Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert : Promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2020 w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.Cel konkursuCelem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz jednostkom w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

  1. Zgodnie z Planem działań Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki na rok 2020, planowane jest wsparcie zadań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
  2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
  3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy) Podmiotu.
  4. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania może wynieść do 50 000 zł.
  5. Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.
  6. Podaje się do wiadomości, że suma przekazanych dotacji na realizację zadań publicznych w obszarze promocji województwa poprzez sport w roku 2019 wyniosła 190 000 zł, a w roku 2018 wyniosła 195 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz