Zaplanujmy razem Lubuskie

Masz szansę wpłynąć na rozwój województwa! Chcesz wiedzieć co zmieni się w regionie w najbliższej przyszłości, jaki ma być kierunek jego rozwoju, na jaką pomoc samorządu mogą liczyć mieszkańcy, co planują władze regionu? Weź udział w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 24 stycznia w Gorzowie Wlkp. Czekamy na Twój głos, na twoje pomysły i uwagi!

Konsultacje są otwarte dla każdego mieszkańca, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczniów i studentów. Odbędą się dwa spotkania:

Gorzów Wlkp., 24 stycznia (piątek), godz. 13.00 – sala 110, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9 Czytaj dalej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi: Czytaj dalej

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej “Złota Rączka dla Seniora”


Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą “Złota Rączka dla Seniora”

Prezydent Miasta ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, składane w 2020 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na formularze zgłoszeniowe kandydatów czekamy do 05 lutego 2020 r. Czytaj dalej

Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. W budżecie przewidziano na ten cel 40 mln zł. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach czterech priorytetów:

1. Edukacja osób starszych

2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową

3. Partycypacja społeczna osób starszych Czytaj dalej

Otwarty konkurs pt. „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

„Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” Czytaj dalej

Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 –

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), zwana dalej UDPP; 2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Kto może aplikować do konkursu?

Czytaj dalej

Szkolenia z zasad realizacji projektów w ramach FMP oraz w zakresie PNWM

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na  szkolenie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szkolenie  odbędzie  się 21 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

O spotkaniu Czytaj dalej