Lista rankingowa KOW

W dniu 30.03.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec

Czytaj dalej

Szkolimy, szkolimy!

Trwają szkolenia specjalistyczne grup inicjatywnych, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną i otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. Niezbędnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest ukończenie szkoleń. Podczas zajęć członkowie przyszłych spółdzielni otrzymują niezbędną wiedzę związaną z założeniem i

Czytaj dalej

Otwarty konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ? ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 2305) podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert.

 

 
Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia17 kwietnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
 
Szczegóły w linku:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu hali namiotowej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.03.2017 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia 14.03.2017 roku Państwa oferta spełnia nasze kryteria.

W związku z ofertami złożonymi spełniającymi kryteria wyłoniliśmy następującego wykonawcę

Namplan Roman Kulczycki ul. Szczęść Boże 3 44-200 Rybnik

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 r. poz. 1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696), a także uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza w dniu 24.03.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w linku poniżej:

Konkurs PFRON: „Jesteśmy razem!”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 29 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2040028.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=27.03.2017

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Informacje szczegółowe dot. projektu można znaleźć w linku poniżej:

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-03-00-iz-00-08-k01-17-w-ramach-rpo-lubuskie2020

Ogłoszenie Konkursu Mikrograntów Centrum Dla Rodziny

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku  wynosi 735 000 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy), przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

Szczegóły konkursu w linku poniżej:

Konkurs Centrum Dla Rodziny

„Tacy sami” inicjują integracyjny plac zabaw

Powstałe przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych  „Tacy Sami” podczas spotkania dyskusyjnego (w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 (21 marca, Przystań Sportów Wodnych przy ul. Fabryczna), zgłosiło do kategorii ogólnomiejskiej projekt pn. Budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią).

            Potrzebę utworzenia placu uzasadnia inicjatorka Stowarzyszenia, Pani Iwona Kotwicka:

Gorzowskie place zabaw są kolorowe i zawierają ciekawe urządzenia, jednak żaden z nich nie jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dziecko na wózku jest wykluczone z zabawy na takim placu, ponieważ nie ma na nim elementów, na których mogłoby się pobawić.

Czytaj dalej

Kurs pilarski zaliczony! (wideo)

Na przełomie lutego i marca 2017r. odbył się kurs pilarza organizowany przez Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, oddział terenowy „Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzcielu”. Kurs przeznaczony był dla osób tworzących przedsiębiorstwa społeczne. Szkolenie odbyło się na pięknych i zalesionych terenach Nadleśnictwa Skwierzyna.

https://www.youtube.com/watch?v=3oRb_YxpOJ8&t=190s