Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych – konsultacje społeczne

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022.
Celem strategicznym Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:
Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa
i poprawa jakości świadczenia usług.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
Priorytet 4. Regranting.
O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.
W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:
Poradnictwo prawne;
Poradnictwo obywatelskie;
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
Poradnictwo konsumenckie;
Poradnictwo zawodowe.
Łącznie na realizacje RPWROP edycja 2022 przeznaczono 26,5 mln zł.
Najważniejsze założenia Konkursu:
okres realizacji działań został przewidziany do 31 grudnia 2023 r.
wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.
Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!
Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: bzabka@niw.gov.pl do dnia 2 sierpnia 2022 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:
Opublikowany w NGO, Granty, NIW-CRSO, PROO, Społeczeństwo obywatelskie

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy – konsultacje społeczne

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.
Cele szczegółowe:
Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne.
Wzrost znaczenia inicjatyw młodzieżowych w życiu publicznym.
Wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację trzech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:
Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach
Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych
Środki przeznaczone na dotacje wynoszą w sumie 30 000 000 zł, w tym: 10 mln zł w 2022 roku, 20 mln zł w 2023 roku.
Najważniejsze założenia Konkursu:
okres realizacji działań został przewidziany do 31 grudnia 2023 r. (projekty nie krótsze niż trwające 12 miesięcy);
wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane;
wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji;
rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.
Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!
Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: jpietrzak@niw.gov.pl do dnia 2 sierpnia 2022 r.
Opublikowany w NGO, Granty, NIW-CRSO, PROO, Społeczeństwo obywatelskie

Nowe rządowe programy w ofercie NIW-CRSO

Rada Ministrów przyjęła dwa nowe rządowe programy skierowane do organizacji pozarządowych. – „Pierwszy to Fundusz Młodzieżowy dla organizacji młodzieżowych. W tym roku to jest 10 mln zł, od przyszłego roku będzie to 20 mln. Drugi to Program Wsparcia Organizacji Poradniczych. W tym roku przeznaczamy na niego 11,5 mln zł. Od przyszłego roku ma to być 15 mln” – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Konferencja w KPRM była efektem przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia dwóch rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: „Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033” i „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”, które zostały przedłożone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Instytucją zarządzającą nowymi rządowymi programami będzie Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Spotkanie było okazją do przypomnienia wkładu NIW-CRSO w rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Instytut, który istnieje od 2017 r. przyznaje NGO-som środki na realizację zadań publicznych w formie dotacji. „Łącznie w ciągu ostatnich 5 lat nowy system wsparcia dla organizacji pozarządowych to jest 4,5 tysiąca projektów zrealizowanych przez obywateli, za sumę 773 mln zł” – przypomniał Wicepremier Piotr Gliński.
Powstanie Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych zostało zainicjowane w 2019 r. na Kongresie Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc praktyków, którzy zajmują się na co dzień tematyką poradnictwa. O ważnych problemach poruszonych podczas Kongresu przypomniał w swojej wypowiedzi Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO: „Obywatel, który trafia do systemu poradnictwa najczęściej otrzymuje poradę w jednym z nurtów poradnictwa. Tymczasem trafia do tego systemu w trudnych sytuacjach życiowych, co wiąże się z tym, że jego problem jest wielowątkowy. Jest to często problem prawny, konsumencki, który się przekłada także na rozmaite problemy zdrowotne czy psychologiczne. Zatem wszystkie nurty poradnictwa powinny się widzieć, powinny być częścią jeden wspólnego systemu”.
Odpowiedzą na te problemy jest wsparcie instytucjonalne, które oferuje nowy Program. Rząd chce pomóc organizacjom, które zajmują się udzielaniem porad osobom niesamodzielnym, doświadczającym trudności życiowych czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie organizacjom obywatelskim, które działają w systemie poradnictwa. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.
Poradnictwo jest rodzajem usługi społecznej przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach. Organizacje poradnictwa pomagają np. ludziom niezaradnym życiowo czy znajdującym się w kryzysie. Dzięki temu osoby, które z różnych powodów znalazły się na peryferiach życia społecznego, mogą zmienić swoją sytuację i skorzystać z przysługujących im praw. Działalność organizacji poradnictwa jest także niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego.
Założenia dotyczące Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy zostały przedstawione przez Ministra Piotra Mazurka. Celem Programu jest pomoc w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych, a także rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne. Jest to kolejny etap starań o wzmocnienie roli organizacji młodzieżowych. Warto podkreślić, że Program Fundusz Młodzieżowy skierowany jest też do młodzieżowych rad, których kompetencje zostały w 2021 r. wzmocnione przez rząd nowelizacją ustawy ws. młodzieżowych rad gmin, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa.
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy jest nową ofertą mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Chodzi o zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.
Zaangażowanie młodzieży w życie publiczne, mimo rozwoju organizacji młodzieżowych i nowych form aktywności, takich jak wolontariat – pozostaje niezmiennie na niższym poziomie, niż ma to miejsce w przypadku „starszych” grup wiekowych. Ostatnie lata przyniosły zmianę polegającą na zwiększonym udziale ludzi młodych w wyborach parlamentarnych w 2019 r., a następnie wyborach prezydenckich w 2020 r. Jednocześnie wyniki badań wskazują na rosnący potencjał zaangażowania społecznego młodzieży.
Do wykorzystania całego potencjału organizacji i inicjatyw młodzieżowych potrzebne jest ich wsparcie instytucjonalne, tak by mogły one efektywnie wypełniać swoją rolę. Dlatego rząd zdecydował o uruchomieniu programu adresowanego bezpośrednio do organizacji młodzieżowych, który będzie wspierał inicjatywy podejmowane przez młodych ludzi.
Najważniejsze rozwiązania:
Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033:
Powstanie Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, który będzie pomagał w rozwoju i działaniu organizacji poradnictwa.
Wsparcie udzielane organizacjom obywatelskim, działającym w systemie poradnictwa, powinno poprawić stabilność ich funkcjonowania i przyczynić do zwiększenia efektywności i skuteczności systemu. Udzielana pomoc wpłynie także na podnoszenie kompetencji osób działających w organizacjach poradnictwa.
Program będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wsparcie organizacjom poradnictwa będzie udzielane w latach 2022-2033. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.
Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska organizacji poradniczych artykułowane podczas Kongresu Poradnictwa, zorganizowanego w 2019 r. pod patronatem Prezydenta RP oraz Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się w 2020 r.
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033:
Powstanie Program Fundusz Młodzieżowy, który będzie wspierał działania służące aktywizacji społecznej młodzieży.
Program będzie pomagał w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych, a także rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne.
Fundusz będzie kolejnym rozszerzeniem oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Formuła programu czerpie z doświadczeń programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 czy Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
Funduszem zarządzał będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Program będzie działał w latach 2022-2033. Na jego realizację rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.
Fundusz uzupełni dotychczasowe działania rządu dotyczące wspierania aktywizacji społecznej młodzieży, takie jak utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej czy zainicjowanie prac nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia.
Opublikowany w NGO, Granty, NIW-CRSO, PROO, Społeczeństwo obywatelskie

Webinar Meet and Code: zadaj nam pytanie! Zdobądź minigranti

9 sierpnia 2022, 12:00
Bezpłatne
Reprezentujecie organizację pozarządową? Macie pomysł w jaki sposób promować rozwój kompetencji cyfrowych lub naukę programowania? Zapraszamy Was do wzięcia udziału w webinarze „Meet and Code 2022 – zadaj nam pytanie”, który odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 12:00.
Meet and Code
Autor/źródło: TechSoup Polska
Podczas spotkania odpowiemy na najczęściej zadawane pytania o mini granty Meet and Code. Później będzie czas na sesję Q&A.
W trakcie tej godziny dowiecie się m.in. jak:
zdobyć grant
spełnić warunki uczestnictwa w projekcie
promować swoje wydarzenie Meet and Code
Swoje pytania możecie zadawać już teraz w formularzuotwiera się w nowej karcie.
W spotkaniu wezmą udział: Kamilla Rejmer, menadżerka Meet and Code w Europie oraz Zuzanna Falęcka, specjalistka programu TechSoup Polska w Polsce.
O programie Meet and Code:
Meet and Code to europejska inicjatywa TechSoup i SAP, której celem jest wprowadzenie dzieci i młodzież w świat technologii oraz programowania. Wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe mają pokazać młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Program Meet and Code przygotowuje nowe pokolenie do lepszego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości.
Szczegóły wydarzenia
Rodzaj wydarzenia: Bezpłatne
Termin rejestracji: 9 sierpnia 2022, 12:00
Początek wydarzenia: 9 sierpnia 2022, 12:00
Zakończenie wydarzenia: 9 sierpnia 2022, 12:01
Miejsce: online
https://bit.ly/WebinarMACedycja2022
Organizator: Fundacja TechSoup

https://wydarzenia.ngo.pl/390597-webinar-meet-and-code-zadaj-nam-pytanie-zdobadz-minigrant.html

Złap oddech Antywypaleniowy kurs online na Facebooku [patronat ngo.pl]

Jeśli jesteś liderką lub liderem NGO i chcesz dowiedzieć się, jak zapobiegać wypaleniu aktywistycznemu i zawodowemu, to znalazłaś_łeś się we właściwym miejscu. 18 lipca rusza pierwsza edycja nowatorskiego kursu e-learningowego dla liderów i liderek NGO całkowicie prowadzona w zamkniętej grupie Facebookowej. Wiedza, ćwiczenia i inspiracje, które otrzymasz, będą wspomagać Ciebie i Twój zespół.
Kurs „Złap Oddech” jest częścią dobrostanowego projektu dla NGO „Let it Work”
Autor/źródło: Wacław Marat
Tworząc ten kurs, bardzo nam zależało, byś nie czuła ciężaru gatunkowego tematu wypalenia.
Możesz mieć więc pewność, że będzie lekko i humorystycznie. (Humor, jak wiadomo, to wentyl bezpieczeństwa, chroni przed wypaleniem).
Formuła e-learningowa pozwali na sięganie do materiałów w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.
Kurs w grupie na Facebooku umożliwi poznanie liderów i liderki z różnych krańców Polski oraz wprowadzi do e-learningowej formy możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń.
Zapraszamy Każdego i Każdą z Was do dołączenia do wspólnej 4-tygodniowej podróży, podczas której będziecie zdobywać wiedzę i umiejętności pomocne w dbaniu o siebie na co dzień.
JAKI JEST NASZ KURS?
praktyczny – dostaniesz narzędzia, ćwiczenia, szablony, scenariusze, listy sprawdzające, krótkie filmiki
społecznościowy – materiały są udostępniane na stworzonej na potrzeby kursu zamkniętej grupie Facebookowej
krótki – trwa 4 tygodnie, ale codzienne zadania wymagają ok. 30 min
lekki i humorystyczny – będą cytaty, memy, metafory, linki do artykułów i badań, playlisty
CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?
wielu zadań, dzięki którym poznasz samego siebie lepiej: jakie są Twoje zasoby (“Moce”) i jak z nich korzystać w działaniach zawodowych oraz jakie są Twoje potrzeby (NVC)
czasu na zastanowienie, co jest dla Ciebie ważne, jak wykorzystujesz swój czas i energię, gdzie odczuwasz satysfakcję a gdzie jej brak
wielu ćwiczeń i wskazówek, na to, jak zapobiegać wypaleniu
rozmów nt. roli regeneracji, w jaki sposób odpoczywasz, jaki relaks jest najefektywniejszy
wiedzy dot. syndromu wypalenia, tego, jak się objawia, jak przebiega i jak się z niego wyleczyć
wiedzy i ćwiczeń wokół tematu odporności psychicznej
Bardzo w to wierzymy, że te 4 tygodnie, mogą być bardzo cennym czasem. Podzielimy się z Tobą wieloma inspiracjami, które od lat inspirują również nas samych. Będą też piękne i wzmacniające metafory, na których nam bardzo zależało.
Przez całą podróż przeprowadzi Was ekspertka ds. wypalenia, certyfikowana coach grupowa oraz aktywistka społeczna Paulina Jędrzejewska z Fundacji Culture Shock.
DLA KOGO:
liderek i liderów NGO, przedsiębiorstw społecznych i ruchów nieformalnych
MIEJSCE I CZAS:
Kurs rozpoczyna się 18 LIPCA o godz. 18:00 na wspólnym zoomie
Będzie prowadzony w zamkniętej grupie FB
Kurs trwa 4 tygodnie i ma formę e-learningową
Raz w tygodniu będziemy się spotykać na ZOOM-ie lub podczas FB live
Każdego dnia przez 4 tygodnie będziesz otrzymywał małą porcję wiedzy i/lub ćwiczenia do wykonania (będą się pojawiały 2 posty dziennie)
Na realizację zadań będziesz potrzebowała ok. 30 minut dziennie
E-learningowa forma kursu na grupie Facebookowej umożliwi poznanie nowych osób ze środowiska, dyskusję, wymianę doświadczeń i wzajemnie wspieranie
Podczas inauguracyjnego spotkania na Zoomie (18 lipca) Paulina Jędrzejewska pokaże Ci krok po kroku, w jaki sposób realizować kurs.
WAŻNE:
Obowiązują zapisy
Udział jest bezpłatny
Dokładny harmonogram już wkrótce sprawdzisz TUTAJotwiera się w nowej karcie
Jeśli masz pytania, pisz śmiało na FB Fundacji Culture Shockotwiera się w nowej karcie lub w dyskusji w wydarzeniuotwiera się w nowej karcie
Partnerami projektu są: Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”oraz Ildi
Patronami medialnymi projektu są: Magazyn Kontakt oraz Portal organizacji pozarządowych ngo.pl
Warsztat jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
olga@cultureshock.pl

