Zapraszamy na spotkanie INFO DAY Programu Kreatywna Europa 2018

Info Day Programu Kreatywna Europa odbędzie się 15 października 2018r. w Warszawie. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli kultury wszystkich sektorów i poświęcone reprezentantom, którzy planują realizację międzynarodowych projektów promujących europejską kulturę, a także wszystkich tych którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat możliwości finansowania sektorów kreatywnych.

Całe przedsięwzięcie jest częścią Warszawskich Dni Kreatywności organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez elektroniczny formularz zapisów (link).

Zapraszamy do udziału!

Społecznik Roku 2018! Ruszył konkurs!

Jeśli znacie osobę, która bezinteresownie organizuje samopomoc lub działa na rzecz innych,  może udziela się społecznie w środowisku lokalnym – zgłoście jej kandydaturę na Społecznika Roku!

To już dziesiąta edycja konkursu. Jubileuszowa!

Termin składania wniosków upływa
1 października 2018 roku (link).

Kto może zgłosić kandydata? Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, grupy nieformalne oraz firmy, związki wyznaniowe. Również osoby fizyczne,  pod warunkiem wskazania organizacji lub instytucji mogącej udzielić referencji. 

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1 października 2018r.

Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj (link)!

Akademia Dobrej Komunikacji. Szkolenie

Cieszymy się, że staruje również u nas. Cykl szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych oraz innych grup nieformalnych. Dowiesz się jak usprawnić swoją komunikację, marketing i działania public relations.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 października 2018r. w siedzibie LOWES przy ul.Przemysłowej 53. Szkolenie jest bezpłatne, rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych (link).

Podczas pierwszego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, po co organizacji plan komunikacji, dlaczego każda organizacja jest marką oraz jakie błędy w komunikacji popełniamy i jak tego uniknąć. Szkolenie poprowadzi Adam Szulczewski

Partnerem regionalnym jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt jest objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Dzisiaj o tym, kogo należy zatrudnić. Poznaj zasady udzielania dotacji w projekcie!

Ekonomia społeczna może pełnić różne funkcje – integracja społeczna, dostarczanie usług publicznych i społecznych jak edukacja czy usługi opiekuńcze. Najważniejszy jest pomysł, my zbadamy predyspozycje i pomożemy go zrealizować. Realizacja odbywa się według wytycznych. Na początek musisz wiedzieć, że bardzo ważny jest aspekt społeczny. Dotacje udzielane są wyłącznie na utworzenie nowych miejsc pracy, natomiast osoby objęte udziałem w projekcie muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów wykluczenia społecznego:

  • być absolwentami centrum integracji społecznej (CIS), tj. osobami, które przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyły w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymały zaświadczenie, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
  • być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • być długotrwale bezrobotnymi;
  • lub ubogimi pracujących;
  • być osobą opuszczają młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • lub opuszczającą zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Szczegółowy opis kryteriów wykluczenia społecznego znajdziesz tutaj (link).

 

Wkrótce zostanie uruchomiony pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej.

To nowa szansa na rozwój podmiotów Ekonomii Społecznej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój!

Dzięki Funduszowi w najbliższych latach nastąpi rozwój podmiotów ekonomii społecznej, zostanie osiągnięta stabilność finansowa oraz uzyskamy możliwość ekspansji na nowe rynki. Przekazywanie transz na zwiększenie kapitału rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Drodzy Państwo Fundusz będzie wspierał podmioty ekonomii społecznej na terenie całego kraju. Na etapie przygotowywania inwestycji podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem wsparcie techniczne, czyli doradztwo w przygotowaniu przedsięwzięcia. Zakłada się, że każda inwestycja będzie niosła efekt społeczny, co będzie warunkiem objęcia jej wsparciem.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu! (link)

OTWARTY KONKURS OFERT! REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i dotyczy zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

Do składania ofert zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Termin upływa 16 października 2018r.

Szczegóły konkursu wraz z ogłoszeniem i wzorem oferty znajdziecie Państwo tutaj (link).

 

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych!

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych pod nazwą „Wykorzystanie strategii 7 dźwigni skutecznej profilaktyki przez samorządy jako istotna część polityki młodzieżowej”.

Głównym założeniem szkoleniowym jest realna integracja działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez samorządy. Warsztaty organizowane są przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w Warszawie i dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości.

Zajęcia odbędą się w dniu 1 października 2018r.

Szczegółowa informacja odnośnie warsztatów (link).

Zgłoszenia można przesłać na adres mailowy: wss@um.gorzow.pl lub potwierdzić pod nr tel. 95 7355 806 w terminie do 26 września 2018r.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie w Gorzowie Wlkp. 25 września 2018

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym będziecie mogli poznać Państwo ofertę wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla rozwoju Państwa biznesu. Eksperci zaprezentują możliwości uzyskania dotacji na działania, które pozwolą Państwa firmą wprowadzić nowatorskie rozwiązania w prowadzonej działalności oraz na udoskonalenie już istniejących produktów i usług.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz proponowanymi terminami spotkań (link).

 

Wystartowaliśmy z naborem wniosków! Zapraszamy do kontaktu!

Oferta kierowana jest do wszystkich, prowadzących i nie prowadzących działalność gospodarczą – również do Fundacji i Stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki wsparciu stworzysz 10 miejsc pracy i otrzymasz 24 tys. złotych na każde stanowisko pracy!

Nasi specjaliści zadbają o wsparcie pomostowe wartości min. wynagrodzenia na okres sześciu miesięcy dla Twoich pracowników. Animatorzy pomogą założyć Fundację, Stowarzyszenie oraz Spółdzielnię Socjalną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą istniejących przedsiębiorstw społecznych (link)

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na realizację przedsięwzięć zapraszamy na spotkania indywidualne, które można umówić pod numerem telefonu 95 738 00 61, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do 15 00

Kandydaci na Członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poszukiwani!

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił nabór kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję!

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać w terminie do 05.10.2018r. Zgłoszenie winno być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenia do Rady Pożytku”. W skład Rady wejdzie dziesięciu członków, z czego sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ogłoszenie o naborze, zasady i warunki znajdziecie Państwo na stronach Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (link)