Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się

Masz trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się? W twojej rodzinie jest osoba z takimi trudnościami? Masz stały, bezpośredni kontakt z taką osobą? Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się.
Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia:
z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego;
z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;
ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;
na tłumacza-przewodnika.
Wnioski możesz składać przez cały rok.
Jeśli złożysz wniosek w terminie od 1 listopada do 31 grudnia – zostanie on rozpatrzony w pierwszym miesiącu następnego roku.

wszystkie informacje dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie

Sejm przyjął nowelizację ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych          

To jedna z zasadniczych zmian. Wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka znacznie wzrośnie  z kwoty nie niższej niż 2168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4100 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł. Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Zakaz tworzenia nowych domów dziecka

Tworzenie nowych domów dziecka będzie możliwe, co do zasady, jedynie
w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Uproszczone procedury

Prowadzony będzie centralny rejestr pieczy zastępczej. System zgromadzi
w jednym miejscu komplet danych, co pozwoli m.in. szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca dla dziecka na obszarze całego kraju. Rejestr ułatwi pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Odblokowanie wolnych miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej

Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Urlopy dla rodziców adopcyjnych

Wprowadzono istotne zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Uprawnienia te, co do zasady, wydłużono do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. W aktualnym stanie prawnym przysługują one zasadniczo do ukończenia przez dziecko 7 lub w wyjątkowych sytuacjach do 10 roku życia.

Pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej

Zrezygnowano z kryterium dochodowego w wysokości 1200 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym (czyli osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności). Kryterium to niejednokrotnie wstrzymywało decyzję o  podjęciu pierwszej pracy.  

Oczekiwaną regulacją jest też możliwość pozostania w dotychczasowej formie pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się. Wprowadzono także możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej, czy też placówki. To szansa dla tych wychowanków, którzy zbyt szybko podjęli próbę samodzielnego życia.

Więcej szczegółowych informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawe-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej?fbclid=IwAR1uMDtJjpCojHRYpFgA2fG1sWYvRPQaSh-xvXNbF7Cif2khp3CielwiAEQ

16 osób w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego nowej kadencji

We wtorek, 27 września 2022 r. powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2022-2025. Wszystkim członkom piątej kadencji Rady powołania do tego gremium pogratulował wicemarszałek Łukasz Porycki. Przewodniczącym Rady został Adam Szulczewski – przedstawiciel Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Wiceprezeską została Marta Kowalska – przedstawicielka Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., a wiceprezesem – Mirosław Glaz – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL. Sekretarzem Rady została Joanna Ejsmont – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL.
W 16-osobowej Radzie zasiadają też:

 • Anna Budna – kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL
 • Jakub Piosik – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Maria Grzybowicz – przedstawicielka Wojewody Lubuskiego
 • Anna Chinalska – przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Sławomir Kowal – przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Rafał Adamczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Wyspa Kultury w Świdnicy
 • Wojciech Brodziński – przedstawiciel Stowarzyszenia Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim
 • Piotr Fabich – przedstawiciel Związku Tenisa Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 • Leszek Masklak – przedstawiciel Kręgu Przyjaciół Harcerstwa „Watra” w Zielonej Górze
 • Marcin Polakiewicz – przedstawiciel Fundacji Perły Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 • Marta Rogalińska – przedstawicielka Fundacji Integracja w Warszawie
 • Ewa Walkowska – przedstawicielka Fundacji COOLturalnie w Pszczewie.
  Do zadań Wojewódzkiej Rady działalności pożytku publicznego należy m.in.:
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom
 • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

https://lubuskie.pl/wiadomosci/19330/16-osob-w-radzie-dzialalnosci-pozytku-publicznego-?fbclid=IwAR3wd-EJxfDGY_d8zp30s4EaCZ_dRHTbjZTl7hp-NYL1oBCnrxK_XU1jXaY

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r. – rusza nabór wniosków.

Rusza nabór wniosków do „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”. Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 120 tys. zł.

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. Głównym celem programu jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023” mogą ubiegać się podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wspólnie z podmiotami prowadzącymi centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.  

Budżet na wsparcie finansowe projektów w 2023 roku to 3 mln zł, a projekty na realizację zadania publicznego mogą aplikować o dofinansowanie kwotą od 20 do 120 tysięcy zł we wszystkich priorytetach.

Program składa się z 3 Priorytetów. Są to:

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne, który ma na celu dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji, który ma na celu zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS, który ma na celu profesjonalizację PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Jak złożyć ofertę?

