Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Kaliną Patek, pracownikiem Urzędu Miasta Nowej Soli, a także osobą wspierającą działania naszego LOWESu.

…- Wszystko zaczęło się od tego, że zajmuję się teatrem ilustracji Kamishibai, zarówno w formule skierowanej do dzieci, jak i do ich opiekunów – mówi Kalina Patek, animatorka kultury i innowatorka. – Najmłodsi chętnie obserwują to, co dzieje się na scenie, a dla ich rodziców i opiekunów, a także animatorów, czy edukatorów organizuję warsztaty, podczas których pokazuję na czym polega to narzędzie i podpowiadam, jak przenieść je na własne podwórko…

ciąg dalszy: https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/wedrujace-skrzynki-czyli-o-japonskim-teatrze-ilustracji-ktory-wlacza-wykluczonych,558014?fbclid=IwAR20xE5WdtBl4Vu4-uS0dZtYXprcrw75fmD3AO73a_3xWuTSiP4EWwdg3zE

Szczegóły dotyczące założeń i regulaminu projektu znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://inkubatorpomyslow.org.pl/.

Zgłaszajcie się do konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2021!

Ambasadorki Małgorzata Bieniaszewska z MB-Pneumatyka Sp z o.o. i Katarzyna Świtalska z Centrum BHP i PPOŻ. Sela zachęcają do zgłaszania się do konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2021. Celem konkursu, jest zaprezentowanie oraz nagrodzenie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZhBrVrHuh36AUT3XA

Nowe zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie. Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:
przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną, przez portal PUE ZUS. Wnioski należy składać do 30 listopada.
więcej info: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

ZMIANY W OBOSTRZENIACH OD 26 CZERWCA.

Od 26 czerwca przechodzimy na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.
Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m.².
Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.
Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej – bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia – maksymalnie 150 osób.
Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.
Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Kina i teatry – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Hotele – maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.
Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia.
Więcej info: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 (dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 lipca 2021 r. i zakończy się 9 sierpnia 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2021 r.
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.
Projekty realizowane są na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
  Konkurs obejmuje następujący typ projektów (operacji) przewidziane do realizacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r.:
  Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
  a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
  b) program aktywności lokalnej, lub
  c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
  d) program specjalny, lub
  e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
  f) Projekt socjalny.
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi: ze środków UE: 1 000 000,00 PLN (85%)
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów; 1 176 470,59 PLN
 • w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 000 000,00 PLN
 • w tym krajowy wkład publiczny (wkład własny beneficjenta) 15%: 176 470,59 PLN
  WAŻNE INFORMACJE:
  IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314, 326
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.
 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny:
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).
  WIĘCEJ INFORMACJI:
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21-dla-projektow-ktorych-wartosc-wsparcia-publicznego-dofinansowania-wyrazona-w-pln-nie-przekracza-r
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.
W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:
Związki stowarzyszeń,
Stowarzyszenia,
Fundacje.
Organizacja obozu – wymagane warunki:
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Każdy obóz powinien:
a. mieć sportowy charakter,
b. trwać co najmniej 7 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych),
d. ubezpieczenie na czas obozu,
e. wynagrodzenie prowadzących zajęcia,
f. wynajem obiektów sportowych,
g. działania kulturalne.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR0UMALBG4j3l21e3emTBD09gFAY9uhU4sPN6ogRfV3JiTySVBehS4vHVBs

PRZYPOMINAMY: przesunięte terminy sprawozdawcze!

Sprawozdanie finansowe muszą sporządzać wszystkie organizacje. Nie ma znaczenia, czy są duże, czy małe i jakimi środkami dysponowały w danym roku. Nawet takie, które nic nie robiły, zamroziły działania i nie ponosiły żadnych kosztów, są zobowiązane do przedstawienia sprawozdania. Wyjątek jest jeden: nie sporządzają sprawozdania NGO-sy, które prowadziły w danym roku księgowość podatkową czyli uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
Pierwsze podejście do sprawozdań finansowych następuje standardowo w marcu. W tym roku terminy sprawozdawcze zostaną przesunięte – każdy o trzy miesiące.Ustawa o rachunkowości przewiduje kilka terminów związanych z procesem zamykania roku. Dwa najważniejsze to termin na sporządzenie i termin na zatwierdzenie sprawozdania. W zmianie związanej z sytuacją epidemiologiczną przesunięto każdy z nich o 3 miesiące.
Wiecej info: https://publicystyka.ngo.pl/przesuniete-terminy-sprawozdawcze-czy-sprawozdanie-podpisane-w-marcu-trzeba-zatwierdzac-do-konca-czerwca

Zapraszamy do współtworzenia magazynu „Młody Obywatel”

Kontynuujemy naszą rozpoczętą w ubiegłym roku misję tworzenia w województwie lubuskim młodzieżowych mediów. W tym roku wydamy dwa kolejne numery pierwszego w regionie młodzieżowego magazynu społeczno-kulturalnego „Młody Obywatel”. Zapraszamy do współtworzenia magazynu Lubuszan do 35 r.ż., którzy chcą i potrafią bezkompromisowo pisać o otaczającej ich rzeczywistości.
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.NOVUM/