Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

W związku z zaostrzeniem się Pandemii Covid-19  informujemy, iż jesteśmy zobowiązani wprowadzić pewne zmiany w codziennej pracy LOWES . Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie. Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

Dokumenty, pisma i podania prosimy składać w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej LOWES w zakładce KONTAKT kliknij TUTAJ telefon do siedziby LOWES 95 738 00 61

“Narazili siebie, aby ratować innych”. Flaga przed siedzibą prezydenta opuszczona do połowy

Flaga przed siedzibą prezydenta RP została opuszczona do połowy. To wyraz hołdu dla członków służb, którzy zmarli podczas pandemii koronawirusa niosąc pomoc innym.
Wczoraj w środę7 kwietnia był obchodzony Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Andrzej Duda oddał hołd lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy zmarli podczas trwającej pandemii koronawirusa. Prezydent RP podkreślił, że oddaje hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie niosąc pomoc innym i walcząc z pandemią koronawriusa. “W Światowym Dniu Zdrowia, a jednocześnie Światowym Dniu Pracowników Służby Zdrowia podnosząc w uroczystym ceremoniale wojskowym nasz narodowy sztandar, naszą Biało-Czerwoną na maszt (…) chcemy oddał hołd. Z jednej strony wszystkim pracownikom polskiej służby zdrowia, jak również wszystkim innym osobom: żołnierzom, funkcjonariuszom, pracownikom różnych branż, którzy mężnie stają każdego dnia w walce z koronawirusem” – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wspomniał także o ciężkiej pracy sprzedawców, farmaceutów oraz innych, którzy na co dzień wykonując swoją pracę ryzykują zarażeniem i hospitalizacją. Prezydent wspominał także wszystkie ofiary pandemii.
– Opuszczając do połowy masztu flagę przed Pałacem Prezydenckim, oddajemy hołd zmarłym pracownikom służby zdrowia, którzy odeszli, walcząc o zdrowie innych, ale też wszystkim ofiarom koronawirusa. Składając hołd, dziękujemy za wielką ofiarę i służbę. One nie idą na marne; oznaczają tysiące powrotów do życia i zdrowia – powiedział Andrzej Duda.
“W takim dniu jak ten nasze wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się przede wszystkim ludziom, bez których codzienna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa. Lekarzom, medykom, pielęgniarkom, sanitariuszom, ratownikom medycznym i funkcjonariuszom każdego szczebla polskiej służby zdrowia” – napisał premier Mateusz Morawiecki.
Od początku trwania pandemii do 29 marca COVID-19 zdiagnozowano wśród 23 095 lekarzy, u 2403 lekarzy dentystów, 1994 diagnostów laboratoryjnych, 2903 farmaceutów, 36 felczerów, 59 012 pielęgniarek, 5833 położnych i u 4213 ratowników medycznych. Choroba ta skończyła się tragicznie dla 138 lekarzy, 16 lekarzy dentystów, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 farmaceutów, 4 felczerów, 131 pielęgniarek, 19 położnych i 16 ratowników medycznych.

Rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację – od dziś stawiam na przyszłość!”

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
zapraszam do składania ofert stażu dla Uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców woj. lubuskiego spełniających następujące kryteria:

 1. wiek 18 lat i więcej,
 2. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie lub kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej tj, spełniających min. 1przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 3. status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
 4. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubuskiego.
  W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w ścieżce wsparcia w ramach której przewidziany jest 5 miesięczny staż zawodowy (nauka zawodu na danym stanowisku pracy). Za udział w stażu uczestnik otrzymuje stypendium stażowe, które wypłacane jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o., firma przyjmująca na staż nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem stażysty przez okres stażu zawodowego (koszt badań lekarskich, ewentualnego zakupu odzieży roboczej jest również po stronie realizatora projektu).
  Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przyjęcie stażysty zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty, przygotowanego zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi(stanowisko wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze techniczne, materiały) zgodnie z ustalonym programem stażu i potrzebami Uczestnika projektu wynikającymi ze specyfikacji wykonywanych zadań, wymogów technicznych miejsca pracy oraz niepełnosprawności lub stanu zdrowia stażysty.
  Zapraszamy do składania zapotrzebowania na stażystów, z informacją: stanowisko pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy.
  Biuro projektu mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34/409, czynne w godzinach 8-15.
  Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu!
  Pozdrawiam serdecznie,
  Joanna Podgórska
  Kierownik Projektów
  Biuro Projektu:
  Ul. Kombatantów 34/409
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: 884 201 708
  E-mail: j.podgorska@kontraktor.biz.pl

Dofinansowanie do patriotycznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Dofinansowanie do projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, czy Koła Gospodyń Wiejskich. Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II).
W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych).
Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2021

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://granty.pl/448241/?fbclid=IwAR2F9G7UmJNhCKTYXjKnDZAyq-xQ5K4Fs- oO7SDnCU2frif7A37HHkUO3no

Więcej informacji:
https://www.fundusz-patriotyczny.pl
https://granty.pl/448241/

Konkurs na wsparcie osób niepełnosprawnych

Dokładnie 350 tys. zł zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.
  Zadania objęte niniejszym konkursem:
 • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, które:
  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 • Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:doradztwo zawodowe,
  przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.
 • Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 • Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
 • Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictwa ciągłych oraz wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
  Wszelkie informacje na temat ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz termin składania ofert znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz w aplikacji Generator eNGO.
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/16432/konkurs-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-?fbclid=IwAR1a5UH1EF9HZ52rrWYdZ2beIkTWManbYb9XjLggkbTIfZNTjAVtsJykjBU

W Polsce tworzone są właśnie Centra Usług Społecznych

W Polsce tworzone są właśnie Centra Usług Społecznych, projekt, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”. W ramach pilotażu ma ich powstać 46. To ponad 3 mln złotych dotacji, z których 1,5 mln będzie przeznaczonych na usługi społeczne.
Podstawą prawną stała się ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Takich pilotażowych CUS ma powstać 46 w Polce, większość z przekształcenia OPS w CUS. Alokacja z POWER-a sięga 134 mln zł – ponad 30% tej kwoty będzie musiało trafić w postaci zleceń do sektora społecznego, który ma dostarczyć usługi społeczne.
Centrum Usług Społecznych to nowoczesne i funkcjonalne podejście do usług społecznych, które daje szansę na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców gminy oraz efektywność ich świadczenia. To także wzmocnienie procesu budowania wspólnoty mieszkańców gminy, rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej oraz szansa na kształtowanie społecznościowego wizerunku pomocy społecznej.
Jedną z trzech płaszczyzn współpracy międzysektorowej w ramach CUS jest kontraktowanie usług i to jest ogromna szansa dla sektora społecznego. CUS traktuje kontraktowanie usług społecznych jako formę zakupu – zlecenia realizacji usług partnerom lokalnym, działającym już na rzecz mieszkańców.
Z uwagi na szczególny charakter usług społecznych, określonych w katalogu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, będą one świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz różnych grup m.in. osób starszych i niesamodzielnych, stąd kompetencje sektora społecznego, będącego blisko ludzkich problemów, stanowią tu fundament powodzenia. Zgodnie z założeniami zasady partnerstwa lokalnego, szczególną rolę w ich realizacji będą odgrywać lokalne przedsiębiorstwa społeczne i organizacje pozarządowe, które znają mieszkańców i ich lokalne potrzeby. W ramach kontraktowania usług, na czas pilotażu, powinny zostać powołane partnerstwa podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie gmin, których kompetencje są kluczowe dla dostarczenia usług społecznych mieszkańcom gminy. Współpraca z lokalnymi usługodawcami może odbywać się zarówno w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów sektora pozarządowego, jak i zlecania ich w trybie określonym w prawie zamówień publicznych.
Fundamentem i podstawą ich realizacji są zasady współpracy wskazane w art. 14 ustawy o CUS, które staną się podstawowym kodeksem funkcjonowania i realizacji zadań CUS i jego partnerów:
1) Zasada powszechności – wszystkie usługi społeczne określone w katalogu oferowane będą wszystkim osobom uprawnionym.
2) Zasada podmiotowości – najważniejszą wartością jest dobro osoby czy rodziny korzystających z usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ich podmiotowości i poczucia bezpieczeństwa.
3) Zasada jakości – wszystkie usługi społeczne świadczone będą z zachowaniem standardów jakości.
4) Zasada kompleksowości – zapewnienie usług społecznych jak najpełniej odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców gminy, które także będą uwzględniać różne fazy życia mieszkańców oraz ich sytuacji rodzinnej.
5) Zasada współpracy – podstawowa zasada, na której oparta jest idea CUS, wskazująca podmioty współpracy oraz szczegółowe zasady, jak suwerenność stron, partnerstwo, efektywność i uczciwa konkurencja oraz jawność.
6) Zasada pomocniczości – druga podstawowa zasada – dzięki niej zostanie wykorzystany potencjał podmiotów działających już na rzecz mieszkańców i realizujących usługi społeczne na terenie gminy. Pozwoli to na rozszerzenie oferty usług społecznych mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na obszarze działania centrum.
7) Zasada wzmacniania więzi społecznych – poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych, wzmocnione zostaną więzi społeczne oraz integracja i rozwój wspólnoty samorządowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://publicystyka.ngo.pl/uslugi-spoleczne-to-nasza-przyszlosc-trzy-perspektywy-czyli-co-mieszkancom-organizacjom-spolecznym-i-instytucjom-pomocowym-daje-cus?fbclid=IwAR3T2DQCY6GlgvPiGFVxp6M8coIwOpPNSDKN5RFQEvOLeOp_CUOvXRbvulM

Na jaką pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe w 2021 r.

Organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 roku, a jej przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 100.000 zł, może otrzymać mikropożyczkę w wysokości nie przekraczającej 10% tych przychodów, nie więcej jednak niż 5.000 zł.
Pożyczka może być przeznaczona zarówno na prowadzenie działalności statutowej, jak i gospodarczej i ulega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie działalności w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą nie krócej niż od 1 kwietnia 2020 roku i spełniająca kryteria mikroprzedsiębiorcy, może otrzymać mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5.000 zł.
Pożyczka podlega automatycznemu umorzeniu w całości, jeśli organizacja w ciągu 3 miesięcy od jej przyznania nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, od której odprowadzana jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych (rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o minimum 30%. Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów.
Dofinansowanie jest przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy, przy czym czerwiec 2021 r. jest ostatnim miesiącem, za który może być przyznane. Zatem chcąc skorzystać z pełni wsparcia wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Organizacje pozarządowe, u których z powodu pandemii wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej (art. 15 zze Ustawy), lub spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako przychody ze sprzedaży produktów i usług (art. 15 gg Ustawy) w wysokości minimum 15% (liczone jako różnica między łącznymi przychodami z dowolnych 60 dni w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego) lub minimum 25% (liczone jako łączne przychody z 30 kolejnych dni w porównaniu do takiego samego okresu bezpośrednio je poprzedzającego) mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zarówno tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące i wynosić maksymalnie połowę wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Najwięcej nowych form wsparcia to tzw. tarcze branżowe, przysługujące wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w określonych branżach, opisanych znajdującymi się na zamkniętej liście kodami PKD.
Wnioski składa się przez internet w banku prowadzącym konto organizacji. Jeśli branżowa tarcza finansowa jest obsługiwana tak samo sprawnie jak była „zwykła” tarcza finansowa, pieniądze powinny znaleźć się na koncie organizacji bardzo szybko.
SZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-tarcze-na-co-dzis-moga-liczyc-organizacje-pozarzadowe

Usługi społeczne: zadanie dla ekonomii społecznej i solidarnej.

Obszar usług społecznych to obszar rozwojowy dla Ekonomii Społecznej i podmiotów ją tworzących. To niewątpliwie też gwarant stabilności finansowej PES, szczególnie rozwojowy i opłacalny w najbliższych latach w kontekście gospodarczym kierunek rozwoju działalności. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami związanymi z transformacją systemu usług społecznych – z instytucjonalnego do środowiskowego. W pełni wierzymy, że nowy system zostanie oparty na lokalnych organizacjach, które na co dzień działają w środowiskach lokalnych, co może być tym najbardziej pożądanym i efektywnym z punktu widzenia odbiorcy. Odpowiadającym na lokalne potrzeby drugiego człowieka, nie wyliczonym, sprocedurowanym i zminimalizowanym do suchych liczb i jednostek. Zaspokojenie indywidualnej potrzeby drugiego człowieka w ujęciu tradycyjnym jest podstawą naszego porządku gospodarczego, tak jak usługa społeczna dla drugiego człowiek jest podstawą porządku tworzonego przed sektor ekonomii społecznej, by nikt nie pozostał z tyłu.
Przedsiębiorstwa społeczne to integralna cześć społeczności lokalnych, których naturalnym liderem są samorządy. Kształtują one ład publiczny, usługi społeczne i publiczne dla mieszkańców. Prawidłowe wypracowanie i zidentyfikowanie przez samorząd roli ekonomii społecznej, a także poszczególnych przedsiębiorstw społecznych już działających lub zamierzających działać w lokalnym środowisku, jest kluczowe. Nie bez znaczenia w tych procesach jest rola i wsparcie Państwa oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dzięki temu sektor ekonomii społecznej może być katalizatorem potrzebnych zmian i modernizacji naszego życia społecznego.
Usługi społeczne powinny być świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne, dostępne w wiązkach i zaprojektowane w taki sposób, żeby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby każdej osoby.