Nabór ofert do konkursu na rok 2023 rozpoczyna się 26 września br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/ i potrwa do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.

https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-2023

PRZYPOMINAMY: Do piątku 30 września muszą być zatwierdzone sprawozdanie finansowe NGO.

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, ZATWIERDZAJĄ i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składane są sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Termin 30 września to termin przesunięty (m.in. z powodu epidemii) – standardowo sprawozdania zatwierdzane są w czerwcu. Zatwierdzanie sprawozdania nie należy mylić z jego sporządzaniem (sporządzenie następuje przed zatwierdzeniem).

https://publicystyka.ngo.pl/do-piatku-30-wrzesnia-musicie-miec-zatwierdzone-sprawozdanie-finansowe-ngo

V edycja Gorzowskiego Tygodnia Seniora

W dniach od 1 do 7 października Miasto wraz z partnerami przygotowało ciekawe propozycje dla gorzowskich seniorów. Całość wydarzenia umilą trzy Bale Seniora. Zabawy odbędą się w dniach 3, 5, 7 października w godz. 16:00-20:00 w Sali Widowiskowej MCK przy Drzymały 26.

Po odbiór biletów na bal zapraszamy od 28 września w godzinach przyjęć interesantów w Sali Obsługi Klienta przy ul. Sikorskiego 4 (stanowisko nr 11). Bilety przeznaczone są wyłącznie dla Seniorów 60+, posiadających Gorzowską Kartę Seniora. Osoby, które nie posiadają karty będą mogły ją wyrobić przy odbiorze biletów. Ilość biletów jest ograniczona.

https://um.gorzow.pl/aktualnosci/tydzien-seniora.html?fbclid=IwAR3cSlgiriJmNrdJrb2XAt5JPPW3sDW9s4AwoqFrvOPsmPGNc_6U3Mgj1e4

Fundacja Lotto ogłasza Konkurs grantowy “Patroni Roku 2022”

Konkurs grantowy “Patroni Roku 2022”. Organizacje non-profit chcące upamiętnić projektami społecznymi tegorocznych patronów wskazanych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszamy do składnia wniosków, które przyjmujemy do 09 października br. W zależności od budżetu projektu jest szansa na zdobycie dofinansowania do niemal 20 tys. zł – bez wkładu własnego oraz nawet do 30 tys. zł przy 20% udziale własnym.
Patroni Roku 2022:- Maria Grzegorzewska,- Maria Konopnicka,- Ignacy Łukasiewicz,- Józef Mackiewicz,- Wanda Rutkiewicz,- Józef Wybicki,- Władysław Bartoszewski,- Bronisław Geremek,- Bruno Schulz,- Romantyzm Polski,- Botanika.
Szczegółowe informacje oraz generator składania wniosków dostępne pod adresem www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

MKiDN: Małe-Inicjatywy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 serdecznie zaprasza składania wniosków na Małe-Inicjatywy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Wszystkie inicjatywy muszą być w partnerstwie z podmiotami z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 EUR, maksymalna 30 000 EUR.
Inicjatywy będą finansowane w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Nie wymaga się wkładu własnego od wnioskodawcy lub partnera/ów.
Nabór projektów trwać będzie do dnia 30 września 2022 r., do godz. 16.00
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/nabor-na-male-inicjatywy-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.php

