OGŁOSZENIE O KONKURSIE POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021


Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit.e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych

W konkursie Polonia i Polacy za granicą 2021 możliwa jest realizacja zadań publicznych:

 • jednorocznych
 • modułowych (zadania modułowe jedynie w obszarze „Media polonijne”) obejmujących projekty roczne realizowane w latach 2021 oraz 2022.

Termin realizacji zadania (w przypadku oferty modułowej – pierwszego modułu) w roku 2021: nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 i nie później niż 31 grudnia 2021.

Termin realizacji drugiego modułu oferty modułowej w roku 2022: nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 i nie później niż 31 grudnia 2022.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Generator ofert dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/polonia

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r. (o godz. 17.00).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

DARMOWE SZKOLENIE pn. Wolontariat ma sens❗️ jutro 01.12.2020r o 17.00

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Każdy, kto się zapisze otrzyma na podany adres e-mail link do spotkania. Szkolenie potrwa 2 godziny. Program zapowiada się bardzo interesująco, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają przygodę z wolontariatem lub chcę ulepszyć jego koordynację.

Link do zapisów kliknij TUTAJ

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców – rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0


Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, a także Tarcza Antykryzysowa są realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Uratowaliśmy 6 mln miejsc pracy. Nie rezygnujemy z dalszego niesienia tej pomocy. Uruchamiamy Tarczę Finansową PFR 2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Tarcza Finansowa PFR 2.0, czyli kolejne pieniądze na wsparcie firm

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o subwencje?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia

 • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
 • Subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Dokonaliśmy zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

 • znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
 • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
 • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu

Co się zmieniło w przypadku dużych firm?

Pożyczka płynnościowa:

 • Aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji

Pożyczka preferencyjna:

Wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.)

 • możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. 
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat,
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności

W tym przypadku niezbędna notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe)

 • Wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021

Brak konieczności indywidualnej notyfikacji (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie)

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Tabela

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

 Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

 • predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:

 • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
 • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie
 • Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Zasady wykorzystywania subwencji

 • Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian)

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa i Tarcza Antykryzysowa – jak pomogły przedsiębiorcom?

Polski rząd nie pozostawia przedsiębiorców bez wsparcia. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację polskich firm, uruchomiliśmy dodatkowe środki m.in. z Tarczy Antykryzysowej, a także Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Do tej pory z Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało 347 tys. przedsiębiorstw, do których łącznie trafiło ponad 60 mld zł. Dzięki tym środkom ochroniliśmy 3,2 mln pracowników. Co najważniejsze, pomoc była błyskawiczna – środki trafiały [PE7] do firm w ciągu 2 dni.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców. W ramach m.in. Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło ponad 154 mld zł, co umożliwiło ocalenie ok. 6 mln miejsc pracy. Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008 – 2009 wynosiły ok. 9 mld zł.

informacje zaczerpnięte ze strony Ministerialnej kliknij TUTAJ

MINISTERSTWO KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”


 1. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami
  . Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.
 2. Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. 
 3. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 941 177 EUR, tj. 22 117 284 PLN   [1  ],
 4. Finansowanie projektów:
 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 euro   [2]
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 euro   [3].

     5. Kwalifikowalność wydatków. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są zarówno koszty działań merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania (koszty zarządzania nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ) oraz koszty informacji i promocji a także  koszty pośrednie .

 1. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.
 2. Uprawnieni Wnioskodawcy:
 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury  [4] 
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  [5]  i  [6]   .
 1. Partnerstwo. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:
 • oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikowalności), i
 • oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).
 1. Nabór projektów będzie trwał od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00 wg. strefy czasowej właściwej dla Warszawy.
 2. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Aktualnie w gorzowskiej kulturze (25 listopada – 1 grudnia 2020)

