Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022- startuje konkurs!

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022- startuje konkurs!
Głównym celem Progastytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

 • Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022- startuje konkurs!Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle
  Najważniejsze informacje:
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00
 • termin składania ofert upływa 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00
 • projekty mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • maksymalna wysokość dotacji wynosi:
 • Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)
 • Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane
 • każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie
  Więcej szczegółów znajdziecie w następujących dokumentach:
 • Regulamin konkursu Polski Inkubator Rzemiosła – Edycja 2022
 • Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2022-2030
 • Prezentacja – jak wypełnić Ofertę?
 • Podręcznik dla Oferentów
  Szczegółowe pytania na temat Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: pir@niw.gov.p

Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy – to główne założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów. – To z jednej strony odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a z drugiej – szansa na poprawę możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Zastąpienie telepracy bardziej elastyczną formą – pracą zdalną – w Kodeksie pracy to najważniejsze założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów. Wkrótce projekt zostanie przekazany do prac parlamentarnych.
– Obserwujemy zmieniające się trendy na rynku pracy i wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu pracy odpowiadamy na te trendy. Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci, pozwoli lepiej godzić im codzienne obowiązki z pracą zawodową – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.Dodatkowo projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.
Projekt wprowadza definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
I tak w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.
Pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

 • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika.
  Pracodawca będzie zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
  Projekt przewiduje możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy (np. komputera) w przypadku, w którym obie strony stosunku pracy tak ustalą, pod warunkiem, że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika wykorzystywane przez niego do pracy będą zapewniały bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna-wkrotce-w-kodeksie-pracy-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa w 2022 r. 25 mln zł w ramach dodatkowych konkursów.

W ramach dodatkowych konkursów ofert do programów Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 skierowanych do organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało w sumie 40 organizacji na łączną kwotę ponad 25,4 mln zł.
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie zarówno dla samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich bliskich. Pozwalają na bardziej samodzielne życie i większą niezależność, a także na złapanie oddechu i chwilowy „urlop” od zajmowania się podopiecznym.
– To rozwiązania, które były głośno postulowane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W ramach dodatkowych konkursów ofert do programów Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 skierowanych do organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało 40 organizacji na kwotę ponad 25,4 mln zł – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
W pierwszym konkursie ofert w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2022 dofinansowanie uzyskało 85 organizacji pozarządowych na kwotę przeszło 93,6 mln zł.
– W dodatkowym konkursie ofert dofinansowanie otrzymało 28 organizacji na kwotę 12,7 mln zł. W sumie to ponad 106 mln zł dla ponad stu organizacji pozarządowych na realizację usług asystenckich w tym roku – wskazuje wiceminister Wdówik.
W ramach pierwszego konkursu ofert do programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami wyłoniono 42 organizacje z dofinansowaniem w wysokości 40,2 mln zł. p
– Dodatkowy konkurs ofert to 12 organizacji z dofinansowaniem w wysokości 12,7 mln zł. W tym roku dofinansowanie na działania związane z opieką wytchnieniową dla bliskich lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami otrzymały w sumie 54 organizacje pozarządowe na kwotę niemal 53 mln zł – wylicza wiceminister Wdówik.

https://www.gov.pl/web/rodzina/uslugi-asystenckie-i-opieka-wytchnieniowa-w-2022-r-25-mln-zl-w-ramach-dodatkowych-konkursow

Dobre praktyki w działaniu OWES!


Zapraszamy do udziału współtworzenia publikacji dot. dobrych praktyk w działaniu OWES (podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych wspieranych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej).
Jest to doskonała okazja do prezentacji swoich pozytywnych osiągnięć!
Termin wydania publikacji – koniec roku 2022.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20.06.2022 r. (przesłanie artykułu do 30.07.br)
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Pani Izabela Kamać,

