Rusza czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Minister rodziny i polityki społecznej wyróżni również samorządy działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych.
Ekonomia społęczna – Znaki Jakości
To już czwarta edycja konkursu adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnionym podmiotom przyznawany jest certyfikat, który stanowi potwierdzenie wysokiej jakości i konkurencyjności oferowanych produktów i usług oraz jest dowodem na społeczny charakter prowadzonej działalności. Z kolei samorządy – gminy i powiaty – nagradzane zostają za wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz propagowanie idei spójności i solidarności społecznej.
Nagradzane podmioty ekonomii społecznej nie koncentrują się na osiąganiu zysków, ale na zaspokajaniu potrzeb konkretnych adresatów swoich działań. Jednocześnie większość tych podmiotów działa lokalnie, bazując na zasobach społeczności lokalnej i nastawiona jest na zaspakajanie jej potrzeb – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty i statuetki przyznawane będą w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku
Kategoria II. Najlepszy pracodawca
Kategoria III. Sukces rynkowy
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, nagrody rzeczowe oraz finansowe. Każdy podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe.
Żeby zgłosić się do konkursu należy wypełnić dedykowany formularz na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl w terminie do 16 czerwca 2021 roku. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu oraz w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/certyfikaty-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-rusza-czwarta-edycja-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej?fbclid=IwAR25GHMCNO1BZSgQLkQdfVGyY5vbr9kgc-ujcRiF5EJwl0OCdH1My0oR5QU

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
  Możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie z państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
  Dofinansowanie można otrzymać na:
 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;
 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach
  o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie
  z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;
 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz odciążenia opiekunów faktycznych (wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w innych typach wsparcia).
  UWAGA: w trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach.
  Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  szczegółowe informacje: https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-05-00-iz-00-08-k01-21-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna?fbclid=IwAR2P90Q-uF6UMb8vesSyf9ZQGe4HfU6XIKtYW_-s7ef-gq4eTuDkpmTlJ6w#

Spotkanie otwarte z NGO 12.05.2021 – woj. LUBUSKIE

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP woj. lubuskiego
 • Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 • Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
  Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
  Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
  Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 1. Nie takie straszne RODO.
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 1. Informacja na temat Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
 • Patryk Lewicki Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
 • Adam Szulczewski, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
  Moderator:
 • Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
  Organizatorzy wydarzenia:
  Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
  w porozumieniu i współpracy z:
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
  • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
  • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
  • Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
  z partnerami regionalnymi:
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
  • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
  • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum,
  • Województwem Lubuskim

AKTYWNY SAMORZĄD – program adresowany do osób z niepełnosprawnościami

AKTYWNY SAMORZĄD to pilotażowy program adresowany do osób z niepełnosprawnościami, którego założeniem jest usunięcie lub ograniczenie barier uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym.
W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  o – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  o Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
  Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wysokość dofinansowania
  Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.
  Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 (treść programu dostępna jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/ – link).
  Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II
  Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
  · w szkole policealnej,
  · w kolegium,
  · w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
  Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.
  Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
  · dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  · dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).
  Wysokość dofinansowania
  Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku. Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
 5. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  o do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  o do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 6. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 7. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
  W przygotowaniu kolejny materiał o możliwościach pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli o Programie Dostępność Plus oraz Funduszu Solidarnościowym.