https://wydarzenia.ngo.pl/387510-zlap-a-antywypaleniowy-kurs-online-na-facebook-u.html

WSPIERAMY UKRAINĘ

DNB Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udział w konkursie i składania wniosków dotyczących wsparcia ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
Celem projektu dotacyjnego jest zaspokojenie potrzeb rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i planujących pozostanie w Polsce na stałe lub na dłużej.
Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi rodzinom samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim np.
wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, obywatelskie, wsparcie z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka psychologa, nauka języka polskiego
działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, doradztwo zawodowe
zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć integrujących uchodźców ze społecznością lokalną
zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej, różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego
Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Minimalna wartość złożonego wniosku wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 14 sierpnia 2022 r.
Projekty muszą być zrealizowane od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.
Więcej informacji („Regulamin Konkursu” oraz „Załącznik nr 1”) znajduje się na stronie https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine
Wnioski należy przesyłać na adres hr@dnb.pl
Nabór od 14.07.2022 do 14.08.2022 23:59
DNB Bank Polska S.A.
tel 661 601 275; 515 796 373
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 500 tys. PLN

https://fundusze.ngo.pl/389719-wspieramy-ukraine.html

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności – środki na działania lokalne

Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. Od 2018 r. setki młodych osób realizują projekty odpowiadające na lokalne wyzwania i potrzeby. W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą między innymi realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz lokalnych społeczności będące odpowiedzią na zdiagnozowane w nich potrzeby i wyzwania. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu, a przy tym rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Projekty mogą być wspierane przez różnego rodzaju organizacje, ale grupa organizatorów może też złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Więcej o Europejskim Korpusie Solidarności oraz realizowanych w jego ramach działaniach przeczytasz na naszej stronie internetowej: www.eks.org.pl.
Projekty Solidarności nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Ich celem jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie danej dzielnicy, gminy czy miejscowości.
Aby realizować Projekt Solidarności nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa minimum 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, które zarejestrują się na Europejskim Portalu Młodzież.
Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek na projekt samodzielnie.
Projekt Solidarności jest autorską koncepcją młodych ludzi. Realizowane działania wychodzą naprzeciw potrzebom napotkanym w lokalnej społeczności, z której wywodzi się grupa inicjatywna, lub w której działa.
Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
Realizacja Projektu Solidarności – od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację działań, aż po ich rozliczenie – ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne przydatne na późniejszej drodze zawodowej, a także wzmacniać poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, stosowane metody i narzędzia zależą od grupy inicjatywnej.
W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji, instytucja ta pełni rolę głównie administracyjną i doradczą. Jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami.
Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy coacha – osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji działań, choć formalnie pozostaje poza strukturą projektu (nie jest członkiem grupy inicjatywnej).
Charakterystyka Projektu Solidarności:
Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy
Zasięg geograficzny: Polska i rejony transgraniczne
Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawnąDofinansowanie:
Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6000 EUR).
Koszty zaangażowania coacha – osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, max. 12 dni pracy w ramach projektu (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 888 EUR).
Koszty związane z umożliwieniem udziału w działaniach osobom z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych i kwalifikowalnych kosztów do maksymalnej kwoty 7000 EUR na wsparcie grup docelowych).

