Recital Vasilij Zhadan 30 listopada 2019 r. Jazz Club pod filarami

W sobotę 30 listopada 2019 r. w Jazz Clubie pod filarami wystąpi gwiazda ukraińskiej sceny Vasilij Zhadan.

Artysta będzie gościł w Gorzowie na zaproszenie Fundacji “Barwy Duszy” która powstała dzięki wsparciu LOWES.

Vasilij Zhadan oprócz koncertu stanie się członkiem zarządu fundacji “Barwy Duszy”

Więcej na temat artysty i wydarzenia można przeczytać klikając TUTAJ

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkursowi Grantowy, którego celem są działania prowadzące do niwelowania barier w dostępie do leków

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta ogłasza nabór kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do 5 grudnia 2019 r., wypełniając formularz zamieszczony w załączniku.

  W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020, organizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz innych ustaw w zakresie:

  1)    zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania uzależnieniom; 2)    pomocy społecznej; 3)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 5)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 6)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 8)    ratownictwa i ochrony ludności. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania – Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania – Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