Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 14.10.2016 roku Państwa oferta spełnia nasze kryteria.

W związku z ofertami złożonymi spełniającymi kryteria wyłoniliśmy następującego wykonawcę

Namplan Roman Kulczycki ul. Szczęść Boże 3 44-200 Rybnik

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.10.2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku ? zakup, dostawa i montaż mebli, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano trzy oferty od:

  • Zakład Usług Stolarskich
  • PPH”PADE” Padewski Robert
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Grabowski

 

W związku z powyższym, iż PPH”PADE” Padewski Robert spełnia wymagania, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i dokonaliśmy wyboru oferty wykonawcy PPH”PADE” Padewski Robert ul. Gorczyńska 23 66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na:

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

          Zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na:

Zakup, dostawę i montaż mebli przeznaczonych  na potrzeby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej zlokalizowanych w:

– Kożuchów,
– Świebodzin,
– Dobiegniew,
– Kostrzyn N/O.

zapytanie-ofertowe-meble

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

          Zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na:

Czytaj dalej

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w PES, w tym w PS

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu LOWES

Szanowni Państwo,

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt pn. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.6  Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku do projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 14.10.2016 roku Państwa oferta spełnia nasze kryteria.

W związku z ofertami złożonymi spełniającymi kryteria wyłoniliśmy następującego wykonawcę

Namplan Roman Kulczycki ul. Szczęść Boże 3 44-200 Rybnik

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.