Gram, trenuję, zarządzam, sędziuję – konferencja szkoleniowa
Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre
niedziela 3 lipca w godzinach: 09:30 – 12:30

Zapraszamy na kolejną sportową konferencję szkoleniową dla osób działających w sporcie.
Spotkamy się 3 lipca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
zgłoszenia: https://forms.gle/1RWheWdnVEzhjEUo7
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
Plan konferencji

 1. Jak zorganizować i prowadzić zajęcia sportowe dla różnych grup, m.in. dzieci z niepełnosprawnościami, dorosłych, seniorów?
  Adriana Dadci-Smoliniec – polska judoczka, mistrzyni Europy, olimpijka z Igrzysk w Atenach.
 2. Budowanie wizerunku klubu sportowego i współpraca z mediami. Weronika Możejko – rzeczniczka prasowa AP LOTOS Gdańsk
 3. Wolontariat, praca społeczna – jak to liczyć, jak zapisać? Wybrane aspekty prawa pracy w klubie sportowym. Agnieszka Furmaniak – doradczyni kadrowa dla organizacji pozarządowych.
  Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie Waga, Stowarzyszenie Ich Własna Liga
  Wydarzenie towarzyszące II Forum Kobiet Sportu: https://fb.me/e/1BRRM4144
  Jeśli chcecie spędzić w sportowej atmosferze więcej czasu, zachęcamy do pozostania na Forum, które rozpoczyna się w tym samym miejscu tuż po zakończeniu naszej konferencji.
  Projekt „Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

https://www.facebook.com/events/726669505136946/

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego DOTYCZĄCE PROJEKTU PROCEDURY WYŁANIANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SKŁADÓW KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zebrał następujące uwagi dot. przesłanego projektu procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027:
1) Reprezentatywność partnerów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie powinno gwarantować, aby partnerzy, o których mowa rozporządzenia ramowym, byli najbardziej reprezentatywnymi właściwymi zainteresowanymi stronami oraz aby byli nominowani jako właściwie umocowani przedstawiciele, z uwzględnieniem ich kompetencji, zdolności do aktywnego uczestnictwa i odpowiedniego poziomu reprezentacji
(patrz Rozporządzenie delegowane);
2) Przy formułowaniu zasad członkostwa w komitecie monitorującym należy uwzględnić zaangażowanie partnerów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programów i dążą do promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (Art. 10 Rozporządzenia delegowanego);
3) Rady Działalności Pożytku Publicznego nie są ciałami reprezentatywnymi dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiąc wyłącznie organ opiniodawczo-doradczy administracji publicznej. Przedstawiciele NGO zasiadający w RDPP są wybierani i powoływani przez organ administracji publicznej;
4) Przedstawiona procedura jest nieprzejrzysta i nie reprezentatywna – narusza zapisy
Art. 39 Rozporządzenia ramowego;
5) Przedstawiony termin konsultacji dokumentu jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że ustawowym terminem wyrażania opinii przez wojewódzkie RDPP dla dokumentów strategicznych wynosi 30 dni, natomiast przesłanie mailem dokumentu do konsultacji z terminem niepełnych 4/1 dni, w tym dni wolnych od pracy jest zupełnie nieakceptowalny
Wobec powyższego Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oprotestowuje przedstawioną procedurę wnioskując o w pełni transparentny proces przygotowania procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów Komitetów Monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027 przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, a nie ciała konsultacyjno-doradcze administracji publicznej i w adekwatnym terminie dla przejrzystości procedury.
PRZEWODNICZĄCY Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus-Tołłoczko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027
Ordynacja konkursowa powstała w związku z koniecznością wyłonienia, w przejrzysty i zapewniający legitymację sposób, reprezentantów sektora pozarządowego, którzy zasiądą w komitetach monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. Dokument przygotowano na gruncie zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dokument ten jest owocem współpracy Zespołu ds. Funduszy i Realizacji Zasady Partnerstwa i Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 1. Zasady ogólne
  1.1. Ordynacja określa zasady i tryb wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027.
  1.2. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
  a) program operacyjny – krajowy program operacyjny lub regionalny program operacyjny;
  b) krajowy program – program, o którym mowa w art. 2 pkt. 15 a ustawy;
  c) regionalny program operacyjny – program, o którym mowa w art. 2 pkt. 23 ustawy;
  d) komitet – komitet monitorujący program operacyjny lub regionalny program operacyjny;
  e) organizację kandydującą – organizację, która ubiega się o miejsce w składzie komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027;
  f) ustawa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
  g) federacja – ponadbranżowy związek stowarzyszeń o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym;
  h) organizacje pozarządowe – podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w tym federacje oraz związki stowarzyszeń;
  i) instytucja zarządzająca – instytucja, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy;
  j) rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060
  z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
  (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).
  1.3. Wszystkie terminy określone w niniejszym dokumencie podano w dniach kalendarzowych.
 2. Prawo udziału w konkursie
  2.1. Prawo udziału w konkursie do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny przysługuje organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.2. Prawo udziału w konkursie w wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny przysługuje:
  a) organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym;
  b) wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym.
  2.3. Do podmiotów, o których mowa w pkt. 2.2 lit b zapisy dotyczące organizacji pozarządowych stosuje się odpowiednio.
 3. Liczba miejsc dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitecie
  3.1. Zgodnie z art. 18 ust. 13 ustawy, instytucja zarządzająca występuje do:
  a) Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny;
  b) Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.
  3.2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3a ustawy, jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia konkursu do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.
  3.3. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, instytucja zarządzająca określi ile miejsc w komitecie mają objąć przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 4. Komisja Konkursowa
  4.1. Od dnia otrzymania przez właściwą Radę Działalności Pożytku Publicznego wystąpienia,
  o którym mowa w pkt. 3.1 bądź wejścia w życie niniejszej procedury w przypadku wcześniejszego wniesienia wystąpienia przez instytucję zarządzającą niezwłocznie powołana zostaje komisja konkursowa.
  4.2. W skład komisji konkursowej wchodzą wybrani przedstawiciele strony pozarządowej:
  a) Rady Działalności Pożytku Publicznego w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 lit. a oraz 3.2
  b) Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 lit. b.
  4.3. W skład komisji wchodzą przynajmniej 3 osoby, wybrane w drodze uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego (pkt. 4.2a) bądź Wojewódzkiej Rady Działalności (4.2b) Pożytku Publicznego spośród jej członków.
  4.4. W składzie komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby, które są członkami organu zarządzającego lub nadzorczego organizacji kandydującej lub znajdują się z tymi członkami
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności ze składu komisji niezwłocznie wyłączają się osoby u których występują wspomniane zależności.
  4.5. Jeżeli ze względów, o których mowa w pkt. 4.4 lub z innych przyczyn liczba członków komisji spadłaby poniżej 3 osób, podmioty upoważnione w pkt 4.2 uzupełnią skład komisji na zasadach określonych w pkt 4.3. Jeśli pełne uzupełnienie składu nie będzie możliwe, ze względu na zaistnienie przesłanek z pkt 4.4 niezbędnej kooptacji do wymaganej liczby członków dokona Przewodniczący Komitetu ds. pożytku publicznego spośród osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych.
  4.6. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
  a) czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury konkursowej,
  b) ogłaszanie zasad i terminu trwania konkursu,
  c) przeprowadzenie klasyfikacji zgłoszeń konkursowych,
  d) ogłaszanie wyników konkursu,
  e) przedstawianie Radzie Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego listy organizacji wybranych do Komitetu.
  4.7. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego bądź Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.
  4.8. Przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami ustala termin posiedzeń komisji oraz przewodniczy jej pracom.
 5. Zgłaszanie organizacji kandydujących
  5.1. W ciągu czterech dni od wydania uchwał, o którym mowa w pkt. 4.3 komisja konkursowa ogłasza nabór organizacji kandydujących.
  5.2. Ogłoszenie o naborze organizacji kandydujących zawiera informacje o:
  a) komitecie monitorującym program operacyjny, którego dotyczy procedura wyborcza;
  b) obszarach tematycznych, w odniesieniu do których instytucja zarządzająca zarezerwowała miejsce w komitecie dla organizacji pozarządowych.
  c) liczbie miejsc w komitecie, o których mowa w pkt. 3.5, dostępnych dla organizacji pozarządowych;
  d) terminie zgłaszania organizacji kandydujących,
  e) adresie poczty elektronicznej, na który należy przesyłać zgłoszenia kandydata.
  5.3. Termin, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. d wynosi 14 dni. Komisja konkursowa może
  w nadzwyczajnej sytuacji skrócić termin. W takiej sytuacji jednak termin nie może być krótszy niż 7 dni.
  5.4. Organizacja kandydująca w swoim zgłoszeniu wskaże przedstawiciela, który będzie reprezentował organizację w składzie komitetu.
  5.5. Organizacje kandydująca może złożyć tylko jeden wniosek w danym konkursie.
  5.6. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027 zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
  5.7. Organizacjami kandydującymi mogą być wyłącznie podmioty:
  a) których członkowie organów zarządzających oraz nadzorczych i przedstawiciele zgłoszeni do prac w komitetach, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  b) które uzyskały poparcie co najmniej 10 innych organizacji pozarządowych, o których mowa w lub co najmniej jednego związku stowarzyszeń.
  5.8. Organizacja kandydująca wraz z formularzem przedkłada:
  a) zgodę reprezentanta organizacji na ewentualny udział w pracach w Komitetu
  b) zgody na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych w szczególności: danych organizacji kandydującej, imienia i nazwiska reprezentanta, informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym, wpisanych do formularza zgłoszeniowego, oraz danych organizacji udzielających poparcia na potrzeby przeprowadzenia procedury wyborczej, a także zgody na przetwarzanie i upublicznianie informacji, o których mowa
  w pkt. 5.11;
  c) oświadczenie spełnienia warunków określonych w pkt. 5.7 oraz oświadczenie
  o niekaralności kandydata na przedstawiciela organizacji w komitecie
  d) kopię aktualnego statutu organizacji, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
  5.9. Organizacje kandydujące wraz z formularzem zgłoszeniowym mogą załączyć:
  a) dokument określających najważniejsze zagadnienia związane z udziałem organizacji
  w pracach KM;
  b) historię organizacji;
  c) curriculum vitae reprezentanta organizacji.
  5.10. Poparcie, o którym mowa w pkt. 5.7 lit. b, wyrażają organizacje pozarządowe, posiadające prawo udziału w konkursie do danego komitetu. Poparcie takie wyrażane jest w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
  5.11. Organizacja pozarządowa może udzielić poparcia więcej niż jednej organizacji kandydującej.
  5.12. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego zdolność prawną zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.
  5.13. W przypadku organizacji pozarządowej, której reprezentacja w KRS nie została jeszcze zaktualizowana, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego zdolność do reprezentowania popierającego podmiotu.
  5.14. Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt. 5.12 i 5.13 nie zostanie dołączony lub będzie nieczytelny, zgłoszenie kandydata albo poparcie udzielone mu przez organizację pozarządową będzie nieważne.
  5.15. Organizacja kandydująca nie może udzielić sobie poparcia o którym mowa w 5.7 b).
  5.16. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji kandydującej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać zeskanowany i przesłany na adres, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. e.
  5.17. Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
  5.18. Komisja konkursowa weryfikuje zgłoszenia organizacji kandydujących ze względu na:
  a) przesłanie w terminie, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. d;
  b) liczbę organizacji, które udzieliły poparcia dla organizacji kandydującej;
  c) posiadanie prawa udziału w konkursie przez organizację kandydującą;
  d) złożenie stosownych oświadczeń przez osoby uprawione do reprezentowania podmiotu przez wskazanego przez organizację kandydata na reprezentanta organizacji w komitecie.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu
  6.1. Komisja konkursowa po ukonstytuowaniu się zgodnie z pkt 4.2 oraz po upływie terminu na składanie formularzy zgłoszeniowych, dokonuje klasyfikacji organizacji kandydujących w oparciu o przesłane formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami ujętymi w pkt 5.9. Komisja może podjąć decyzję o zwrócenie się w formie mailowej do organizacji kandydującej o przesłanie dodatkowych wyjaśnień bądź wezwanie przedstawiciela organizacji do osobistego stawiennictwa się przed komisją.
  6.2. Każdy członek komisji konkursowej ocenia wniosek organizacji kandydującej przyznając punkty w skali od 1 do 10 wraz z krótkim uzasadnieniem.
  6.3. Punkty wszystkich członków komisji są sumowane. W skład komitetu wybrane będą organizacje kandydujące z największą liczbą punktów.
  6.4. W przypadku równej ilości punktów na ostatnim miejscu, skutkującym wyborem do komitetu, decydujący jest głos przewodniczącego.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu
  7.1. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawia Radzie Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego klasyfikację organizacji kandydujących wraz z uzasadnieniem.
  7.2. Komisja konkursowa ogłasza rozstrzygnięcie konkursu, publikuje listę wybranych w skład komitetu organizacji oraz pozostałych uczestniczących w konkursie.
  7.3. Lista organizacji kandydujących zawiera:
  a) informacje o komitecie monitorującym program operacyjny, którego dotyczy procedura wyborcza;
  b) nazwy organizacji kandydującej;
  c) liczbę punktów otrzymanych;
  d) nazwę, numer rejestru i siedzibę organizacji kandydującej;
  e) nazwę, numer rejestru i siedzibę organizacji pozarządowych udzielających poparcia organizacji kandydującej.
  7.4. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka komitetu monitorującego oraz zmiana
  reprezentanta organizacji należącej do komitetu
  8.1. W przypadku likwidacji bądź rezygnacji organizacji należącej do komitetu krajowego, bądź też jej wyłączenia ze składu komitetu monitorującego zgodnie z art. 17 ust. 8 ustawy, Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosi konkurs na zwolnione miejsce, zgodnie z niniejszą procedurą.
  8.2. W przypadku braku zgłoszeń w nowym konkursie, o których mowa w pkt. 8.1, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże inną organizacje należącą do komitetu.
  8.3. W przypadku likwidacji bądź rezygnacji organizacji należącej do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny, Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego stosują odpowiednio pkt. 8.1 i 8.2.
  8.4. W przypadku śmierci, rezygnacji bądź utraty prawa do wybieralności reprezentanta organizacji należącej do komitetu krajowego bądź regionalnego w trakcie kadencji, organizacja ma prawo zgłosić nową osobę reprezentującą organizację w komitecie.
  8.5. W trakcie kadencji organizacja może wnosić o zmianę reprezentanta z innych przyczyn niż określone w pkt 8.4. Wymiana reprezentanta nastąpi w przypadku uzyskania zgody Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku komitetu krajowego lub Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku komitetu regionalnego. Brak zgody wyżej wymienionych organów powoduje bezskuteczność wniosku o zmianę reprezentanta.
 9. Kadencyjność: w razie pojawienia się możliwości ponownego przeprowadzenia procedury naboru organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących stosowana będzie niniejsza procedura.
 10. Dokumentacja: dokumenty związane z konkursem przechowuje Rada Działalności Pożytku Publicznego albo Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego do czasu zakończenia realizacji programu operacyjnego. Dokumenty są jawne i po zakończeniu konkursu mogą być udostępniane.

https://www.facebook.com/KonwentWRDPP/posts/pfbid024kQcDvo9pzwSiTk5tJo1tikr1k2qAF424fUK823CeY4wCVe3iN3Dy8cXPodgK3aHl

Ruszyła XVIII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2022. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 • zdrowie i pomoc społeczna – konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) – nabór wniosków w terminie od 10.05.2022 r. do 09.06.2022 r.,
 • kultura i historia – konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków od 01.07.2022 r. do 01.08.2022 r.,
 • edukacja – konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych poniżej oraz w zakładce „Konkursy i dotacje/Dotacje konkursowe”.

https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych?fbclid=IwAR1XrMA-bVk7I59rGtlDYvs8Fq8xFGWTZoeT7Rh1lh61Fk5cQL7aVGwOSmc

Potańcówki na polu golfowym

Na polu golfowym można grać, ale można też tańczyć. Udowodnią to gorzowscy seniorzy,na których miejsce zrobiło duże wrażenie. W związku z tym, że w trakcie wakacji większość klubów seniora będzie zamknięta, będą tańczyć na terenie pola golfowego. Mówi Andrzej Jakubaszek, wiceprzewodniczący rady seniorów: Tańczyć będzie można zarówno pod namiotem jak i na zewnątrz
Kto chce tańczyć na trawie, musi mieć obuwie na płaskiej podeszwie. Pierwsza potańcówka na polu golfowym przy ulicy Śląskiej odbędzie się 4 lipca. Organizatorzy zapraszają wszystkich gorzowskich seniorów.

Nauka języka polskiego dla przyjaciół z Ukrainy finansowana przez Miasto Gorzów Wlkp.

W okresie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec Fundacja prowadzi lekcje nauki języka polskiego dla naszych przyjaciół z Ukrainy finansowane przez Miasto Gorzów Wlkp.

W ramach projektu uczestnicy mają również warsztaty z komunikacji oraz pisania CV. Chcemy wspomóc potrzebujących w poszukiwaniu pracy i szybszym powrocie do normalności.Projekt kończy się na początku lipca. Zostało kilka ostatnich spotkań.Dla nas wszystkich są to niesamowite spotkania, na których wiele uczymy się od siebie. Wszyscy mamy lekcje języka, szacunku, odwagi, empatii i człowieczeństwa. Razem śmiejemy się, wzruszamy i płaczemy. Jesteśmy razem. Naszym partnerem jest EduGorzów – szkoła dla dorosłych.

https://www.facebook.com/fundacjawiatrwskrzydla/posts/pfbid0s5ddYm4gt4pdTL9WonQwVoRu3KEJoTdS3SAPRXjU1VCAyJ9JgqmNiyUBQyynHHm2l

Spotkanie networkingowe online „Dobre praktyki pracy z młodzieżą w UE”

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych serdecznie zaprasza na międzynarodową wymianę doświadczeń i spotkanie networkingowe online „Dobre praktyki pracy z młodzieżą w UE”
Czas i miejsce: Czwartek, 30 czerwca 2022, 14.00 – 15.30 CET; Zoom
Spotkanie będzie się działo w języku angielskim. Nie oferujemy tłumaczenia podczas spotkania.
Program spotkania: w pierwszej części spotkania mowa będzie o kilku dobrych praktykach związanych z pracą z młodzieżą/młodymi dorosłymi – o kilku konkretnych projektach i przedsięwzięciach w obszarze: edukacji artystycznej i kulturalnej, budowania 'ekologicznych’ społeczności, możliwościach podnoszenia kompetencji w UE z dofinansowaniem z programów Unii Europejskiej.
Druga część spotkania będzie się działa w mniejszych, międzynarodowych grupach osób o podobnych zainteresowaniach, w tzw. 'breakout rooms’. Tu będzie możliwość zaprezentowania własnego projektu, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych partnerstw projektowych, poszerzania sieci kontaktów europejskich, lub tylko posłuchania, o czym dyskutują inni.

https://www.first-network.eu/pl/aktualnosci/804-dobre-praktyki-w-pracy-z-mlodzieza-w-ue-wymiana-doswiadczen-i-spotkanie-networkingowe-zapraszamy-30-czerwca.html?fbclid=IwAR00BrQRb5wfQsUQtfkJjUWTlrY7gYxD3cRwtTkk3p_1hL7zamwuFfWD6fE

Jak w 2022 r. wysłać do KRS elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą?

Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. O sporządzaniu i podpisywaniu pisaliśmy już wcześniej. Dziś dalszy ciąg instrukcji. Tłumaczymy, jak zatwierdzić i jak ELEKTRONICZNIE ZŁOŻYĆ sprawozdanie finansowe do KRS.
Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą wysyła sprawozdanie finansowe WYŁĄCZNIE do KRS.
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.
Od tego roku możliwe są dwa sposoby podpisania sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej:

 • sposób pierwszy – sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.
 • (tak samo jak w latach ubiegłych – stary sposób)
 • sposób drugi – sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
 • (nowy sposób – będziemy go stosować po raz pierwszy w 2022 r.)
  Wcześniej o nowym sposobie podpisywania sprawozdań pisaliśmy m.in. w informacji: Sprawozdania finansowe NGO. Co wiemy na początku lutego 2022 roku. Od strony technicznej, wykorzystanie każdego ze sposobów podpisywania sprawozdania opisaliśmy w INSTRUKCJI koncentrującej się na sporządzaniu i podpisywaniu sprawozdania – zobacz: Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą w 2022 r. [instrukcja].
  Terminy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania i wysyłania sprawozdań w 2022 roku są przesunięte (zob: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie). Poniżej podajemy standardowe i przesunięte w 2022 roku terminy dotyczące sprawozdania finansowego NGO.
  standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
  przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku
  standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca
  przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku
  standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca
  przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)
  O sporządzaniu i podpisywaniu sprawozdania pisaliśmy w marcu – zobacz: Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą w 2022 r. [instrukcja].
  Teraz tłumaczymy jak zatwierdzić i jak wysłać sprawozdanie finansowe do KRS. Zaczynamy tu od kroku 4 (wcześniejsze kroki zostały opisane szczegółowo we wskazanej powyżej instrukcji.
  Krok 4 – Zatwierdź sprawozdanie finansowe NGO
  Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania dla organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy, mija 30 czerwca (po przesunięciu terminów w 2022 r. – 30 września).
  Sprawozdanie zatwierdza w przypadku stowarzyszenia, klubu sportowego, ochotniczej straży pożarnej – najczęściej walne zebranie członków. W przypadku fundacji – rada fundacji albo zarząd.
  Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu. Jest ona podpisywana przez osoby z organu zatwierdzającego (np. przewodniczącego i protokolanta zebrania). Uchwała może być wersji papierowej – wtedy są to podpisy osobiste na papierze, bądź w wersji elektronicznej – wtedy podpis elektroniczny.
  Podpisaną uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania warto zapisać w folderze, gdzie jest przechowywane elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe (taki folder w komputerze rekomendowaliśmy stworzyć w instrukcji o podpisywaniu sprawozdania). Jeśli uchwała jest w wersji papierowej trzeba ją najpierw zeskanować albo zrobić zdjęcie i dopiero zapisać.
  Krok 5 – wyślij sprawozdanie i uchwałę do KRS
  Elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania (skan/zdjęcie wersji papierowej lub wersję elektroniczną) trzeba przekazać (przesłać) do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  Termin na przesłanie sprawozdania to 15 dni od daty zatwierdzenia. To oznacza, że jeśli sprawozdanie zostanie zatwierdzone np. 20 czerwca to termin na wysłanie (15 dni) liczy się od tego dnia i mija on 5 lipca. Za przekazanie sprawozdania finansowego do KRS odpowiedzialny jest zarząd. Warto umówić się wcześniej w gronie zarządu kto to zrobi. Uwaga! Dane osoby, którą wybierzecie muszą widnieć w KRS (w składzie zarządu).
  Jeśli wybraliśmy pierwszy sposób podpisywania to najlepiej by był to członek zarządu, który ostatni podpisywał sprawozdanie finansowe i ma ostateczny plik ze wszystkimi podpisami.
  Jeśli wybraliśmy drugi sposób podpisywania to oczywiście przesyła to członek zarządu, którego wybraliśmy do podpisywania sprawozdania w naszym imieniu.
  Jesteś wybraną z zarządu osobą do wysłania sprawozdania, twoje dane są w KRS, wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl
 • jeśli masz już założone konto, to wybierz – „Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych” i zaloguj się do systemu.
 • jeśli nie masz jeszcze konta, to musisz je najpierw założyć na stronie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl – zakładka „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”, polecenie „Utwórz konto” w lewym, dolnym rogu.
  Konto autoryzujesz podpisem kwalifikowanym lub profilem (podpisem) zaufanym ePUAP.
  Właścicielem konta jest Ty (osoba), a nie organizacja.
  Po założeniu konta wróć na stronę główną https://ekrs.ms.gov.pl, wybierz „Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych” i zaloguj się do systemu. Po zalogowaniu wybierz i kliknij w przycisk „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”. Następnie wybierz przycisk „dodaj zgłoszenie”. Przekieruje Cię do wyszukiwania, w okienku wpisz numer KRS i wyszukaj swoją organizację. Kliknij przycisk „dalej”, twój kolejny krok to podanie informacji czego dotyczy twoje zgłoszenie. Podaj roboczą nazwę zgłoszenia – to nazwa dla Ciebie. Podaj okres za jaki składane są dokumenty czyli daty początku i końca roku obrotowego Twojej organizacji. Wybierz rodzaj zgłoszenia. Kliknij przycisk „dodaj dokument”. Pojawi się nowe okno, w którym uzupełniasz informacje. Załączając sprawozdanie w strukturze logicznej podajesz „datę sporządzenia sprawozdania finansowego” po czym dołączasz sprawozdanie finansowe. System „czyta” strukturę logiczną załączanego sprawozdania finansowego i „widzi” czy wpisana przez nas data i data „zaszyta” w sprawozdaniu się zgadzają. Jeśli nie to informuje o błędzie. Zanim dodasz dokument (sprawozdanie – jak opisano w kroku powyżej) sprawdź czy masz u siebie (na dysku komputera, w mailu, na pendrive) sprawozdanie finansowe sporządzone elektronicznie w strukturze logicznej i elektronicznie podpisane zgodnie z wybranym przez Was sposobem. Podpisy można sprawdzić wchodząc na stronę https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNERotwiera się w nowej karcie, wybierając możliwość elektronicznego podpisania dokumentu i korzystając z opcji sprawdzenia dokumentu. Kliknij „zapisz”, po czym ponownie przekieruje Cię do ekranu z przyciskiem „dodaj dokument” po to by dodać uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe (skan, zdjęcie albo elektroniczną wersję uchwały). Uzupełnij informacje podając datę sporządzenia uchwały o zatwierdzeniu – pamiętaj masz 15 dni do daty zatwierdzenia za złożenie dokumentów do KRS. Kliknij „zapisz”. Na ekranie pojawi Ci się informacja o zapisanych dokumentach. Kliknij „dalej”. Zostaniesz przeniesiony do nowego ekranu z oświadczeniami. Jako osoba wysyłająca sprawozdanie składasz oświadczenie czy dołączone przez Ciebie plik sprawozdania jest podpisany przez wszystkie wymagane osoby.
  Zaznacz:
  TAK jeśli: „oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe”.
  NIE jeśli: dokument nie posiada wszystkich wymaganych podpisów. Otworzy się pole, w którym możesz dodać dodatkowe dokumenty np. oświadczenia osób, że sprawozdanie spełnia wymogi przewidziane w ustawie, jeśli wybraliście drugi sposób podpisywania.
  Po kliknięciu „dalej” dochodzisz do ostatniego kroku przez wysłaniem sprawozdania. Musisz zapisać i zweryfikować sprawozdanie. Najpierw kliknij „zapisz”, a potem „weryfikuj”. Po weryfikacji wybierz siebie, jako osobę, która będzie wysyłała sprawozdanie do „repozytorium plików DF”.
  Osoba podpisująca zgłoszenie musi być uprawniona do reprezentacji i być ujawniona/wpisana do KRS wraz ze swoim numerem PESEL. System podaje tabelę z nazwiskami oraz PESELAMI osób uprawnionych do reprezentowania organizacji. Osoba składająca zgłoszenie zaznacza informację, kto ma je podpisać. System daje możliwość, aby jedna osoba zamieściła sprawozdanie, a inna podpisała i wysłała jego zgłoszenie.
  Na zakończenie trzeba podpisać elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP) i wysłać zgłoszenie – „wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”.
  Po kliknięciu „wybierz” system przekieruje Cię na podpisanie (podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP), po podpisaniu kliknij „wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”.
  Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymujemy mailem (jako osobne wiadomości): informację o rejestracji zgłoszenia wraz z jego identyfikatorem, informację o zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych oraz informację o zapisaniu tych dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.plsprawozdania

https://publicystyka.ngo.pl/jak-w-2022-r-wyslac-do-krs-elektronicznie-podpisane-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-instrukcja

Prezydent powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania

Wiceminister Barbara Socha i przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska uczestniczyły w uroczystości powołania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju.
Rada będzie ciałem eksperckim i doradczym prezydenta. W jej skład weszli przedstawiciele środowiska naukowego, a także działacze organizacji społecznych. Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Waśko, zaś jej składzie znaleźli się m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak oraz europosłanki Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska.
– Nie będzie sprawnego, bezpiecznego i dobrze prosperującego polskiego państwa bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny – podkreślił podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent zwrócił uwagę, że program „Rodzina 500 +” poprawił sytuację rodzin wielodzietnych oraz miał pozytywny wpływ na gospodarkę, jednak należy szukać jeszcze innych sposobów, aby zachęcać młodych ludzi, by chcieli zakładać rodziny.

https://www.gov.pl/web/rodzina/prezydent-powolal-rade-do-spraw-rodziny-edukacji-i-wychowania

Ponadregionalna współpraca NGO czyli Stowarzyszenie Art-Show z Gorzowa i Salvator z Wałbrzycha zaowocowała niezwykłym spotkaniem kultur.

W sobotę 25 czerwca odbył się niezwykły koncert z okazji 15 lecia Fundacji Pomocy Dzieciom I Młodzieży Salvator Wałbrzych .
Honorowy Patronat objął nad wydarzeniem Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan dr Roman Szełemej.
Wystąpiła nasza Zespół Taneczno – Wokalny „Czerwona Kalina”, Angelo Ciureja, Romano Drom, oraz romska artystka z Kanady – Mercedes. Dochód z koncertu był przeznaczony na wsparcie ukraińskich uchodźców.