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą gorzowskich instytucji kultury na najbliższy tydzień. Zapraszamy do korzystania z kultury online dostępnej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych naszych instytucji kultury.MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Pełna oferta MCK on-line znajduje się na: https://mckgorzow.pl/category/zostanwdomu/ oraz na stronie Facebook MCK: https://www.facebook.com/eMCeKa.Gorzow/
Aktualne wydarzenia online:
25 listopada 2020 r. g. 17:00 Warsztaty online „ W kobiecym kręgu” „ Nie bądź lepszą wersją siebie, czyli pochwała niedoskonałości” – link do warsztatów dostępny po zapisaniu się;
POZYTYVKA’st STREAM cykl streamów muzycznych, w każdą sobotę o g. 21:00 zaprezentują się artyści i dj’e związani z naszym miastem. 
listopada 2020 r. – Benny Sonhar https://www.youtube.com/channel/UCu_Az-3kvfUDi4sVSjsIwYw
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA
Pełna i aktualna  oferta Filharmonii Gorzowskiej znajduje się na: https://www.filharmoniagorzowska.pl/oraz na stronie Facebook: https://www.facebook.com/filharmoniagorzowska/
Filharmonia Gorzowska przenosi swoje koncerty i działalność edukacyjną do sieci. Koncerty będą się odbywały w planowanych terminach, ale na zasadzie internetowego streamingu.
 Aktualne wydarzenia online:
od 20 listopada 2020 r. „Niepodległościowa Akademia Muzyki” nagranie udostępnione online dla młodszych słuchaczy, w programie m.in. wiązanka pieśni patriotycznych;
27 listopada 2020 r. g.19:00 transmisja koncertu „ Mendelssohn i Brahms – spadkobiercy klasycyzmu” – nagranie dostępne na facebooku i youtube filharmonii przez 24 godziny.
Pozostała oferta online dostępna tu:https://www.youtube.com/channel/UCgFazGPidwxIIzFFIBux8dw a tam  między innymi:
 Koncerty
Rodzinne śpiewanie z Filharmonią Gorzowską
Akademia Muzyki ONLINE
Zagraj z Filharmonią Gorzowską
Festiwal Muzyki Współczesnej im. W. Kilara.
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
Miejski Ośrodek Sztuki przenosi swoją działalność do sieci. Oferta ONLINE dostępna w zakładce MOS ONLINE http://mosart.pl/mos-online oraz na stronie  https://www.facebook.com/MOS.Gorzow/
 Aktualne wydarzenia online:
Historia mojej okolicy – warsztaty online z Dominiką Muniak – odc.1 https://www.youtube.com/watch?v=jwkqKfDF920
25 listopada 2020 r. g. 18:00 Narzędziownik praktyczny – Rozdawnictwo zakwasu i chlebowe DIY – wydarzenie na facebooku;
Od 27 listopada 2020 r. – PIOTR ŁAKOMY – POD JEDNYM DACHEM – wystawa online
Oferta on-line a w niej m.in.:
Cykl „Z magazynów MOS”: JERZY SZALBIERZ 1947-1997. Gorzowianin, fotograf, fotoreporter;
Małe Warsztaty Edukacyjne: http://mosart.pl/mos-online/detail,nID,6263
Mała Akademia Animacji – warsztaty animacji poklatkowejhttp://mosart.pl/film/detail,nID,6262
RADIO DYM ONLINE- dźwiękowa mapa Gorzowa – cykl czterech internetowych prezentacji poświęconych poszukującej muzyce elektronicznej oraz dźwiękowym eksperymentom http://mosart.pl/mos-online/detail,nID,6268
Cykl 40 LAT GALERII #40latGalerii #mosonlin 
Możliwość obejrzenia wydawnictwa „CafeVoley” https://issuu.com/miejskiorodeksztuki/docs/cafe_voley_www?fbclid=IwAR1mT5Jg2Bb2zv7vOF_IZJmj9Yjrhvh0iocvXJHFV2obWVjWBtXsVuR-Yww
 Katalogi do wystaw
– [+]ERROR https://issuu.com/miejskiorodeksztuki/docs/terror_katalog_www
– FIGURACJA TERAZ https://issuu.com/miejskiorodeksztuki/docs/figuracja_katalog_www?fbclid=IwAR04ObrRr7xuOklP_-poX5pkG4sx9zwne_y_D52Nb0C3DPXH2s0e-Uw66cs
Wirtualna sala kinowa MOJEeKINO.PL
Kino 60 krzeseł  zaprasza do wirtualnej sali kinowej na platformę mojeekino.pl. Należy kliknąć , wybrać film i nasze kino, kupić bilet i oglądać! https://mojeekino.pl/show/kino-60-krzesel-gorzow-wlkp WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Pełna oferta instytucji znajduje się na stronie https://www.wimbp.gorzow.pl/ oraz na https://pl-pl.facebook.com/WiMBP
 Aktualne wydarzenia online:
28 listopada 2020 roku transmisja online na facebooku Festiwalu Literackiego:
g.12:00 Kołysanki rozbudzanki – koncert piosenek dla dzieci
g.14:00 Śpiewowice – muzyczny spektakl dla najmłodszych
g.15:00 Kolorowy szary PRL – spotkanie autorskie
g.17:00 Zapomnienie – montaż poetycko-muzyczny
g.18:00 Mama zawsze wraca – spotkanie autorskie
g.19:00 Czytanie Tyrmanda – Zbigniew Zamachowski
30 listopada o godz. 12.00 Biblioteka  zaprasza na wydarzenie online pt. “Mały odkrywca-eksperymenty w bibliotece”.Na stronie internetowej dostępne są również między innymi:
Cykl „Z książką w plenerze” – spotkania on-line z ulubionymi autorami, ludźmi literatury promujące literaturę i historię lubuskiego https://www.facebook.com/zksiazkawplenerze/?modal=admin_todo_tour
Cykl „ Czytaj z Krystyną Kamińską – książki o regionie” https://www.wimbp.gorzow.pl/kategoria/wydawnictwa/czytaj-z-kaminska/
Cykl „ Czytamy Wam PIKNIK 2020”fragmenty literackiej wersji słuchowisk radiowych “Kocham pana, panie Sułku” autorstwa Jacka Janczarskiego, czyta Katarzyna Miczał –  działaczka społeczna https://www.youtube.com/watch?v=ZRzB708dpJw&feature=emb_title
Cykl „Czytanie bez publiczności” na https://www.wimbp.gorzow.pl/czytanie-bez-publicznosci/
Ebooki i audiobooki w bibliotece- udostępnione bezpłatnie 60 tyś. tytułów ( literatura obyczajowa, sensacyjna, thrillery, horrory, science fiction, a także literatura faktu, naukowa oraz literatura dla dzieci i młodzieży). Kody do usługi LEGIMI można otrzymać telefonicznie bądź e-mailowo.
Prezentacja w odcinkach  pierwszego audiobooka biblioteki Herberta „Żgajoki i inne opowiadania” Romana Habdasahttps://www.wimbp.gorzow.pl/zgajoki-i-inne-opowiadania-nowy-audiobook/ TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY
Oferta instytucji znajduje się na nowej stronie teatru  http://teatr-gorzow.pl/
I na profilu facebookowymhttps://www.facebook.com/TEATRGORZOW/?ref=hloraz na 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCMTMNxim8-foAXTCTGW9mOQ gdzie znajdziemy m.in.:
Projekt „Mała Reduta Osterwy” w ramach programu Kultura w sieci, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Był to cykl interpersonalnych warsztatów on-line przeznaczonych dzieci w wieku od 3-14 lat. Projekt zakładał przeprowadzenie osiemnastu 30-minutowych tematycznych warsztatów teatralnych on-line. Wszystkie odcinki warsztatów dostępne są na kanale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMTMNxim8-foAXTCTGW9mOQ MUZEUM LUBUSKIE IM. JANA DEKERTA
Ogród przy zespole Willowo-Ogrodowym przy ulicy Warszawskiej 35 jest otwarty od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-16:00. Warto wybrać się na jesienny spacer.
Przed wizytą  zachęcamy do zapoznanie się z regulaminem:
http://muzeumlubuskie.pl/wp-content/uploads/2020/06/2020_Regulamin-zwiedzania-czas-pandemii-1-4.pdf
Oferta instytucji znajduje się na stronie: http://muzeumlubuskie.pl/
na profili facebokowym: https://www.facebook.com/MuzeumLubuskie/
oraz na kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7G6noybFFX6BM4KLaVC_oA MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Do 30 listopada zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  https://www.gov.pl/web/kultura/rezydencje, gdzie w ramach prowadzonego od 2012 r. projektu Darmowy Listopad ONLINE będzie można udać się  w wirtualny spacer po   siedzibach polskich monarchów, zabytkach i muzealnych zbiorach. Będzie można ONLINE zwiedzić Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, a także Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek Królewski w Sandomierzu.

Informacje zaczerpnięte ze strony Urzędu Miasta kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 24 listopada 2020 r.otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
I. Rodzaj zadania:Złota Rączka dla Seniora – zapewnienie nieodpłatnej pomocy gorzowskim seniorom w drobnych, domowych  naprawach.
Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania1.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. – 70 000,00 zł.
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3.    Wskazana w ogłoszeniu kwota wynika z prowizorium budżetowego. Ostateczna wielkość środków zostanie określona po uchwaleniu budżetu Miasta na rok 2021. III. Zasady przyznawania dotacji
1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić nie mniej niż 5% kwoty wnioskowanej dotacji (środki własne i/lub środki z innych źródeł). Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
4.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych.
5.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe). IV. Termin i warunki realizacji zadania1.    Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Adresatami zadania są wyłącznie osoby starsze – mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy oświadczą, że nie stać ich na pokrycie kosztów usługi, w tym:
a)    osoby w wieku 65+, nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych,
b)    osoby w wieku 60+ niepełnosprawne leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim.
4.    Minimalny zakres bezpłatnych usług i napraw Złotej Rączki wykonywanych wyłącznie w mieszkaniu osoby starszej:
1) wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych;
2) wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych; przetkanie udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów;
3) montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli;
4) naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, pojedynczych elementów meblowych, które uległy uszkodzeniu; osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi;
5) uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków.
5.    Do dyspozycji seniorów, chcących skorzystać z usług Złotej Rączki, powinien być  udostępniony przez oferenta adres e-mailowy oraz numer telefonu, czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie, pod którymi będzie można zgłosić swoją potrzebę, ustalić zakres niezbędnych prac i termin wizyty Złotej Rączki.
6.    Złota Rączka zobowiązany jest do noszenia identyfikatora i okazywania go osobie, na rzecz której wykonywane będą domowe naprawy. Wzór identyfikatora wymagać będzie akceptacji zleceniodawcy.
7.    Usługi Złotej Rączki wykonywane będą zgodnie z regulaminem, opracowanym przez oferenta i zaakceptowanym przez zleceniodawcę.
8.    Koszt jednej usługi Złotej Rączki wraz z kosztami, o których mowa w ust. 9.1, nie może przekroczyć kwoty 180 zł z dotacji.
9.    Na życzenie seniora zakupu niezbędnych materiałów do wykonania prac dokonywać będzie Złota Rączka, w tym:
1)    do wartości 30 zł – w ramach przyznanej dotacji;
2)    powyżej kwoty 30 zł – na koszt osoby ubiegającej się o pomoc.
10.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
11.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Bądźmy solidarni, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami


Nie ma wątpliwości, że negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a także podmioty ekonomii społecznej. – Gorąco zachęcam, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami. Możemy np. zamówić przygotowane przez nie posiłki czy ozdoby świąteczne – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To niezwykle ważne, by osoby z niepełnosprawnościami miały przestrzeń i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą temu m.in. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Dzięki nim możemy zaoferować większe wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu, chcą wejść lub wrócić na rynek pracy. Z kolei podmioty ekonomii społecznej zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – w tym również osoby z niepełnosprawnościami.

– Dołączamy do apelu Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ o wsparcie pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii. Mówimy tu przede wszystkim o zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej, ale także o podmiotach ekonomii społecznej. To miejsca, w których osoby niepełnosprawne robią często naprawdę niesamowite rzeczy. Bądźmy solidarni, wspierajmy ich działania – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W jaki sposób mogę pomóc?

– Można np. złożyć zamówienie gastronomiczne lub zamówienie ozdób czy kartek świątecznych wytworzonych w zakładach aktywności zawodowej czy warsztatach terapii zajęciowej. Takie własnoręcznie zrobione rzeczy mogą okazać się wspaniałym pomysłem na świąteczny upominek dla kogoś bliskiego – podpowiada minister Marlena Maląg.

Gdzie znajdę bazę podmiotów?

Wykaz ZAZ-ów w regionie jest dostępny na stronie internetowej Urzędów Wojewódzkich, a baza warsztatów terapii zajęciowej – na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl. Z kolei lista przedsiębiorstw społecznych z podziałem na województwa znajduje się tutaj http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.

Ułatwienia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii

W związku z pandemią koronawirusa i niecodziennymi okolicznościami, z jakimi musimy się wszyscy zmagać, w drugiej połowie października br. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Co się zmieniło? Do tej pory czas trwania zajęć w  warsztacie terapii zajęciowej wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania. Wprowadzona przez nas zmiana zakłada, że w czasie obowiązywania stanu epidemii – począwszy od 25 maja br. – ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w WTZ nie zmniejszy wysokości dofinansowania działalności warsztatu.

Dodatkowo przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia go z listy uczestników. Z kolei w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, z których wynika, że trudno dzisiaj o pozyskanie psychologów na umowę o pracę, umożliwiliśmy także zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

Informacja zaczerpnięte ze strony Ministerialnej kliknij TUTAJ

Mania i Lubuska Ekonomia Społeczna.

Ekonomia społeczna, jak i jej podmioty, pomimo spójnej i systematycznej promocji zarówno samego zjawiska, jak i stojących za nim ludzi, ciągle wydaje się być tematem z gatunku ekonomiczno -egzotycznych. Dla wtajemniczonych mających skłonność do daleko posuniętych uproszczeń, ekonomia społeczna ciągle jest sferą branż niewymagających specjalnych umiejętności osób zatrudnionych, to sfera branż potrzebnych, lecz prostych: sprzątanie, ogrodnictwo, prosty catering etc. Nijak się to ma do prawdy. Jest tylko ciut mniej nieprawdziwe od tez głoszonych przez entuzjastów zjawiska. Bo i tacy istnieją. Entuzjasta ES skłonny jest przypisać jej wartości zupełnie nieadekwatne dla opisania zjawisk rynkowych: dobroczynność, humanitaryzm, działalność społeczna. Lub jeszcze mocniej, bądź jeszcze bardziej. Gdzieś po środku tych skrajności znajduje się pojęcie odpowiedzialności społecznej i to właśnie ono wydaje się trafiać w istotę ES. Zdarzają się jednak takie historie i takie branże, gdy racjonalność bierze w łeb i nagle okazuje się, że Ekonomia Społeczna może łączyć się z wartościami nadrzędnymi. Może wejść w przestrzeń spełnionych marzeń o wolności, równości i prawach człowieka. Tak właśnie stało się w poniższym przypadku.

Polska Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  to podmiot ekonomii społecznej z siedzibą w Kęszycy Leśnej (Województwo Lubuskie). To jeden z tak zwanych „naszych” podmiotów, ponieważ otrzymał on dotację z Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy, w jednym z pierwszych naborów. W ciekawej branży, ponieważ Fundacja zajmuje się administrowaniem innych podmiotów; wsparcie księgowe, prawne, wsparcie przy pisaniu projektów etc. To mocno odróżnia Fundację od innych podmiotów ES i zadaje kłam wspomnianym powyżej stereotypom. Pasja Prezesa Fundacji Pana Leszka Dobrzańskiego, która przekłada się na działalność w obszarze szeroko pojętych praw człowieka, sprawia, że Fundacja, którą zarządza, jest coraz mocniejszym graczem na rynku usług prawnych w obszarze prawa międzynarodowego. I w tym momencie dotykamy sedna tej historii…

Oczywiście najczęstsze usługi w tym obszarze dotyczą klientów zza wschodniej granicy.   Zdarzają się wśród nich trudne i bardzo ciekawe historie, za którymi stoją ludzie, krzywdy i komplikacje wpływające na ich dalsze losy.  Zapewne można napisać na ten temat wiele artykułów… Ale nas poruszyła historia kobiety, której Fundacja uratowała życie, stworzyła perspektywy i spełniła marzenia. A marzenia te to: wolność i miłość.

33 letnia Mania to mieszkanka Iranu. Iran, tak jak Arabia Saudyjska, jest państwem wyznaniowym – w całym kraju obowiązuje szariat, czyli islamskie prawo kierujące życiem muzułmanów. Restrykcyjne zasady w jakich żyła Mania pozwoliły jej co prawda zdobyć za darmo wykształcenie o jakim w większości krajów europejskich wiele kobiet marzy (jest programistką), ale jednocześnie mocno ograniczały jej wolność osobistą, o czym najsilniej przekonała się w momencie, gdy przyszła do niej miłość. Miłość, która nie uwzględniła przyjętych w jej ojczyźnie norm. Miłość do Europejczyka. Za taką miłość w Iranie, kobieta może zapłacić własnym życiem. I jest to groźba całkowicie realna, pomimo tego, że w teorii prawo zabrania już kamieniowania bądź okaleczania „sprawczyń” takiej miłości. Rodzina Manii to tradycyjna rodzina muzułmańska, dla której ślub z innowiercą oznacza wstyd, wykluczenie ze społeczności oraz inne rozliczne konsekwencje społeczne. Taką winę może zmyć jedynie śmierć niewiernej kobiety. Opowieść o walce o prawo do miłości i wolności Manii, zbiegła się z rozpoczęciem na świecie epidemii COVID-19. Wczesną wiosną br. To właśnie wtedy młoda Iranka rozumiała, że nie jest w stanie poświęcić własnego szczęścia w imię zasad w jakich przyszło jej żyć. Kolejne kraje zamykały granice i lotniska. Świat się kurczył. Europa stała się nierealnym marzeniem, tak jak i miłość Polaka i Iranki. W tych ostatnich dniach przed paraliżem świata najbliższym Europie krajem, do którego można uciec, była Turcja. I taką też podjęli decyzję. Polak i Iranka. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w Stambule. Stambuł to jedno z najpiękniejszych miast na świecie ale nawet w porównaniu do jego urody, miłość, która zakwitła online w obliczu osobistego spotkania, rozbłysła pięknem wręcz oślepiającym. Nie było już odwrotu. W świecie ogarniętym epidemią, strachem i niepewnością, tych dwoje młodych ludzi przeżyło swój  najpiękniejszy w życiu czas. Również wtedy poczęli nowego człowieka. Powrót do swoich światów stał się niemożliwy. Dla Manii powrót oznaczałby koniec życia jej i ich dziecka.

To właśnie wtedy do gry wkroczyła Fundacja z Kęszycy Leśnej. Niemożliwe? A jednak! Znany ze swojej skuteczności, nieustępliwości i empatii Leszek Dobrzański otrzymał pewnego wieczora telefon z prośbą o pomoc młodej kobiecie z Iranu, która wraz z chłopakiem z Polski, przebywa obecnie w Turcji, jest w ciąży i absolutnie nie może i nie chce wracać do swojego kraju. Historia była ciekawa, smutna i tragiczna. Zwłaszcza w dobie pandemii, zamkniętych granic… Była jednocześnie humanitarnym wyzwaniem, jakie nie zdarza się co dzień i po prawdzie, w takim wymiarze zdarzyło się po raz pierwszy.

Pierwsze decyzje i kroki prawne podjęto w Polsce. Rozwiązaniem wydawał się być ślub w Turcji, który ze względu na obywatelstwo pana młodego, mógłby (po spełnieniu niezliczonej liczby formalności) zostać uznany za ślub europejski, a Mania stałaby się wówczas pełnoprawną żoną Europejczyka, co pozwoliłoby jej na pobyt w Polsce. Tak też zrobili. Chwilę później zobligowany terminami zawodowym mężczyzna, musiał opuścić Turcję. Mania została więc w Turcji sama, a najbardziej prawdopodobną perspektywą była deportacja do Iranu (po ustaniu ważności jej wizy). Sprawy związane z pobytem obcokrajowców w Unii Europejskiej to sprawy niezwykle złożone, wymagające spełnienia ogromnej ilości warunków i dopełnienia skomplikowanych procedur. Sprawa taka jak Manii, w normalnych warunkach zajęłaby kilka miesięcy. W czasie pandemii wydawała się być niemożliwa. Ilość pism, wniosków, telefonów do wszelkiej maści urzędów, placówek dyplomatycznych i ludzi z prawem międzynarodowym związanych, zniechęciła by każdego… Ale nie prezesa podmiotu ekonomii społecznej. Mniej więcej po 8 dniach po przeprowadzeniu transkrypcji aktu małżeństwa zawartego Ankarze, Mania, jako żona Polaka mogła po otrzymaniu wizy przylecieć do Polski. Problem polegał na tym, że nie podołałaby procedurom wymaganym na terenie Turcji. Tak więc trzeba było po Manię do Turcji polecieć. Niby nic trudnego. To tylko dwie godziny lotu. Tylko dwie godziny lotu w dobie światowej epidemii… Dopiero na lotnisku Leszek Dobrzański zrozumiał , że naprawdę uratował tej kobiecie życie. Co wcale nie należało do doświadczeń z gatunku; łatwe. Dopiero po szczęśliwym wylądowaniu Manii w Polsce, z różnych emocji jakich doświadczył wyłoniło się spełnienie i poczucie satysfakcji. Pojawiło się też coś jeszcze,  a mianowicie przyjaźń. Przyjaźń dziewczyny z Iranu i polskiego prawnika.   

Dziś Mania wraz z mężem i jego rodziną mieszka w Polsce. Zaczęła pracę w swoim zawodzie. Czekają na przyjście na świat ich dziecka. Minione wydarzenia cięgle są jednak w niej i nie pozwalają na poczucie spokoju i szczęścia. Mania jest pod opieką anglojęzycznego psychologa. Ciągle utrzymuje kontakt z przyjacielem z Kęszyce Leśnej, Prezesem Polskiej Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Panem Leszkiem Dobrzańskim, któremu zawdzięcza życie. Ta historia trwa.

Długo myśleliśmy jakim tematem podsumować ten rok, kolejny rok działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiotów, przy jego wsparciu utworzonych. Uznaliśmy, że ta historia, tak trudna, pełna nadziei i wiary w to, że choć pewne rzeczy wydają się być niemożliwe to praca i pasja pozwalają na ich zaistnienie, będzie w tych trudnych dniach dla nas wszystkich najlepsza. Będzie też dowodem na to, że choć ekonomia społeczna jest tylko zjawiskiem ekonomiczno – społecznym, potrafi wkraczać w sfery wartości najwyższych, z których najważniejszą jest dobro drugiego człowieka.  
POLSKA FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, Tel. 723 791 854

Autor: Katarzyna Miczał
Grafika: Ewa Sajkowska

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 20 listopada 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.I. Rodzaj zadania:Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2021-2023.1.    Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
1)    w rejonie osiedla Manhattan – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
2)    w rejonie osiedla Sady – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
3)    w rejonie Centrum Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 2 placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
4)    w rejonie osiedla Piaski – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
5)    w rejonie osiedla Staszica – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
6)    w rejonie hotelu „Metalowiec” – 1 placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego;
7)    w rejonie osiedla Słonecznego – 1 placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego;
8)    w rejonie Zawarcia i Zakanala – 2 placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
9)    oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.
2.    Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)    opiekę i wychowanie;
2)    pomoc w nauce;
3)    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
3.    Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)    organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)    realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
3)    w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4.    Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.
5.    Koszty kwalifikowane, m.in.:
1)    wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2)    materiały/pomoce dydaktyczne;
3)    materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;
4)    bilety wstępu do obiektów/na imprezy kulturalno-sportowe;
5)    drobny sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, paletki);
6)    wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
7)    paczki świąteczne;
8)    środki czystości, higieniczne oraz środki służące do ochronie osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku);
9)    koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10% dotacji;
10)    wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
11)    zakup artykułów żywnościowych.
6.    Koszty kwalifikowane powinny być:
1)    bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2)    racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:1.    Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2021-2023 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł, z czego:
⦁    w 2021 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2022 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2023 r. – 450.000,00 zł.
2.    Wysokość dotacji na poszczególną placówkę będzie uzależniona od formy placówki – specjalistycznej lub opiekuńczej.
3.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4.    Kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jej ostateczna wielkość uzależniona będzie od uchwalonych budżetów Miasta na rok 2021, 2022 i 2023.

Więcej informacji kliknij TUTAJ