Artykuł poradniczy NGO nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego do KAS. Co ma zrobić?

30 października 2020

Zdarza się, że NGO-sy nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych. Chociaż w tym roku dostaliśmy więcej czasu na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniami, to jednak nadal dla wielu organizacji nie są to sprawy proste. Nadal trwa też epidemia utrudniająca nam działania, spotykanie się i podejmowanie formalnych decyzji. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie dotrzymaliśmy październikowego terminu na wysłanie sprawozdania finansowego?

W 2020 r. ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do szefa KAS został przesunięty z powodu epidemii na 12 października. Organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie 10 dni po jego zatwierdzeniu – 12 października dotyczył więc tych NGO-sów, które z zatwierdzeniem zwlekały do ostatniego dnia (czyli do 30 września, zobacz więcej informacji na temat przesuniętych terminów).  Czytaj dalej

Fundusz Praw Kobiet

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

Środki z Funduszu przeznaczone są na:

  • pomoc doraźną:
    prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych
  • wsparcie i doradztwo:
    prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji
  • działania prawne i rzecznicze:
    podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: prawakobiet@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145 Czytaj dalej

Ułatwienia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii


Mimo krótszego wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, dofinansowanie nie będzie zmniejszone, a uczestnik, który przekroczy terminy dopuszczalnej nieobecności na zajęciach, nie zostanie wykreślony z listy – to tylko niektóre zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii.

Co jeszcze się zmieni?

Przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu terapii zajęciowej na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu.

– Dodatkowo, w związku z sygnałami zgłaszanymi przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, wskazującymi na trudności w pozyskaniu psychologów na umowę o pracę, wprowadziliśmy przepis umożliwiający zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę – wskazuje minister Maląg.

W ramach zmiany rozporządzenia został również uzupełniony katalog kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i składki na Fundusz Solidarnościowy. Czytaj dalej

„Maluch+” 2021 – nie zwlekaj, dołącz! Trwa nabór w ramach modułów 2,3 i 4


Do 6 listopada br. trwa nabór w ramach programu „Maluch+” edycja 2021. Dotyczy to modułów zakładających tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przez podmioty prywatne oraz dofinansowanie do funkcjonowania miejsc już istniejących. – Gorąco zachęcam do dołączenia do programu.

16 października br. zakończył się nabór do 1 modułu programu „Maluch+” edycja 2021. Moduły 1a i 1b adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

– Wciąż trwa jednak nabór do pozostałych trzech modułów programu zakładających tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przez podmioty prywatne oraz dofinansowanie do funkcjonowania miejsc już istniejących. To niezwykle ważne, by tych miejsc przybywało, by rodzice mogli bez obaw wrócić do pracy i lepiej łączyć życie rodzinne z zawodowym. Termin mija 6 listopada, dlatego nie ma na co czekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Moduły – do kogo skierowane? O co można się starać? Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 23 października 2020 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.
I.    Rodzaj zadania: 1.    Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 4.
2.    Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 4. II.    Zasady przyznawania dotacji: 1.    Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które:
1)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. III.    Adresaci zadania:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. IV.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
1.    Na realizację zadania w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 190.080,00 zł (w tym 9.900,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
2.    Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku wynosi 63.360,00 zł (w tym 3.300,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, zniesienie opłaty targowej


Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, zniesienie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. W przypadku zniesienia opłaty targowej, projekt przewiduje rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie. Adresatem rozwiązań są branże najbardziej dotknięte skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym gastronomiczna, weselna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowa, rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna. Szacuje się, że tarcza branżowa pomoże ok. 200 tys. firm, które zatrudniają 372 tys. pracowników. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce – zamiast decyzji – ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Czytaj dalej

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia choreograficzne. Budżet 150 000 zł.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 26 października 2020 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia choreograficzne. Budżet programu w edycji 2021 wynosi 150 000 zł.

Więcej o programie:
Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi artystami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery. Adaptacja może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Główne cele programu: Czytaj dalej

Gorzów: Porady prawne tylko telefonicznie

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że od 26 października do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają przekwalifikowane na porady przez telefon. Mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W tym celu należy wybrać jeden ze sposobów zapisu: 1. dzwoniąc pod numerem telefonu 95 7355 909, w godz. 11.00-14.00;2. wysyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na adres wss@um.gorzow.pl; wzór formularza znajduje się w załączeniu. Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila zwrotnego;3. rejestrując się online na poradę na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.np.ms.gov.pl/ 

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