • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum,
  • Województwem Lubuskim