Szkolenia w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora.

Zapraszamy do udziału w pierwszym cyklu szkoleń w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora. Rekrutacja potrwa do 12 września 2021 r. Szkoła Aktywnego Sektora to półroczny cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego. Program składa się ze szkoleń stacjonarnych, szkoleń online oraz samodzielnej pracy nad trzema strategiami organizacji/grupy (tj. strategią fundraisingową, marketingową oraz rozwoju), monitorowanymi i konsultowanymi przez naszych ekspertów i ekspertki.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży).
Program pierwszego cyklu szkoleń: ed1
Budowanie strategii fundraisingowej
Budowanie strategii marketingowej
Budowanie i rozwoju zespołu organizacji
Myślenie projektowe
Zarządzanie projektami
Metodologia design thinking
Style i metody zarządcze
Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw
Współpraca międzysektorowa
Projektowanie procesów partycypacyjnych
Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
Formułowanie atrakcyjnego komunikatu
UWAGA! Organizacja/grupa nieformalna zakwalifikowana do Projektu jest zobowiązana do udziału w szkoleniach stacjonarnych w Warszawie oraz 5-7 wybranych szkoleniach fakultatywnych online.
W TROSCE O ZDROWIE UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK SZKOLEŃ ORAZ NASZYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA STACJONARNE ZAPRASZAMY OSOBY W PEŁNI ZASZCZEPIONE PRZECIW COVID-19.
Rekrutacja do pierwszego cyklu szkoleniowego potrwa do 12 września 2021 r.;
Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego lub masz do nas pytania związane ze szkoleniami – napisz lub zadzwoń:
Adriana Skutyńska: +48 574 999 973, adriana.skutynska@frsi.org.pl
Elżbieta Jankowska: +48 722 003 352, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

NABÓR CIĄGŁY NA PROJEKTY INTERWENCYJNE

Już 7 września (we wtorek) ogłoszony zostanie nabór ciągły na projekty interwencyjne. Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach (do 20.09, do 20.10, do 20.11, do 20.12 i do 30.12 br.).
Projekty interwencyjne to działania, które odpowiadają na sytuacje kryzysowe (np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców). Zakładana interwencja powinna obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Minimalna kwota grantu to 6 000 EURO, a maksymalna – 15 000 EURO. Projekty muszą się wpisywać w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu i być realizowane poza m.st. Warszawą. 10 i 11 września (w piątek i sobotę) w godzinach 10.00-13.30 – spotkania informacyjne poświęcone konkursowi interwencyjnemu. A 15 września (w środę) o 11.00 – webinarium dotyczące projektów interwencyjnych (więcej informacji i linki do zapisów 2 września).

EEA and Norway Grants
Fundusze norweskie i EOG

AktywniObywatele #ActiveCitizensFund #EEAGrants

więcej inormacji: https://www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny/

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.
EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:
· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.
Ponadto aby uzyskać wsparcie EYF, konieczne jest, aby projekty były zgodne z wartościami i działaniami Rady Europy oraz Priorytetami Sektora Młodzieży na lata 2022/2023:

 1. Rozwój pluralistycznej demokracji;
 2. Dostęp młodych ludzi do ich praw;
 3. Koegzystencja w pokojowych i inkluzywnych społeczeństwach;
 4. Praca z młodzieżą.
  Kategorie działań wspieranych przez EYF:
  A. Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Maksymalna kwota: 20 000 euro.
  B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok, które przyczynią się do osiągnięcia określonego celu: międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.
  C. Dwuletni grant strukturalny – EYF może przyznać na dwa kolejne lata grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro/rocznie.
  D. Jednorazowy grant strukturalny – EYF może także współfinansować koszty administracyjne sieci regionalnych, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich. Maksymalna kwota grantu: 15 000 euro.
  Uprawnieni wnioskodawcy
  Wnioskodawcy muszą reprezentować:
  – międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
  – krajową lub lokalną/regionalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
  – struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.
  Terminy przesyłania wniosków: 1 października, dla:
  – międzynarodowych inicjatyw mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku;
  – planów pracy na następny rok;
  – jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne);
  – dwuletnich grantów strukturalnych (na lata 2022/2023).
https://fundusze.ngo.pl/287056-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe-287056.html?fbclid=IwAR22LWNzjKqUfilRpzhUxMC049ph1awaqEucSAnIvW__CJUDugZkbW4n-H8

Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE, pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.
Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.
Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać: poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztę elektroniczną: na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00. Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem: generator.niw.gov.plotwiera się w nowej karcie.

https://fundusze.ngo.pl/349534-trwa-nabor-wnioskow-w-programie-rozwoju-organizacji-obywatelskich-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne.html?fbclid=IwAR3q0gSXCqC-IcpXu9opJOSnrW8ggjCFcIig27C3HgmR6I50wz6UPiiyjEY

Minigranty dla wolontariuszy

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.
W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.
Można ubiegać się o minigrant w wysokości maks. do 1000 zł,
Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa (mapa Partnerów tutajotwiera się w nowej karcie).
Uwaga! Konkursy prowadzone są indywidualnie przez każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności od regionu.
Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku.
Minigranty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.
Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o minigrant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.
Po więcej informacji dotyczących ubiegania się o minigrant w Twoim województwie, prosimy kontaktować się bezpośrednio z danym Partnerem Regionalnym KS.

https://fundusze.ngo.pl/357664-minigranty-dla-wolontariuszy-357664.html?fbclid=IwAR1aH1sb2USYPn7ZUWCMKmFkvATimBybCvlF3miJl0zexMS1ZkGOo74SDUk

Konkurs grantowy KE: Ochrona i promocja praw dziecka.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” – komponent „Ochrona i promocja praw dziecka”. Wnioski można składać do 7 września 2021 r.
Projekty składane w ramach tego konkursu powinny przyczyniać się do przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyni się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka.
Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie:

 1. zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość;
 2. ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz wspieranie dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości;
 3. realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka.
  Nabór od 28.05.2021 do 07.09.2021 14:00
  Łączny budżet 2,16 mln EUR
  Dotacje od 75 tys. EUR
https://fundusze.ngo.pl/353297-konkurs-grantowy-ke-ochrona-i-promocja-praw-dziecka.html?fbclid=IwAR08j1zI6aMqxP5E1-q9-i-07gWTaDeBuA8IkUMaOigulJav0KrzMmf2afA

Pracować inaczej – Turkusowe Organizacje

„Pracować inaczej”, to tytuł książki Frederica Laloux, który sprawdził, jak działają firmy i organizacje pozarządowe, które same z siebie zaczęły działać nowatorskim modelem zarządzania zwanym “turkusowym”. Miano to zostało właśnie przez Laloux użyte w książce i od tamtej pory idea turkusowych organizacji rozlewa się na cały świat. Co ciekawe, każda z organizacji opisana w tej książce odniosła i ciągle odnosi sukcesy w dziedzinie swojego działania. W Polsce za to idea turkusu jest promowana przez profesora Andrzeja Bliklego, który napisał swoją książkę na ten temat – można ją pobrać za darmo tutaj: https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf

Jest to innowacyjna metoda zarządzania organizacją i jej zespołami, która przede wszystkim zakłada budowanie struktury organizacji na relacjach oraz ciągłe dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb otoczenia zgodnie z celem jej działania. Organizacja taka wg Laloux powinna opierać się na 3 filarach.
Pierwszym z nich jest samozarządzanie zespołów. W zespole ufamy sobie i wiemy, kto do czego ma najlepsze predyspozycje i wierzymy, że każdy z nas realizuje swoje zadania z należytą starannością i najlepiej jak potrafi w danym momencie życia. Stąd też, każdy nie dość, że ponosi odpowiedzialność za swój obszar, to jeszcze w pełni może o nim decydować. Oczywiście preferowane jest jak najczęstsze podejmowanie decyzji zespołowo, o ile jest na to czas i przestrzeń. W związku z tym w turkusie ograniczone jest do minimum długoterminowe i dokładne planowanie, budżetowanie czy stosowanie kar i nagród (czy innych motywacji). Zamiast tego stawia się na cele krótkoterminowe, prognozuje się na okres, na który można mieć realny wpływ i dopasowuje się do zmieniającej się sytuacji poprzez zwinne i ciągłe zarządzanie skupione na realizacji misji organizacji. Dzięki temu jest znacznie więcej przestrzeni na kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i wdrażania innowacji. Daje to także bezpieczną przestrzeń na otwarte mówienie o trudnościach w pracy i przyznanie się do własnych błędów. Dzięki takiej atmosferze wzajemnego zaufania, zespół może stale się rozwijać i doskonalić.
Drugim filarem turkusowych organizacji jest słuchanie siebie oraz całego świata, adaptowanie się do zmiennych warunków i ciągłe dążenie do swojego spełnienia. Aby to było możliwe, każdy powinien być świadom, że jego działanie nie tylko ma wpływ na rozwój organizacji, ale też może dać mu poczucie sensu, rozwijać go i spełniać życiowo. Co więcej, organizacje powinny tworzyć przestrzeń do tego, aby jej członkowie mogli zastanawiać się, co daje im szczęście w życiu i jak mogą do tego dążyć w jej ramach.
Trzecim i ostatnim filarem turkusu jest ewolucyjny cel zapisany w misji i wartościach organizacji oraz ideałach, które chcą szerzyć w swoim otoczeniu czy szerzej w świecie. Jest to motor napędowy wszystkich osób w niej działających, dający poczucie sensu i kierunek działania. Misja ta powinna być społecznie potrzebna i zmieniać świat na lepsze, aby wszyscy czuli, że ich codzienne działania są wartościowe i potrzebne nie tylko samej organizacji, ale i całemu otoczeniu. Działający na rzecz organizacji powinni utożsamiać się z nią i z wartościami, które za nią stoją, a także chcieć na co dzień żyć w zgodzie z nimi. Inaczej nie ma sensu, żeby dalej działali na rzecz organizacji, z którą się nie utożsamiają – taka sytuacja niekorzystanie wpływa na tę osobę, jak i na całą organizację. Oczywiście misja jest definiowana na początku przez samych członków i co jakiś czas może być aktualizowana, tak jak i krótkookresowe cele, które członkowie sami przed sobą stawiają.
Stosowanie turkusu w organizacjach pozarządowych
Analogicznie można wykorzystać te porady bezpośrednio w każdej organizacji pozarządowej. Przykładowo, organ kontrolny (czy to Rada Fundacji, czy Komisja Rewizyjna) powinien czuć się współodpowiedzialny za organizację podobnie jak Zarząd. Mimo, że przepisy prawa obciążają odpowiedzialnością sam Zarząd warto, aby inne zespoły i organy organizacji po partnersku chciały stale działać z innymi organami, aby doskonalić wspólne działania. W skomplikowanym, polskim otoczeniu prawnym powinniśmy wspólnie próbować sprostać biurokratycznym wymaganiom, a nie stawiać sobie oczekiwania i przesuwać odpowiedzialność za to na pojedyncze osoby czy zespoły. Zarząd, jak każdy zespół, powinien mieć określoną swoją rolę i cele działania, które realizuje wspólnie, ale nie powinno też być tak, że cała odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na prezesie lub też skarbniku czy ewentualnie wice-prezesie. Każdy członek zarządu powinien czuć współodpowiedzialność za wszystkie decyzje tego zespołu. Analogicznie współodpowiedzialność powinna funkcjonować w każdym innym zespole w organizacji, który ma swój obszar działania, za który razem decyduje i odpowiada.
więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/zwinne-i-uczace-sie-zespoly-czyli-co-zrobic-aby-lider-w-organizacji-stresowal-sie-mniej

