Dotacje. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności uruchamia kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

Pięć dni temu został uruchomiony nabór wniosków
w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO.  (link)

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2019r. o godz. 12.00 i wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji. Zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. i ważne jest że, dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000zł do 200 000zł, natomiast w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Informacje dotyczące aktualnych i planowanych konkursów PROO znajdą Państwo tutaj (link).

Konkurs. Lubuski Lider Europejski

Szanowni Państwo. Poszukiwani są liderzy – samorządów, szkół i przedsiębiorców, którzy przez 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej wykazali się największą aktywnością w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów! Do konkursu można przystąpić w trzech kategoriach: 1) Lubuski Przedsiębiorca Europejski, 2) Lubuska Szkoła Europejska oraz 3) Lubuska Gmina Europejska.

15 lat temu Polska została członkiem Unii Europejskiej. Ta decyzja otworzyła szeroko nie tylko granice, ale też drzwi do rozwoju dla kraju i regionów. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, Lubuskie zmieniło się nie do poznania. Pokażmy to! – Szukamy liderów – samorządów, szkół i przedsiębiorców, którzy przez te 15 lat wykazali się największą aktywnością w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów! Szczegóły konkursu w linku.

Konkurs. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Po raz kolejny samorząd województwa lubuskiego ma blisko milion dla młodych.
Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na realizację tego zadania 1 mln złotych. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w roku 2018 dofinansowanie otrzymało ponad sto organizacji. Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji – różne pomysły – jeden cel – aktywizacja młodzieży.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi do 10 tys. złotych! Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na BIP (link).

Konkurs. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Szanowni Państwo! 4 marca 2019r. rusza nabór wniosków. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których można się starać zostały podzielone na trzy grupy: zadania inwestycyjne, poprawa warunków treningowych i budowa nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT (link), w terminie do 31 marca 2019r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BIP (link)

Konkurs. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs (link)na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Konkurs kierowany jest do organizacji pożytku publicznego, natomiast wsparciem zostaną objęte zadania w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 roku. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Wnioski pokontrolne. Nieprawidłowości

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Państwa dyspozycji wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020. Wykaz sporządzono w formacie Excel (link), aby umożliwić Państwu filtrowanie poszczególnych typów naruszeń (ustawa pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, zasada racjonalności, umowa o dofinansowanie, VAT- wywołujących skutki finansowe).

Instytucja Zarządzająca ma nadzieję, że przekazane do Państwa dyspozycji informacje pozwolą uniknąć powielania się  tych samych błędów w kolejnych realizowanych projektach.

Plik będzie na bieżąco aktualizowany. Szczegóły w linku.

Innowatorzy społeczni poprawiający jakość życia

W Poznaniu zaprezentowano kilka przykładów zrealizowanych innowacji społecznych a po prezentacji innowatorzy wymieniali się doświadczeniami w „stolikach” tematycznych:

  • wsparcie dzieci opiekunów,
  • dla osób z doświadczeniem onkologicznym,
  • dla seniorów,
  • dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kilku wyróżnionych innowatorów zaprezentowało wyniki prac nad swoimi projektami innowacyjnych rozwiązań dla usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. Wsparcie systemu tworzenia oraz praktycznego zastosowania innowacji jako narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Polsce jest istotnym obszarem działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie to jest realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, także poprzez tworzenie inkubatorów innowacji społecznych.  Szerzej o innowacjach w linku.

Zgłoś kandydata do nagrody zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom im. Aliny Margolis-Edelman!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich od 2011 roku przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Organizatorzy czekają na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji do 5 kwietnia 2019 roku. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom.

Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc. Na zgłoszenia Fundacja czeka do 5 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje w linku.

Pożyczki dla lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Lubuskie firmy wciąż mogą sięgać po niskooprocentowane pożyczki w ramach projektu „Lubuski Filar 2020”. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz pobudzanie inwestycji gospodarczych w skali regionu za pomocą pożyczek ze środków unijnych dla przedsiębiorców. W ramach Lubuskiego Filaru można otrzymać małą pożyczkę do 500 tys. zł i dużą pożyczkę do 2 mln zł. Aby dostać pieniądze należy zgłosić się do jednego z trzech pośredników finansowych wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

– Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.www.lfp.region.zgora.pl    

Zielona Góra: ul. Sulechowska 1, tel: (68) 329 78 42

Gorzów Wlkp.: ul. Kazimierza Wilekiego 1, tel: (95) 739 03 16

– Fundacji „Przedsiębiorczość”  w Żarach: www.fundacja.zary.pl

Żary: ul.Mieszka I 13, tel: (68) 479 16 00

– Polskiej Fundacja Przedsiębiorczościhttps://pfp.com.pl

Zielona Góra: ul. św.Jadwigi 1, lok. 101, tel: 538 810 267

Gorzów Wlkp.: ul. Kombatantów 34, lok. 1128, tel. (95) 727 73 15, kom. 602 173 447

Międzynarodowa giełda i konferencja dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji dla firm zainteresowanych wykorzystaniem „zielonych” technologii w przemyśle, w tym informatyzacją, automatyzacją oraz zwiększeniem efektywności procesów i technologii przemysłowych.

Firmy chcące wziąć udział w spotkaniach powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym  stworzeniem partnerstwa projektowego z firmą norweską. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej. Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na terenie Polski od co najmniej roku (zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy), które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 600 tys. złotych.
Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszącej jej konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje w linku.