Ustawa wdrożeniowa dla funduszy unijnych na lata 2021-2027

Ustawa wdrożeniowa to jeden z kluczowych dokumentów dla organizacji pozarządowych, które zamierzają włączyć się w realizację zadań finansowanych ze środków europejskich w nadchodzącym okresie. Dobiegają końca prace nad dokumentami regulującymi korzystanie z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej – na lata 2021-2027. Regulacje przyjęte na szczeblu unijnym wymagają wdrożenia odpowiednich aktów prawnych na poziomie państw członkowskich. Należy do nich m.in. ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, która weszła w życie w maju tego roku (tzw. “ustawa wdrożeniowa”).
Beneficjentami środków przyznawanych na podstawie ustawy wdrożeniowej będą także organizacje pozarządowe.
Ustawa reguluje przede wszystkim zasady realizacji programów unijnych wdrażanych w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. W szczególności ustawa określa zasady realizowania programów finansowanych z:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2) Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
3) Funduszu Spójności,
4) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
5) Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,
6) Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
7) Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
Procedury wdrażania funduszy unijnych są doprecyzowane w wytycznych przyjmowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie przepisów ustawy. Przepisy ustawy regulują przede wszystkim działanie administracji publicznej wdrażającej programy realizowane ze środków unijnych, a także dostosowują przepisy innych ustaw do zmian wynikających z nowej perspektywy finansowej. Ustawa zawiera również przepisy istotne z punktu widzenia organizacji pozarządowych, które zamierzają ubiegać się o realizację projektów dofinansowywanych w ramach programów unijnych.
Ustawa wdrożeniowa określa tryb udzielania dofinansowań na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z funduszy unijnych (Rozdział XIII i XIV ustawy). Co do zasady, projekty te będą wybierane w otwartych naborach zapewniających konkurencyjność.
Instytucje będą mogły wybierać projekty w sposób niekonkurencyjny, jeżeli wnioskodawcami będą podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz jeżeli projekt będzie:
1) polegał na realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów innych ustaw,
2) miał strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub danego terenu,
3) realizowany w formie instrumentu finansowego, lub
4) dotyczyć pomocy technicznej (art. 44 ust. 1 i 2 ustawy).
Harmonogramy
Dofinansowywanie projektów w ramach poszczególnych programów odbywać się będzie w ramach naborów organizowanych zgodnie z harmonogramami publikowanymi wcześniej przez instytucje zarządzające programami. Harmonogramy naborów będą publikowane nie później niż w ciągu pół roku od zatwierdzenia danego programu przez Komisję Europejską i dotyczyć będą tych naborów projektów, które będą organizowane na co najmniej rok w przód (art. 49 ust. 1-2 ustawy).
Nabory
Poszczególne nabory wniosków o dofinansowanie projektów będą prowadzone zgodnie z regulaminami opracowywanymi i ogłaszanymi przez instytucje organizujące nabory (art. 50 ust. 2 ustawy). Wnioski o dofinansowanie projektów mają być składane przez system informatyczny. W przypadku konkurencyjnego sposobu wyboru projektów nabory wniosków będą trwać co najmniej 10 dni oraz będą kończyć się nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze (art. 52 ust. 1 i 3 ustawy). Czyli nabór może być ogłoszony np. 1 kwietnia – i wtedy nie może być zakończony wcześniej niż 10 maja. Ale sam okres, kiedy będzie można składać wnioski w tym naborze, może zostać zawarty w dniach 1-10 maja.
Komisje oceniające
Projekty objęte wnioskami o dofinansowanie będą oceniane przez komisje złożone z pracowników i pracowniczek instytucji organizującej dany nabór oraz zatwierdzane przez tę instytucję. W skład komisji oceniających wnioski mogą też wchodzić zewnętrzni eksperci (art. 53-54 ustawy). Informacje o projektach wybranych do dofinansowania będą publikowane na stronach internetowych instytucji organizujących nabory (art. 51 ust. 1 ustawy).
Możliwość odwołania
Tak samo, jak w przypadku programów realizowanych w poprzedniej perspektywie, ustawa wdrożeniowa umożliwia odwoływanie się wnioskodawców od negatywnych ocen ich projektów. Dotyczy to jednak tylko projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. Organizacje chcące zakwestionować ocenę, którą otrzyma zgłoszony projekt będą mogły w pierwszej kolejności wnieść protest do instytucji zarządzającej danym programem lub odpowiedniej instytucji pośredniczącej, za pośrednictwem instytucji organizującej nabór (art. 66-67 ustawy).
Organ rozpatrujący protest będzie mógł go uwzględnić i tym samym zakwalifikować projekt do kolejnego etapu oceny, wybrać go do dofinansowania bądź zwrócić projekt instytucji organizującej nabór do ponownej oceny (art. 69 ust. 2 ustawy). W przypadku nieuwzględnienia lub nierozpatrzenia protestu bądź otrzymania ponownej negatywnej oceny projektu, wnioskodawca będzie mógł wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 73-74 ustawy).
Pozostałe regulacje ustawy wdrożeniowej
Ustawa wdrożeniowa zawiera również inne regulacje istotne z perspektywy organizacji pozarządowych zamierzających ubiegać się o dofinansowania z funduszy unijnych bądź chcących uczestniczyć w ich podziale i monitorowaniu. Przepisy ustawy określają m.in. zasady kontroli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które będą realizować projekty dofinansowane z funduszy unijnych (rozdział 7).
Regulują one także zasady wyznaczania ekspertów oceniających projekty oraz tryb powoływania i skład komitetów monitorujących programy unijne, w tym sposób wyłaniania zasiadających w nich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych (rozdział 5).
Szczegółowe zasady tworzenia i powoływania komitetów monitorujących określać będą m.in. wytyczne w ich sprawie oraz uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Komitety Monitorujące, jako ważne ciała, w ramach których będą pracować również przedstawiciele NGO-sów, omówimy wkrótce w oddzielnym artykule.

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-wdrozeniowa-dla-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-najwazniejsze-informacje