Opieka wytchnieniowa, wsparcie asystentów osobistych. Ruszają nabory na rok 2023

Rusza nabór wniosków do przyszłorocznych edycji programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. To ważna pomoc zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin. Samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br.

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują często codziennego wsparcia i opieki w wielu obszarach. Wsparcia dopasowanego do ich potrzeb.

– Takie wsparcie zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej, a także tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. Możliwość doraźnego pozostawienia podopiecznego w dobrych rękach to dla nich szansa np. na załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek.

– Na realizację programu w 2023 r. przeznaczamy 150 mln zł. Gminy lub powiaty zainteresowane dołączeniem do programu powinny złożyć wniosek do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada br. – informuje minister Marlena Maląg.

Następnie wojewoda sporządza wniosek na środki finansowe w ramach programu – wraz z listą rekomendowanych wniosków – i przekazuje je do MRiPS do 25 listopada. Ostateczna lista dofinansowanych wniosków będzie znana w pierwszej połowie grudnia.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

– Do najważniejszych zadań asystentów osobistych należy wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, towarzyszenie im w wyjściach – zarówno do lekarza czy urzędu, jak i kina czy na zakupy. To ważne wsparcie i szansa na większą samodzielność – zaznacza szefowa resortu rodziny.

Jak dodaje, przyszłoroczny budżet programu to 505 mln zł.

Podobnie jak w przypadku programu Opieka wytchnieniowa, samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br. Analogicznie do 25 listopada br. wojewoda przekazuje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków, która – po weryfikacji i zatwierdzeniu – zostanie opublikowana do 9 grudnia br.

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-wsparcie-asystentow-osobistych-ruszaja-nabory-na-rok-2023

Ministerstwo ogłasza nową edycję programu Opieka 75+

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaakceptowała program Opieka 75+ na rok 2023. W ramach programu gminy do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Program adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania) na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizacje zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego. Na co gminy mogą przeznaczyć dofinansowanie? Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.Program Opieka 75+Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program Opieka 75+ od 2018 roku. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono kwotę ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy. Pomoc uzyskało ponad 2,8 tys. osób. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło już 570 gmin, niosąc pomoc blisko 9,4 tys. seniorom. W ubiegłym roku budżet programu wynosił prawie 22,5 mln zł. W tym roku wzrósł do kwoty ponad 38 mln zł. Środki z programu przyznano 616 gminom, które realizują usługi opiekuńcze dla ponad 9,5 tys. osób.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ministerstwo-oglasza-nowa-edycje-programu-opieka-75

Nabór przedstawicieli organizacji przez RDPP w ramach procedury naboru do KM krajowych programów

Mając na uwadze reprezentatywność, niezależności i autonomię przedstawicieli/lek partnerów reprezentowanych w Komitecie Monitorującym Funduszy Europejskich (dalej KM) oraz transparentność procesu ich wyłonienia przez Radę Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetów Monitorujących do krajowych programów.

Na granatowym tle okrąg z 13 żółtych gwiazdek. W jego wnętrzu napis: Komitety Monitorujące.

Każda organizacja uczestnicząca w naborze może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf nieprzekraczalnie do 15 listopada 2022 r. (wtorek) do 23:59 na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl, wpisując w tytule „KOMISJA WYBORCZA” .

Szczegółowe informacje co do warunków są zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia:

https://publicystyka.ngo.pl/nabor-przedstawicieli-organizacji-przez-rdpp-w-ramach-procedury-naboru-do-km-krajowych-programow

Status pożytku. Zarejestruj teraz, żeby zbierać 1,5% w 2023 roku.

Jeśli chcecie zbierać 1,5% w 2023 roku, zarejestrujcie status pożytku do 30 listopada 2022. NGO, które uzyskują status OPP teraz (w 2022 roku), korzystają z bonusa w postaci braku obowiązku składania sprawozdań OPP. Ale z rejestracją statusu należy się pospieszyć, bo graniczny termin minie z końcem listopada. Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku (od stycznia 2023 roku będzie to już 1,5%, o czym za chwilę) to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z alokacji za dany rok podatkowy. Wykaz ten prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (NIW) – publikowany jest na stronach NIW . Większość organizacji pożytku publicznego (precyzując: te które zarejestrowały status jeszcze w 2021 r. lub wcześniej), aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1,5 procenta w 2023 r., MUSI w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych (zob. w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP). Jeśli OPP swojego obowiązku sprawozdawczego nie zrealizują, nie zostaną umieszczone w wykazie. Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1,5% przy rozliczeniach podatkowych za rok 2022 (tych rozliczeń dokonamy w 2023 r.) musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2022 r.