e-mail: izabela.kamac@mrips.gov.pl,

tel. 538117395

W maju i czerwcu 2022 roku sporządzamy sprawozdania finansowe

W tym i kolejnym miesiącu wracamy w portalu do tematów sprawozdawczych. Robimy to co roku, ponieważ w tym okresie NGO-sy realizują swoje obowiązki sprawozdawcze trzymając się ustawowo określonych terminów. Rozpoczynamy właśnie od terminów, a w kolejnych artykułach będziemy przypominać przygotowane już dla Was materiały o sprawozdaniach, a także publikować nowe. Zapraszamy!
Tak naprawę pierwszy termin dotyczący sprawozdania finansowego, którego musimy się trzymać w 2022 roku to 30 czerwca. Jest to w 2022 termin sporządzenia i podpisania sprawozdania. Zwykle w czerwcu musimy mieć już sprawozdanie zatwierdzone, ale w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, terminy sprawozdawcze zostały przesunięte (z powodu pandemii oraz zmian w podatkach, które dodały pracy księgowym).
PAMIĘTAJCIE
Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.Trzymając się standardowych terminów z ustawy o rachunkowości, musielibyśmy mieć sporządzone sprawozdanie finansowe już w marcu. Ale jak napisaliśmy powyżej terminy zostały przesunięte. Jaki termin, poza terminem sporządzenia sprawozdania, został przesunięty? Zbieramy komplet terminów sprawozdawczych porównując terminy standardowe z tymi przesuniętymi – aktualnymi dla 2022 roku.
Przesunięte terminy sprawozdawcze w 2022 roku; standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca;
przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku; standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca; przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku; standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca; przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)
Podane wyżej przesunięte terminy dotyczą również organizacji pozarządowych. Wskazane terminy to terminy dla podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy (tak jest w większości NGO-sów). Przesunięte terminy dotyczą składania sprawozdań ZA 2021 rok.
Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z przesuniętych terminów i zrealizować swoje obowiązki później niż zwykle. Mogą jednak również trzymać się terminów standardowych, jeśli ze względów organizacyjnych tak jest im wygodniej. Przesunięcie terminów to możliwość, a nie nakaz – wybór należy do NGO.
Punktem wyjścia przy realizacji obowiązków sprawozdawczych jest zawsze zestawienia w odpowiedni sposób liczb i informacji.

https://publicystyka.ngo.pl/w-maju-i-czerwcu-sporzadzamy-sprawozdania-finansowe

Praktykuj w kulturze – nabór dla instytucji [16-30.05.2022 r.]

Praktykuj w kulturze – Edycja Letnia 2022
Nabór dla instytucji: 16-30.05.2022 r.
Nabór dla praktykantów: 31.05-13.06.2022 r.
Nabór uzupełniający dla praktykantów: 14-27.06.2022 r.
Zgłoś swoją instytucję
Edycja Letnia 2022 potrwa od 14 czerwca do 30 września 2022 r.
Na zgłoszenia instytucji czekamy od 16 do 30.05. br.,
Na zgłoszenia kandydatów na praktyki – od 31 maja do 13 czerwca br.
Zgłaszanie ofert praktyk odbywa się poprzez portal Pracuj w kulturze i naszą nową zakładkę specjalnie dedykowaną projektowi Praktykuj w kulturze:
Aby zgłosić swoją instytucję, należy zalogować się/założyć konto na portalu.
Instytucje, które biorą udział w projekcie Praktykuj w kulturze, zyskują wsparcie nowego współpracownika – studenta lub świeżo upieczonego absolwenta. Oprócz pomocy w realizacji codziennych obowiązków to także gwarancja zastrzyku nowych pomysłów i świeżego spojrzenia na działalność instytucji! Jesteśmy przekonani, że Praktykuj w kulturze ma jeszcze jeden wymiar – pomaga rozwijać i profesjonalizować najmłodszych członków polskiej kadry kultury.

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/aktualnosci/praktykuj-w-kultabor-dla-instytucji-

Koła Gospodyń Wiejskich promują zdrową żywność z polskich lasów

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.
Najlepsze produkty to takie, które daje nam natura. Próżno szukać cenniejszego ich źródła niż las. Naturalne produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne – owoce czy zioła, jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio”. Uzyskiwana bez nawożenia, środków ochrony roślin i sztucznych pasz, w najwyższym standardzie dobrostanu.
Wciąż jednak leśne produkty pozostają dla wielu mało znane, a dania z dziczyzny to już dla niektórych wręcz wiedza tajemna. Konkurs „Natura od kuchni” ma to zmienić. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich Lasy Państwowe upowszechnią wiedzę o żywności pochodzenia leśnego.
– Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich to liderki w swoich lokalnych społecznościach. Dynamiczne i poszukujące, odmieniają wizerunek współczesnej wsi. Wierzę, że dzięki ich wsparciu zdołamy upowszechnić wiedzę o leśnych kulinariach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej – wyjaśnia Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Konkurs będzie premiować kreatywne pomysły, tak aby dotrzeć z promocją zdrowego leśnego odżywiania do jak najszerszego grona Polaków.
Jak zauważa sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka: W świecie, w którym postępuje globalizacja, akcje typu „Natura od kuchni” są szczególnie ważne i potrzebne, by nie zgubić tego, co stanowi istotę i wyróżnik każdego kraju – tradycji. – Atutem naszego kraju są piękne lasy i wspaniałe bogactwo form korzystania z ich darów. Program Lasów Państwowych łączy tradycję z nowoczesnością – promocję lasów, zdrowego trybu życia i naturalnych produktów pochodzenia leśnego – dodaje wiceminister.
Marzena Rzeczkowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Winnicy podkreśla, że nikt lepiej niż lokalne gospodynie nie zna się na przygotowaniu tradycyjnych potraw z naturalnych produktów, zwłaszcza tych pochodzących z okolicznych lasów. – Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce jest kilkanaście tysięcy, a przecież w każdym regionie są inne zwyczaje i tradycje. Także produkty leśne bywają różne w zależności od regionu Polski, dlatego konkurs Lasów Państwowych to niepowtarzalna okazja, by poznać polską kulturę kulinarną i prawdziwe lokalne polskie smaki. Dodatkowe fundusze dadzą nam z kolei możliwość działania na szerszą skalę, zachęcania młodych ludzi do podtrzymywania lokalnych tradycji, bo to w naszej pracy jest najważniejsze – zauważa pani Marzena.
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł netto.
Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r.

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw?fbclid=IwAR154jjapIsmOSWkBGyxwNqlntmCPn45trjkazhSg1-6zIvORiNB7sjHfrM

Startuje 5. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

IKEA wesprze wybrane organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Celem tegorocznej edycji jest zwiększenie szans rozwoju poprzez zapewnienie im wsparcia, które ułatwi im dostęp do wysokiej jakości edukacji dostosowanej do ich potrzeb. Właśnie wystartował nabór projektów edukacyjno-wychowawczych do 5. edycji konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”.
Konkurs grantowy jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce, środki przeznaczone na program są uzyskiwane ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, a następnie są przeznaczane na granty dla organizacji i instytucji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
„Prawie 50% osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie i chcą pozostać w Polsce na dłużej, to dzieci i młodzież. Chcemy wspierać projekty, które pozwolą im nie tylko zapomnieć o traumatycznych doświadczeniach, ale także ułatwią im odnaleźć się w nowej społeczności, nowym miejscu, otworzyć się na rówieśników. Wierzymy, że zabawa jest bardzo istotna w życiu każdego dziecka i że właśnie poprzez powrót do niej i edukację przez zabawę, dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym uzyskują szansę na dalszy rozwój” – mówi Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”, IKEA Retail w Polsce.
W związku z celem tegorocznej edycji konkursu, do udziału w konkursie IKEA zaprasza organizacje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które na terytorium Polski prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym.
Każda z organizacji chcących ubiegać się o grant od IKEA musi przedstawić do oceny komisji konkursowej projekt programu edukacyjno-wychowawczego, który zawiera element zabawy i zagadnienia odnoszące się do wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Dodatkowo, projekt powinien mieć partycypacyjny charakter uwzględniający aktywne zaangażowanie dzieci w jego tworzenie. Każda ze zgłaszających się organizacji musi udokumentować również poprzednio zrealizowane działania, których celem było wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym.
Organizacje mają możliwość sfinansowania remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia swojej siedziby, w celu poprawienia warunków, w jakich odbywają się zajęcia z dziećmi.
Partnerem społecznym 5. edycji konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa” jest Fundacja Ocalenie.
„Dzieci z doświadczeniem migracji potrzebują szczególnie intensywnego wsparcia w pierwszych latach pobytu w Polsce. To kluczowe dla budowania ich poczucia bezpieczeństwa i skutecznej adaptacji w nowym środowisku. Nie w każdym miejscu w Polsce jest dla nich obecnie dostępna darmowa oferta, dlatego cieszymy się, że dzięki konkursowi IKEA więcej dzieci cudzoziemskich będzie mogło liczyć na profesjonalną pomoc” – tłumaczy Agata Kołodziej, koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie.
Granty o łącznej wartości 170 tysięcy złotych zostaną przyznane maksymalnie 4 uczestnikom, jednak ich wartość dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 65 000 złotych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 25 czerwca 2022 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać poprzez ten formularz elektroniczny do 25 maja 2022 r., do godziny 23:59, lista pytań znajdujących się w formularzu dostępna jest tutaj.
Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku, pomagając cudzoziemkom i cudzoziemcom budować nowe życie w Polsce. Prowadzi Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i Łomży, świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży oraz współtworzymy Łódzkie Centrum Wielokulturowe. W ramach swoich działań zapewnia pomoc prawną, pomoc psychologiczną, wsparcie w kontaktach z urzędami, bezpłatne lekcje polskiego, dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc rzeczową, a także udziela pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Poprzez swoje działania dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu jego praw.

https://www.ikea.com/pl/pl/newsroom/corporate-news/startuje-5-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-pubb41a4ef0?fbclid=IwAR20-jfm8j-VYSo8qArjtfA9pPKyvZLC8OkOioQWKeE4waz3sFaggZMYccA