Startuje nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030!

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 przez System Obsługi Dotacji.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:

 • umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
 • są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:

 • Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1),
 • Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),
 • Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3),
 • Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 24 000 0000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 roku, 7 500 000 zł w 2021 roku i 7 500 000 zł w 2022 roku. Maksymalna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego składany będzie wniosek, i wynosi od 195 000 zł (w priorytecie 4), 975 000 zł (w priorytecie 1 i 2) do 1 950 000 zł (w priorytecie 3). Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielona na okres od 18 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Słów kilka o Budżecie Obywatelskim, czym jest i co nam daje?


Wrzesień 2020 w Gorzowie między innymi piknikami stał

„Dawaj Kolego na Cegielskiego”, „Fanty za Fanty” czy „Kino na Bojo” to projekt organizowany przez mieszkańców osiedla Piaski ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.Najlepszą ofertę na realizacje projektu złożył podmiot ekonomii społecznej z terenu miasta Gorzowa Wlkp., Spółdzielnia Socjalna „Woreczek”. Dzięki temu, przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Gorzowie łatwiej było stworzyć przestrzeń do partycypacji dla zainteresowanych mieszkańców Osiedla Piaski. Realizację projektu wspierała dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 oraz gorzowskie organizacje pozarządowe. O co właściwie chodzi w tym Budżecie Obywatelskim? Budżet obywatelski jest obecnie uważany za jedno z najlepszych narzędzi, uwzględniających preferencje mieszkańców w procesie zarządzania środkami publicznymi. Jest on zatem instrumentem, pozwalającym mieszkańcom na współdecydowanie o kierunku wydatkowania środków z budżetu samorządu lokalnego. Ważna jest trafność i adekwatność działań, a przede wszystkim bezpośrednie odczuwanie ich skutków. Idea Budżetu Obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość decydowania o wydatkowaniu środków. Służy to z jednej strony większej otwartości i użyteczności z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Wracając do projektu organizowanego przez mieszkańców osiedla Piaski

❤

Projekt zakładał realizację trzech wydarzeń: Piknik Rodzinny (12 września) oraz dwie imprezy pod nazwą „Kino na bojo & Fanty za fanty” w ramach, których zorganizowane zostały giełdy sąsiedzkie i kino plenerowe (19 i 26 września). Do aktywnego udziału w realizacji projektu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Piaski: lokalni liderzy, artyści (w tym młode talenty ze SP nr 21), działacze społeczni. Do tego muzyka, popcorn, ciasto, wata cukrowa i dobre humory

😃

To musiało się udać!!! Zaplanowane imprezy pięknie zintegrowały mieszkańców osiedla, pokazały jak ważna jest potrzeba wspólnego działania i zabawy. Jednocześnie wzmocniły osiedlową współpracę w wielu kwestiach i przyczyniły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia

❤

Zapraszamy do oglądania fotorelacji kliknij TUTAJ

+

11

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.

Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą.

Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

Zrób to razem z nami!

Ogłaszamy nabór na nowatorskie rozwiązania, które:

• Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości

• Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia

• Sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

Szukamy pomysłów, które:

•  prowadzą do powstania nowych produktów i usług
•  ulepszają istniejące rozwiązania
•  nie były jeszcze realizowane w PolsceZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ

Co możesz zyskać?

• dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
•  wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
•  indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
•  profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
•  udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach

Więcej informacji o projekcie kliknij TUTAJ

I tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Nasz Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania
w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2020 r.

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 18 października 2020 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl.

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną
i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie
i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

 1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

 1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

 1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

Komplet dokumentów dostępny w zakładce Jak zacząć?

Jeśli jednak nadal coś będzie niejasne zapraszamy do kontaktu:

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl

Marta Ratajczak marta.ratajczak@rops.poznan.pl

Tel. 061 856 73 20

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

23.09.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 5 000 000złotych.

Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 24.09.2020 r.otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej I. Rodzaj zadania:Obsługa klientów poradni specjalistycznej utworzonej w ramach projektu „Pokoleniowy Most – czyli od juniora do seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 49 500,00 zł, w tym:
1)    w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 6 000,00 zł
(40 godzin x 2 miesiące x 75 zł);
2)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
3)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
4)    w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 kwotę w wysokości 7 500,00 zł
(25 godzin x 4 miesiące x 75 zł).
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. III. Zasady przyznawania dotacji

1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
4.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dzieje się na Piaskach! czyli giełda sąsiedzka i kino plenerowe!

Sąsiedzka giełda Fanty za Fanty. Trzecie, ostatnie wydarzenie w ramach projektu realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na gorzowskich Piaskach. Podobnie jak w minioną sobotę zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się pozbyć niepotrzebnych przedmiotów zalegających w szafach, pawlaczach, piwnicach czy garażach. Rozmawiacie między sobą i się dogadujecie na co chcecie się wymienić. Nie masz fanta a coś Ci się spodobało? Porozmawiaj z wystawcą, na pewno się dogadacie;)Zapewniamy stoły i krzesełka. Liczba jest jednak ograniczona więc warto się spieszyć. Rezerwacja pod nr 601880072.Będzie muzyka na żywo, coś do przekąszenia i dobra zabawa. A po wszystkim zostajecie z nami i wspólnie oglądamy filmy w ramach Kino na Bojo. Leżaki, duży ekran i sala kinowa gotowa. Do obejrzenia dwa filmy: „Mamy Talent” oraz „Babcia Gandzia”.Wybierając się do nas, zabierzcie plastikowe nakrętki. Zbieramy je dla małej Oli. 9-miesięczną dziewczynkę czeka operacja serduszka. Nakrętek w naszych domach nie brakuje więc każdy może pomóc.GDZIE? Boisko SP21 na Piaskach (w przypadku deszczu Sala Gimnastyczna SP21) KIEDY? Sobota 26.09 . Zaczynamy o godzinie 15.Za wsparcie naszych wydarzeń z góry dziękujemy:- Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego- Galeria Nova Park- Panu Robertowi, mieszkańcowi osiedlaNaszym gościom honorowym:

ZAPRASZAMY

🙂

11

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021.

1.   Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2.   O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3.   Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4.   Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

5.   Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

7.   Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8.   Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

9.   Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”

Więcej informacji kliknij TUTAJ