Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Z historią oręża polskiego, tradycja i kulturą w tle


Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Z historią oręża polskiego, tradycja i kulturą w tle Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Termin składania ofert do dnia 6 września 2019 r.

Podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

  1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego; Czytaj dalej

Program Stypendialno-Grantowy Enea Akadaemia Talentów

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Działania projektu edukacyjnego skierowane są równocześnie do dzieci i młodzieży oraz szkół i organizacji z inicjatywą, które chcą rozwijać talenty i pasje swoich podopiecznych.

granty w wysokości 10 000 zł mogą ubiegać się organizacje z inicjatywą, w tym: publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea.

stypendia w wysokości 3 000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych z obszaru działania spółek z Grupy Enea. Czytaj dalej

Niezaradnym życiowo trzeba jednak pomagać. Rozmowa z Martą Kowalską, kluczowym doradcą procesu animacji i inkubacji Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie

Fragment wywiadu z Martą Kowalską kluczowym doradcą procesu animacji i inkubacji Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie

 LOWES. Co to jest? Nazwa funkcjonuje jako etykieta, a mało kto wie, co się za tym kryje.

– Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to organizacja, a w zasadzie projekt unijny, który wspiera wszytko, co społeczne, począwszy od tworzenia miejsc pracy, wspieranie istniejących podmiotów jak spółdzielnie socjalne, ale też i współpraca z organizacjami pozarządowymi, jak fundacje czy inne. Ale wspieramy też osoby niezrzeszone, które chcą działać na rzecz swoich lokalnych środowisk lokalnych i na ich rzecz pracują.

– Na czym polega to wsparcie? Czytaj dalej

Konkurs dotacyjny: Rozmowa mimo różnic


W Polsce niebezpiecznie narasta poziom konfliktu. Brutalizują się jego formy. Konflikt dotyka rodzin, lokalnych społeczności, kraju. Coraz częściej brakuje nam cierpliwości do siebie nawzajem. Coraz częściej potrafimy raczej wskazać tych, z którymi się nie zgadzamy, a ich lista się wydłuża, niż tych, z którymi coś nas łączy.

Dla tego w tym konkursie szukamy inicjatyw, które:

dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznychpomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

Wspierać będziemy dwa rodzaje inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic” – takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

Więcej kliknij TUTAJ

Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

„Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”

  1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
  2. przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej mającej na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, równieżw mediach i mediach społecznościowych,
  3. kształtowanie właściwych reakcji wobec zagrożeń związanych z hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,
  4. zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji spowodowanych hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawisk hejtu i przemocy w szczególności w cyberprzestrzeni. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z hejtem i przemocą oraz ich konsekwencje a także na sposoby reagowania na te zjawiska. Czytaj dalej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Termin składania ofert do dnia 3 września 2019 r.
Podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach. Czytaj dalej

Redakcja „LandsbergONu” szuka autorów do czwartego numeru

Stowarzyszenie NOVUM dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przygotowuje czwarty numer gorzowskiego półrocznika fantastycznego – “LandsbergON”. Magazyn zawierać będzie opowiadania z gatunku science-fiction, fantasy i horror pisane przez gorzowskich twórców i nawiązujące do naszego miasta i okolic. Członkowie stowarzyszenia chcą w ten niekonwencjonalny sposób promować nasze miasto a jednocześnie dać gorzowianom możliwość prezentowania swojej twórczości. Powstanie 100 egzemplarzy czwartego numeru “LandsbergONu” i jego wersja cyfrowa. Wszystkie wydane dotąd numery, w tym najnowszy, trzeci numer można pobrać ze strony www.landsbergon.pl . We wrześniu i grudniu Stowarzyszenie NOVUM planuje zorganizować spotkania z autorami opowiadań, na których będzie można otrzymać wersję papierową magazynu. Trzeci numer w wersji papierowej jest również dostępny w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Magazyn będzie kolportowany w instytucjach miejskich, bibliotekach a 20 egzemplarzy trafi do ogólnopolskich redakcji internetowych, tradycyjnych i recenzentów zajmujących się fantastyką. Czwarty numer ma powstać do końca roku.

Wszyscy, którzy zajmują się twórczością fantasy, s-f i horror (opowiadania, recenzje, felietony, grafiki) mogą przesyłać swoje prace na adres mailowy landsbergon@gmail.com do 31.08.2019 r. Redakcja zastrzega, że numer czwarty będzie numerem tematycznym i w pierwszej kolejności przyjmowane będą prace utrzymane w klimacie szeroko pojętego fantasy (low fantasy, dark fantasy, urban fantasy, heroic fantasy i inne). Czytaj dalej

Poznaj i koduj 2019: Wnioski o granty są już otwarte

Trzeci rok z rzędu Meet and Code zaprasza lokalne organizacje non-profit w całej Europie do zgłaszania wydarzeń związanych z kodowaniem dzieci i młodzieży w wieku 8–24 lat. Organizacje non-profit z 25 krajów mogą składać wnioski online na stronie www.meet-and-code.orgdo 8 września 2019 r.Każdy zatwierdzony pomysł na wydarzenie otrzyma dotację w wysokości do 500 euro. 
Do uczestnictwa kwalifikuje się 25 krajów: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Kazachstan, Macedonia Północna, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Ukraina i Wielka Brytania. 

Wzmocnienie pozycji
9 na 10 miejsc pracy będzie wkrótce wymagać umiejętności cyfrowych, zgodnie z raportem „ The Digital Skills Gap in Europe ” Komisji Europejskiej w 2017 r. Każdego dnia nasz coraz bardziej cyfrowy świat stwarza nowe wyzwania dla europejskich przedsiębiorstw i społeczeństw. Z tego powodu ważne jest, aby młodzi byli przygotowani na przyjęcie cyfrowej przyszłości. 
CelemMeet and Code ma pomóc w budowaniu świata, w którym każdy młody Europejczyk ma umiejętności cyfrowe wymagane do kształtowania własnej przyszłości. Został współtworzony przez SAP i Haus des Stiftens gGmbH w Monachium, który koordynuje proces przyznawania dotacji, wraz z partnerami sieci TechSoup Europe . Inicjatywa ta jest zgodna z Tygodniem Kodeksu UE i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ . 

Więcej informacji kliknij TUTAJ