MSWiA ogłosiło nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2018

Rozpoczęła się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Nabór projektów (etap centralny) trwa do 30 maja 2018 roku (urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

Zapraszamy na obywatelskie spotkania dyskusyjne

 

Znamy już pomysły, o których będą rozmawiali mieszkańcy podczas spotkań dyskusyjnych. Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019.  

Do tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 188 pomysłów (dwa wnioski połączono w jeden). Na spotkaniach dyskusyjnych mieszkańcy będą rozmawiali o 102 rejonowych, 14 ogólnomiejskich i 19 oświatowych projektach. Wszystkie one uzyskały opinię pozytywną, a urzędnicy dokładnie określili ich lokalizację, zakres i koszty.

Czytaj dalej

II nabór do programu Kultura – Interwencje 2018

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

II edycja bezpłatnego szkolenia: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem i ograniczona liczbą miejsc Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na kolejną edycję bezpłatnego szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Czytaj dalej

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach”

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo. Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.

Odbyło się szkolenie pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

W dniu 24-04-2018 r. w Gorzowie Wlkp. siedzibie LOWES  przy ul. Przemysłowej 53 Gorzów Wlkp. w sala nr 110, odbyło się bezpłatne szkolenie pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE. Organizatorem Spotkania  był Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się  23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się  23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r.