Świebodzin: Burmistrz miasta Ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a- pozakonkursowym

Burmistrz Świebodzina zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 4.000 zł;

• projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

• łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;

• projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

• o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Świebodzina, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz