Program dotacyjny NCK: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji.  Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

DES: lista przedsiębiorstw społecznych

DES opublikował listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie). Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu LOWES w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

LOWES

Szanowni Państwo!

W dniu 17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18. 

W związku z powyższym Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowanych przyznaniem bezzwrotnych dotacji na tworzenie  nowych miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, bądź uzyskaniem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej do zgłaszania się do projektu. Nowy projekt LOWES rusza z początkiem września 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Przemysłowa 53
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 738 00 61
e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Godziny otwarcia LOWES:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 FWPN przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na jednodniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym w Toruniu. Wsparcie dedykowane jest podmiotom z terenu województwa lubuskiego.Wizyta mają na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski. Wizyta zaplanowana jest na pierwszy tydzień września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym).

 

ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej: Warszawa – Brzeziny – Łódź.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz programów z zakresu rewitalizacji, realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także Łodzi i gminie Brzezina w województwie łódzkim. Wizyta planowana jest w drugim tygodnia września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym) i dedykowana jest PES w LUBUSKIEM.