Jak promować swoją NGO i jej działania. Podpowiada PORADNIK.NGO.PL

Promocja jest ważna,to jeden z elementów marketingu. Marketing według autora wielu publikacji Philipa Kotlera to proces społeczny i zarządczy, mający na celu rozpoznanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów (odbiorców). Dzięki marketingowi ludzie przy użyciu odpowiednich środków promocji dostają to, czego potrzebują, we właściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie. Organizacje z reguły nie przyznają się, że szukając sposobów na zwiększenie skuteczności swoich działań, spoglądają na rozwiązania biznesowe, ale i bez tego każdy z nas intuicyjnie czuje, że w dzisiejszym świecie promocja to “obowiązek”.
Odbiorcy promocji
Mówiąc do wszystkich, mówimy do nikogo. Dlatego tak ważny jest wybór osób, do których będziemy kierować konkretne działania promocyjne NGO. Wybierz i poznaj odbiorców promhttps://publicystyka.ngo.pl/zacznij-promowac-swoja-ngo-i-jej-dzialania-podpowiedzi-znajdziesz-w-poradnik-ngo-plocji.
Właściwy przekaz
Wybór tego, co konkretnie powiemy naszym odbiorcom i odbiorczyniom, jaką wiadomość im przekażemy, jest wyzwaniem dla osoby zajmującej się promocją. Każdy przekaz rządzi się swoimi prawami. Podobnie przekaz promocyjny.
Narzędzia promocji
Kiedyś było ich niewiele, teraz mamy problem z wyborem i jest to problem nadmiaru. Poznaj dostępne dla organizacji pozarządowych narzędzia promocji i zastanów się, z których – w twoim konkretnym przypadku – najlepiej skorzystać. Przeczytaj: Jak, czyli narzędzia promocji.
Polecamy cały dział w PORADNIK.NGO.PL z NOWYMI (!) informacjami o promocji: Promocja i współpraca NGO z mediami.
ZRÓDŁO: https://publicystyka.ngo.pl/zacznij-promowac-swoja-ngo-i-jej-dzialania-podpowiedzi-znajdziesz-w-poradnik-ngo-pl

RUSZYŁ KONKURS “BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE”

Przedsiębiorcy o dobrych sercach poszukiwani! Ruszył konkurs “Biznes Wrażliwy Społecznie”! Fundacja na rzecz Collegium Pollonicum rusza z piątą edycją konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”. A to oznacza, że poszukiwane są lubuskie firmy, które angażują w pracowniczy wolontariat czy też wspierają podmioty ekonomii społecznej.
Głównym założeniem konkursu jest więc pokazanie drugiej strony biznesu. Tej bardziej ludzkiej i nie do końca związanej z finansami. Choć i tutaj można mówić zyskach. Tym razem chodzi jednak o te niematerialne.
Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 10 września. Sama zaś gala i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 24 września.

Tej bardziej ludzkiej i nie do końca związanej z finansami. Choć i tutaj można mówić zyskach. Tym razem chodzi jednak o te niematerialne.
Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 10 września. Sama zaś gala i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 24 września.

źródło: https://www.wzielonej.pl/informacje/region/przedsiebiorcy-o-dobrych-sercach-poszukiwani-ruszyl-konkurs-biznes-wrazliwy-spolecznie/?fbclid=IwAR17AhuYbVKFbHMSO2Jtnb4VmH5gLwPouF9De5Qa9mPSG1fnR5lkb9dOz5c

POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA – STARTUJE KONKURS!

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.
W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:
Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”
Najważniejsze informacje:
nabór ofert rozpocznie się 21 lipca 2021 r. o godzinie 15:00,
termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,

projekty mogą być realizowane w terminach:
do 30 września 2021 w Ścieżce nr 1,
do 31 grudnia 2021 w Ścieżce nr 2,
maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.
Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.
Źzródlo: https://niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/?fbclid=IwAR1a6EkGkxOdgxdoFqo0BVcGaiHSpOo8q6TkHiYjhQbvCdz_K_DAF9vfs24

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe!

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wzrost o 11%),dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o 14%).
Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 719 zł (wzrost o 11%),
maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);
kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);
kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze-1

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Zmiany w zatrudnieniu socjalnym. Projekt nowelizacji ustawy gotowy

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to bardzo ważna misja. Służą jej m.in. centra oraz kluby integracji społecznej – poprzez reintegrację zawodową i społeczną. – W ciągu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym sporo się zmieniło. By te działania były realizowane skuteczniej, przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wyjaśnia, że po ponad 15 latach od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym koniecznością stała się nowelizacja jej przepisów.
– Chodzi o dostosowanie rozwiązań w niej przyjętych do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. To bardzo ważne i potrzebne zmiany. Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym zawiera propozycje następujących zmian:
Poprawiających sytuację uczestników centrów integracji społecznej (CIS)
Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS włącznie z okresem próbnym (obecnie podczas 1-miesięcznego okresu próbnego uczestnik otrzymuje jedynie 50 proc. świadczenia integracyjnego),
Uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS do 30 h tygodniowo (obecnie 6 h dziennie),
poszerzono możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, po zmianie maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące (obecnie 18 miesięcy),
Przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni),
Wydłużenie okresu niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności (obecnie 14 dni),
Podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).
Ułatwiających funkcjonowanie centrów integracji społecznej
Rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS,
Umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych,
Umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS),
Umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych,
Przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).
Mających wpływ na jakość funkcjonowania centrów integracji społecznej
Wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS (przez okres 5 lat),
Umożliwienie kierownikowi swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).
Mających wpływ na pracodawców
W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).
Do tego dochodzą też m.in. zmiany korzystne dla członków Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz możliwość tworzenie resortowych programów na rzecz rozwoju CIS i KIS. Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wprowadza także zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.