Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Rodzicu, sprawdź jakie należy spełnić formalności, by skorzystać z tej formy wsparcia

Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł wsparcia miesięcznie. Pieniądze trafią bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki. Z rozwiązania w 2022 roku skorzysta ok. 110 tys. dzieci.
Wspólna zabawa dwójki dzieci.
Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r.
Wsparcie otrzymają:

 • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.
  Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
  Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki. To rozwiązanie, które pozwoli rodzicom ograniczyć wydatki związane z pobytem dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Ważne terminy dla rodziców i instytucji opiekiTa forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i od tej też daty będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dofinansowanie. Rodzice – zarówno ci ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki, jak i ci, których dzieci już chodzą do żłobka czy klubu dziecięcego już teraz powinni dopełnić kilku formalności.
  Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra właściwego do spraw rodziny. Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki już teraz są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Ponadto rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest także numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców (dotychczas ich podanie było fakultatywne). Również rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję. Podmiot prowadzący instytucje opieki zawiadamia rodziców o tym obowiązku do 31 grudnia 2021 r., a rodzice przekazują te dane do 14 stycznia 2022 r. Rodzice przekazują dane podmiotowi prowadzącemu instytucje opieki w sposób ustalony przez podmiot prowadzący. Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie przekazywana przez podmioty prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestr Żłobków. Podmioty prowadzące instytucje opieki będą również składać informację za styczeń i luty 2022 r. – do 31 marca 2022 r. Dane te dotyczą dzieci uczęszczających do instytucji, ich rodziców, nr rachunku bankowego podmiotu prowadzącego instytucję, na który ZUS będzie przesyłał środki.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia

Wydłużenie terminu naborów w konkursach na 2022 r. NOWEFIO, PROO i ROHiS

Termin naborów w konkursach na 2022 r. PROO, NOWEFIO i ROHiS wydłużony do 10 stycznia 2022, do godz. 14:00!
W związku z prośbami organizacji obywatelskich dotyczącymi wydłużenia terminu naborów wniosków i ofert składanych w edycjach 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 oraz Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk podjął decyzję o wydłużeniu terminu naborów do 10 stycznia 2022 r., do 14:00.
Wnioski można składać tylko przez generator: https://generator.niw.gov.pl/
Źródło: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

https://publicystyka.ngo.pl/uwaga-wydluzenie-terminu-naborow-w-konkursach-na-2022-r-nowefio-proo-i-rohis

Umowa-zlecenie. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku

Od 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej w umowach-zleceniach. Powodują one, że stawka ta rośnie co roku. Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny podnosimy jej wysokość. Stawka dla umów-zleceń i osób wykonujących działalność gospodarczą
W jakich umowach stawka ma zastosowanie? Minimalna stawka ma zastosowanie do umów-zleceń, wykorzystywanych często przez organizacje pozarządowe. Dotyczy też sytuacji, kiedy NGO zleca pracę osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych osób lub nie zleca im pracy – czyli chodzi tu o tzw. samozatrudnionych. Stawka zmienia się co rok. W 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosiła 18,30 zł brutto.
Od 1 stycznia 2022 r. minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł brutto.
Nie tylko wysokość. Co trzeba wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej
Przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:
odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.
Jednym z obowiązków jest konieczność potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Najprostszym sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który będzie spełniał wymagania ustawowe, jest podanie liczby godzin przez wykonującego (zlecenie wykonywałem/wykonywałam …. godzin):
na rachunku rozliczającym umowę-zlecenie,
na fakturze lub rachunku (w przypadku osób samozatrudnionych).
Wybrany sposób potwierdzania liczby godzin musimy wcześniej opisać w umowie.
Obowiązek określenia sposobu potwierdzania godzin nie jest przypisany żadnej ze stron (tzn. tak naprawdę jest przypisany obu). Ponieważ jednak to organizacja pozarządowa poniesie karę za ewentualne niestosowanie się do przepisów, w praktyce to właśnie NGO (zleceniodawcę) obciąża obowiązek związany z przechowywaniem dokumentacji potwierdzające liczbę godzin. Dokumentację należy przechowywać „przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne”.
Nie w każdej sytuacji organizacja pozarządowa będzie musiała stosować przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Np. nie stosuje się ich w przypadku zlecania pracy osobom, które wykonają ją w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o ile osoby te same zatrudniają pracowników lub innych zleceniobiorców. Wyłączenia dotyczą też pewnych rodzajów prac np. związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej czy z opieką domową nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.
Minimalna stawka nie ma też zastosowania do umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.
Szczegółowo o minimalnej stawce piszemy w PORADNIK.NGO.PL: Minimalna stawka godzinowa (umowa-zlecenie i samozatrudnienie). Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. 1 stycznia 2022 r. zmieniła się też wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ono w 2022 roku 3010 zł brutto. Pamiętajcie, że minimalne stawki to nie jedyne zmiany, które będą musiały wdrożyć organizacje pozarządowe przy wyliczaniu wynagrodzeń pracowników i współpracowników. Więcej nowości przynoszą przepisy zwane Polskim Ładem. Przykładowo bardzo dużą zmianą w 2022 roku jest zmiana sposobu wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego i podatku PIT. W wynagrodzeniach wypłaconych po 1 stycznia 2022 składka ubezpieczenie zdrowotnego nie będzie, w żadnej części, odliczana od podatku PIT. Będą to więc dwa oddzielne potrącenia od wynagrodzenia w wysokości odpowiednio 9% (składka zdrowotna) i 17% (podatek).
więcej: Polski Ład. Od 1 stycznia zmiany dla kadrowych i księgowych w NGO-sach.

https://publicystyka.ngo.pl/umowa-zlecenie-minimalna-stawka-godzinowa-w-2022-roku

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – pytania i odpowiedzi

Do 12 stycznia br. trwa nabór ofert w ramach kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Jego budżet to 3 mln zł.
Głównym celem programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki niemu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.
W jakim terminie i w jakiej formie należy składać oferty?
Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/
Ile ofert może złożyć jeden podmiot uprawniony?
Podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w danym priorytecie, a w całym konkursie maksymalnie dwie oferty.
Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich Priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji.
Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.
Jak długo może trwać realizacja projektu?
Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2022 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2022 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 r.
Jakie są priorytety programu?
W ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” wspierane będą działania mieszczące się w ramach pięciu nowych priorytetów:
Usługi reintegracyjne – w tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ścieżki reintegracji – priorytet ten obejmuje przedsięwzięcia obejmujące zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego, a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w CIS i KIS do zatrudnienia. Ponadto w tym priorytecie możliwe jest też sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.
Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych – działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak i kwestii ekonomicznych i osiągania wspólnych celów gospodarczych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – w tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych, a zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.
Ogólnopolskie forum dialogu PZS – w ramach tego priorytetu realizowane będzie zadanie polegające na umożliwieniu przedstawicielom sektora zatrudnienia socjalnego udziału w ogólnopolskich spotkaniach poświęconych omówieniu i zebraniu postulatów w obszarze zatrudnienia socjalnego, identyfikacji barier i problemów w stosowaniu obowiązujących przepisów oraz wymianie doświadczeń. Zakres merytoryczny zadania będzie obejmował przeprowadzenie działań informacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym poprzez m.in. organizację spotkań w formule hybrydowej, przygotowanie materiałów informacyjnych, a także materiału podsumowującego przebieg wydarzenia.
Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale IV. Jak ubiegać się o przyznanie dotacji?
Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPPiW).
Priorytet I
podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej;
Priorytet II
podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej;
Priorytet III
podmioty prowadzące PZS;
Priorytet IVpodmioty prowadzące PZS, samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW;
Priorytet V
podmioty prowadzące PZS, samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2022–pytania-i-odpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu z zakresu zdrowia publicznego – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2022 r. o godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/7376/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_z_zakresu_zdrowia_publicznego_-_przeciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym_w_2022_roku/

Otwarty konkurs ofert – FWOPP 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do składania do 23 grudnia 2021 roku do godz. 12:00 ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:
wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.
Najważniejsze założenia konkursu:
podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:
nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
wkład własny nie jest wymagany,
nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
oferty są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Dotacji,
termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
dotacje będą przyznane z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc na adres opp@niw.gov.pl lub dzwoniąc na nr 601-901-144 (w dni robocze w godz. 08:00–15:00). Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.
Środki finansowe FWOPP pochodzą z:
1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.
Środki z FWOPP będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.
Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

Zbieramy informacje o obowiązkach NGO

Obowiązek działania w zgodzie ze statutem
Jednym z ważniejszych dokumentów regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowej jest statut. To w nim określone są sposoby podejmowania decyzji, uszczegółowione kompetencje zarządu oraz określone obszary działań. Działanie w zgodzie ze statutem może nie kojarzyć się zbyt często z obowiązkami organizacji, ponieważ częściej jako obowiązki traktujemy coś, co jest nam narzucone z zewnątrz. Tym bardziej jednak warto zwracać uwagę i pamiętać o obowiązku działania w zgodzie z naszym statutem.
Obowiązek prowadzenia księgowości
Księgowość musi prowadzić każda organizacja bez wyjątku. Oczywiście księgowość stowarzyszenia zwykłego, które za jedyne przychody ma składki, a jego aktywność ogranicza się do 5 spotkań w roku, będzie wyglądała w praktyce inaczej niż księgowość NGO z milionowym budżetem, działającym na co dzień biurem, pracownikami i wieloma projektami. Ale formalnie może być to ta sama księgowość i realizacja tego samego obowiązku.
Realizując obowiązek prowadzenia księgowości trzeba w pierwszej kolejności zdecydować jaki rodzaj księgowości prowadzimy. Właśnie teraz jest dobry moment na tę decyzję. Do wyboru są dwie opcje. Przeczytajcie więc na początek: Zastanów się nad prowadzeniem lub rezygnacją z uproszczonej ewidencj.
NGO i podatki
Znacie to przysłowie o śmierci i podatkach? Co prawda duża część organizacji pozarządowych nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych obowiązków wobec administracji skarbowej. Takim podstawowym obowiązkiem jest sporządzanie deklaracji CIT-8. Zobacz koniecznie: CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej oraz PDOP (podatek dochodowy od osób prawnych). A jeśli już o rozliczeniach mowa, to wymieńmy tu kolejny obowiązek związany z dochodami, kwotami, wyliczeniami. Obowiązki sprawozdawcze – mamy ich bez liku. Sprawozdajemy się z realizowanych projektów: w sposób ściśle uregulowany i formalny (w przypadku dotacji z administracji publicznej) lub mniej uregulowany (np. w przypadku dotacji od podmiotów prywatnych). Sporządzamy sprawozdanie finansowe (nie muszą tego robić NGO, które wybrały UEPIK), sprawozdanie fundacji (oczywiście tylko fundacje) i sprawozdanie OPP (tylko organizacje pożytku).
Aktualne obowiązki czyli co trzeba zrobić do końca roku
O tych obowiązkach przypominaliśmy już w ubiegłych tygodniach. Nie jest ich mało i na pewno warto poświęcić im szczególną uwagę, ponieważ realizacja tych obowiązków zapewni nam spokojne wejście w kolejny rok. Grudniowe czy przedświąteczne obowiązki to głównie porządki w projektach i księgowości. Mieści się w tym również kontrola rozliczeń z pracownikami (jeśli ich mamy) i kontrahentami. W grudniu warto zastanowić się też nad decyzjami które formalnie dopiero przed nami (w styczniu), ale warto się do nich przygotować wcześniej. Jest też jedno sprawozdanie, które część z nas zostawia właśnie na ostatni miesiąc roku.
Obowiązki NGO-pracodawcy
Bycie pracodawcą to odpowiedzialność. Organizacja pozarządowa, która staje się pracodawcą bierze na siebie ważne obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników czy współpracowników. Obowiązki pojawią się niezależnie od tego czy wynagradzamy w ramach umowy o pracę, czy w oparciu np. o umowy cywilno-prawne. Obowiązki związane z zatrudnianiem zbieramy w dziale: Zatrudnianie w NGO.
Obowiązki związane z ludźmi nie dotyczą jednak tylko organizacji-pracodawców. NGO-sy, które bazują na pracy wolontariackiej też mają obowiązki! Pamiętajcie o tym – przeczytajcie koniecznie: Obowiązki wobec wolontariuszy.
Obowiązków wciąż przybywa
Niemal co roku pojawiają się nowe regulacje, które zmuszają organizacje pozarządowe do realizacji kolejnych obowiązków. Najnowszą są przepisy dotyczące zgłaszania się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które dotyczą wszystkich NGO rejestrowanych w KRS. Zobacz wiec koniecznie: Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja].
Nieco starszym obowiązkiem jest RODO. Mimo, że od jego wprowadzenia minęło już trochę czasu, zawsze warto o RODO przypominać. Przeczytaj na początek: Ochrona danych osobowych w NGO. RODO w organizacji pozarządowej w 10 krokach.
Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/zbieramy-informacje-o-obowiazkach-ngo

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wnioski od stycznia 2022

Od stycznia 2022 startuje rządowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. – To kolejne wsparcie rodzin i inwestycja w kapitał ludzki – mówiła minister Marlena Maląg. Na ten cel w budżecie państwa zabezpieczono 3 mld zł. Kolejne 3 mld zł trafi do dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzicom co najmniej dwójki dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Kwotę 12 tys. zł rodzice będą mogli pobierać przez dwa lata – po 500 zł co miesiąc, lub przez rok – po tysiąc zł miesięcznie. W tym czasie raz będzie można zmienić sposób wypłat. Program będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), Emp@tii lub bankowości elektronicznej, podobnie, jak jest to ze świadczeniem Rodzina 500+. Wypłaty będą przekazywane na konto bankowe.
Program powinien przyczynić się także do zmiany niekorzystnej sytuacji demograficznej, ułatwiając rodzicom godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Według szacunków w przyszłym roku to świadczenie otrzyma ok. 615 tys. dzieci. W składaniu wniosków pomoże ZUS. Również od przyszłego roku rusza system dopłat do opieki żłobkowej. Dopłaty, w wysokości 400 zł na jedno dziecko, będą przekazywane bezpośrednio do placówek opieki. Wnioski będzie można składać elektronicznie od kwietnia. Tym wsparciem zostanie objętych ok. 100 tys. dzieci. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, zwróciła uwagę na oszczędności, jakie przynosi elektroniczna obsługa świadczeń oraz wygodę dla świadczeniobiorców. Zapewniła też, że ZUS będzie udzielał szerokiego wsparcia wszystkim, którzy będą potrzebowali pomocy przy ubieganiu się o świadczenia. W ponad 320 placówkach Zakładu będą oczekiwali asystenci, pomagający w założeniu profilu zaufanego czy wypełnieniu wniosku. Uruchomiona zostanie także specjalna telefoniczna infolinia, a dodatkowych informacji będzie można zasięgnąć online, za pośrednictwem e-wizyty.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy–wnioski-od-stycznia-2022

Dziękujemy za lekcję zdobienia pierników PANI TORCIK – Karolinie Turek

Epidemia zamknęła Klub Seniora na kilkanaście dni a tym samym wstrzymała RESURSĘ PLUS. Dokładnie na dzień przed nieplanowanym zamknięciem, mieliśmy okazję zrobić krok w kierunku Świąt a to
dzięki WSANIAŁEJ PANI TORCIK – Karolinie Turek
Spóźnione ale serdeczne podziękowania dla pani Karoliny, za kolory świątecznych pierników!