Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – nabór ofert

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych: od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września 2022 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator Wniosków. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.
W Programie wyodrębniono trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:
Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.
Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta.
W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości do 125 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 000 tys. zł w 2023 roku.
Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.
Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – ogłoszenie o konkursie.

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje konkurs!

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:
Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
Priorytet 4. Regranting.
O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.
W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:
Poradnictwo prawne;
Poradnictwo obywatelskie;
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
Poradnictwo konsumenckie;
Poradnictwo zawodowe.
Najważniejsze informacje:
początek naboru ofert: 25 sierpnia 2022 r., godzina 16:00
termin składania ofert: 15 września 2022r., godzina 16:00
realizacja dofinansowanych projektów: od 1 sierpnia 2022r. do 31 grudnia 2023 r.
maksymalna wysokość dotacji: jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta, wynosi:
w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.
w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.
wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane
Informacje na temat Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl

Rusza konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”!

We wtorek 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, na której ogłoszono otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Wprowadzenie chociażby e-recept pokazało, że Seniorzy są otwarci na e-usługi i bardzo chętnie z nich korzystają. Stworzenie Cyfrowych Klubów Seniora to świetna okazja do edukacji oraz nabycia kompetencji cyfrowych, które z pewnością przydadzą się, np. w załatwianiu spraw urzędowych online – podkreślał Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM. Dzięki Cyfrowym Klubom Seniora osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem internetu. Upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów jest bardzo ważne. Dzięki umiejętności korzystania z internetu seniorzy mogą mieć kontakt z bliskimi, robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, oglądać filmy. Cyfrowy świat daje więcej samodzielności i otwiera nowe perspektywy – dodała Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród Seniorów.Na realizację zadania w 2022 roku planujemy przekazać środki w wysokości 12 mln zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł.
Kto może aplikować?
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.Natomiast odziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody zarządu głównego centralnej organizacji w postaci pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Jednostka terenowa, nieposiadająca osobowości prawnej, musi być wpisana w KRS centralnej organizacji.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-konkurs-cyfrowe-kluby-seniora

Wynagrodzenie dla członków zarządu stowarzyszenia lub fundacji.

Zarówno w stowarzyszeniach, jak i w fundacjach istnieją możliwości finansowego wynagrodzenia członków zarządu.
Wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją
Możliwość finansowego wynagrodzenia członków zarządu przewiduje ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Istnieją dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia członkom lub członkiniom zarządu.
Jeden jest opisany w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zgodnie z nim członek lub członkini zarządu stowarzyszenia może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, jednak musi to zostać opisane w statucie.
Zapis taki może brzmieć następująco:

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wszystkich innych osób mogących przyczynić się do realizacji celów.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  Wynagrodzenie w związku z wykonywaniem określonych zadań
  Druga możliwość to zatrudnienie członka lub członkini zarządu bez konieczności specjalnej statutowej regulacji. Jest to możliwe wtedy, gdy osoby takie są zatrudnione do różnych zadań, które wynikają np. z realizowanych projektów i zadania te nie są związane z pełnioną funkcją w zarządzie. Zakres obowiązków takiego pracownika należy starannie i precyzyjnie określić w umowie.
  Potrzebny pełnomocnik do podpisywania umów z zarządem
  W każdej z tych sytuacji należy pamiętać o tym, że umowy z członkami zarządu w imieniu stowarzyszenia podpisuje pełnomocnik (art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) lub członek komisji rewizyjnej. Każde stowarzyszenie powinno mieć wyznaczonego takiego pełnomocnika (uchwalą walnego zebrania członków) lub członka organu kontroli wewnętrznej (uchwałą tego organu, czyli komisji rewizyjnej). Ta osoba reprezentuje stowarzyszenie nie tylko na potrzeby podpisywania umów (pozwala to uniknąć sytuacji, członkowie zarządu podpisują umowy sami ze sobą), ale także w razie sporów między zarządem a stowarzyszeniem.
  Wynagrodzenie członków i członkiń zarządu fundacji
  W przepisach nie ma wyraźnego wskazania, że fundacja może zatrudniać pracowników, ale nie ma też zapisu, który by sugerował, że członkowie zarządu fundacji pracują na jej rzecz tylko społecznie. Tak więc fundacja może zatrudnić zarząd nie tylko do wykonywania działań merytorycznych (czyli realizacji projektów), ale też do wykonywania pracy i obowiązków wynikających z bycia członkiem zarządu. W umowie o pracę może być wpisane takie stanowisko jak „członek zarządu”.
  Najlepiej aby w statucie fundacji był zamieszczony zapis o możliwości wynagradzania członków zarządu fundacji oraz wskazanie kto w imieniu fundacji zawiera umowy z członkami zarządu. Co do zasady do podpisania umów w imieniu organizacji uprawnione są osoby, które zgodnie ze statutem mają prawo do jej reprezentowania. Nie powinna mieć miejsca taka okoliczność, że członek zarządu podpisuje umowę „z samym sobą”, więc sytuacja patowa może np. wystąpić, jeżeli sposób reprezentacji przewiduje konieczność działania prezesa i równocześnie to właśnie prezes ma być zatrudniony przez organizację.
  W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
  Źródło: inf. własna warszawa.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/wynagrodzenie-dla-czlonkow-zarzadu-stowarzyszenia-lub-fundacji-to-jest-mozliwe

Badanie potrzeb cyfrowych społeczeństwa obywatelskiego

„Chciałabym zaprosić Państwa lokalne organizacje pozarządowe do udziału w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Zwracam się z prośbą o udostępnienie poniżej zamieszczonych materiałów prasowych dotyczących badania i__internet wśród Państwa lokalnych organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie
O akcji:
Połowa ludzkości pozostaje bez dostępu do Internetu, narzędzi i umiejętności, których potrzebują, aby uczestniczyć w cyfrowym świecie.
Ostatnie dwa lata uświadomiły nam, że ta cyfrowa, ogromna przepaść nie tylko wciąż istnieje, ale nie zmniejsza się wystarczająco szybko. To musi się zmienić. Nie możemy pozwolić, by lokalne społeczności pozostały w tyle w cyfrowym świecie. Mamy siłę, by pomóc.
Ankieta i____internet jest jednym z pierwszych kroków, który nas do tego przybliży. Jej wyniki pozwolą kształtować nam dalsze działania filantropijne i polityczne, które zapewnią lepszy dostęp do zasobów cyfrowych dla społeczności obywatelskich.
Zapraszamy do wypełnienia 20-minutowej ankiety przez organizacje pozarządowe. Odpowiedzi zbieramy do 31 sierpnia.
Materiały do wykorzystania:
W załączniku zamieściłam materiały promocyjne wraz z grafikami.
Link do ankiety: https://bit.ly/AnkietaI__Internet
Link do naszego artykułu na temat: https://bit.ly/Blog_badanie_potrzeb_cyfrowych
Nasze ostatnie posty na Facebooku oraz Instagramie.
Link do grafik: https://drive.google.com/drive/folders/1ZiAYCpLb2ci7_o6ywBQKzfJPTBMqUOsE?usp=sharing
O TechSoup Polska:
Jesteśmy Fundacją parasolową, czyli taką, która działa dla innych organizacji pozarządowych. Wspieramy w dostępie do nowych technologii i zdobywania wiedzy na ich temat, aby mogły działać lepiej i efektywniej.
Dodatkowo, obecnie do 14 września prowadzimy nabór do mini grantów na zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji cyfrowych i programowania. Organizacje pozarządowe mogą zyskać 400 euro na wydarzenie. Czy mogę też podesłać informacje na ten temat?
Karina Janus”

Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Trwa 11. edycja Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu (eS) poszukujemy i nagradzamy tych, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku uzyskała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bialawy. Może w tym roku będzie to przedsiębiorstwo, które Państwo znajcie i wspieracie?
W Konkursie nie tylko można się zgłosić – można także nominować podmiot ekonomii społecznej. Dzięki temu umożliwiamy instytucjom z regionu, najlepiej znającym podmioty ze swojego otoczenia, zarekomendowanie ich do udziału w tym wyjątkowym ogólnopolskim Konkursie. Link do formularza: www.konkurs-es.pl/formularz-zgloszeniowy
Poza poinformowanie i zachęceniem przedsiębiorstw społecznych do zgłoszenia się do Konkursu, szczególnie zależy nam na nominacjach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Liczymy, że dzięki temu w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia będą reprezentowane wszystkie regiony, a Państwa instytucja zyska jeszcze jedną okazję do działania na rzecz zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej oraz promowania ich produktów i usług. Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje – zdaniem Państwa – na dostrzeżenie i wyróżnienie.
Na nominacje i zgłoszenia czekamy do 9 września 2022 r. Następnie wszystkie aplikujące podmioty zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (nie mniej niż 15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (nie mniej niż 10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (nie mniej niż 5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (nie mniej niż 5000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.
Tegoroczną edycję Konkursu zakończy uroczysta gala, która odbędzie się 17 listopada 2022 roku w Warszawie.
Partnerami strategicznymi 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Grupa ANG SA, TISE SA, PwC, Związek Lustracyjny Spółdzielni. Partnerem merytorycznym jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu (eS), jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl. W razie pytań, proszę o kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 574 17 90 81. Pomagamy (technicznie) w wypełnieniu formularza w sytuacji napotkania problemów z jego przesłaniem.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za poinformowanie i zachęcenie przedsiębiorstw do udziału w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia oraz nominowanie znanych Państwu przedsiębiorstw społecznych.
Krzysztof Alcer
Sekretarz Rady Konkursu im. Jacka Kuronia, Wiceprezes Zarządu FISE

Spotkania dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie Wlkp. zapraszamy na spotkania dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 – warto wziąć w nich udział, po to, by mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście, a przede wszystkim we własnym sąsiedztwie. Co ważne, podczas spotkań mieszkańcy mogą lepiej poznać zadania prezentowane przez ich autorów oraz zdecydować, czy chcą połączyć zadania w jeden większy pakiet, który ma gwarancję realizacji. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach, jak również poprosić o włączenie się w rozpowszechnianie informacji o spotkaniach wśród mieszkańców.

Więcej informacji na stronie www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w wydarzeniu:

https://fb.me/e/2KMrz5hdg

Marketing w NGO: ​​trzy sposoby na wzmocnienie przekazu twojej organizacji.

Opracowanie skutecznej strategii marketingowej dla organizacji społecznej wymaga wielu eksperymentów, badań i kreatywności, a co za tym idzie, zasobów. Nie łatwo wprowadzać działania w życie w trudnym i zmiennym środowisku. Warto jednak próbować. Zaangażowana i ufna społeczność wolontariuszy, darczyńców czy partnerów, to największa wartość, jaką może mieć organizacja.

Wykorzystaj sieci swoich zwolenniczek i zwolenników.

Współpracuj z innymi organizacjami.

Opracuj angażujący przekaz

Ludzie wspierają cele społeczne, z którymi łączą ich silne emocje, i z którymi mocno się identyfikują. Przekazy marketingowe Twojej organizacji powinny wzmacniać te powiązania i pokazywać, jak odbiorcy mogą podejmować konkretne działania w kierunku realnych zmian.

Choć w organizacjach bardzo mocno wierzymy w nasze misje, czasem ciężko jest nam znaleźć odpowiednie słowa, by je opisać i zainspirować do działania. Tu z pomocą powinny przyjść taktyki marketingowe, które pomogą w tworzeniu efektywnych komunikatów poruszających serca i umysły.

Określ swoich odbiorców: Zanim zaczniesz tworzyć swoją wiadomość, upewnij się, że masz na uwadze konkretną grupę ludzi. Umożliwi to tworzenie bardziej ukierunkowanych apeli, które zmotywują kluczowe grupy zwolenników i zwolenniczek do przyłączenia się. Jeśli nie masz pewności, kim są Twoi odbiorcy, zbadaj motywacje i wartości Twoich obecnych darczyńców. Możliwe, że Twoi kluczowi odbiorcy będą mieć podobne cechy i zainteresowania.

Wywołuj emocje: Zapewne wielu ludzi pyta cię o liczby i twarde dane dotyczące misji i efektów działań twojej organizacji. Przed przekazaniem darowizny decydującą rolę w zmotywowaniu do działania będzie miał jednak silny, emocjonalny apel. Nie każda emocja jest równie skuteczna w zachęcaniu do działania. Staraj się wywoływać emocje, które prawdopodobnie doprowadzą do akcji, a nie uczucia zadowolenia, smutku, czy nawet rozpaczy. Twoje wiadomości nie mogą sprawić, że odbiorcy poczują, że nie ma potrzeby działania, lub że sytuacja jest bez szans na poprawę.

Pokazuj kolejne kroki: Co chcesz, aby zrobiła osoba, która przeczytała jedną z Twoich wiadomości? W większości przypadków myślisz, aby natychmiast postawiła kolejny krok, aby bardziej zaangażować się misję twojej organizacji. Może to być przekazanie darowizny, dołączenie do wolontariatu, lub podanie dalej posta w mediach społecznościowych. Upewnij się, że udostępniasz linki, bezpośrednie instrukcje i wszystko, co jest potrzebne, aby podejmowanie działań było dla odbiorców i odbiorczyń jak najłatwiejsze.

Wykorzystaj sieci swoich zwolenniczek i zwolenników

Każda osoba, która czuje się częścią twojej społeczności, ma własną sieć kontaktów. Zna osoby, które mogą być zainteresowane zaangażowaniem się w działania Twojej organizacji. Obecni darczyńcy mogą pomóc Ci nawiązać z nimi kontakt, dzieląc się wiadomością, historią, akcją, czy konkretnym apelem. Oto kilka przykładów tego, jak Twoi obecni zwolennicy mogą pomóc Ci we wzmocnieniu przekazu organizacji.

