Uwaga! Nabór wniosków rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r. od godziny 8:00

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej na obszarze całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowany jest z krajowych środków publicznych.
Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,275% od 08.07.2022).
Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
Karencja: do 6 miesięcy.
Uprawnione podmioty:

 • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
  Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
 • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
  Przeznaczenie pożyczki:
 • Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
 • Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
  e) koszty administracyjne,
  f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.
  Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
  Obszar: cały kraj
  Informacje dodatkowe:
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
 • wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/opis-projektu

Uchwalono ustawę o ekonomii społecznej

5 sierpnia 2022 roku Sejmu ustalił ostateczny kształt ustawy o ekonomii społecznej. To zupełnie nowa ustawa. Dyskutowano o niej i oczekiwano jej od kilkunastu lat. Parlamentarzyści pracowali nad rządowym projektem z założeniem, że trzeba go szybko przyjąć, a na potrzebne poprawki przyjdzie czas już po wejściu ustawy w życie. Ustawa przyjęta została w kształcie, który nie odbiega zasadniczo od tego co rząd zaproponował w projekcie. Większość przepisów przyjętej 5 sierpnia ustawy wejdzie w życie 2 miesiące od ogłoszenia czyli prawdopodobnie w październiku 2022 r.
Ustawa reguluje:
1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego;
2) zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym;
3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego;
4) zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej;
5) ochrona danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy.
Ilekroć w ustawie jest mowa o ekonomii społecznej – rozumie się przez to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2321_u.htm

Centra opiekuńczo-mieszkalne. Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków o środki na ich utworzenie

Do 16 sierpnia br. – trwa nabór wniosków o środki na utworzenie i wyposażenie centrum w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Głównym zadaniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę.
Jak wskazuje Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczono w tym roku 30 mln zł. Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:
Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły
Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.
Więcej informacji i niezbędne załączniki:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

https://www.gettyimages.dk/vectors/disability?assettype=image&license=rf&alloweduse=availableforalluses&assetfiletype=eps&family=creative&mediatype=illustration&phrase=disability&sort=best&page=2