Program Pomocy Dzieciom


Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

XII edycja Programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII  edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.  Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2020 r.


„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny. Program skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, domów kultury i muzeów regionalnych z całej Polski. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wystartuj w konkursie SENIORZY W AKCJI

Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. 

Przekonujemy, że słowo „senior” brzmi dumnie. Zachęcamy, aby nie wstydzić się zmarszczek i przybywających lat.

Szukamy aktywnych osób, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych.

Do udziału w programie zapraszamy także młodsze osoby, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe.

Kogo szukamy?

 • • seniorek i seniorów, którzy samodzielnie lub we współpracy z młodą osobą chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe,
 • • osób 60+, które marzenia zamieniają w działania.

Co zapewniamy?

 • • wsparcie ekspertów i animatorów kultury,
 • • inspirujące warsztaty i nowe umiejętności,
 • • wymianę doświadczeń,
 • • dotację na realizację projektu społecznego.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert : Promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2020 w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.Cel konkursuCelem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz jednostkom w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. Zgodnie z Planem działań Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki na rok 2020, planowane jest wsparcie zadań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy) Podmiotu.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania może wynieść do 50 000 zł.
 5. Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.
 6. Podaje się do wiadomości, że suma przekazanych dotacji na realizację zadań publicznych w obszarze promocji województwa poprzez sport w roku 2019 wyniosła 190 000 zł, a w roku 2018 wyniosła 195 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020!

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są:

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci.

W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą wspólnie zrealizujemy.

NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną

Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie, ile mają lat – zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi.

Zróbmy to razem!

– Bezpieczeństwo w sieci to temat, który dotyczy każdego z nas. Dlatego do wspólnego działania zapraszamy organizacje pozarządowe. Wierzymy w ich potencjał i chcemy z niego czerpać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To właśnie do nich adresujemy nasz konkurs „NieBezpieczni w sieci”, który organizujemy w ramach kampanii „e-Polak potrafi!” – dodaje szef MC.

Zadanie konkursowe? Przyślijcie nam swoje pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną, która najlepiej – Waszym zdaniem – zrealizuje to założenie.

Nagroda? Pieniężna. Choć nie tylko – zrealizujemy, we współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych kampanii. W sumie przeznaczymy na ten cel 500 000 złotych.

Jakich pomysłów szukamy?

Kreatywnych, innowacyjnych, nieprzeciętnych.

Aby wziąć udział w naszym konkursie, musicie spełnić tylko dwa warunki:

 1. mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej,
 2. wypełnić prosty formularz dostępny pod adresem: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs

Grupy docelowe zgłaszanych do konkursu kampanii:

Zależy nam, aby kampanie docierały do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

 1. dorośli korzystający z internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34. roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast
  o dochodach poniżej średniej),
 2. przedsiębiorcy (małych i średnich przedsiębiorstw),
 3. opiekunowie dzieci.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

PROGRAM „WZMOCNIONE” NA INICJATYWY BUDUJĄCE RÓWNĄ GODNOŚĆ PŁCI W POLSCE

Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłaszają Program na nowatorskie inicjatywy, które wspierają

i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „WzmocniONE” na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce oraz korzystania z wsparcia przyznawanego jako wsparcie w Programie.

Tryb i kryteria oceny wniosków w Programie oraz rodzaj wsparcie opisane są w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce „WzmocniONE” („Programie”).
 2. Program zorganizowany jest dzięki wsparciu i przy współpracy z firmą Magovox sp. z o.o.
 3. Organizacją realizującą Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 4. Celem Programu WzmocniONE jest:
 • wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa;
 • wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce;
 • wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość;
 • przyczynienie się do budowania zaufania społecznego;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowanie równej godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet
 • pokazanie, że inicjatywy budujące równą godności płci oraz wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
 • uwrażliwienie na sytuację kobiet na świecie i w Polsce;
 • inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,  14.02.2020r. rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych

zgłoszenia przyjmowane będą

w dniach od 14.02.2020r. do 20.03. 2020r.

I.      Akademia Liderów Lokalnych– jest cyklem 5 – dwudniowych warsztatów, dla 20 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli nauki i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

II.    Cel główny -wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych (kompetencje interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego i operacjonalizacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia dokumentów strategicznych). 

III.  Efekt końcowy – udział w Akademii Liderów Lokalnych zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we własnym lokalnym środowisku. Uczestnicy osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) przygotują projekt społeczny, który będą musieli zaprezentować na ostatnim laboratorium.

IV.  Zakładane rezultaty –uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, metod włączania społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, a także planowania i wdrażania procesów partycypacji. Po zakończeniu ALL, uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie doboru technik i metod diagnozy społeczności lokalnej, identyfikacji kluczowych etapów organizowania i prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz angażowania liderów lokalnych do współpracy.

V.    Limit miejsc– wynosi 20.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS
 • podmioty prowadzące PZS
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022.

1) Rodzaj zadania

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na realizację projektów w ramach:

 1. Priorytetu I – 1 050 000 zł
 2. Priorytetu II – 1 050 000 zł
 3. Priorytetu III – 350 000 zł
 4. Priorytetu IV – 450 000 zł
 5. Priorytetu V – 100 000 zł

Więcej informacji kliknij TUTAJ