Społecznik Roku 2021 – nabór wniosków rozpoczęty

Wojewoda Lubuski ogłasza XX jubileuszową edycję Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2021” w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Konkurs adresowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów oraz osób fizycznych działających na rzecz pomocy społecznej.
Statuetki konkursu Społecznik Roku.
Główną ideą konkursu – jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera – „To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.”
W tegorocznej edycji Konkursu zostały wyznaczone następujące kategorie:

 • DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (nagroda zespołowa)
 • WYDARZENIE ROKU (nagroda zespołowa)
 • SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W POMOCY SPOŁECZNEJ (nagroda indywidualna)
 • PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna)
  Wnioski konkursowe (z dopiskiem „Społecznik Roku”), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 22 października 2021 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl
  Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, których przebieg uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
  Mile widziane będą wnioski dot. działań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19.
  Liczę na Państwa zaangażowanie. Serdecznie zachęcam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

regulamin i druk wniosku do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/spolecznik-roku-2021–nabor-wnioskow-rozpoczety

Elektronizacja KRS. Co warto wiedzieć

Elektronizacja postępowania rejestrowego – z założenia oznacza to szybszy KRS. Organizacje społeczne będą mogły skorzystać z nowych możliwości, a te które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą – będą musiały. Przypominamy o „elektronicznej rewolucji” KRS.

Wprowadzona reforma Krajowego Rejestru Sądowego jest „elektroniczną rewolucją”, jednak przede wszystkim dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz dla samych sądów rejestrowych. W przypadku organizacji pozarządowych wydaje się, że takiej rewolucji nie ma, jednak wprowadzone rozwiązania mogą stanowić dla nich pewne ułatwienie w komunikacji z sądem rejestrowym. 

Należy się jednak liczyć z tym, że w pierwszych tygodniach funkcjonowania reformy, może dojść do pewnych komplikacji i opóźnień w orzekaniu przez sądy rejestrowe (może to także dotyczyć wniosków składanych tradycyjnie).

Dla wydziałów KRS jest to bowiem pierwsza tak istotna reforma (nie tylko przepisów, ale przede wszystkim systemu teleinformatycznego w którym pracują) od utworzenia Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem od 20 lat. Pozostaje zatem nadzieja, że trudności te będą jedynie przejściowe, a reforma przyniesie zakładane efekty.

 https://publicystyka.ngo.pl/elektronizacja-postepowania-rejestrowego-przed-krs-jakie-skutki-dla-organizacji-spolecznych

Ostatnie dni Spisu

Już tylko trzy dni zostały do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego. We wtorek (28 września), środę i w czwartek, do godziny 18.00, można skorzystać z możliwości spisania się w Urzędzie Miasta.

W Punkcie Spisowym w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 do dyspozycji mieszkańców będą urzędnicy magistratu i rachmistrzowie, którzy pomogą wypełnić formularz spisowy. Na wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisu, będą czekać do godziny 18.00 – we wtorek, w środę i w czwartek, w ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego.

Najpowszechniejszym i najprostszym dla znacznej części społeczeństwa sposobem dokonania spisu jest ankieta wypełniona w Internecie. Link do ankiety znajduje się tutaj.

Osoby bez dostępu do Internetu w swoim miejscu zamieszkania, mogą zadzwonić na numer Infolinii – tel. 22 279 99 99, która działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00 lub przyjść do punktu spisowego w urzędzie, gdzie z pomocą przeszkolonego pracownika można dokonać spisu.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, kontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego. Rachmistrzowie spisowi dzwonią wyłącznie z numerów telefonu: 22 82 88 888 lub 22 279 99 9.

Przypominamy; gdy zadzwoni lub przyjdzie do nas rachmistrz, respondent ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.

NSP 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spis powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat – ostatni był w 2011 roku.

Spis jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski, swoje dane muszą podać również cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w czasie jego trwania. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi do 5 tys. zł grzywny. Podanie błędnych informacji może skutkować nawet dwoma latami ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Fot. GUS

https://um.gorzow.pl/aktualnosci/ostatnie-dni-spisu.html

Przedstawiamy laureata konkursu: ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Związek Organizacji Pomocowych od września 2017r. prowadzi działalność koncentrującą się wokół szeroko pojmowanych usług społecznych oraz innych jej towarzyszących.

