Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 sierpnia 2021 r. i zakończy się 23 sierpnia 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Listopad 2021 r. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
  w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59 lub w:Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.Sekretariat.
  Sposób składania wniosków
  Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IŻ RPO-L2020:
 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.
  Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).
  Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
  Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020.
  Konkurs obejmuje następujące typy projektów:
  I. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
  a) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  b) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
  i zawodowej,
  c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych,
  d) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
  e) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  f) wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
  g) inne.
  Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 182/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
  UWAGA: W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”
  Finanse
  Procent dofinansowania projektu
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
 • środków UE12 – 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
  W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów- 4 705 882,35 PLN
  w tym: – EFS: 4 000 000,00 PLN (85%); – wkład własny: 705 882,35 (15%);
  IŻ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.
  Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
 • osobisty w siedzibie:
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl; (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)
  lub
 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).
  UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.
  Źródło: https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-03-00-iz-00-08-k01-21-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna?fbclid=IwAR1_hxVbxmPg_byXoGJOWTzYL4_8jDa114yO5RGM55BKgzEDPAbfrNQz-pA

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego – nabór na nową edycję konkursu grantowego

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza, na podstawie uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku, konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Upamiętnienie Żydów z Czarnego Dunajca – projekt Fundacji Rodziny Popielów – Centrum dofinansowany przez Komisję Grantową SŻIH w 2020. Fot. Jagna Bukowska Ziółko / Ludzie, Nie Liczby. Proponowane działania muszą być zgodne z celem statutowym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jakim jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 120 000 zł.
NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI KONKURSU GRANTOWEGO:

 1. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.
 2. Dopuszczone są wnioski z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r.
 3. W przypadku Wniskodawców, którzy już ubiegali się o grant w Stowarzyszeniu warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
 4. Terminami kwalifikowalności wydatków w grancie są: data zawarcia umowy grantowej oraz data realizacji grantu.
 5. Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.
 6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie Stowarzyszenia.
 7. W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.
 8. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.
  SKŁADANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH:
  Wzór wniosku można pobrać ze strony.
  Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).
  Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 30 września 2021 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu.
  DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:
  Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wymaganymi dokumentami (np. list intencyjny) potwierdzającymi współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.
  KONSULTACJE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU:
  Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku grantowego serdecznie zapraszamy do zapisania się na spotkania konsultacyjne. Celem spotkań jest zarówno przybliżenie wymogów formalnych, jak i pokazanie najważniejszych kwestii merytorycznych związanych z zagadnieniem wielokulturowości i ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Udział w spotkaniach jest dobrowolny. Spotkania odbędą się online, na platformie zoom.
  2 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Joanna Fikus i Michał Majewski, Konkurs grantowy SZIH – co zrobić aby dostać grant. 3 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Weronika Litwin i Agnieszka Komorowska – Gosk, Jak szukać możliwości współfinansowania projektów. 9 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Remigiusz Sosnowski, Cmentarze żydowskie w Polsce. 10 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Natalia Gebert, Po co nam edukacja międzykulturowa? 17 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Renata Płotczyk, Spotkania z kulturą żydowską.
  Więcej na temat spotkań on-line można znaleźć na stronie www.szih.org.pl/spotkania-grantowe
  Aby otrzymać zaproszenie do spotkania należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres biuro@szih.org.pl zawierające następujące informacje:
  Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej organizacji Datę spotkania, w którym osoba chce wziąć udział
  WYBÓR OFERT:
  Przy ocenie wniosku o grant Komisja Grantowa bierze pod uwagę:
  przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa; przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki, budżet, termin wykonania, zgoda właścicieli terenu, opinia Komisji Rabinackiej (jest wymagana w przypadku projektów dot. cmentarzy); przy projektach konserwatorskich: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania; konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin; projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania; projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania; imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet; doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu; udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.
  Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków zawierających braki lub posiadających błędy (np. źle zsumowane budżety).
  Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.
  Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 5 listopada 2021 roku.
  DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:
  Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
  Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:
  a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;
  b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy w tym:
  czynsz; koszty administracyjne; koszty prawne; koszty księgowe; koszty eksploatacyjne (np. paliwo, tonery, serwis); zakup środków trwałych; opłaty bankowe; materiały biurowe; eksploatacyjne; energia elektryczna; opłaty telefoniczne.
  c) zakup nieruchomości;
  d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym: oświadczenia o przyjęciu dofinansowania; uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu; wszystkich wymaganych danych do umowy;
  Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy.
  źródło: http://szih.org.pl/komisja-grantowa-im-jana-jagielskiego-nabor-na-nowa-edycje-konkursu-grantowego/?fbclid=IwAR27oy2AYUYP2KbI-xP9tNXuSHk3OgCcH84kC9JF7y4NTgHbgUBUVyhTBI0