Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 24 listopada 2020 r.otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
I. Rodzaj zadania:Złota Rączka dla Seniora – zapewnienie nieodpłatnej pomocy gorzowskim seniorom w drobnych, domowych  naprawach.
Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania1.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. – 70 000,00 zł.
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3.    Wskazana w ogłoszeniu kwota wynika z prowizorium budżetowego. Ostateczna wielkość środków zostanie określona po uchwaleniu budżetu Miasta na rok 2021. III. Zasady przyznawania dotacji
1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić nie mniej niż 5% kwoty wnioskowanej dotacji (środki własne i/lub środki z innych źródeł). Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
4.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych.
5.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe). IV. Termin i warunki realizacji zadania1.    Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Adresatami zadania są wyłącznie osoby starsze – mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy oświadczą, że nie stać ich na pokrycie kosztów usługi, w tym:
a)    osoby w wieku 65+, nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych,
b)    osoby w wieku 60+ niepełnosprawne leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim.
4.    Minimalny zakres bezpłatnych usług i napraw Złotej Rączki wykonywanych wyłącznie w mieszkaniu osoby starszej:
1) wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych;
2) wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych; przetkanie udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów;
3) montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli;
4) naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, pojedynczych elementów meblowych, które uległy uszkodzeniu; osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi;
5) uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków.
5.    Do dyspozycji seniorów, chcących skorzystać z usług Złotej Rączki, powinien być  udostępniony przez oferenta adres e-mailowy oraz numer telefonu, czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie, pod którymi będzie można zgłosić swoją potrzebę, ustalić zakres niezbędnych prac i termin wizyty Złotej Rączki.
6.    Złota Rączka zobowiązany jest do noszenia identyfikatora i okazywania go osobie, na rzecz której wykonywane będą domowe naprawy. Wzór identyfikatora wymagać będzie akceptacji zleceniodawcy.
7.    Usługi Złotej Rączki wykonywane będą zgodnie z regulaminem, opracowanym przez oferenta i zaakceptowanym przez zleceniodawcę.
8.    Koszt jednej usługi Złotej Rączki wraz z kosztami, o których mowa w ust. 9.1, nie może przekroczyć kwoty 180 zł z dotacji.
9.    Na życzenie seniora zakupu niezbędnych materiałów do wykonania prac dokonywać będzie Złota Rączka, w tym:
1)    do wartości 30 zł – w ramach przyznanej dotacji;
2)    powyżej kwoty 30 zł – na koszt osoby ubiegającej się o pomoc.
10.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
11.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Bądźmy solidarni, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami


Nie ma wątpliwości, że negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a także podmioty ekonomii społecznej. – Gorąco zachęcam, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami. Możemy np. zamówić przygotowane przez nie posiłki czy ozdoby świąteczne – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To niezwykle ważne, by osoby z niepełnosprawnościami miały przestrzeń i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą temu m.in. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Dzięki nim możemy zaoferować większe wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu, chcą wejść lub wrócić na rynek pracy. Z kolei podmioty ekonomii społecznej zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – w tym również osoby z niepełnosprawnościami.

– Dołączamy do apelu Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ o wsparcie pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii. Mówimy tu przede wszystkim o zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej, ale także o podmiotach ekonomii społecznej. To miejsca, w których osoby niepełnosprawne robią często naprawdę niesamowite rzeczy. Bądźmy solidarni, wspierajmy ich działania – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W jaki sposób mogę pomóc? Czytaj dalej

Mania i Lubuska Ekonomia Społeczna.

Ekonomia społeczna, jak i jej podmioty, pomimo spójnej i systematycznej promocji zarówno samego zjawiska, jak i stojących za nim ludzi, ciągle wydaje się być tematem z gatunku ekonomiczno -egzotycznych. Dla wtajemniczonych mających skłonność do daleko posuniętych uproszczeń, ekonomia społeczna ciągle jest sferą branż niewymagających specjalnych umiejętności osób zatrudnionych, to sfera branż potrzebnych, lecz prostych: sprzątanie, ogrodnictwo, prosty catering etc. Nijak się to ma do prawdy. Jest tylko ciut mniej nieprawdziwe od tez głoszonych przez entuzjastów zjawiska. Bo i tacy istnieją. Entuzjasta ES skłonny jest przypisać jej wartości zupełnie nieadekwatne dla opisania zjawisk rynkowych: dobroczynność, humanitaryzm, działalność społeczna. Lub jeszcze mocniej, bądź jeszcze bardziej. Gdzieś po środku tych skrajności znajduje się pojęcie odpowiedzialności społecznej i to właśnie ono wydaje się trafiać w istotę ES. Zdarzają się jednak takie historie i takie branże, gdy racjonalność bierze w łeb i nagle okazuje się, że Ekonomia Społeczna może łączyć się z wartościami nadrzędnymi. Może wejść w przestrzeń spełnionych marzeń o wolności, równości i prawach człowieka. Tak właśnie stało się w poniższym przypadku.

Polska Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  to podmiot ekonomii społecznej z siedzibą w Kęszycy Leśnej (Województwo Lubuskie). To jeden z tak zwanych „naszych” podmiotów, ponieważ otrzymał on dotację z Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy, w jednym z pierwszych naborów. W ciekawej branży, ponieważ Fundacja zajmuje się administrowaniem innych podmiotów; wsparcie księgowe, prawne, wsparcie przy pisaniu projektów etc. To mocno odróżnia Fundację od innych podmiotów ES i zadaje kłam wspomnianym powyżej stereotypom. Pasja Prezesa Fundacji Pana Leszka Dobrzańskiego, która przekłada się na działalność w obszarze szeroko pojętych praw człowieka, sprawia, że Fundacja, którą zarządza, jest coraz mocniejszym graczem na rynku usług prawnych w obszarze prawa międzynarodowego. I w tym momencie dotykamy sedna tej historii…

Oczywiście najczęstsze usługi w tym obszarze dotyczą klientów zza wschodniej granicy.   Zdarzają się wśród nich trudne i bardzo ciekawe historie, za którymi stoją ludzie, krzywdy i komplikacje wpływające na ich dalsze losy.  Zapewne można napisać na ten temat wiele artykułów… Ale nas poruszyła historia kobiety, której Fundacja uratowała życie, stworzyła perspektywy i spełniła marzenia. A marzenia te to: wolność i miłość. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 20 listopada 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.I. Rodzaj zadania:Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2021-2023.1.    Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
1)    w rejonie osiedla Manhattan – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
2)    w rejonie osiedla Sady – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
3)    w rejonie Centrum Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 2 placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
4)    w rejonie osiedla Piaski – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
5)    w rejonie osiedla Staszica – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
6)    w rejonie hotelu „Metalowiec” – 1 placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego;
7)    w rejonie osiedla Słonecznego – 1 placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego;
8)    w rejonie Zawarcia i Zakanala – 2 placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
9)    oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.
2.    Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)    opiekę i wychowanie;
2)    pomoc w nauce;
3)    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
3.    Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)    organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)    realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
3)    w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4.    Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.
5.    Koszty kwalifikowane, m.in.:
1)    wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2)    materiały/pomoce dydaktyczne;
3)    materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;
4)    bilety wstępu do obiektów/na imprezy kulturalno-sportowe;
5)    drobny sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, paletki);
6)    wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
7)    paczki świąteczne;
8)    środki czystości, higieniczne oraz środki służące do ochronie osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku);
9)    koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10% dotacji;
10)    wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
11)    zakup artykułów żywnościowych.
6.    Koszty kwalifikowane powinny być:
1)    bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2)    racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:1.    Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2021-2023 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł, z czego:
⦁    w 2021 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2022 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2023 r. – 450.000,00 zł.
2.    Wysokość dotacji na poszczególną placówkę będzie uzależniona od formy placówki – specjalistycznej lub opiekuńczej.
3.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4.    Kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jej ostateczna wielkość uzależniona będzie od uchwalonych budżetów Miasta na rok 2021, 2022 i 2023.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nowe ułatwienia i wsparcie dla biznesu dotkniętego obostrzeniami – Sejm uchwalił tarczę branżową


Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Dziś ustawę tę uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

Pakiet ten pomoże firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. 

W przypadku zniesienia opłaty targowej projekt przewiduje rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie. 
Projekt zawiera rozwiązania przygotowane przez MRPiT, MF i KPRM. W Sejmie złożyli go posłowie PiS. 

Które branże otrzymają pomoc? 

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: 
• gastronomiczną, 
• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), 
• fitness, siłownie, sport, rekreacja, 
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), 
• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, rezerwacja biletów),
• edukacyjną.  Czytaj dalej

Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

  • Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek.
  • Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 mln zł.
  • Stosowne rozporządzenie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński

Które branże skorzystają?

Rozporządzenie obejmuje branże:

  • gastronomiczną,
  • rozrywkową,
  • dbającą o zdrowie fizyczne,
  • sprzedaży detalicznej.

„Pozostawienie podatku do dyspozycji przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm”

– uzasadnił swoją decyzję minister Tadeusz Kościński. Czytaj dalej

Gorzowskie kluby apelują o oddawanie osocza krwi.

Przedstawiciele gorzowskich klubów sportowych zaapelowali do wszystkich fanów sportu, którzy mają już za sobą walkę z koronawirusem, do oddawania osocza. 

– Do tej pory nie wynaleziono leku, który całkowicie niszczyłby wirusa SARS-CoV-2, cały czas czekamy na szczepionkę. Terapia osoczem od ozdrowieńców działa pomocniczo i pomaga leczyć najciężej chorych pacjentów. Potrzebni są więc dawcy, którzy mają przeciwciała i mogą się nimi dzielić. To bardzo ważne, że sportowcy chcą dać innym przykład i pokazują tym samym, że to nic strasznego. Oddając swoją krew, ratujemy ludzkie życie – przekonuje dyrektor zarządzający Stali Gorzów Tomasz Michalski, organizator akcji. – Sam doświadczyłem tej choroby i wiem, że to nie jest błahostka. To jest choroba, która rozłożyła mnie na dłuższy czas i trafiłem nawet do szpitala. Tam właśnie widziałem, jak bardzo ludzie potrzebują osocza – powiedział Dariusz Maciejewski, trener koszykarek AZS AJP Gorzów. – Są osoby przechodzące objawy zakażenia łagodnie, ale są i takie jak moi rodzice, którzy ciężko zachorowali, szczególnie moja mama. Uważam, że w tym całym zwariowanym świecie, pogonią za pieniędzmi, za sławą, zapominamy, że życie jest najważniejsze. Zachęcam, żebyśmy przez ten ciężki czas przeszli razem, wspólnie – dodał Mariusz Misiura, trener piłkarzy Warty Gorzów. – Nie należy czekać tylko działać. Wystarczy zgłosić się do Punktu Krwiodawstwa na Dekerta, wcześniej można zadzwonić i po krótkim wywiadzie z lekarzem oddać osocze – uważa Mateusz Stupiński, zawodnik TL Ubezpieczenia Stal Gorzów. – Każda akcja, która powoduje, że coś możemy komuś dać od siebie, jest godna polecenia. Nie oddajemy komuś swojego zdrowia, a jedynie osocze, które komuś to zdrowie czy nawet życie może uratować. Jako środowisko sportowe zachęcamy wszystkich kibiców, wszelkich dyscyplin do oddania osocza, bo efektem tego może być bezcenny dar, niewymierny, czyli czyjeś zdrowie – dodał Stanisław Chomski, trener Moje Bermudy Stal Gorzów.

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Gorzowa kliknij TUTAJ

Ostrożności nigdy za wiele. Rusza akcja informacyjna na temat zasad bezpieczeństwa

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa – rusza akcja informacyjna

W sklepie, na ulicy – koronawirus może czyhać wszędzie. Przypomina nam o tym nowa akcja informacyjna, do której swój głos użyczyła aktorka Małgorzata Kożuchowska. Świetne samopoczucie, brak gorączki i kaszlu może uśpić naszą czujność. Głównym przesłaniem krótkich animacji jest uświadomienie Polaków, że możemy przechodzić chorobę bezobjawowo. A co za tym idzie, nieświadomie zarażać inne osoby. Dlatego tak ważna w każdej sytuacji jest ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Chroń siebie i innych – stosuj zasadę DDMA+W

Najskuteczniejszą bronią w walce z koronawirusem jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zasada DDMA+W, to:

D jak dystans Czytaj dalej

Generator Dostępności: III tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze

Nowa szansa dla wyjątkowych pomysłów! Ogłaszamy III turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Poszukujemy rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowatorskie i efektywne rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2020 r.!

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Karty Innowacji Czytaj dalej

TransferHUB inkubator innowacji społecznych.

AKTUALNY NABÓR

Zgłoś się! Pomożemy Ci rozwinąć, sprawdzić, popularyzować innowacje dla pracy przyszłości

Szczególnie interesuje nas:

  • praca kobiet,
  • sytuacja osób w wieku powyżej 50 roku życia,
  • społeczne zmiany związane z automatyzacją i robotyzacją pracy.

Więcej o tematach znajdziesz tutajProjekt zostanie zakończony w czerwcu 2023 roku.Poszukujemy takich innowacji, które: Czytaj dalej