Głównym zadaniem naszego podmiotu jest integracja stowarzyszonych instytucji w celu świadczenia usług społecznych w interesie ogólnym lokalnej społeczności.

Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom programów niezależne życie w środowisku lokalnym.

Świadczone usługi zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych, zawodowych i sąsiedzkich.

www.http://zopgorzow.pl/

Znamy już Laureatów 6 edycji Konkursu Lubuski Włącznik Lider Biznesu Społecznego.

W Kategorii „Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie” zwyciężyli :

 • Fundacja Nasz Dom z Lutola Mokrego;
 • Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wlkp.;
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EDEN” z Kożuchowa.
  Kapituła konkursowa postanowiła wyróżnić także:
 • Stowarzyszenie STOLINA ze Zwierzyna;
 • Fundację Dom Ojca.
  Wśród Laureatów Kategorii „Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej” zwyciężyli :
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu;
 • Urząd Miejski w Nowej Soli;
 • Gmina Dobiegniew.
  Jeszcze raz Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność.
https://www.facebook.com/533669387037448/posts/1078167905920924/

Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej Victoria w Gorzowie Wlkp.

W ramach realizowanego projektu w dniu 15.09.2021 r. odbyła się wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej Viktoria w Gorzowie Wlkp., która prowadzona jest przez Panią Viktorię Kornienko z Ukrainy. Spółdzielnia socjalna zajmuje się prowadzeniem restauracji gruzińsko – ukraińskiej.Pani Viktoria, pełna pozytywnej energii, opowiedziała uczestnikom projektu o możliwości założenia spółdzielni socjalnej oraz o trudnościach i zaletach prowadzenia biznesu. W drugiej części wizyty odbyły się warsztaty kulinarne, w których uczestniczyli nasi beneficjenci. Całość spotkania zakończona została wspólnym posiłkiem.Wizyta studyjna jest elementem pośrednictwa pracy jako elementu poznawania rynku pracy. Celem wyjazdu było pokazanie uczestnikom projektu możliwości zaspokajania potrzeb bytowych własnym staraniem i kreowania samodzielnie swojej drogi zawodowej, także przez osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym.Projekt „Nowa droga- reintegracja społeczna i zawodowa w gminie Santok” współfinansowany jest ze środków EFS.RPLB – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznejhttp://www.santok.opsinfo.pl/

https://www.facebook.com/105750997773350/posts/389944379354009/1 komentarz

Jeśli chcecie zbierać 1% w 2022 roku, zarejestrujcie status pożytku do 30 listopada 2021

Wrzesień to jeden z ostatnich w miarę bezpiecznych terminów na uzyskanie statusu OPP i w konsekwencji znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%. NGO, które uzyskują status OPP teraz korzystają z dodatkowego bonusa – nie muszą składać sprawozdań OPP, żeby znaleźć się na liście. Ale z rejestracją statusu należy się pospieszyć!

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy. Wykaz ten prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (NIW) – publikowany jest na stronach NIWotwiera się w nowej karcie.

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1% przy rozliczeniach podatkowych za rok 2021 (tych rozliczeń dokonamy w 2022 r.) musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2021 r.

Jak znaleźć się w wykazie OPP i uzyskać możliwość zbierania 1% w 2022 roku

Większość organizacji pożytku publicznego (precyzując: te które zarejestrowały status jeszcze w 2020 r. lub wcześniej), aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta w 2022 r., MUSI w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych. Przypominaliśmy o tym niedawno w artykule: Sprawozdanie OPP. Kolejny obowiązek sprawozdawczy w 2021 roku, o którym musisz pamiętać. Jeśli OPP swojego obowiązku sprawozdawczego nie zrealizują, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Wyjątek: OPP, które znajdą się na liście bez składania sprawozdania

Organizacje pozarządowe, które status OPP uzyskują dopiero teraz są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli rejestrujecie status w 2021 roku, to obowiązek sprawozdawczy OPP będzie Was dotyczyć dopiero w roku kolejnym – w 2022.

NGO uzyskująca status OPP w 2021 r. i nieskładająca w tym roku sprawozdania OPP zostanie jednak uwzględnione w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procenta! W przypadku takich organizacji ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku.

https://publicystyka.ngo.pl/jesli-chcecie-zbierac-1-w-2022-roku-zarejestrujcie-status-pozytku-do-30-listopada-2021

Google Ads – skuteczna pomoc w osiągnięciu twoich celów

Google Ads to potężne narzędzie, które może pomóc każdej organizacji w zwiększeniu grona swych odbiorców. Google Search Ads to reklamy, które pojawiają się podczas wpisywania słów kluczowych w pole wyszukiwania i to właśnie one są najczęściej używane przez organizacje pozarządowe. Gdy potencjalny darczyńca lub wolontariusz poszukuje informacji związanych z twoją organizacją, to właśnie ten rodzaj reklam zwiększa częstotliwość wyświetlania dotyczących jej rezultatów i poprawia ich pozycję.
Reklamy przy wyszukiwaniu mogą stać się darmowe dla organizacji pozarządowych dzięki Google Ad Grants. W ramach tego programu zakwalifikowane organizacje pozarządowe otrzymują 10 000 dolarów miesięcznie w środkach na reklamy przy wyszukiwaniu. Program przynosi beneficjentom wiele korzyści, choć dobry start wymaga solidnych przygotowań. W tym artykule przedstawimy w 4 prostych krokach, jak zakwalifikować swoją organizację do tego programu i jak zacząć korzystać z jego możliwości.

 1. Sprawdź, czy twoja organizacja kwalifikuje się do programu
  Google przyznaje Ad Grants uprawnionym organizacjom pozarządowym.
  Oto lista wymagań, które musi spełniać kwalifikująca się organizacja:
  Musi zostać zweryfikowana przez lokalnego partnera TechSoup Polska
  Musi mieć własną stronę internetową, która:
  Zawiera przejrzysty opis organizacji, jej misji i działań
  Zawiera aktualne informacje o wydarzeniach oraz świadectwa aktywnej działalności
  Jest łatwa w nawigowaniu, dzięki czemu użytkownicy szybko mogą uzyskać potrzebne informacje
  W jasny sposób wzywa do działania, np. do zapisu na newsletter lub wypełnienia formularza
  Zawiera wyłącznie sprawne linki
  Ma zabezpieczenia HTTPS
  Podczas oceny strony internetowej brana pod uwagę jest także jej szybkość. Aby sprawdzić szybkość strony WWW możesz skorzystać np. PageSpeed Insights. Na szczęście o grant możesz aplikować tyle razy, ile okaże się to konieczne, więc nie przejmuj się, jeśli nie uzyskasz go za pierwszym razem.
 2. Stwórz konto i aplikuj o grant
  Po zakwalifikowaniu twojej organizacji, powinieneś utworzyć konto Google dla Organizacji Pozarządowych. Aby stworzyć konto powinieneś podać:
  Numer KRS twojej organizacji
  Adres twojej organizacji
  Informacje kontaktowe twojej organizacji
  Następnie, zaloguj się do swojego konta Google for Nonprofits, kliknij Aktywne produkty, a następnie Rozpocznij w sekcji Google Ad Grants i wypełnij ankietę, która wyświetli się po kliknięciu w link do formularza weryfikacyjnego. Kliknij Aktywuj, aby poddać ocenie swoją organizację. Po pozytywnym rozpatrzeniu twojej prośby i zaakceptowaniu przez ciebie zaproszenia do konta Ad Grants, możesz rozpocząć tworzenie swojej pierwszej kampanii. Ten moment, to dobry czas na wypełnienie Pre-Kwalifikacyjnej Ankiety Google Ads. Pomoże ci ona w sprecyzowaniu informacji dotyczących demografii oraz planowanego użycia grantu. Po wypełnieniu ankiety, czas na naukę – Google musi mieć pewność, że spożytkujesz środki w sposób prawidłowy i efektywny, więc aby otrzymać grant będziesz musiał dysponować podstawową wiedzą na temat Google Ads. Gdy poczujesz, że jesteś gotowy, będziesz musiał przejść Quiz Kwalifikacyjny Google. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji do Google for Nonprofit, aktywuj swoje konto Google Ad Grants.
 3. Znajdź odpowiednie słowa kluczowe
  Google Ads wyświetlają się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu przez użytkownika określonych słów. Podczas tworzenia nowej kampanii należy znaleźć odpowiednio dopasowane słowa kluczowe, których wprowadzenie zaskutkuje wyświetleniem reklamy. To kluczowy moment tworzenia skutecznej kampanii. Dobór odpowiednich słów kluczowych to mieszanka wiedzy teoretycznej i sztuki. Podczas planowania fraz, skutkujących wyświetleniem twojej reklamy skorzystaj z:
  Dłuższych, precyzyjnych fraz (long-tail-keywords), które pomogą wygenerować więcej ruchu bez konkurowania z kampaniami o nieco innej tematyce. Np. Podczas tworzenia kampanii dla beneficjentów darmowych porad prawnych wybierz frazę “darmowa porada prawna”, ściślejszą od frazy “porada prawna”.
  Planera słów kluczowych od Google – pomoże ci on w oszacowaniu kosztów i przewidzeniu ruchu. Pozwoli również na znalezienie powiązanych oraz dłuższych fraz.
  Negatywnych słów kluczowych (negative keywords) – oznacza to odfiltrowanie słów kluczowych, które nie znajdą zastosowania w danej kampanii.
 4. Stwórz swoją pierwszą reklamę
  Zaloguj się na swoje konto Google Ads i utwórz nową kampanię. Wybierz jej cel, który pomoże ci sprecyzować efekt, który chcesz osiągnąć. Ten ruch, dopasuje kilka następnych parametrów do wprowadzonych danych. Możesz wybrać spośród: zwiększenia liczby leadów, ruchu, rozpoznawalności marki lub inny, dowolnie wybrany. Reklamy tworzone z użyciem tego grantu, mogą być wyłącznie reklamami Google AdWords.
  Następnie, wprowadź ustawienia kampanii i ustaw swoją grupę docelową korzystając z Zarządzania
  Oto wskazówki do tworzenia efektywnych kampanii:
  W swoich reklamach zawrzyj calls to action (wezwania do działania), takie jak: „Kliknij tutaj” lub „Pobierz”
  Stwórz konkretny landing page. Upewnij się, że call to action z reklamy AdWords pokrywa się z przekazem strony lądowania i że jest on czytelny.
  Przeprowadź testy A/B, aby stwierdzić, które z twoich rozwiązań sprawdza się najlepiej.
  Na bieżąco monitoruj i aktualizuj swoje kampanie.
  Twórz wyłącznie kampanie zorientowane na słowa kluczowe.
  Ustaw górny limit kosztu jednego kliknięcia na 2.00$.
  Wszystkie te informacje z początku mogą przytłoczyć, ale tak naprawdę najtrudniej jest zacząć. Rozbijając drogę do pierwszej kampanii na mniejsze, łatwiejsze do ukończenia etapy, zbliżysz się do osiągnięcia swego celu. Gdy już uzyskasz grant I zaczniesz korzystać z Ad Words, będziesz musiał tylko utrzymać, testować i optymalizować swoje reklamy.
  Jeśli masz trudności z uzyskaniem grantu lub utworzeniem pierwszej kampanii, sprawdź Kalendarium Wydarzeń TechSoup Polska – znajdziesz tam szkolenia zarówno dla całkowicie początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.
  Źródło: Techsoup Polska
  https://publicystyka.ngo.pl/google-ads-skuteczna-pomoc-w-osiagnieciu-twoich-celow

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”

Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
Określone w dokumencie priorytety i działania koncentrują się na obszarach:

 • przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałania bezdomności,
 • rozwijania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • wspierania osób i rodzin poprzez działania instytucji pomocy społecznej oraz działania podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspierania integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy.
  Przyjęty dokument ustanawia ramy strategiczne zarówno dla działań ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Umożliwia tym samym planowanie i realizację przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, które mogą być finansowane tak ze środków krajowych, jak i ze środków funduszy UE z perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-aktualizacja-2021-2027-polityka-publiczna-z-perspektywa-do-roku-2030