2 mln zł na wsparcie gorzowskich przedsiębiorców uruchomione

Gorzowska Dycha to również działania wspierające przedsiębiorców w utrzymaniu lokalnych miejsc pracy w okresie oddziaływania skutków epidemii koronawirusa COVID -19, a tym samym ograniczenie likwidacji miejsc pracy.Nabór wniosków ruszył w środę, 29 kwietnia br. Program finansowany będzie ze środków finansowych Miasta Gorzowa, które przekazał prezydent Jacek Wójcicki w ramach zadania własnego powiatu tj. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Bezpośrednim realizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2 milionów złotych. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym. Dla kogo pomoc? Wsparcie dotyczy przedsiębiorców – podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski zakłady, które wykazują w formularzach CIT-ST, i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i kosztów pośrednich zatrudnienia pracowników zatrudnionych w tych zakładach. Wsparciem objęci zostaną także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w podatku dochodowym tych pracowników i kosztów pośrednich zatrudnienia tych pracowników. Wsparcie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, nie zatrudniających pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t., albo których wpłaty podatku dochodowego stanowią dochód własny Miasta Gorzów Wielkopolski. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2.000.000,00 zł Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000,00 zł na pracownika miesięcznie (dotyczy również osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych) w przeliczeniu na pełen etat, nie więcej niż 10.000,00 zł na przedsiębiorcę miesięcznie; suma dofinansowań z tego funduszu i innych źródeł w przeliczeniu na pełen etat nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. wyniosło ono 5.330,47 zł.) Okres dofinansowania to wybrane 2 miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Wypłata środków finansowych w formie dofinansowania będzie dokonywana raz w miesiącu. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków finansowych w utworzonym funduszu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie nie będzie wymagane poręczenie ani gwarancja. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.


Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rowery miejskie

Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Informacje zaczerpnięte ze strony Ministerialnej kliknij TUTAJ

Rola ekonomii społecznej w walce z COVID-19 i jej konsekwencje dla zdrowia publicznego, gospodarki i społeczeństwa

Social Economy Europe chce zmierzyć wpływ pandemii COVID-19 na podmioty na podmioty gospodarcze sektora ekonomii społecznej, zebrać informacje o Waszej reakcji na kryzys i stać się reprezentantem interesów wszystkich podmiotów współtworzących sektor ES. Chcemy się wsłuchać w Wasze potrzeby i propozycje dotyczące budowania lepszej przyszłości. Jednocześnie, będziemy przyczyniać się do ożywienia gospodarczego i społecznego którego Europa potrzebuje.

Informacje te wykorzystamy we współpracy z instytucjami UE w celu przedstawienia działań wspierających ekonomię społeczną.

Ankieta znajduje się TUTAJ

„Specustawa funduszowa” ułatwiająca realizację projektów ze środków europejskich weszła w życie


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r.

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zapewniają większą elastyczność dla beneficjentów oraz ułatwiają przekazywanie dostępnych funduszy na działania minimalizujące negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

Nowe rozwiązania dla realizujących projekty

Przepisy „specustawy funduszowej” ułatwiają beneficjentom realizację projektów m.in. poprzez:

 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów (art. 13),
 • możliwość zmiany umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja ich dotychczasowych postanowień w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona (art. 12),
 • możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykaże brak możliwości ich odzyskania (art. 6),
 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów (art. 13),
 • uproszczony tryb wyboru albo zmiany partnera w projekcie (art. 15).

Dodatkowo „specustawa funduszowa” wprowadza nadzwyczajny tryb wyboru projektów
(art. 10) – w tym trybie mogą być składane wnioski o dofinansowanie projektu służącego ograniczeniu wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogólnopolska akcja: MEDYCY W PRZYŁBICY

O projekcie

Celem jest to aby w okresie zagrożenia koronawirusem każda osoba zatrudniona w publicznej służbie zdrowia i ratownictwie była zabezpieczona ochronną przyłbicą

– stąd Ogólnopolska Akcja – MEDYCY W PRZYŁBICY.

Zupełnie za darmo przekazują, szpitalom i placówkom medycznym, wyprodukowane przez siebie, OCHRONNE PRZYŁBICE MEDYCZNE.

Zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Teraz! Produkcja rozwija się z godziny na godzinę.                                 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i dużej skali produkcji osiągnęli najniższy jednostkowy koszt produkcyjny       OCHRONNEJ PRZYŁBICY MEDYCZNEJ – 5 złotych / szt.

Cały czas otrzymują telefony i e-maile od szpitali i jednostek ratowniczych, które proszą o pilne dostawy niezbędnych przyłbic.

Popyt w publicznej służbie zdrowia i ratownictwie wynosi 1.000.000 sztuk.Niestety publiczne służby nie mają środków aby takie zakupy sfinansować.

Za zebrane 125.000 złotych wyprodukują 25.000 przyłbic ochronnych. Rozdysponują je wyłącznie wśród publicznych szpitali. Dla szpitali publicznych przyłbice będą bezpłatne – rozdysponują 25.000 sztuk.

Warunkiem zastosowania ceny zero – 0 zł  jest wystosowanie zamówienia  przez osobę upoważnioną do zamawiania w danej jednostce organizacyjnej, przez służbowy adres e-mail, a adres dostawy będzie adresem jednostki publicznej ochrony zdrowia.

Beneficjentem zbiórki jest personel medyczny i ratunkowy publicznego systemu zabezpieczenia zdrowia ( lekarze, artownicy medyczni, personel szpitalny .

Specjalny fanpage  @MedycyWPrzylbicy  

#MedycyWPrzyłbicy.

Właśnie tam na bieżąco dzielimy się najważniejszymi informacjami i potrzebami.

Zebrane 125.000 zł przeznaczone będą na pokrycie niezbędnych kosztów: materiałów, opakowań, opłat za energię elektryczną, komunikację oraz kosztów serwisu urządzeń 

Jeśli nie uda sie zebrać do końca kwietnia całej kwoty planowanych 125.000 złotych to za każde zebrane 5,oo złotych przekażą 1 przyłbicę na rzecz publicznej służby zdrowia.

Spółdzielnia Socjalna ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Zielonej Górze

to mikro-przedsiębiorstwo społeczne aktywizujące głównie osoby z niepełnosprawnością.

Wspierajcie Akcję MEDYCY W PRZYŁBICY

aby pomoc dla medyków przyszła w porę!

#MedycyWprzyłbicy

www.MedycyWprzylbicy.pl

Informacje zaczerpnięte ze strony kliknij TUTAJ

Wsparcie w starcie – łatwiejsza spłata pożyczek dla mikro- i małych firm


Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, wakacje kredytowe i karencja w spłacie – to tylko część ułatwień, na jakie mogą liczyć osoby, które dzięki programowi „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” otworzyły własną działalność gospodarczą lub sfinansowały utworzenie miejsca pracy. Stanowią one rozszerzenie rządowej tarczy antykryzysowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły zmiany w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Ich celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

– Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy lepsze warunki spłaty zobowiązań dla firm, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID19. Od początku działania, dzięki środkom z programu powstało ponad 4,5 tys. firm. Dlatego też, naszym obowiązkiem jest pomoc przedsiębiorcom nie tylko na początku ich biznesowej drogi, ale także reagowanie na ich najpilniejsze potrzeby w tej trudnej sytuacji – mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marlena Maląg.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców obejmują możliwość:

 • zawieszenia spłaty do 6 miesięcy,
 • wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy
 • wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy albo do likwidacji miejsca pracy, pośrednik finansowy może zrezygnować z kar umownych, wynikających z założeń programu. Wśród ułatwień znalazła się także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy – wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania.

To jednak nie wszystko. Pożyczkobiorcy będą mogli również wydłużyć termin rozliczenia pożyczki, a także zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa. Wszystkie te zmiany obowiązują od 1 marca 2020 r.

– Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskich przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Działamy dwutrowo. Opracowujemy zupełnie nowe rozwiązania pomocowe, ale także wprowadzamy niezbędne zmiany w istniejących programach. Wśród nich jest także rządowy program „Pierwszy Biznes – wsparcie w Starcie”. Ponad 80 proc. firm utworzonych przy jego wsparciu prowadzi działalność usługową i handlową. Są to branże w pierwszej kolejności dotknięte gopodarczymi skutkami pandemii. Mamy nadzieję, że dzięki zmianom wypracowanym wraz z resortem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej firmy będą mogły przetrwać obecny kryzys – mówi Beata Daszyńska Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Jak skorzystać z ułatwień?

