Kogo wspieramy:

– podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, ich pracownicy i kierownictwo

– osoby fizyczne, w szczególności osoby wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES,

– partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy,

–  osoby prawne planujące utworzenie miejsc pracy w sektorze ES lub wsparcie ich funkcjonowania,

– przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych.