Szkolenie. ABC działalności gospodarczej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, które odbędzie się w środę (10 kwietnia 2019) w godzinach 10:00 – 14:00 w Zielonej Górze.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki Omówione zostaną prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej, zobowiązania przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Szkolenie kierowane jest do osób fizycznych planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 kwietnia 2019 r. W przypadku pytań mile widziany kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Konferencja „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”

Szanowni Państwo, uprzejmi informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje konferencję „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek (28 marca 2019) w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Rejestracja do udziału w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej TUTAJ. Więcej informacji można zdobyć dzwoniąc pod numer: 883 544 493 lub pisząc na e-mail: zaproszenia@regionalnekonferencjebgk.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie działań wspomagających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Nabór wniosków
o dofinansowanie rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i zakończy się 26 kwietnia 2019 r.

Wnioski należy składać w 1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59 lub w 2) Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są :

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Szczegółowe informacje w liku.

Szkolenie. Nadchodzą konkursy pn. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zarząd Województwa Lubuskiego serdecznie zaprasza na szkolenia, które dotyczyć będą planowanych konkursów w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarejestruj się i weź udział w szkoleniu:

21 marca 2018 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035) <-LINK

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 45 65 119.

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że rozpoczyna nabór wniosków
w ramach projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna, działanie 7.6. Wsparcie dla OWES
i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA (LINK)

W związku z powyższym wraz z Realizatorem – Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partnerem Projektu zapraszamy Uczestników do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 11.03.2019r. do 21.03.2019r.

Alokacja środków przeznaczona na I nabór:
dotacja – 600.000zł
wsparcie pomostowe – 246.850zł

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej / kurierem, od dnia ogłoszenia naboru do momentu jego zakończenia.

Wnioski składane osobiście przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 w biurze Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie z siedzibą w Dobiegniewie przy ul.Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew.

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływy do Biura.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się tylko i wyłącznie:
1) grupy inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych),
2) podmioty ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne),
3) przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych)
uczestniczące w projekcie „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego opublikowany na naszej stronie w zakładce Do pobrania (link). Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Wniosków.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów  (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą specjaliści do spraw procesu doradczego:

Paulina Staszak
Tel. 729 002 223
Adres e-mail: p.staszak@swmpdobiegniew.pl

Joanna Skibińska
Tel. 729 053 614
Adres e-mail: j.skibinska@swmpdobiegniew.pl

Dorota Zalewska
Tel. 729 053 611
Adres e-mail: dorota.swmp@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Wsparcie na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i pracowników lubuskich przedsiębiorstw, które odbędzie się 19 marca 2019r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz ich pracowników.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na udział w szkoleniach i kursach dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Lepsza przyszłość”

Szanowne Panie. Polskie Centrum Edukacji uruchomiło projekt kierowany do 72 pozostających bez pracy kobiet z województwa lubuskiego (w tym z niepełnosprawnością) i ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczestniczek oraz ich włączenie społeczne.

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZEK PROJEKTU:
1) zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego
2) wiek powyżej 18. roku życia
3) status osoby pozostającej bez pracy:
a) status osoby zarejestrowanej jako bezrobotna – 20 kobiet,
b) status osoby długotrwale bezrobotnej
(zarejestrowanie min. 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat) – min 51 kobiet,
c) lub status osoby biernej zawodowo posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności
– min. 1 kobieta.

 KAŻDA Z UCZESTNICZEK MOŻE SKORZYSTAĆ Z:

· doradztwa zawodowego, psychologicznego,
· szkoleń interpersonalnych,
· szkoleń zawodowych i staży dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczestników.

Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 7.3 „Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty”.

Szczegółowe informacje na stronach Urzędu (link).

Harmonogram naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż został przyjęty harmonogram naboru „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w roku 2019.

Dokument stanowiący harmonogram naboru znajduje się również na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA (link).

Jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu.

To już dziś! Zapraszamy do naszej siedziby na maraton pisania wniosków! Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Szanowni Państwo. Przypominamy, że to właśnie dziś w naszej siedzibie odbędzie się maraton pisania wniosków! Jako fachowcy w tej dziedzinie pomożemy napisać wniosek, jeśli jesteście grupą inicjatywną -znajdziemy dla Ciebie NGO, które będzie wnioskodawcą. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w maratonie pisania wniosków o dofinansowanie swoich inicjatyw. Stawką jest kwota 10.000zł.

Gwarantujemy dużą dawkę wiedzy, zapewniamy poczęstunek.

Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym – 6 marca 2019r. w godzinach  od  17:00  do  20:00  w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul.Przemysłowej 53.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo w linku. Natomiast informacje o dofinansowaniu oraz ogłoszenie o naborze tutaj. Zapraszamy!