Ruszyła III edycja Mojej Małej Ojczyzny


Chcesz aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcesz w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę lub funkcjonalność. Weź udział w III edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Udział w konkursie mogą wziąć fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich. Termin składania wniosków mija 16.06.2019

Szczegóły w poniższym linku : 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Konkurs pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży: tworzenie spółdzielni w celu poszerzenia możliwości podjęcia pracy w UE.

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w konkursie pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży: tworzenie spółdzielni w celu poszerzenia możliwości podjęcia pracy w UE. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2019 r.

Projekty wyłonione w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską będą mieć na celu wsparcie rozwoju spółdzielni i promowanie ich wizerunku wśród młodych ludzi. Komisja chce wspierać innowacyjne, ponadnarodowe projekty, które wypracują potencjalnie multiplikowalne rozwiązania w obszarach:

Temat 1: Prowadzenie pilotażowych szkoleń dla uczniów/studentów na poziomie szkolnictwa średniego/wyższego

Temat 2: Ogólnoeuropejskie warsztaty mające na celu dzielenie się wiedzą i uczenie się od praktyków („szkolenie trenerów”)

Temat 3: Wspieranie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w celu tworzenia spółdzielni poza środowiskiem edukacyjnym.

Budżet konkursu to 1,950,000 euro.

Szczegóły znajda Państwo tutaj: https://ec.europa.eu/growth/content/reducing-youth-unemployment-setting-co-operatives-enhance-working-opportunities-eu_en

Nabór wniosków do Działaj Lokalnie rozpoczęty!

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu grantowego Działaj Lokalnie!

Jak co roku do programu zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk.

Informacje i szczegóły są dostępne TUTAJ.

Rusza nabór wniosków w Priorytecie 5 PROO – Wsparcie doraźne.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Szczegóły w poniższym linku : 
https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/

Cyfrowa majówka – konkurs inicjatyw lokalnych!Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!

Szczegóły w poniższym linku :
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowa-majowka-konkurs-inicjatyw-lokalnych

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju.  Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stabilizacji zatrudnienia i sytuacji socjalnej pracowników, wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotów ekonomii społecznej, promowania godnej pracy i ułatwiania dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom niepełnosprawnym. Warto podkreślić, że ograniczenie problemów społecznych i poprawa życia mieszkańców stanowi w tym wypadku społeczną wartość dodaną, co oznacza bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Szczegóły w poniższym linku :

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 2019