Z preferencyjnych rozwiązań mogą skorzystać pożyczkobiorcy, którzy już odczuwają lub są narażeni na negatywne skutki związane z COVID-19. Zmiany warunków zawartych umów będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Aby móc z nich skorzystać, powinien on skontaktować się z instytucją finansującą, z którą podpisał umowę pożyczkową. We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację firmy. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi. Ich lista jest dostępna na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego oferowane są nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Program skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Biuro LOWES znów otwarte

Informujemy że biuro Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie działa ponownie. Z uwagi na panującą pandemię  koronawirusa,  preferujemy kontakt telefoniczny lub mailowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 10-14 w tych godzinach zawsze obecny będzie w biurze pracownik dyżurujący.

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Civic Europe Idea Challenge – program grantowy

Civic Europe Idea Challenge wspiera podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zapewniając im finansowanie i mentoring w celu realizacji pomysłów na projekty. Rocznie finansujemy do 15 lokalnych projektów, a każdy z nich wynosi 50 000 EUR . Podmioty działające na zasadach non-profit, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe lub inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii mogą złożyć wniosek z pomysłem wspierania demokracji i uczestnictwa na szczeblu lokalnym.

Mentoring i spotkania sieciowe

Wybrane inicjatywy obywatelskie otrzymują wsparcie administracyjne, strategiczne i metodyczne od zespołu Civic Europe przez cały czas online i telefonicznie przez cały program, a także osobiście podczas naszych spotkań sieciowych. Spotkania sieciowe są nie tylko okazją dla zwycięskich inicjatyw do przezwyciężenia blokad lub uzyskania informacji zwrotnej na temat ich projektów, ale także do spotkania się z innymi wybranymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i dowiedzenia się więcej o swoich projektach, rozszerzenia sieci w całej Europie i nawiązania kontaktu – wymiana i uczenie się osób.

Proces składania wniosków i selekcji

Wnioskodawcy zgłaszają swój pomysł w przestrzeni pomysłów . Przesłane propozycje można edytować przez cały czas trwania otwartego zaproszenia. Po zakończeniu zaproszenia zespół Civic Europe, we współpracy z zewnętrznym zespołem czytelniczym, tworzy listę około 30 zgłoszonych projektów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie planu finansowego oprócz proponowanego pomysłu i będą mieli okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące pomysłu na projekt podczas krótkiej rozmowy z zespołem Civic Europe. Wszystkie propozycje z krótkiej listy zostaną następnie rozpatrzone przez multidyscyplinarne jury. Jury wybierze zwycięskie inicjatywy 10-15 na podstawie następujących kryteriów wyboru dla pomysłu na pomysł.

Dostępne są środki na inicjatywy i pomysły na projekty, które:

1. Wzmocnienie „aktywnego obywatelstwa i demokracji”

2. Są dostępne i angażują perspektywy z różnych stron lokalnych głosów

3. Odbywają się w odpowiednim regionie

4. Dąż do uderzenia

5. Znajdują się w następujących krajach

6. Posiadają status prawny non-profit

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Artykuł poradniczy: Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych


Organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowania wynagrodzeń w czasie epidemii. Oferowane są im m.in. 2 instrumenty z Funduszu Pracy, jeden przeznaczony tylko dla NGO-sów, drugi dla przedsiębiorców, w tym innych organizacji o ile prowadzą działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się tej ofercie, koncentrując się na przepisach dedykowanych organizacjom.

Dofinansowanie wynagrodzeń – ogólnie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19), została ponownie znowelizowana. Tzw. Tarcza, niezależnie od numeracji, wprowadziła instrument dofinansowania wynagrodzeń dedykowany organizacjom pozarządowym w art. 15zze.


Dofinansowanie wynagrodzeń – ogólnie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19), została ponownie znowelizowana. Tzw. Tarcza, niezależnie od numeracji, wprowadziła instrument dofinansowania wynagrodzeń dedykowany organizacjom pozarządowym w art. 15zze.

