Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

W związku z zaostrzeniem się Pandemii Covid-19  informujemy, iż jesteśmy zobowiązani wprowadzić pewne zmiany w codziennej pracy LOWES . Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie. Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

Dokumenty, pisma i podania prosimy składać w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej LOWES w zakładce KONTAKT kliknij TUTAJ telefon do siedziby LOWES 95 738 00 61

Aktywność na plus. 500 mln zł na programy aktywizujące seniorów w latach 2021-2025

Na zupełnie nowy program „Aktywni+” oraz „Senior+” w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł – informuje minister rodziny i polityki społecznej. W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tysięcy zł. W latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł. Budżet programu „Senior+” na lata 2021-2025 to 300 mln zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/coslychacwrodzinie

Chcesz pracować w branży IT, ale nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od BEZPŁATNEGO KURSU JAVASCRIPT!

Zimowa aura nie nastraja Cię do wychodzenia z domu? Wykorzystaj ten czas produktywnie i zacznij przygodę z programowaniem! Zapisz się na kurs JavaScript i poznaj jeden z najbardziej pożądanych języków w branży IT!
KURS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY I PROWADZONY OD PODSTAW, odpowiedni też dla osób, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem.

Zapisz się już dziś: https://tiny.pl/r5fm1

Kurs „Podstawy programowania w języku JavaScript” jest doskonałym punktem wyjścia dla przygotowań i dalszej edukacji w kierunku pracy związanej z rozwojem oprogramowania, tworzeniem stron internetowych, budowaniem aplikacji internetowych, programowaniem po stronie serwera oraz programowaniem gier komputerowych.
Kurs został opracowany przez Uniwersytet Szczeciński z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (nr umowy POWR.03.01.00-00-W053/18).
Więcej informacji: https://navoica.pl/courses/course-v1:Uniwersytet_Szczecinski+JavaScript_PL+2020_1/about

UWAGA – KONKURS. Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności – 5,5 mln zł wsparcia.

W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 5,5 mln zł. Kwota dotacji to od 50 tys. do nawet 300 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oferty konkursowe można składać do 5 lutego br.
Program składa się z czterech części (modułów):
Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych

Trwa nabór wniosków do konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

 • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
 • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
 • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2021 roku przeznaczona została kwota 1.700.000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 05 lutego 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków. Czytaj dalej

Punkt Informacji dla Cudzoziemców “InfoCud” w Gorzowie Wlkp. nadal działa!

Choć umowa z Miastem Gorzów Wielkopolski na prowadzenie Punktu Informacji dla Cudzoziemców „InfoCud” zakończyła się w grudniu 2020r., informujemy, że Punkt nie kończy swojej działalności! Jak do tej pory Sekretariat Punktu czynny jest w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Przemysłowej 53, przez pięć dni w tygodniu. Na dyżur specjalisty zapraszamy w każdy wtorek od godziny 12:30 do 15:30. Sprawy społeczne i socjalne załatwiane będą w trakcie pracy Sekretariatu, ciągle możecie również liczyć na doradztwo prawne.

Pierwszoplanowe obowiązki organizacji pozarządowej w styczniu.

W styczniu trzeba w nim zrealizować ważne obowiązki i podjąć kluczowe decyzje.
Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w styczniu to:

 • sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
 • roczne deklaracje PIT – dla NGO-sów, które zatrudniają pracowników lub współpracowników
 • podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
 • aktualizacja planu kont księgowych

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/4-najwazniejsze-obowiazki-organizacji-pozarzadowej-w-styczniu

Nabór ofert w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główne założenie programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Do 1 lutego br. trwa nabór ofert w konkursie w ramach tegorocznej edycji programu.
Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl.
Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń znajdą Państwo tutaj: numer infolinii: 22 661 16 87 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Pomaganie poprzez kupowanie!

Poświąteczne wyprzedaże to czas, w którym często korzystamy ze obniżek i rabatów w sklepach online. W tym roku ze względu na istniejące ograniczenia korzystamy z promocji jeszcze częściej niż do tej pory kupując przez internet. Serwis FaniMani.pl pozwala na pomaganie w prosty i bezpłatny sposób. Dzięki zakupom robionym przez FaniMani.pl można wspierać w bezpłatny sposób wybrane przez siebie organizacje społeczne. Dzięki temu przy okazji każdego zakupu organizacje pozarządowe otrzymują darowizny w postaci określonego procentu od wartości każdych zakupów. Pomagać można również rezerwując noclegi online czy np. zamawiając jedzenie do domu lub pracy. Taka forma wsparcia dla organizacji pozarządowych jest bezpłatna zarówno dla osób korzystających z serwisu, jak i dla organizacji zarejestrowanych na FaniMani.pl. Wystarczy wzbogacić swoją przeglądarkę internetową o rozszerzenie – Przypominajka FaniMani. Dodatek ten automatycznie rozpoznaje partnerów serwisu i pozwala na aktywację darowizny jednym kliknięciem. Dla fanów smartfonów jest również aplikacja mobilna FaniMani. Kupujący płaci za zakupy tyle co zawsze a przy okazji może pomóc wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Na FaniMani jest już 1290 sklepów internetowych oraz 6763 organizacji, które można wspierać przy okazji zakupów. W serwisie FaniMani.pl zebrano już ponad 2,5 mln zł.
Wśród zbierających w ten sposób organizacji znajdują się FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, HARCERZE, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, DRUŻYNY SPORTOWE I INNE INICJATYWY SPOŁECZNE.
Źródło: Fundacja Fanimani

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/jak-zbierac-darowizny-przy-okazji-noworocznych-wyprzedazy