Program: Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Chcesz żeby wokół Ciebie było zielono i bardziej ekologicznie?

Wierzysz w to, że od nas zależy jak będzie wyglądał świat za 10, 20 czy więcej lat?

Marzysz o zmianie swojego najbliższego otoczenia?

Jeśli przynajmniej jedna odpowiedź brzmi TAK, to już dziś weź sprawy w swoje ręce! Zgłoś swoją propozycję do konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Być może Twój pomysł otrzyma dofinansowanie!

Nie masz jeszcze koncepcji? Skorzystaj z naszych podpowiedzi:

– znajdź niewielki kawałek ziemi i zaprojektuj w nim park kieszonkowy lub ogród deszczowy

– stwórz mini-teren rekreacyjny z elementami wyposażenia naturalnego lub ogród sensoryczny

– na budynku obok Ciebie ktoś wymalował mało eleganckie pseudo-graffitti? Zaprojektuj roślinny mural !

– przystanek autobusowy w Twojej miejscowości pamięta dawne czasy? Zasłoń go roślinami!

Najważniejszy jest Twój pomysł, a my pomożemy Ci go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za przestrzeń, w której żyjesz.  Dzięki Tobie może być jeszcze bardziej zielono!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej.

Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii… innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

2020 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie zadania: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:

  • organizowanie wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,
  • wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i zanikających zawodów,
  • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
  • wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,
  • promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, niskonakładowe publikacje i wydawnictwa

– na realizację ww. działania przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł.Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach ProgramuOd zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielnościMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pomarańczowa Siła 2019/2020. Dołącz do zabawy!

Dla kogo jest program?

Czekamy na zgłoszenia szkół, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi (klasy 1-8 szkoły podstawowej) z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu. Inicjatywa ma charakter integracyjny – przyjmujemy zgłoszenia zespołów składających się z maksymalnie 12 zawodników, w tym co najmniej 6 z niepełnosprawnościami.

O co gramy?

22 finalistów weźmie udział w etapie sportowym, który potrwa od lutego do czerwca. Każdy miesiąc upłynie pod znakiem innej dyscypliny sportu. Zabawa każdorazowo zacznie się od wysyłki do szkół i klubów sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadań. Na stronie programu pojawi się film, w którym ambasadorzy zaproponują ćwiczenia. Zadaniem dzieci będzie aktywna zabawa przy wykorzystaniu otrzymanego sprzętu. Drużyna, która wykaże się największym zaangażowaniem w danym miesiącu, wygra wyjątkowe spotkanie z ambasadorami, którzy odwiedzą jej miejscowość i przeprowadzą niezapomniany trening!

Jak dołączyć do zabawy?

Aby zgłosić swoją drużynę, wystarczy przygotować plik multimedialny, który pokaże, jak pokonujecie bariery na drodze do realizacji sportowej pasji i przesłać go tutaj. Uwaga, na zgłoszenia czekamy do 11 lutego!

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Świebodzin: Burmistrz miasta Ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a- pozakonkursowym

Burmistrz Świebodzina zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 4.000 zł;

• projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

• łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;

• projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

• o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Świebodzina, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Zaplanujmy razem Lubuskie

Masz szansę wpłynąć na rozwój województwa! Chcesz wiedzieć co zmieni się w regionie w najbliższej przyszłości, jaki ma być kierunek jego rozwoju, na jaką pomoc samorządu mogą liczyć mieszkańcy, co planują władze regionu? Weź udział w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 24 stycznia w Gorzowie Wlkp. Czekamy na Twój głos, na twoje pomysły i uwagi!

Konsultacje są otwarte dla każdego mieszkańca, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczniów i studentów. Odbędą się dwa spotkania:

Gorzów Wlkp., 24 stycznia (piątek), godz. 13.00 – sala 110, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej „Złota Rączka dla Seniora”


Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”

Prezydent Miasta ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, składane w 2020 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na formularze zgłoszeniowe kandydatów czekamy do 05 lutego 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