2 mln zł na wsparcie gorzowskich przedsiębiorców uruchomione

Gorzowska Dycha to również działania wspierające przedsiębiorców w utrzymaniu lokalnych miejsc pracy w okresie oddziaływania skutków epidemii koronawirusa COVID -19, a tym samym ograniczenie likwidacji miejsc pracy.Nabór wniosków ruszył w środę, 29 kwietnia br. Program finansowany będzie ze środków finansowych Miasta Gorzowa, które przekazał prezydent Jacek Wójcicki w ramach zadania własnego powiatu tj. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Bezpośrednim realizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2 milionów złotych. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym. Dla kogo pomoc? Wsparcie dotyczy przedsiębiorców – podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski zakłady, które wykazują w formularzach CIT-ST, i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i kosztów pośrednich zatrudnienia pracowników zatrudnionych w tych zakładach. Wsparciem objęci zostaną także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w podatku dochodowym tych pracowników i kosztów pośrednich zatrudnienia tych pracowników. Wsparcie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, nie zatrudniających pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t., albo których wpłaty podatku dochodowego stanowią dochód własny Miasta Gorzów Wielkopolski. W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2.000.000,00 zł Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000,00 zł na pracownika miesięcznie (dotyczy również osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych) w przeliczeniu na pełen etat, nie więcej niż 10.000,00 zł na przedsiębiorcę miesięcznie; suma dofinansowań z tego funduszu i innych źródeł w przeliczeniu na pełen etat nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. wyniosło ono 5.330,47 zł.) Okres dofinansowania to wybrane 2 miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Wypłata środków finansowych w formie dofinansowania będzie dokonywana raz w miesiącu. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków finansowych w utworzonym funduszu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie nie będzie wymagane poręczenie ani gwarancja. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.


Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu. Czytaj dalej

Rola ekonomii społecznej w walce z COVID-19 i jej konsekwencje dla zdrowia publicznego, gospodarki i społeczeństwa

Social Economy Europe chce zmierzyć wpływ pandemii COVID-19 na podmioty na podmioty gospodarcze sektora ekonomii społecznej, zebrać informacje o Waszej reakcji na kryzys i stać się reprezentantem interesów wszystkich podmiotów współtworzących sektor ES. Chcemy się wsłuchać w Wasze potrzeby i propozycje dotyczące budowania lepszej przyszłości. Jednocześnie, będziemy przyczyniać się do ożywienia gospodarczego i społecznego którego Europa potrzebuje.

Informacje te wykorzystamy we współpracy z instytucjami UE w celu przedstawienia działań wspierających ekonomię społeczną.

Ankieta znajduje się TUTAJ

„Specustawa funduszowa” ułatwiająca realizację projektów ze środków europejskich weszła w życie


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r.

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zapewniają większą elastyczność dla beneficjentów oraz ułatwiają przekazywanie dostępnych funduszy na działania minimalizujące negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

Nowe rozwiązania dla realizujących projekty

Przepisy „specustawy funduszowej” ułatwiają beneficjentom realizację projektów m.in. poprzez: Czytaj dalej

Ogólnopolska akcja: MEDYCY W PRZYŁBICY

O projekcie

Celem jest to aby w okresie zagrożenia koronawirusem każda osoba zatrudniona w publicznej służbie zdrowia i ratownictwie była zabezpieczona ochronną przyłbicą

– stąd Ogólnopolska Akcja – MEDYCY W PRZYŁBICY.

Zupełnie za darmo przekazują, szpitalom i placówkom medycznym, wyprodukowane przez siebie, OCHRONNE PRZYŁBICE MEDYCZNE. Czytaj dalej

Wsparcie w starcie – łatwiejsza spłata pożyczek dla mikro- i małych firm


Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, wakacje kredytowe i karencja w spłacie – to tylko część ułatwień, na jakie mogą liczyć osoby, które dzięki programowi „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” otworzyły własną działalność gospodarczą lub sfinansowały utworzenie miejsca pracy. Stanowią one rozszerzenie rządowej tarczy antykryzysowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły zmiany w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Ich celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

– Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy lepsze warunki spłaty zobowiązań dla firm, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID19. Od początku działania, dzięki środkom z programu powstało ponad 4,5 tys. firm. Dlatego też, naszym obowiązkiem jest pomoc przedsiębiorcom nie tylko na początku ich biznesowej drogi, ale także reagowanie na ich najpilniejsze potrzeby w tej trudnej sytuacji – mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marlena Maląg.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców obejmują możliwość: Czytaj dalej

Biuro LOWES znów otwarte

Informujemy że biuro Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie działa ponownie. Z uwagi na panującą pandemię  koronawirusa,  preferujemy kontakt telefoniczny lub mailowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 10-14 w tych godzinach zawsze obecny będzie w biurze pracownik dyżurujący.

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Civic Europe Idea Challenge – program grantowy

Civic Europe Idea Challenge wspiera podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zapewniając im finansowanie i mentoring w celu realizacji pomysłów na projekty. Rocznie finansujemy do 15 lokalnych projektów, a każdy z nich wynosi 50 000 EUR . Podmioty działające na zasadach non-profit, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe lub inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii mogą złożyć wniosek z pomysłem wspierania demokracji i uczestnictwa na szczeblu lokalnym.

Mentoring i spotkania sieciowe

Wybrane inicjatywy obywatelskie otrzymują wsparcie administracyjne, strategiczne i metodyczne od zespołu Civic Europe przez cały czas online i telefonicznie przez cały program, a także osobiście podczas naszych spotkań sieciowych. Spotkania sieciowe są nie tylko okazją dla zwycięskich inicjatyw do przezwyciężenia blokad lub uzyskania informacji zwrotnej na temat ich projektów, ale także do spotkania się z innymi wybranymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i dowiedzenia się więcej o swoich projektach, rozszerzenia sieci w całej Europie i nawiązania kontaktu – wymiana i uczenie się osób.

Proces składania wniosków i selekcji

Wnioskodawcy zgłaszają swój pomysł w przestrzeni pomysłów . Przesłane propozycje można edytować przez cały czas trwania otwartego zaproszenia. Po zakończeniu zaproszenia zespół Civic Europe, we współpracy z zewnętrznym zespołem czytelniczym, tworzy listę około 30 zgłoszonych projektów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie planu finansowego oprócz proponowanego pomysłu i będą mieli okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące pomysłu na projekt podczas krótkiej rozmowy z zespołem Civic Europe. Wszystkie propozycje z krótkiej listy zostaną następnie rozpatrzone przez multidyscyplinarne jury. Jury wybierze zwycięskie inicjatywy 10-15 na podstawie następujących kryteriów wyboru dla pomysłu na pomysł.

Dostępne są środki na inicjatywy i pomysły na projekty, które:

1. Wzmocnienie „aktywnego obywatelstwa i demokracji”

2. Są dostępne i angażują perspektywy z różnych stron lokalnych głosów

3. Odbywają się w odpowiednim regionie

4. Dąż do uderzenia

5. Znajdują się w następujących krajach

6. Posiadają status prawny non-profit

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Artykuł poradniczy: Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych


Organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowania wynagrodzeń w czasie epidemii. Oferowane są im m.in. 2 instrumenty z Funduszu Pracy, jeden przeznaczony tylko dla NGO-sów, drugi dla przedsiębiorców, w tym innych organizacji o ile prowadzą działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się tej ofercie, koncentrując się na przepisach dedykowanych organizacjom.

Dofinansowanie wynagrodzeń – ogólnie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19), została ponownie znowelizowana. Tzw. Tarcza, niezależnie od numeracji, wprowadziła instrument dofinansowania wynagrodzeń dedykowany organizacjom pozarządowym w art. 15zze.


Dofinansowanie wynagrodzeń – ogólnie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19), została ponownie znowelizowana. Tzw. Tarcza, niezależnie od numeracji, wprowadziła instrument dofinansowania wynagrodzeń dedykowany organizacjom pozarządowym w art. 15zze.

Co wprowadza artykuł 15zze Czytaj dalej

Milion dolarów na przeciwdziałanie skutkom pandemii


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.

Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.

Utworzony przez PAFW Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie. Czytaj dalej