Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831
styczeń 2020
Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie zadania: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:

  • organizowanie wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,
  • wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i zanikających zawodów,
  • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
  • wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,
  • promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, niskonakładowe publikacje i wydawnictwa

– na realizację ww. działania przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł.Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkurs “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach ProgramuOd zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC Czytaj dalej

Pomarańczowa Siła 2019/2020. Dołącz do zabawy!

Dla kogo jest program?

Czekamy na zgłoszenia szkół, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi (klasy 1-8 szkoły podstawowej) z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu. Inicjatywa ma charakter integracyjny – przyjmujemy zgłoszenia zespołów składających się z maksymalnie 12 zawodników, w tym co najmniej 6 z niepełnosprawnościami.

O co gramy?

22 finalistów weźmie udział w etapie sportowym, który potrwa od lutego do czerwca. Każdy miesiąc upłynie pod znakiem innej dyscypliny sportu. Zabawa każdorazowo zacznie się od wysyłki do szkół i klubów sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadań. Na stronie programu pojawi się film, w którym ambasadorzy zaproponują ćwiczenia. Zadaniem dzieci będzie aktywna zabawa przy wykorzystaniu otrzymanego sprzętu. Drużyna, która wykaże się największym zaangażowaniem w danym miesiącu, wygra wyjątkowe spotkanie z ambasadorami, którzy odwiedzą jej miejscowość i przeprowadzą niezapomniany trening!

Jak dołączyć do zabawy?

Aby zgłosić swoją drużynę, wystarczy przygotować plik multimedialny, który pokaże, jak pokonujecie bariery na drodze do realizacji sportowej pasji i przesłać go tutaj. Uwaga, na zgłoszenia czekamy do 11 lutego! Czytaj dalej

Świebodzin: Burmistrz miasta Ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a- pozakonkursowym

Burmistrz Świebodzina zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 4.000 zł;

• projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; Czytaj dalej

Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Zaplanujmy razem Lubuskie

Masz szansę wpłynąć na rozwój województwa! Chcesz wiedzieć co zmieni się w regionie w najbliższej przyszłości, jaki ma być kierunek jego rozwoju, na jaką pomoc samorządu mogą liczyć mieszkańcy, co planują władze regionu? Weź udział w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 24 stycznia w Gorzowie Wlkp. Czekamy na Twój głos, na twoje pomysły i uwagi!

Konsultacje są otwarte dla każdego mieszkańca, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczniów i studentów. Odbędą się dwa spotkania:

Gorzów Wlkp., 24 stycznia (piątek), godz. 13.00 – sala 110, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9 Czytaj dalej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi: Czytaj dalej

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej “Złota Rączka dla Seniora”


Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą “Złota Rączka dla Seniora”

Prezydent Miasta ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, składane w 2020 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na formularze zgłoszeniowe kandydatów czekamy do 05 lutego 2020 r. Czytaj dalej