Ostatni termin składania wniosków w roku 2022:
4 października do godz. 12.00
Platforma składania wniosków jest już otwarta, nie czekaj na ostatnią chwilę i złóż swój wniosek już dziś!
Instrukcje krok po kroku do złożenia wniosku na Projekt Solidarności znajdziesz na stronie: Krok po kroku
Więcej o Projektach Solidarności, przykłady zrealizowanych działań i inspiracje znajdziesz w naszej publikacji „Solidarni w praktyce”
Zadaniem projektu jest również promowanie wartości europejskich, takich jak otwartość, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego, itp.
Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie. Mogą być skierowane do grup odbiorców w każdym wieku.

https://fundusze.ngo.pl/390576-europejski-korpaolidarnosci-projekty-solidarnosci-srodki-na-dzialania-lokalne.html

Webinar „Innowacja społeczna – dlaczego (nie) działa?”

Agnieszka Sikorska i Katarzyna Sadło zapraszają na sierpniowy webinar dotyczący kolejnych etapów „życia” innowacji społecznej, opowiedzą o kolejnych krokach po pilotażowej fazie innowacji i pytaniach, jakie warto sobie zadać, żeby lepiej zrozumieć, co przesądziło o sukcesie lub o tym, że trzeba jeszcze nad nią popracować.
Zapraszamy na webinar 1 sierpnia 2022 r. oraz warsztaty (we wrześniu – szczegóły w osobnym wydarzeniu) podczas których pogłębimy ten temat. Webinar oraz warsztaty poprowadzą: Agnieszka Sikorska (ekspertka w dziedzinie design thinking, mająca doświadczenie pomagania w rozwoju wielu innowacji społecznych) oraz Katarzyna Sadło (doradczyni w wielu przedsięwzięciach społecznych, specjalizująca się m.in. w różnych modelach finansowania takich działań).
WEBINAR
Data: 1 sierpnia (poniedziałek) w godz. 15.00-16.30
O czym: Agnieszka i Kasia opowiedzą o kolejnych krokach po pilotażowej fazie innowacji i pytaniach, jakie warto sobie zadać, żeby lepiej zrozumieć, co przesądziło o sukcesie lub o tym, że trzeba jeszcze nad nią popracować.
Zapisy: do 30 lipca poprzez formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/xiaE8a3kQiU4bnq26otwiera się w nowej karcie (chętnym osobom wyślemy link do platformy, na której odbędzie się webinar).
Webinar i warsztaty są częścią projektu European Social Innovation Alliance, wspófinansowanego przez Komisję Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.
Szczegóły wydarzenia
Rodzaj wydarzenia: Bezpłatne
Termin rejestracji: 30 lipca 2022, 23:59
Początek wydarzenia: W poniedziałek, 15:00
Zakończenie wydarzenia: W poniedziałek, 16:30
Organizator: Fundacja Stocznia
E-mail: katalizator@stocznia.org.pl
Telefon: (+48) 22 827 01 05

https://wydarzenia.ngo.pl/390245-webinar-innowacja-spoleczna-dlaczego-nie-dziala.html

„EKSplozja Pomysłów” – szkolenie dla młodych, aktywnych ludzi
Europejski Korpus Solidarności

Bezpłatne szkolenie dla osób w wieku 18-30 lat, które działają lokalnie (lub chciałyby zacząć działać) i szukają funduszy na swój projekt. Podczas spotkania przybliżymy ideę Projektów Solidarności EKS.
Chciałabyś zrobić coś dla innych?
Masz ciekawy pomysł, ale brakuje ci funduszy na jego realizację?
Myślisz o zorganizowaniu wydarzeń, których jeszcze nigdy nie było w Twojej miejscowości lub dzielnicy?
Widzisz w swoim otoczeniu problem i masz pomysł, jak go rozwiązać?
Masz ciekawe zainteresowania, którymi chcesz się podzielić z innymi?
Wpadłeś ze znajomymi na ciekawy pomysł i chcesz w jego realizację zaangażować mieszkańców Twojej miejscowości lub okolicy?
Jeśli na którekolwiek z tych powyższych odpowiadasz TAK, dołącz do uczestników spotkania „EKSplozja Pomysłów”! 💡
To bezpłatne szkolenie wprowadzające w realizację Projektów Solidarności programu Europejski Korpus Solidarnościotwiera się w nowej karcie.

