Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831
Administracja
Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Już niedługo, 19 sierpnia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, upamiętniający pracowników organizacji niosących pomoc, którzy stracili życie lub zostali ranni w trakcie wykonywania swojej pracy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2009 roku. Jego data ma upamiętniać atak bombowy z 19 sierpnia 2003 roku w hotelu Canal w Bagdadzie w Iraku, w którym zginęły 22 osoby, w tym Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku Sergio Vieira de Mello.
Pracownicy sektora humanitarnego pomagają osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. Taka praca wymaga określonych kwalifikacji, znajomości języków obcych czy umiejętności poruszania się w środowisku międzykulturowym. Podejmują oni bowiem wszystkie działania związane z pomocą humanitarną, tj. poszukują zaginionych, udzielają pomocy przedmedycznej, dostarczają na miejsce leki i sprzęt medyczny ratujący życie, walczą z chorobami śmiertelnymi, jak cholera czy ebola, szczepią dzieci.
Od 19 sierpnia 2003 roku ponad 5000 pracowników organizacji humanitarnych straciło życie, zostało rannych, uwięzionych, porwanych lub napotkało inne trudności uniemożliwiające im wykonywanie obowiązków. Według danych Aid Worker Security Database zamieszczonych na stronie Humanitarian Outcomes, w 2019 roku liczba poważnych ataków na pracowników organizacji humanitarnych była najwyższa od początku prowadzenia zestawienia. W sumie 483 pracowników organizacji humanitarnych zostało zaatakowanych, 125 zginęło, 234 zostało rannych, a 124 porwanych w 277 incydentach. Pomimo większej liczby zarówno ataków, jak i pracowników humanitarnych, którzy w nich ucierpieli, mniej pracowników zostało zabitych w 2019 roku (125 osób) niż w 2018 roku (131 osób). Większość z tych zdarzeń miała miejsce w Syrii, w Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga (DRK), Afganistanie i Republice Środkowoafrykańskiej. Te same pięć krajów znalazło się na szczycie listy najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie, w których odnotowano ponad 60% wszystkich incydentów w 2018 roku. W 2019 roku dołączyły do nich Jemen i Mali, gdzie liczba poważnych ataków na osoby niosące pomoc podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku. Co więcej, w 2019 roku ataki miały miejsce w większej liczbie krajów (41) niż w 2018 roku (35).
Praca humanitarna to praca na cały etat, a nawet „po godzinach”. Bezsprzecznie priorytetem jest niesienie pomocy. Jednakże, pracując poza granicami naszego kraju, pracownicy humanitarni stają się ambasadorami Polski i Polskiej pomocy. To dzięki ich wytrwałości i odpowiedzialnym decyzjom budują obraz naszego kraju jako wiarygodnego przyjaciela, na którego można liczyć w potrzebie. Dziękujemy.

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/swiatowy-dzien-pomocy-humanitarnej?fbclid=IwAR1FClr1NYY4Q9IXCj0Kl0XywBFKWJ3Ctt0X3O_IHMdjCUNXl0Rfl4D2gHk

Nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2023. O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy), reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografię, konserwację dzieł sztuki, literaturę/przekład, muzealnictwo, muzykę, sztuki wizualne, teatr, a także historię i krytykę filmu, muzyki, sztuki, teatru. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2022 r.
Nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”.
Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Służy wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu. W ramach 21 edycji programu przyznano dotychczas 864 stypendia z czego najwięcej, bo aż 656, dla ludzi kultury z Ukrainy.
Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.
W kolejnej XXII edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., wysokość stypendium wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie.
Dziedziny:

 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
  Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
  Narodowe Centrum Kultury
  ul. Płocka 13
  01-231 Warszawa
  Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.
  Nabór wniosków trwa do 15 października 2022 r.
  Warunki udziału w konkursie: obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej;
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
 • wykształcenie wyższe;
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
 • projekt stypendialny.
  O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, która w terminie do 15 października 2022 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).
  Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2022 r., ale nie później niż 15 grudnia 2022 r.
  Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2023 można znaleźć pod linkiem.
  Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.
  Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-paadycji-programu-stypendialnego-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

Sprawozdania fundacji tylko elektronicznie. Projekt regulacji w Sejmie

Rząd przygotował zmianę w ustawie o fundacjach. Dotyczy sposobu składania sprawozdań fundacji. Projekt jest już w Sejmie. Nie był konsultowany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Nie trafił też do Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Projekt domyka proces elektronizacji sprawozdań NGO-sów. Po sprawozdaniach OPP oraz sprawozdaniach finansowych, które organizacje od jakiegoś czasu mogą składać wyłącznie w określonej formie elektronicznej, przyszedł czas na sprawozdania fundacji. Po wejściu w życie projektowanych przepisów, także dla sprawozdań fundacji zostanie zamknięta “ścieżka” papierowa. A wszystko pod szyldem “ułatwień dla obywateli”. Zmiana może zawierać jednak więcej pułapek…
Zmiana w ustawie o fundacjach została zapisana w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców [podkreśl. red.]. Projekt wpłynął do Sejmu 13 lipca. W serwisie obrazującym rządowy proces legislacyjny pojawił się w kwietniuotwiera się w nowej karcie. Ogłoszono wtedy konsultacje, ale projekt wysłano do pracodawców, związków branżowych i samorządowych – NGO-sy nie miały okazji ocenić zaproponowanych przepisów. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl.otwiera się w nowej karcie
Zmiana w ustawie o fundacjach
Projekt proponuje następujące zapisy w artykule 12 ustawy o fundacjach.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące najważniejsze informacje o działalnośc fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.
  po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
  2b. Sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzach udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, jednolity wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie potrzebę zapewnienia danych niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji przez fundację jej celów statutowych oraz ujednolicenia sprawozdań.
  Zmiana oznacza:
  Rozwinięcie ustępu 2 artykułu (obecnie jest bardziej zdawkowy i mówi po prostu o obowiązku złożenia sprawozdania ministrowi, bez sprecyzowania celu czy charakteru tego działania).
  Wprowadzenie nowego ustępu (2b), który wskazuje, że forma sprawozdania może być wyłącznie elektroniczna (“sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej”).
  Delegacja dla Ministra Sprawiedliwości, dotycząca rozporządzenia ze wzorem sprawozdania, zostaje zmieniona znacząco w co najmniej dwóch miejscach. Po pierwsze wskazano, że wzór powstaje w porozumieniu z ministrem finansów. Po drugie obecne określenie “ramowy zakres sprawozdania” (pozwalające na więcej swobody) zostaje zastąpione określeniem “jednolity wzór formularza sprawozdania”.
  Sprawozdanie fundacji było (i do końca tego roku nadal jest) jedynym sprawozdaniem NGO-sowym, które można było jeszcze składać w formie tradycyjnej – przygotować je na papierze, podpisać odręcznie i wysłać pocztą, kurierem czy dostarczyć osobiście do wybranego ministerstwa. Postanawia się je uelektronicznić i przedstawia się to jako ułatwienie (patrz nazwa ustawy). Dla ministerstw (rządu) z pewnością będzie to WIELKIE ułatwienie. Nie będą musiały (każde z osobna) udostępniać druków, zbierać je i porównywać nie zawsze takie same dane (wzór ramowy daje przecież pewną swobodę w ich prezentacji).
  Czy dla fundacji rzeczywiście będzie to ułatwienie? Elektronizacja sprawozdań finansowych nie była sukcesem. Owszem, część sektora z pewnością poradziła sobie z tym znakomicie, ale dla wielu NGO-sów elektronizacja była szokiem. Organizacje seniorskie, bez wsparcia księgowego, bez funduszy na programy księgowe czy elektroniczne podpisy, organizacje mniejsze czy po prostu takie, w których zbrakło kompetencji cyfrowych postawiono w bardzo trudnej sytuacji.
  Zmiany zaproponowane w ustawie o fundacjach (poza wskazaną wyżej elektronizacją – postrzeganą jako bardzo wątpliwe ułatwienie) wydają się niegroźne. Nieznacznie rozwijają zasadniczą treść art. 12 ustawy, który dotyczył nadzoru, w tym treść delegacji dla ministra sprawiedliwości. Ujednolicenie wzoru może wydawać się pomysłem nieszkodliwym. Warto jednak pamiętać, że to właśnie w resorcie sprawiedliwości w ostatnim czasie powstawały pomysły dotyczące sprawozdawczości organizacji, które zgodnie oceniano jako bardzo szkodliwe dla III sektora. Chodzi o próby wprowadzenia regulacji przypominających dyscyplinujące NGO-sy przepisy rosyjskie czy węgierskie (zobacz cały wątek: Lex Woś).

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-fundacji-tylko-elektronicznie-projekt-regulacji-w-sejmie

Uwaga! Nabór wniosków rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r. od godziny 8:00

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej na obszarze całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowany jest z krajowych środków publicznych.
Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,275% od 08.07.2022).
Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
Karencja: do 6 miesięcy.
Uprawnione podmioty:

 • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • Podmiot lub organizacja pozarządowa lub spółka non-profit.
  Grupa docelowa:
  Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające łącznie poniższe warunki:
 • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
  Przeznaczenie pożyczki:
 • Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
 • Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
  e) koszty administracyjne,
  f) koszty zakupu drobnego wyposażenia.
  Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
  Obszar: cały kraj
  Informacje dodatkowe:
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
 • wydatki są rozliczane z dedykowanego rachunku bankowego.
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/opis-projektu

Uchwalono ustawę o ekonomii społecznej

5 sierpnia 2022 roku Sejmu ustalił ostateczny kształt ustawy o ekonomii społecznej. To zupełnie nowa ustawa. Dyskutowano o niej i oczekiwano jej od kilkunastu lat. Parlamentarzyści pracowali nad rządowym projektem z założeniem, że trzeba go szybko przyjąć, a na potrzebne poprawki przyjdzie czas już po wejściu ustawy w życie. Ustawa przyjęta została w kształcie, który nie odbiega zasadniczo od tego co rząd zaproponował w projekcie. Większość przepisów przyjętej 5 sierpnia ustawy wejdzie w życie 2 miesiące od ogłoszenia czyli prawdopodobnie w październiku 2022 r.
Ustawa reguluje:
1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego;
2) zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym;
3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego;
4) zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej;
5) ochrona danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy.
Ilekroć w ustawie jest mowa o ekonomii społecznej – rozumie się przez to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2321_u.htm

Centra opiekuńczo-mieszkalne. Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków o środki na ich utworzenie

Do 16 sierpnia br. – trwa nabór wniosków o środki na utworzenie i wyposażenie centrum w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Głównym zadaniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę.
Jak wskazuje Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczono w tym roku 30 mln zł. Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:
Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły
Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.
Więcej informacji i niezbędne załączniki:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

https://www.gettyimages.dk/vectors/disability?assettype=image&license=rf&alloweduse=availableforalluses&assetfiletype=eps&family=creative&mediatype=illustration&phrase=disability&sort=best&page=2