Autor/źródło: Anna Pospieszna

Wojewódzki Turniej gry online „Rozegraj Lubuskie”

Gorzowskie Stowarzyszenie NOVUM zaprasza uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego do Turnieju Gry Online „Rozegraj Lubuskie”. Gra uczy współpracy, przybliża zawiłe mechanizmy rządzenia samorządem i przy okazji promuje województwo lubuskie. Dla najlepszych Graczy przewidziano nagrody.

Gra dostępna pod adresem www.rozegrajlubuskie.pl polega na podejmowaniu przez każdego z graczy decyzji dotyczących podziału budżetu województwa na poszczególne wydatki. W symulowanym województwie lubuskim będą działy się różnego rodzaju wydarzenia losowe, np. protesty, klęski żywiołowe, wnioski od mieszkańców, które wpływać będą na sytuację w grze i wymuszały będą decyzje graczy o innym ulokowaniu funduszy budżetowych. Gra pełni dużą rolę edukacyjną, pod kątem prawa samorządowego i funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. Uczyć będzie również współpracy i pokazywać zawiłość mechanizmów rządzenia regionem.

Turniej trwać będzie jeden tydzień w okresie pomiędzy 01.10.2021 r. a 22.12.2021 r. O dokładnym terminie każdy z graczy zostanie poinformowany mailowo. Informacja znajdzie się również na stronie gry, stronie Stowarzyszenia NOVUM i na Facebooku Stowarzyszenia NOVUM. Do udziału w Turnieju Stowarzyszenie NOVUM zaprasza uczniów szkół średnich z województwa i przewiduje miejsca dla co najmniej 150 graczy, którzy grać będą w zespołach, w ramach klas szkolnych, reprezentując swoje szkoły. Gracze będą mogli grać w grę w swoich domach lub w szkołach. Dla trzech najlepszych miejsc przewidziano nagrody dla klasy szkolnej i szkoły. Więcej informacji o turnieju można znaleźć w zakładce „Turniej” na stronie www.stowarzyszenienovum.wordpress.com. Znajduje się tam także formularz zgłoszeniowy, który chętni uczniowie muszą wypełnić i przesłać na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub korespondencyjnie na adres siedziby stowarzyszenia. Rekrutacja trwa do 30.09.2021 r.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Mariusz Sobkowiak

Prezes Stowarzyszenia NOVUM 

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – trwa nabór wniosków

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.
ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.
Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich. O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis; wniosek o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.
Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu.
Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami:
wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień
wzór umowy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą
Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:
kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;
materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.
Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.
Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html?fbclid=IwAR1_KWnGmI_Ob523DgjC_7duFC6Gdqg5v8fm_cgnedS_XioEghVq7d85mq8