Recital Vasilij Zhadan 30 listopada 2019 r. Jazz Club pod filarami

W sobotę 30 listopada 2019 r. w Jazz Clubie pod filarami wystąpi gwiazda ukraińskiej sceny Vasilij Zhadan.

Artysta będzie gościł w Gorzowie na zaproszenie Fundacji „Barwy Duszy” która powstała dzięki wsparciu LOWES.

Vasilij Zhadan oprócz koncertu stanie się członkiem zarządu fundacji „Barwy Duszy”

Więcej na temat artysty i wydarzenia można przeczytać klikając TUTAJ

Konferencja z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

oraz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

serdecznie zapraszają na konferencję z okazji

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

która odbędzie się

7 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

(sala 102)

Program:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00-10:15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

10:15-11:00 Człowiek z niepełnosprawnością – inny czy podobny w życiu

 • Monika Jurgielewicz – Prezes Fundacji Drogi Rozwoju

11:00-11:30 – Niepełnosprawność XXI wieku (choroby psychiczne)

 • Ewa Domagała – Koordynator Zespołu Medycznego DPS Jasieniec 

11:30 – 11:45 – Występ artystyczny


11:45 – 12:00 – Niepełnosprawność w liczbach 

 • mgr Agnieszka Turek – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

12:00- 12:15  – Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

 • mgr Tomasz Kwiatkowski – Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR w Gorzowie Wlkp.
 •  

12:15 – 13:00 – Niepełnosprawność przekuć w sukces

·          mgr Adrianna Szklarz – „Kobieta z męskim sercem”; Ambasadorka pozytywnego myślenia; Mówczyni inspiracyjna, mentorka, trenerka, autorka książek;


13:00-13:30 – Zakończenie konferencji – przerwa kawowa + słodki poczęstunek

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego

 1. Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
 2. Projekty w ramach Działania 1 są realizowane w ramach dwóch Poddziałań:
 • Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkursowi Grantowy, którego celem są działania prowadzące do niwelowania barier w dostępie do leków

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta ogłasza nabór kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do 5 grudnia 2019 r., wypełniając formularz zamieszczony w załączniku.

  W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020, organizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz innych ustaw w zakresie:

  1)    zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania uzależnieniom; 2)    pomocy społecznej; 3)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 5)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 6)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 8)    ratownictwa i ochrony ludności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania – Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania – Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