Projekt LOWES 2015-2018

Dokumenty, które obowiązywały w projekcie LOWES w latach 2015-2018 – ARCHIWUM

Regulamin przyznawania statusu PS:

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Regulamin

Oświadczenie

Lista PS

Informacja o nadaniu statusu negatywna

Informacja o nadaniu statusu pozytywna

Karta oceny wniosku

Założenie stowarzyszenia – plik ZIP

Założenie fundacji – plik ZIP

Spóldzielnia osób prawnych – plik ZIP

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych – plik ZIP

NIEAKTUALNY/Regulamin LOWES

Procedura założenia fundacji

NIEAKTUALNY/Dokumentacja udzielania dotacji i wsparcie pomostowego-LOWES

Osoby delegowane – rekrutacja

Osoby fizyczne – rekrutacja

Podmioty prawne – rekrutacja

Załączone poniżej dokumenty dotyczą udzielania wsparcia finansowego przez LOWES przed wejściem w życie nowych wytycznych ds. włączenia społecznego (wersja archiwalna). Nowa dokumentacja naboru pojawi się wkrótce.

Procedura świadczenia wsparcia finansowego- LOWES

Załączniki do wniosku o dotacje

NIEAKTUALNY/Regulamin wsparcia finansowego

NIEAKTUALNY/Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia

Wykaz działalności gospodarczej wykluczonych ze wsparcia w ramach RPO

Biznesplan przedsięwzięcia

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Opinia doradcy indywidualnego

NIEAKTUALNY/Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy de minimis

Oświadczenie o nieuzyskaniu de minimis

Oświadczenie o rachunku bankowym

Regulamin komisji oceny wniosków

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór weksla

Wzór deklaracji wekslowej

Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego

Wsparcie pomostowe – zestawienie wydatków

Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia inwestycyjnego

Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne

Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne

Oświadczenie PES przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz rekrutacyjny dla podmiotów prawnych

Informacja o uzyskanej pomocy DE MINIMIS

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek