Ponad 7,5 mld zł na świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przyznano ponad 767,5 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej grupy 43 proc. to seniorzy powyżej 75 roku życia – poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Świadczenie to jest potrzebne przede wszystkim osobom, które nie mają dochodów. Osoby, które mają najniższą emeryturę czy rentę socjalną, również mogą skorzystać z tej pomocy. Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
Ustalaniem prawa do świadczenia – na podstawie złożonych wniosków – zajmują się ZUS, KRUS i organy rentowe służb mundurowych. By móc złożyć taki wniosek osoba zainteresowana powinna posiadać jedno z orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę organu rentowego.
Osoby, które nie posiadają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego wydanie, wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz dokumentacją medyczną.
Wysokość świadczenia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Od 1 marca 2021 r. prawo do świadczenia uzupełniającego mają osoby, których suma przychodów z tych świadczeń, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła 1772,08 zł brutto miesięcznie. Co ważne, przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-75-mld-zl-na-swiadczenia-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

Opieka wytchnieniowa. Dodatkowy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Rusza dodatkowy konkurs ofert w ramach programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Oferty można składać do 11 lutego br. Wcześniej zaakceptowano oferty na kwotę ponad 40 mln zł. Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami – szansa na złapanie oddechu, załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek ze świadomością, że podopieczny jest w dobrych rękach.– Uruchamiamy dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji programu Opieka wytchnieniowa. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Wcześniej, w ramach pierwszego naboru, zaakceptowaliśmy oferty na łączną kwotę ponad 40 mln zł – wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
papierowej listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na adres do korespondencji lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferty można składać do 11 lutego a 2022 r. (decyduje data wpływu oferty). Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-dodatkowy-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami. Rusza dodatkowy konkurs ofert

W ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Wcześniej w ramach tegorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na kwotę blisko 92,6 mln zł.
Asystent do zadań codziennych
Wsparcie w codziennych czynnościach, towarzyszenie w wyjściu do kina czy na zakupy, pomoc w umówieniu i dotarciu do lekarza – to tylko niektóre zadania asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami. To niezwykle ważna i potrzebna pomoc, która dla wielu osób jest szansą na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.
– W ramach pierwszego konkursu ofert do tegorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami przyznaliśmy organizacjom pozarządowym blisko 92,6 mln zł. Teraz uruchamiamy dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach edycji 2022 – organizacje mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł – informuje wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.
W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organizacje pozarządowe mają do dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu do Ministerstwa). Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-rusza-dodatkowy-konkurs-ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 25 stycznia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”.
Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.
Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie – https://lubuskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w obszarze kultury” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl,
w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Oferty należy złożyć do dnia 25 lutego 2022 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
www.lubuskie.pl

https://bip.lubuskie.pl/878/4274/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2022_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury/

BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE POKAZANIA EFEKTÓW PROJEKTU

Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych realizuje projekt zlecony i nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej).
Przez 3 lata był testowany model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego.
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące pokazania efektów projektu. Można wybrać wersję on-line lub stacjonarną – w Zielonej Górze 2 lutego 2022 (hotel Qubus) Rejestracja na www.nowymodel.com.pl
Nasi uczestnicy (szkolenia trwają w całej Polsce) twierdzą że jest to naprawdę pożyteczny projekt i warto aby z każdej instytucji przynajmniej jedna osoba poznała jego założenia (oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych).
Jeżeli nie masz czasu na udział osobisty zarejestruj się na wersję on-line i zobacz czego dotyczy – jeżeli uznasz, że nie warto – opuścisz spotkanie. To nic nie kosztuje.
Szkolenie poprowadzą: Angelika Jaworska i Bogumiła Michalska (ekspertki, które uczestniczyły w testowaniu modelu).
Model pokazuje jak podmioty ekonomii społecznej i samorządy mogą współpracować i znaleźć finansowanie na działalność społeczną.
Model ma być poradnikiem kierowanym do odbiorców na różnych poziomach administracji terytorialnej myślących o rozwoju usług społecznych i kierunkach reintegracji społecznej oraz wspierać PES już działające w tym zakresie. Model jest kierowany do:

 • ROPS
 • OWES
 • Urzędy gmin i powiatów
 • CUS, OPS, PCPR
 • KIS, CIS
 • Spółdzielnie socjalne, NGO
  Szkolenie odbędzie się w każdym mieście wojewódzkim w podanych poniżej terminach w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia stacjonarnego uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i Certyfikat Uczestnictwa. Dla uczestników szkolenia on-line wyślemy materiały szkoleniowe oraz Certyfikat Uczestnictwa.
  Wszelkie informacje i możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie www.nowymodel.com.pl
  Zarejestruj się już dziś – ilość miejsc ograniczona !

Co należy zrobić w NGO do końca stycznia 2022!

Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w styczniu to:

 1. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych NGO do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 2. Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
 3. Roczne deklaracje PIT – dla NGO-sów, które zatrudniają pracowników lub współpracowników
 4. Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
 5. Uaktualnienie planu kont księgowych
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  Styczniowy obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR dotyczy w szczególności tych NGO, które zarejestrowane były w KRS przed 1 listopada 2022 r. Ale jest ważny również dla tych organizacji, które uzyskały wpis do KRS w ostatnich dniach.
  W zapanowaniu nad tym obowiązkiem pomogą Wam zebrane tu artykuły:
  Z końcem stycznia mija termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych NGO
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – komunikat Ministerstwa Finansów
  PIT-y pracownicze
  Organizacja pozarządowa zatrudniająca pracowników lub współpracowników ma w styczniu ważne obowiązki związane z deklaracjami PIT. W 2022 r. wszystkie zobowiązane organizacje sporządzają i wysyłają deklaracje elektronicznie. Podpowiadamy, jak i do kiedy zrealizować ten obowiązek.
  Księgowość to obowiązek dotyczący wszystkich NGO. Można prowadzić „pełną księgowość” (zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości) lub „księgowość uproszczoną” tzw. uproszczoną ewidencję. Wyboru tej ostatniej dokonujemy zwykle w styczniu.
  Uproszczona ewidencja – lub też ewidencja podatkowa – to sposób na uniknięcie części obowiązków, które narzuca ustawa o rachunkowości, a które trudne są do spełnienia w przypadku małych organizacji pozarządowych.

https://publicystyka.ngo.pl/co-musicie-zrobic-w-ngo-do-konca-stycznia-2022-roku-przypomnienie

NPRCz 2.0: II nabór dla bibliotek publicznych do konkursu BLISKO

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłasza drugi nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek Interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł, na realizację zadań w latach 2022-2023. Wnioski można składać w dniach 20 stycznia – 16 lutego br. drogą elektroniczną.
Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Nazwa konkursu łączy hasła, które najlepiej opisują jego idee.
Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:
biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,
dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:
podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju;
realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania : 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.
Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane
od 28 marca 2022 roku do 15 listopada 2023 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone w ramach przyznanego przez NCK dofinansowania (z budżetu Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1.) są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.
Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem konkursu.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/nabor-2022-23?fbclid=IwAR0_R08V0Y9_4_QG35C9wlqJaUjQ8y7SqL5ZBggYzeBgfmyjKwTTQn6Gh0o

Elektroniczny KRS – forma i podpisywanie załączników i wniosku

1 lipca 2021 roku nastąpiła elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego. Z założenia oznacza to szybszy KRS. Organizacje społeczne mogą korzystać z nowych możliwości, a te, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą – muszą. Jednym i drugim przyda się wyjaśnienie, jak postępować ze składanymi w elektronicznym postępowaniu ZAŁĄCZNIKAMI, a także jak podpisywać wnioski. W komunikacji z KRS-em posługujemy się formularzami wniosków – w przypadku kontaktów elektronicznych (przez Portal Rejestrów Sądowych – formularzem elektronicznym. Składając wnioski, jesteśmy też zobowiązani do przedstawiania załączników. W jakiej formie je sporządzamy i jak je podpisujemy, kiedy zdecydowaliśmy się na kontakt elektroniczny? Wyjaśniamy na przykładzie organizacji zgłaszającej zmiany. Samo zgłaszanie zmian do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych nie wprowadziło zmiany w zakresie tego, kto ma dokumenty podpisywać. Jest tylko inna forma dokumentów (elektroniczna), a co za tym idzie – co do zasady również elektroniczna forma podpisywania tychże dokumentów. W kwestii podpisywania dokumentów do KRS, mamy do czynienia z podpisywaniem wniosków do KRS (np. KRS-Z20 i KR-ZK) oraz z podpisywaniem załączników do wniosku (tak jak do tej pory). W przypadku stowarzyszenia takimi załącznikami będą np. protokół z walnego zebrania czy uchwały walnego lub też uchwały zarządu (uchwały organu podejmującego decyzję). Organizacje, które już zgłosiły prowadzenie działalności gospodarczej (są wpisane do rejestru przedsiębiorców) lub takie, które zamierzają dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek zgłaszania wniosków w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych(PRS). Natomiast pozostałe organizacje, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców (i nie zgłaszają wniosku o rejestrację działalności gospodarczej) mają wybór – mogą zgłaszać wnioski do KRS tak jak dotychczas, w formie papierowej, ale mogą też skorzystać z drogi elektronicznej.
Kiedy decydujemy się na elektroniczny kontakt z KRS, nie wystarczy samo elektroniczne sporządzenie wniosków do rejestru. Nadal potrzebne są załączniki, gdyż jedną z podstawowych zasad postępowania rejestrowego jest to, że wszelkie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą być dokonywane jedynie po weryfikacji przez sąd formy i treści dokumentów dołączonych do wniosku.
Załączniki składane do wniosków to dokumenty potwierdzające prawidłowość zgłaszanych zmian – odzwierciedlają co się wydarzyło – jakie zdarzenia miały miejsce, kto i jakie decyzje podjął. Nie zmieniły się reguły dotyczące tego, kto dokumenty podpisuje. Wobec tego, np. uchwały zarządu muszą być podpisane przez członków zarządu, a uchwały rady fundacji – przez członków rady fundacji (zgodnie ze sposobem przyjętym w danej organizacji).
W kwestii dokumentów wytwarzanych przez walne zebranie członków stowarzyszenia (protokół z zebrania walnego i uchwały walnego) podpisywane są one również (bez zmian) zgodnie z przyjętym w danej organizacji sposobem – najczęściej robią to wybrani na początku zebrania: protokolant i przewodniczący walnego zebrania (tak jak do tej pory).
Ogólna zasada jest taka, że do KRS należy złożyć oryginalne dokumenty lub notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy tych dokumentów.
Skupmy się na dokumentach, które nie będą poświadczane przez notariusza. Możliwe są dwie opcje: oryginalne dokumenty mają postać elektroniczną lub oryginalne dokumenty mają formę papierową.
Osoby, które będą konkretne załączniki podpisywały muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatnym), podpisem zaufanym (ePUAP – bezpłatny) lub podpisem osobistym (jest możliwy tylko przy e-dowodzie). Najbardziej dostępny dla NGO-sów (tzn. osób, które w organizacjach podpisują dokumenty) jest bezpłatny podpis ePUAP.
Jeśli oryginalne dokumenty (protokół, uchwały) będą w całości sporządzane w formie elektronicznej – czyli dokument będzie miał np. formę pliku Word lub PDF – to do podpisu dokumentów można wykorzystać profil zaufany ePUAP (co oznacza, że „mechanizm” podpisywania dokumentów wygląda tak samo, jak np. w przypadku sprawozdania finansowego).
Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego e-PUAP oraz link do „podpisywarki” dokumentów za pomocą profilu zaufanego e-PUAP można znaleźć tu – https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany. Oryginalne dokumenty (załączniki) mają formę papierową
Nie zawsze jest możliwość sporządzenia i podpisania dokumentów (załączników) w formie elektronicznej. Jak wtedy złożyć wniosek elektronicznie (za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych), kiedy osoby, które będą podpisywać załączniki (uchwały, protokół), nie dysponują podpisami elektronicznymi?
W takiej sytuacji oryginały dokumentów mają formę papierową i podpisywane są odręcznie. Ale do zgłoszenia dokumentów przez system PRS należy je „przekształcić” na formę elektroniczną – zrobić ich skany. Przez system wysyła się skany, ale jeśli oryginały dokumentów mają postać papierową, to te oryginalne, podpisane odręcznie papierowe dokumenty, należy wysłać do właściwego wydziału KRS, w terminie 3 dni od (elektronicznego) wysłania wniosku.
Formularze kierowane do KRS muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu, które są też uwidocznione we wpisach do KRS). Jeśli więc do reprezentowania podmiotu uprawniona jest jedna osoba z zarządu, to wystarczy, że wniosek podpisze jeden członek zarządu. Jeśli jednak nie ma możliwości jednoosobowej reprezentacji, to wnioski muszą być podpisane przez tyle osób, ile wynika z zapisów statutu i zgłoszenia do KRS.
Aby podpisać wniosek (jak również go przygotować) należy uprzednio założyć sobie konto na PRS. Instrukcję nt. utworzenia konta na PRS można znaleźć tu – https://prs.ms.gov.pl/krs-pomoc/instrukcje
W przypadku reprezentacji wieloosobowej, wszystkie podpisujące się osoby muszą mieć założone konto na PRS. Jeśli wniosek przygotowuje jedna z osób, która jest uprawniona do reprezentacji, to po zalogowaniu się i wypełnieniu wniosku przechodzi do zakładki „podpisanie wniosku”. Otwiera się okno, w którym po kliknięciu „podpisz”, przechodzi się do podpisywania wniosku elektronicznie, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem. Po podpisaniu przez siebie, osoba klika w drugie pole „udostępnij do podpisania”. Otwiera się nowe okno, w którym podawane są dane osoby, która także ma podpisać wniosek: imię i nazwisko oraz identyfikator konta. To oznacza, że wszystkie osoby podpisujące wniosek muszą się wcześniej porozumieć i osoba przygotowująca wniosek, musi podać nie tylko imię i nazwisko, ale też identyfikator konta drugiej osoby – która również będzie wniosek podpisywać. Identyfikator konta – to numer przypisany do każdego zarejestrowanego konta. Można go znaleźć w ustawieniach, po kliknięciu na imię i nazwisko użytkownika (co oznacza, że ta „druga” podpisująca osoba, musi podać swój identyfikator osobie sporządzającej wniosek). Po kliknięciu „zapisz” osoba, która ma podpisać (chodzi o drugą lub kolejną osobę – nie o tą, która jako pierwsza zainicjowała cały proces podpisywania) znajdzie wniosek w części „Wnioski i pisma w podpisie” / „oczekujące na podpis”. Osoba ta, może podpisać, zobaczyć wniosek albo zrezygnować z podpisu (np. jeśli pomyłkowo dostanie jakieś wniosek) . Warto wiedzieć, że osoba udostępniająca wniosek do podpisu „widzi” czy ktoś, kto miał podpisać, już to zrobił – w części „Wnioski i pisma w podpisie” / „przekazane do podpisu”.
Sam system PRS ruszył w lipcu 2021 roku, wszyscy się go jeszcze uczymy, nadal pojawią się wątpliwości. Np. jaką formę ma mieć lista obecności na walnym zebraniu członków? Czy jest możliwa forma elektroniczna? W przypadku małej liczby członków można sobie wyobrazić, że lista obecności zostanie przez wszystkich podpisana elektronicznie, np. za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Co wtedy? W przypadku walnych, które odbywają się on-line, praktyką jest, że listę obecności na spotkaniu sporządzają i podpisują przewodniczący i protokolant zebrania.
Czy taki sposób sporządzania i podpisywania listy jest możliwy w przypadku zebrań stacjonarnych? Jeden, pewny sposób, to sporządzenie oryginalnej papierowej wersji listy obecności, na której wszyscy uczestnicy zebrania odręcznie się podpiszą. To oznacza, że trzeba będzie dokument zeskanować, a po wysłaniu wniosku (wraz ze skanem listy obecności), w ciągu 3 dni wysłać oryginalną, papierową wersję do KRS. Inny sposób (bardziej ryzykowny, nie ma jeszcze praktyki, więc nie wiadomo jak KRS będą do tego podchodziły) – można też spróbować w protokole z zebrania napisać, że całość dokumentacji ze względu na elektroniczny sposób wysyłania zgłoszenia do KRS ma postać elektroniczną, co za tym idzie lista – oryginał listy obecności – z powodów technicznych jest podpisywany podpisami elektronicznymi przez przewodniczącego i protokolanta, natomiast pomocniczo sporządza się również listę obecności w formie papierowej, którą podpiszą wszyscy uczestnicy zebrania i dokument ten będzie przechowywany w siedzibie stowarzyszania.
Zródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/elektroniczny-krs-forma-i-podpisywanie-zalacznikow-i-wnioskow