Organizacje pozarządowe, które status OPP uzyskują dopiero teraz są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli rejestrujecie status w 2022 roku, to obowiązek sprawozdawczy OPP będzie Was dotyczyć dopiero w roku kolejnym – w 2023.NGO uzyskująca status OPP w 2022 r. i nieskładająca w tym roku sprawozdania OPP zostanie uwzględniona w wykazie uprawnionych do korzystania z alokacji! W przypadku takich organizacji ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada 2022 r. (włącznie z tym dniem). Organizacje pozarządowe, które uzyskują status pożytku w 2022 – a szczególnie te, które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2022 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1,5% w rozliczeniach za 2022 rok. UWAGA: W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1,5 procent pojawi się dopiero 1 stycznia 2023 roku (zastępując „stary” 1%). Jeśli więc dziś zajrzycie do aktualnego tekstu ustawy (chcąc np. sprawdzić jakiś szczegół dotyczący rejestracji statusu OPP), to nadal będzie tam 1%. Nie wpływa to jednak na opisane tu wskazówki i zasady, ponieważ są one niezależne od tego, czy przypiszemy je do jednego, czy do półtora procenta.

https://publicystyka.ngo.pl/status-pozytku-zarejestruj-teraz-zeby-zbierac-1-5-w-2023-roku-ostatnie-chwile

4,9 mln zł na pomoc osobom bezdomnym

55 organizacji i podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej otrzyma łącznie 4,9 mln zł na projekty wspierające osoby bezdomne. Środki przyznano w ramach konkursu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Przed zbliżającą się zimą Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpisało dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022 r.

Komisja konkursowa wybrała organizacje pozarządowe, które będą prowadziły działania interwencyjne, uruchamiały jadłodajnie, punkty wydawania odzieży i żywności oraz zapewniały bezdomnym tymczasowe schronienie. Wsparcie uzyskały także projekty długofalowe, obejmujące wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Dofinansowanie otrzyma 55 podmiotów.

Cele projektów


Na realizację projektu konkursowego można było uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł. 


Głównym celem wyłonionych projektów jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;
 • udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia;
 • świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Kto mógł ubiegać się o środki w ramach programu?


O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, czyli organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. 

https://lowes.lubuskie.org.pl/wp-admin/post-new.php

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

21.10.2022 r. w piątek w Sierczynku odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, podczas którego członkowie dyskutowali o zmianach w Ustawie o ekonomii społecznej. Następnie przedstawiciele zespołu badawczego Fundacji Partycypacja zaprezentowali wyniki Raportu z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego.

Raport do pobrania ze strony ROPS :

https://tiny.pl/w9rnc

Nabór wniosków w jesiennej edycji konkursu Funduszu Pomocowego

Fundusz Pomocowy zaprasza do składania wniosków do drugiego otwartego konkursu grantowego.  W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji:do 40.000 zł
– w tym kwota na rozwój instytucjonalny: maksymalnie do 8.000 zł
Okres realizacji projektów:1 grudnia 2022 – 3o września 2023
Koszty administracyjne:do 15% wnioskowanej dotacji
Wkład własny:nie wymagany
Termin składania wniosków:od 30 września do 3 listopada 2022, godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie:1.500.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację:wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe)


Uwaga!

 • Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich.
 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.

Odbiorcy działań

Działania projektowe przyniosą korzyści dzieciom i młodzieży z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres tematyczny

 • Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
  • diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
  • rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.
  • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych osób pracujących z młodzieżą;
  • opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
  i młodzieży służące:
  • zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
  • zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie
   i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
  • promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
  • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież;
  • inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, odbudowa utraconych więzi i oddolnych inicjatyw, tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1327) oraz uchwały Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245)

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza dnia 14.10.2022 r.otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań w okresie od 14 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

42 000,00 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z poniższą kalkulacją:

5 dzieci x 14 dni (maksymalny pobyt) = 70 osobodni x 600 zł (koszt jednej doby) = 42.000,00 zł

1. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem.

2. Zadania są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zwanym dalej Programem.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).

4. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.

5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.

6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.

7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzowem Wielkopolskim.

9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.

12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 14 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:

– ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– rządowym Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

3. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być świadczone na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

5. Warunki realizacji zadań:

– usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodziennego mogą być świadczone w: ośrodku wsparcia, ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy i powiatu;

– szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania zawarte są w Programie;

– koszt świadczenia usługi – maksymalnie 600 zł za dobę realizacji usługi.

6. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodziennego wynosi 14 dni dla jednej osoby niepełnosprawnej.

7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

8. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zgodne z aktualnymi przepisami.

9. Usługi opieki wytchnieniowej, które mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, stanowiącej załącznik do Programu);

2) osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

10. Uczestnicy, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach limitów określonych w ust. 5 i 6.

11. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodziennego będzie przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, na podstawie Karty zgłoszenia.

12. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze „Karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”, stanowiącej załącznik do Programu.

13. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zrealizowania zadania zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi stanu epidemicznego w związku z COVID-19.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 2. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 04.11.2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.

4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej;

5) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);

6) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem, wykształceniem.

Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.

7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa.” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 04.11.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

14. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

15. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane.

W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245).

3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:

1) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;

2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;

4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania może być więcej niż jedna oferta, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.

8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:

Rok 2019

Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiot realizujący

„Opieka wytchnieniowa w Gorzowie” 131 000,00 zł Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski” ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski

Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiot realizujący

„Pomoc Społeczna – Opieka Wytchnieniowa” 139 000,00 zł Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski

Rok 2021

Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiot realizujący

„Opieka wytchnieniowa w Gorzowie” 230.173,20 zł Oferta wspólna: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” oraz Fundacja ”Pomocna Dłoń” ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wielkopolski

Rok 2022

Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiot realizujący

„Opieka wytchnieniowa” 489.597,00 zł Fundacja ”Pomocna Dłoń” ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wielkopolski „Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego”

230.403,00 zł Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” Ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wlkp.

Zadanie nie było realizowane w 2020 roku.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.

2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) informowania, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;

2) stosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych” dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/promocja;

3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, do których nie mają zastosowania „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Miasta;

4) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/8210/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_na_realizacje_zadan__0D_0Az_zakresu_pomocy_spolecznej_0D_0A/

NGO-sy z ochroną przed wysokimi cenami prądu. Projekt ustawy w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Jest rozpatrywany w trybie pilnym. Odbiorcy uprawnieni wymienieni w ustawie – wśród nich znalazły się organizacje pozarządowe – zapłacą ustaloną maksymalną cenę prądu (785 zł/MWh). Projekt został skierowany do I czytania do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja ma przedstawić sprawozdanie do 19 października, ustawa będzie więc prawdopodobnie głosowana i przyjęta jeszcze w tym tygodniu (następnie zajmie się nią Senat).

Żeby skorzystać z pomocy trzeba będzie złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego (w oświadczeniu trzeba będzie też zawrzeć inne informacje np. o zużyciu energii).

Ustalona cena maksymalna będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku.

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-sy-z-ochrona-przed-wysokimi-cenami-pradu-projekt-ustawy-w-sejmie?fbclid=IwAR3REF-zwX_jxMvGj4L6QOVqn4TLeADVyXPtbiZuRAx2M0LaH68orusaIXM

W środę w Gorzowie IV Festiwal Dyni i Chryzantemy.

W najbliższą środę 19 października na ryneczku przy Jerzego odbędzie się coroczny „Festiwal Dyni i Chryzantemy”. Dwóch szefów kuchni, Dawid Szkudlarek i Kamil Tużnik wraz z uczniami gorzowskiego „gastronomika” ugotują zupę dyniową według własnych przepisów. Smak potraw oceniać będzie jury, czyli goście i klienci ryneczku. IV Festiwal Dyni i Chryzantemy rozpocznie się o godz. 9.30, a degustacja zaplanowana jest na godz. 10.00. Wydarzenie organizuje Gorzowski Rynek Hurtowy, przy wsparciu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Miasta Gorzów.