 • Kiedy? 26-27 sierpnia 2022
 • Gdzie? W Warszawie
 • Link do rejestracji: https://eksplozjapomyslow.webankieta.pl/otwiera się w nowej karcie
  W czasie „EKSplozji Pomysłów”:
 • dowiesz się na jakie działania możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • dowiesz się jak zaplanować i zrealizować lokalny projekt,
 • poznasz innych, aktywnie działających młodych ludzi,
 • zainspirujesz się pomysłami uczestników szkolenia,
 • dopracujesz koncepcję swojego projektu.
  Szkolenie poprowadzi dwoje doświadczonych trenerów.
  Po zakwalifikowaniu na szkolenie otrzymasz dokładny plan oraz wskazówki dotyczące dojazdu na miejsce spotkania.
  Koszt zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności.
  Na szkolenie zapraszamy osoby między 18 a 30 rokiem życia. Związane jest to z zasadą realizacji Projektów Solidarności – aplikować o dotację mogą osoby w tym przedziale wiekowym.
  Osoby starsze oraz osoby pracujące z młodzieżą zapraszamy na inne szkolenia organizowane przez Europejski Korpus Solidarności (więcej informacji na stronie https://eks.org.pl/otwiera się w nowej karcie oraz w mediach społecznościowych).
  Na zgłoszenia czekamy do 8 sierpnia, a decyzje o zakwalifikowaniu prześlemy do 12 sierpnia.
  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
  Szczegóły wydarzenia
  Rodzaj wydarzenia: Bezpłatne
  Termin rejestracji: 8 sierpnia 2022, 23:59
  Początek wydarzenia:
  26 sierpnia 2022, 09:00 Zakończenie wydarzenia:
  27 sierpnia 2022, 18:00
  Miejsce: Warszawa, Polska
  Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  E-mail: eks@frse.org.pl

https://wydarzenia.ngo.pl/388784-eksplozja-pomyslow-szkolenie-dla-mlodych-aktywnaeuropejski-korpus-solidarnosci.html

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej. To właśnie w tym celu wprowadzono do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nową linię wsparcia dedykowaną wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom biernym zawodowo z powodu choroby.
W ramach Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami PO WER ministerstwo przeprowadziło konkurs dotyczący zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jak również osób biernych zawodowo z powodu choroby. O środki aplikować mogły organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz agencje pracy pośredniczące w zatrudnianiu tych osób. Na ten cel przeznaczono 170 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku naboru i oceny wniosków ministerstwo zawarło 54 umowy o dofinansowanie projektów zakładających wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Docelowo planowane jest dotarcie do ponad 10 tys. osób. Wszystkim zaoferowane zostanie tzw. szyte na miarę wsparcie aktywizacyjne nakierowane na silną indywidualizację. Każdy uczestnik projektu będzie miał opracowaną swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jego potrzebom oraz preferencjom i dostosowaną do możliwości każdej zgłaszającej się do projektu osoby. Najważniejszym celem jest doprowadzenie osób objętych wsparciem do zatrudnienia i poprawa ich sytuacji na rynku pracy.
Do projektów rekrutowane są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami lub bierne zawodowo z powodu choroby. Uczestnikami projektów mogą być zarówno niepracujące jak i pracujące osoby z niepełnosprawnościami.
W przypadku niepracujących osób z niepełnosprawnościami zapewnione jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie ich zatrudnienia. W przypadku pracujących osób z niepełnosprawnościami zakłada się natomiast wsparcie w planowaniu rozwoju ich kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy.
Projekty zakładają m.in. wsparcie takie jak:

 • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (opracowanie indywidualnego planu działania),
 • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji, lub kwalifikacji (kursy, szkolenia),
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże u pracodawcy),
 • w zależności od potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika pracy,
 • wsparcie trenera pracy,
 • inne formy aktywizacji zawodowej.
  Projekty wybrane przez ministerstwo realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz agencje pracy. Rekrutacje do poszczególnych projektów, uwzględniających specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, prowadzone są na terenie całego kraju.

Projekty wybrane przez ministerstwo realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz agencje pracy. Rekrutacje do poszczególnych projektów, uwzględniających specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, prowadzone są na terenie całego kraju.

https://www.aov.pl/web/rodzina/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami