Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – nabór wniosków do 10 września

Do 10 września wydłużono nabór wniosków do 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Zachęcamy do udziału przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracowników zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Trzy kategorie konkursowe

kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,

– rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.

kategoria B – prace naukowo-badawcze,

– opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,

  które mogą być zastosowane w praktyce.

kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,

– rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji

  bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego warto?

W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Termin składania wniosków

Wnioski należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację: https://konkursbhp-formularz.pl/
w terminie do 10 września 2022 r.Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursowym:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/77103/RegulaminOKPWP2016.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolski-konkurs-poprawy-warunkow-pracy—nabor-wnioskow-do-10-wrzesnia

Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – nabór ofert

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych: od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września 2022 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator Wniosków.
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.
W Programie wyodrębniono trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:
Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.
Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta.
W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości do 125 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 000 tys. zł w 2023 roku.
Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.