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245), art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza w dniu 21 stycznia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu art. 4 ust.1 pkt 7 i pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)Rodzaj zadania: powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2022 roku.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2022 na realizację ww. zadań:
Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 78 000 zł.
Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
Warunki realizacji zadania:
1) Uczeń dowożony w trakcie pojedynczego dowozu w pojeździe nie powinien przebywać dłużej niż 0,5 godziny,
2) Uczniowi należy zapewnić wsparcie w drodze z mieszkania do pojazdu, w tym między innymi pomoc w sprowadzaniu wózków po schodach w budynkach mieszkalnych,
3) Opiekun i kierowca winni wykazać się minimum 3.letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
4) Opiekun i kierowca winni posiadać udokumentowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
5) Dowóz może odbywać się wyłącznie środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym wózków inwalidzkich,
6) Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
V. Warunki i termin składania ofert
W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057).
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta,
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
3) dokumenty potwierdzające minimum 3. letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
4) dokument potwierdzający posiadanie przez kierowcę i opiekuna kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w kopertach osobiście lub drogą pocztową w terminie do 11 lutego 2022 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).
 2. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ – zakładka „Organizacje pozarządowe”/ „Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.
 3. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 4. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 5. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 7. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
  VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 2245).
  Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
  Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
  2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta,
  3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
  4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 10. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 23 punkty. Oferty, które uzyskają mniej niż 14 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 12. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
  VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2019-2020 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
  W roku 2019 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 70.000 zł.
  W roku 2020 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 70.000 zł.
  W roku 2021 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 70.000 zł.
  VIII. Postanowienia końcowe
  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną,
  3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 13. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/7484/Ogloszenie_w_sprawie_otwartego_konkursu_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_na_realizacje_zadania_w_zakresie_dowozenia_uprawnionych_uczniow_niepelnosprawnych_zamieszkalych_na_terenie_miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego_do_Osrodka_Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego_przy_ul__Walczaka_1a_2C_celem_realizacji_obowiazku_szkolnego_i_obowiazku_nauki_w_2022_roku/

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Pandemia trwa, w związku ze wzrostem liczby zakażeń szczególnie osoby starsze mogą potrzebować pomocy np. w zrobieniu zakupów. – Dotychczas realizowane wsparcie, m.in. dedykowana infolinia, będzie kontynuowane. Nikt nie zostanie bez pomocy. Ale to nie wszystko, seniorzy będą mogli liczyć na jeszcze więcej – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • Pandemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla osób starszych, schorowanych, mniej samodzielnych i samotnych. To z myślą o nich uruchomiliśmy w 2020 r. m.in. dedykowaną infolinię 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc. Pomoc różnego rodzaju – od zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa aż po wsparcie cyfrowego wolontariusza czy pomoc w dotarciu na szczepienie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Jak dodaje pandemia się nie zakończyła, dlatego kontynuowane jest wsparcie dla osób starszych, chociaż poprzez nowy program – „Korpus Wsparcia Seniorów”.
  Sama idea pozostaje niezmienna. „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.
  Budżet programu na rok 2022 to 80 mln zł.
  W jaki sposób senior może zgłosić się po pomoc?
  Senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.
  Na jakie wsparcie będą mogli liczyć seniorzy w 2022 r.? To m.in. wsparcie społeczne, czyli wolontariat polegający na wspólnym spędzaniu czasu z osobami starszymi, spacerach. To właśnie osoby starsze, chociaż coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, są narażone na samotność. Chcemy temu przeciwdziałać. Wolontariusz dostarczy także zakupy i pomoże w czynnościach dnia codziennego, wyprowadzi psa.
  To także pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej, zapisach na wizyty u lekarza, transporcie na szczepienie czy załatwieniu spraw urzędowych.
  Ważną częścią jest także pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.
  Dużą nowością jest bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
  Opaski będą wyposażone w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
 • Troska o osoby starsze i mniej samodzielne, o ich bezpieczeństwo, to nasz wspólny obowiązek. Do tej pory wielokrotnie udowadnialiśmy, że egzaminy z solidarności społecznej zdajemy celująco. Niech tak będzie dalej – dopóki pomoc jest potrzebna, będzie ona udzielana – zapewnia minister Marlena Maląg.

https://www.gov.pl/web/rodzina/seniorze-potrzebujesz-pomocy-zadzwon-pod-22-505-11-11