https://publicystyka.ngo.pl/uslugi-spoleczne-zadanie-dla-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej

Zasady przygotowania pomieszczeń, prowadzenia zajęć, a także obostrzeń sanitarnych jakie powinny obowiązywać w placówkach pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego W związku z planowanym po 24 maja br. umożliwieniem – placówkom wsparcia dziennego, – dziennym domom i klubom seniora, – dziennym domom pomocy, – środowiskowym domom samopomocy i klubom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, – warsztatom terapii zajęciowej, – podmiotom zatrudnienia socjalnego, podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności ww. placówek. Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się: W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów placówek pobytu dziennego: 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych). 2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. 3. Zaleca się umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk (w placówkach dla osób niewidomych należy zastosować inne formy komunikacji). 4. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:  promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego;  konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;  zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;  w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;  przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej;  po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;  zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;  zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;  korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych;  po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;  należy zawiesić spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie;  posiłki przywożone do ośrodka powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach jednorazowych;  po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek. 5. Kierownik/dyrektor placówki pobytu dziennego powinien na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. 6. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 7. Regularne wietrzenie pomieszczeń. 8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,  dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,  w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników. 9. Należy zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 4 razy dziennie. 10. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. 11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. 12. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 13. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 14. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji. Szczegółowe rekomendacje dla poszczególnych placówek pobytu dziennego Placówki wsparcia dziennego W zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego: 1. Zalecenie zakazu wstępu na teren placówek wsparcia dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki. 2. Przyporządkowanie stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy. 3. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 4. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu. 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 7. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych grup dzieci. 8. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna. 10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do placówki wsparcia dziennego powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany po użyciu przez każdą grupę dzieci. 11. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka. 12. Należy wyłączyć wszystkie dystrybutory i źródełka wody pitnej i zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. 13. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu w placówkach, gdzie posiłek jest zapewniany. 14. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 15. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60C lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90C . W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2 (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych). 2. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m. 3. Zaleca się, zwłaszcza w trakcie zajęć specjalistycznych, podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami (wychowawcami, psychologami lub innymi pracownikami pracującymi z dziećmi). 4. Rekomenduje się rezygnację z zajęć kulinarnych. 5. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona. Ośrodki wsparcia Senior+ W zakresie organizacji pracy w ośrodku wsparcia: 1. Zalecenie zakazu wstępu na teren obiektów ośrodków wsparcia osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności; 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych. 5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przy wejściu na teren placówki; 6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników; W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami. 2. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie. 3. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. 4. Rezygnacja z treningów kulinarnych i podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu. Dzienne domy pomocy W zakresie organizacji pracy w ośrodku wsparcia: 1. Zalecenie wstępu na teren obiektów ośrodków wsparcia osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. Opiekunowie uczestników nie wchodzą na teren placówki; 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych. 5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki; 6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników; W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. Ograniczenie kontaktów pracowników niezaangażowanych w bezpośrednią pracę z uczestnikami zajęć organizowanymi przez placówkę. 2. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach w kolejnym tygodniu w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami w placówce. 3. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu między grupami. 4. W miarę możliwości ograniczenie zajęć grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie. 5. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania dziennych domów pomocy wydawanych przez MRPiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi W zakresie organizacji pracy w domu/klubie: 1. Zalecenie zakazu wstępu na teren obiektów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności; 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych. 5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody lub ich opiekunów, a także dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki; 6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników; W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. Ograniczenie kontaktów pracowników niebędących członkami zespołu wspierającoaktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uczestnikami domu. 2. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach w kolejnym tygodniu w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami w domu. 3. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami/opiekunami. 4. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami. 5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. 6. Rezygnacja z treningów kulinarnych i podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu. 7. Zawieszenie organizacji zajęć klubowych, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydawanych przez MRPiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. Warsztaty terapii zajęciowej Zaleca się, przy wykorzystaniu niniejszych rekomendacji, opracowanie w poszczególnych warsztatach indywidualnych procedur postępowania w celu zapobiegania zakażeniom SARSCoV-2. W zakresie organizacji pracy w warsztacie: 1. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do warsztatu; 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych. 5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby. 6. Zalecenie zakazu wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. 7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 1. Ograniczenie kontaktów pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją procesu rehabilitacji z uczestnikami. 2. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt. 3. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. 4. Rezygnacja z zajęć w ramach pracowni gospodarstwa domowego. 5. Rezygnacja z udziału uczestników w praktykach zawodowych u pracodawców. Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, wydawanych przez MRPiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. Podmioty zatrudnienia socjalnego (PZS) W zakresie pracowników i uczestników zajęć. 1. Poinformowanie pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 2. Pracownicy oraz uczestnicy PZS powinni obserwować swój stan zdrowia oraz stan zdrowia innych uczestników i pracowników, w szczególności w zakresie objawów infekcji dróg oddechowych. Wszelkie objawy infekcji, które pojawiły się dopiero po przybyciu do placówki, powinny być zgłaszane kierownikowi lub pracownikom PZS. 3. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej i właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 5. W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 pracownika lub uczestnika zajęć działania podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny z kierownikiem placówki. 6. Za zgodą pracowników i uczestników zajęć kierownik PZS lub wyznaczona przez niego osoba może przeprowadzać pomiar temperatury ciała pracowników lub uczestników przy pomocy termometru bezdotykowego przed przystąpieniem do pracy bądź rozpoczęciem udziału w zajęciach. 7. Należy zapewnić pracownikom i uczestnikom stały dostęp możliwości mycia (dostęp do bieżącej wody, mydła, ręczników papierowych) i dezynfekcji rąk (dostęp do dozownika z płynem dezynfekującym). Jeżeli to możliwe dozowniki powinny być rozmieszczone w kilku miejscach, zwłaszcza przy przestrzeniach wspólnych. 8. Kierownik PZS lub wyznaczony przez niego pracownik powinien poinformować uczestników i pracowników, przed przystąpieniem do zajęć i pracy, o sposobie postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19, a także zmianach w zakresie organizacji zajęć oraz zasadach i środkach bezpieczeństwa wdrożonych w celu przeciwdziałania epidemii. 9. Osoby, których obecność nie jest niezbędna do realizacji zadań PZS nie powinny mieć wstępu na teren placówki. Zalecenia dotyczące organizacji zajęć. 1. Kierownik PZS, wspólnie z kadrą, powinien przeanalizować zakres i formę usług reintegracyjnych, w szczególności pod kątem zapewnienia uczestnikom i pracownikom bezpieczeństwa, oraz opracować zalecenia dotyczące przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 dopasowane do poszczególnych warsztatów, szkoleń spotkań terapeutycznych itp. Pracownicy i uczestnicy powinni zapoznać się z tymi zaleceniami przed rozpoczęciem zajęć oraz stosować się do nich. Zmiany w organizacji zajęć PZS powinny być dopasowane do prowadzonych warsztatów, szkoleń lub innych form reintegracji i powinny uwzględniać przede wszystkim, postanowienia ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczące środków, które wdrożyć muszą pracodawcy. Środki te powinny być wdrożone zarówno w odniesieniu do pracowników (bez względu na podstawę zatrudnienia) jak i do uczestników. W szczególności dotyczy to obowiązku:  zachowania odstępu co najmniej 2 metrów między stanowiskami zajmowanymi przez uczestników w trakcie zajęć,  zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk,  przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust (np.: maseczką, elementem odzieży, przyłbicą ochronną). 2. Jeżeli w ramach zajęć prowadzonych w PZS świadczone są usługi, które podlegają ograniczeniom lub sformułowano w stosunku do nich szczegółowe wytyczne, należy odpowiednio stosować się to tych ograniczeń. W szczególności uwzględnić należy zalecenia wynikające z przywołanego powyżej rozporządzenia, a także wytyczne publikowane na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego1 , a także wytyczne dla poszczególnych branż publikowane przez Ministerstwo Rozwoju2 . 3. Kierownik PZS powinien także na podstawie dostępnych informacji przeanalizować i dobrać odpowiednie formy uczestnictwa w zajęciach dla uczestników znajdujących się w grupach ryzyka (np. osób starszych lub cierpiących na choroby zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19). 4. W miarę możliwości i potrzeb uczestników, zajęcia, które mogą odbywać się zdalnie powinny być prowadzone w takiej formule. Z tej formy prowadzenia zajęć w pierwszej kolejności powinny korzystać osoby z grup ryzyka. Udział w zorganizowanych przez PZS zajęciach w formie zdalnej należy traktować analogicznie do innych form uczestnictwa w procesie reintegracji. Oznacza to, że osoby korzystające z takiej formy uczestnictwa w zajęciach zachowują prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości (o ile nie zachodzą inne przesłanki do jego zmniejszenia np. choroba, nieusprawiedliwiona nieobecność). 5. W miarę potrzeb indywidualne programy zatrudnienia socjalnego uczestników centrum integracji społecznej (CIS) oraz miesięczne plany zajęć w CIS powinny umożliwiać w szczególności:  prowadzenie efektywnego procesu reintegracji z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemiologicznego,  w przypadku zajęć grupowych – tworzenie małych grup o stałym składzie (liczebność grup w zależności od warunków lokalowych powinna umożliwiać zachowanie odstępu między uczestnikami wynoszącego co najmniej 2 metry). 6. Zajęcia grupowe powinny odbywać się w małych grupach oraz w miarę możliwości w formule zmianowej. Decyzja w tym zakresie powinna uwzględniać między innymi kwestie zaplecza lokalowego wykorzystywanego do realizacji zajęć. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt. 7. Zajęcia w PZS powinny być organizowane tak, aby unikać koncentracji w jednym miejscu i czasie wielu uczestników i pracowników. Należy ograniczyć przebywanie uczestników w pomieszczeniach do wspólnego użytku np. jadalniach, tak aby możliwe było zachowanie odstępów między uczestnikami wynoszących co najmniej 2 metry. Przysługujące uczestnikom posiłki powinny być serwowane, na wynos, dostarczane do miejsca zamieszkania lub w formie suchego prowiantu do przygotowania posiłku w miejscu zamieszkania. 8. PZS mogą zwracać się do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zgłaszając zapotrzebowanie na towary i usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Wykaz akredytowanych Ośrodków znajduje się na stronie: 1 https://gis.gov.pl/ 2 https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spo lecznej,3920.html Rekomendacje dotyczące kwestii proceduralnych. 1. W obecnym stanie prawnym powrót do realizacji zajęć po 24 maja br. nie wymaga odrębnej decyzji, polecenia czy też zezwolenia ze strony wojewody. Zgodnie z art. 15c specustawy3polecenie zawieszenia zajęć wydawane jest na czas oznaczony. Po upływie terminu określonego w tym poleceniu PZS mogą wznowić realizację zajęć. 2. Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania sektora zatrudnienia socjalnego wydawanych przez MRPiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych PZS, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. 3. Finansowanie ze źródeł publicznych działalności PZS oraz świadczeń integracyjnych uczestników, w sytuacji, w której wojewoda nie wyda polecenia dotyczącego dalszego zawieszenia działalności, odbywać się będzie w oparciu o rozwiązania ogólne wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Przydatne instrukcje: – mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ – dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ – prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ – prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wielkanocne robótki ręczne w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Gorzowie Wlkp.

Po raz kolejny Uczestnicy ŚDS stanęli na wysokości zadania i przygotowali przepiękne ozdoby świąteczne wielkanocne! Zachęcamy do obejrzenia ich „na żywo” w holu OREW w dniach 19-31.03.2021r., lub na www: http://www.psonigorzow.org.pl/pl/zdjecia/543/wielkanocne-robotki-reczne.html?fbclid=IwAR0hTnfK_kpUVS7y4qhkb3Makhy1c416WrdhJu8jqZoz-3zUnxOfce0y3no i na FB! Jeśli chcecie wiedzieć więcej proszę o kontakt 697982093- kierownik ŚDS.

W pełnym, czy okrojonym składzie… w zdrowiu czy w chorobie… w trybie zdalnym czy stacjonarnym… Działamy!!!