Co wprowadza artykuł 15zze

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na stosunku pracy, jak i współpracowników na tzw. zleceniach, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

zobacz cały artykuł w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), prawo.sejm.gov.pl

Wsparcie obejmuje okres nie dłuższy niż 3 miesiące – uwaga – przypadające od miesiąca złożenia wniosku (włącznie). Nie ma wskazania minimalnego % wsparcia. Są za to 3 górne limity wsparcia zależne od stopnia spadku przychodów. Maksymalnie 50% dla min. 30% spadku, 70% dla min. 50%, i 90% dla min. 80% spadku.

Okres 3 miesięcy może (nie musi) być przedłużony przez Radę Ministrów rozporządzeniem.

Dofinansowanie obejmie zarówno pracowników sensu stricte jak i współpracowników na zleceniach.

Organizacja może otrzymać dofinansowanie przy spełnieniu kilku przesłanek, o których poniżej. Należy jednak już na wstępie zaznaczyć, że NGO nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i wszelkich składek do trzeciego kwartału 2019.

Osobno pamiętajmy, że organizacje, które mają działalność gospodarczą, jak też te, które jej nie mają, lecz prowadzą działalność odpłatną pożytku, mogą po 18.04 korzystać również z pomocy opisanej w art. 15g (tu przesłanką jest spadek obrotów, czyli sprzedaży towarów lub usług, jakościowy lub ilościowy).

Ponadto organizacje, które są przedsiębiorcami (czyli jeszcze węższa grupa) mogą korzystać ze wsparcia jakie proponuje art. 15zzb (bliźniaczego do omawianego tu art. 15zze). Wskazane Instrumenty oferują nam konkurencyjne względem siebie instrumenty wsparcia finansowego kosztów wynagrodzeń.

Podkreślamy – ze wsparcia wynikającego z art. 15zzb, mogą skorzystać tylko organizacje-przedsiębiorcy. Organizacje prowadzące samą odpłatną działalności pożytku, choć ich działania mają wymiar ekonomiczny, nie są objęte tym ani innymi instrumentami dedykowanymi przedsiębiorcom.

Łączenie różnych instrumentów dofinansowania wynagrodzeń

Jak wykażemy poniżej, jest zasadnym wniosek, iż można spróbować sfinansowania różnych części tego samego wynagrodzenia z 15zzb i 15zze, o ile organizacja ma działalność gospodarczą.

Art. 15zze ust. 11 jest trochę niejasno zredagowany. Oficjalne czynniki wskazują, że na tego samego pracownika nie można “wziąć” więcej niż z jednego instrumentu wsparcia. Jednak przepis nie na to wskazuje. Formuła “nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych” sugeruje jedynie, że nie może być zjawiska podwójnego finansowania. Trudno jednak racjonalną wykładnią językową wnioskować z tego, że samo wynagrodzenie nie może w jednej części być sfinansowane z jednego instrumentu, a w drugiej części z innego, jeśli tylko nie ma podwójnego finansowania. Analogiczne ograniczenie jest w art. 15zzb ust.12.

Za to art. 15g w ust. 18 zawiera ograniczenie, które faktycznie nie pozwala obejmować wsparciem pracowników już objętych pomocą z innych instrumentów.

Czy dofinansowanie z art. 15zze lub 15zzb przysługuje tylko do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy działalności statutowej organizacji?

Nie, nie tylko. Otóż przepisy nie zawierają takiego wymagania. Nie ma o tym słowa. Warto wspomnieć, że bliźniaczy art. 15zzb (bliźniaczy do 15zze) również nie zawiera ograniczenia objęcia wsparciem jedynie wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie do działalności gospodarczej. Takie wnioski wynikają z braku przepisów ograniczających, przy jednoczesnym założeniu, że nie wolno mylić spełnienia przesłanek do uzyskania wsparcia, od tego jakie są ograniczenia i dyrektywy sposobu wykorzystania i celu wykorzystania wsparcia, a tym jest po prostu dofinansowanie wynagrodzeń w jednostce.

Wniosek? Na podstawie obu instrumentów można przy spełnieniu wskazanych w nich wymagań, uzyskać wsparcie na wynagrodzenia współpracowników zarówno zatrudnionych przy działalności statutowej jak i przy gospodarczej.

Reszta artykułu kliknij TUTAJ

Milion dolarów na przeciwdziałanie skutkom pandemii


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.

Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.

Utworzony przez PAFW Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.

Więcej informacji kliknij TUTAJ