Poprowadź kampanię peer-to-peer: Fundraising peer-to-peer to potężna strategia pozyskiwania funduszy, która umożliwia osobom wspierającym zbieranie pieniędzy w imieniu organizacji. Twoi zwolennicy tworzą zbiórki, a następnie kontaktują się ze swoją siecią przyjaciół i rodziny, aby promować misję organizacji i prosić o darowizny. To fantastyczny sposób na dotarcie do nowych darczyńców i jednoczesną zbiórkę pieniędzy na Wasze cele.

Poproś o wprowadzenie: Jeśli istnieje konkretna osoba lub grupa osób, z którą chcesz się połączyć lub poprawić swoją relację, sprawdź, czy którykolwiek z Twoich obecnych zwolenników lub zwolenniczek już ją zna. Może to być jeden z najskuteczniejszych sposobów na poszerzenie sieci darczyńców.

Współpracuj z biznesem, który łączy osoby z twojej społeczności: Jeśli zauważysz, że znaczna liczba twoich darczyńców pracuje dla tej samej firmy lub organizacji, możesz zainspirować ich do rozpoczęcia współpracy w ramach firmy.

Podczas zbierania funduszy warto eksperymentować z powyższymi pomysłami. Na przykład podczas rozwijania kampanii crowdfundingowej możesz zachęcić grono swoich wolontariuszy i wolontariuszek do dzielenia się kampanią tak szeroko, jak to możliwe, aby przyciągnąć jak najszerszą publiczność niezbędną do osiągnięcia celu.

Współpracuj z innymi organizacjami i biznesem

Twoje kontakty mają swoje kontakty – to już wiemy. Współpraca z firmą lub inną lokalną organizacją non-profit może przynieść obopólne korzyści. Oczywiście nie każda firma będzie idealnie pasować lub dysponować zasobami, które pomogą Ci osiągnąć cele marketingowe i fundraisingowe. Wybierając organizację do współpracy, weź pod uwagę:

Wspólne wartości: Organizacje i firny, których wartości są zgodne z misją Twojej organizacji, będą bardziej otwarte na propozycję współpracy. Ponadto, jeśli zdecydujesz się na współpracę z organizacją, która stosuje praktyki sprzeczne z Twoją misją, możesz narazić się na problemy. Dokładne badanie wartości jest więc niesłychanie ważne.

Rodzaj wsparcia: biznes może pomóc w twojej organizację na różne sposoby i wśród różnych odbiorców. Na przykład lokalna firma może mieć znaczące przełożenie na wsparcie komunikacyjne wśród lokalnej społeczności. Każda współpraca powinna być inna, bo każda współpraca powinna być szyta na miarę. Warto pukać do drzwi firm i organizacji, które mają podobną bazę klientów do priorytetowych odbiorców Twojej fundacji lub stowarzyszenia.

Dotychczasowe doświadczenia partnera: nie każda organizacja, do której zwrócisz się z ofertą partnerstwa, powie „tak”. Szansa na współpracę rośnie, kiedy biznes ma za sobą historię wspierania innych podobnych organizacji w przeszłości. Poświęć trochę czasu na zbadanie każdego z potencjalnych partnerów i ustalenie, czy, a jeśli tak to w jakiś sposób, współpracowali z NGO.

Prowadzenie autentycznej, angażującej komunikacji i wyróżnienie się to nie lada wyzwanie. W budowaniu relacji ze swoimi darczyńcami może pomóc Wam kilka prostych taktyk, które dziś opisaliśmy. Upewnij się, do kogo chcecie trafić, dopracuj swój przekaz i nie bój prosić o wsparcie członków i członkiń swojej społeczności.

https://publicystyka.ngo.pl/marketing-w-ngo-trzy-sposoby…

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – nabór wniosków do 10 września

Do 10 września wydłużono nabór wniosków do 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Zachęcamy do udziału przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracowników zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Trzy kategorie konkursowe

kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,

– rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.

kategoria B – prace naukowo-badawcze,

– opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,

  które mogą być zastosowane w praktyce.

kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,

– rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji

  bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego warto?

W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Termin składania wniosków

Wnioski należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację: https://konkursbhp-formularz.pl/
w terminie do 10 września 2022 r.Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursowym:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/77103/RegulaminOKPWP2016.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolski-konkurs-poprawy-warunkow-pracy—nabor-wnioskow-do-10-wrzesnia