O nas

LUBUSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GORZOWIE WLKP.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej na obszarze objętych projektem, a przede wszystkim osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

OWES w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim wsparciem następujący obszar:

a) Miasto Gorzów Wielkopolski

b) Powiat Gorzowski ziemski

c) Powiat Strzelecko-Drezdenecki

d) Powiat Świebodziński

e) Powiat Międzyrzecki

f) Powiat Żagański

g) Powiat Nowosolski

h) Powiat Wschowski (gmina Wschowa)

i) Powiat Słubicki (gmina Rzepin)

j) Powiat Żarski (gmina Łęknica)

Uczestnikami/Beneficjentami Projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. mogą zostać:

a) osoby fizyczne, zagrożone wykluczaniem społecznym, które z własnej inicjatywy zamierzają uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
b) osoby prawne, zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych;
c) Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), chcące rozwijać swoją działalność ekonomiczną, w tym gospodarczą;
d) Przedstawiciele JST, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane pozyskaniem wiedzy nt. ES i zakładaniem przedsiębiorstw społecznych;
e) Przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na obszarze działania OWES, chcące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne.

Co oferujemy:

– diagnozę potrzeb osób indywidualnych i instytucji w zakresie ES,

– animację środowisk lokalnych mająca na celu tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej,

– budowa i wsparcie tworzenia partnerstw rozwojowych na rzecz ES,

– wsparcie inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, tj. działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych PES, ekonomizowanie NGO, stosowanie klauzul społecznych, wsparcie przekształceń PS; tworzenie i wspieranie istniejących podmiotów reintegracyjnych poprzez udostępnianie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania organizacji (sale konferencyjne, sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, nagłośnienie spotkań),

– dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PS o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej tj. źródłach pozyskiwania środków na rozwój PES, produktach oferowanych przez PS, m.in. poprzez portal internetowy, targi aktywności PES, spotkania sieciujące,

– doradztwo indywidualne i grupowe: specjalistyczne w zakresie ES, biznesowe, prawne, finansowo-księgowe, w zakresie zarządzania i marketingu,

– szkolenia dla instytucji i osób indywidualnych z obszaru ES tj. przygotowanie biznes planu, powołania PES, prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii, zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.), budowanie powiązań kooperacyjnych, restrukturyzacja działalności, zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– szkolenia i kursy zawodowe dla osób chcących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,

– wsparcie finansowe przyznawane w formie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w PS w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie jednego miejsca pracy w PS połączonych ze wsparciem pomostowym w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie oferowane jest w siedzibie LOWES w Gorzowie Wlkp. oraz Lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Okrężnej 3,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

DZIAŁALNOŚĆ LOWES w roku 2016

DZIAŁALNOŚĆ LOWES w roku 2017

DZIAŁALNOŚĆ LOWES w roku 2018

Kontakt:

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Przemysłowa 53

66-400 Gorzów Wlkp.

e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

tel. 95 738 00 61

www.lowes.lubuskie.org.pl