Trwa nabór wniosków do konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

 • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
 • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
 • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2021 roku przeznaczona została kwota 1.700.000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 05 lutego 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków. Czytaj dalej

Punkt Informacji dla Cudzoziemców “InfoCud” w Gorzowie Wlkp. nadal działa!

Choć umowa z Miastem Gorzów Wielkopolski na prowadzenie Punktu Informacji dla Cudzoziemców „InfoCud” zakończyła się w grudniu 2020r., informujemy, że Punkt nie kończy swojej działalności! Jak do tej pory Sekretariat Punktu czynny jest w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Przemysłowej 53, przez pięć dni w tygodniu. Na dyżur specjalisty zapraszamy w każdy wtorek od godziny 12:30 do 15:30. Sprawy społeczne i socjalne załatwiane będą w trakcie pracy Sekretariatu, ciągle możecie również liczyć na doradztwo prawne.

Pierwszoplanowe obowiązki organizacji pozarządowej w styczniu.

W styczniu trzeba w nim zrealizować ważne obowiązki i podjąć kluczowe decyzje.
Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w styczniu to:

 • sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
 • roczne deklaracje PIT – dla NGO-sów, które zatrudniają pracowników lub współpracowników
 • podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
 • aktualizacja planu kont księgowych

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/4-najwazniejsze-obowiazki-organizacji-pozarzadowej-w-styczniu

Nabór ofert w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główne założenie programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Do 1 lutego br. trwa nabór ofert w konkursie w ramach tegorocznej edycji programu.
Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl.
Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń znajdą Państwo tutaj: numer infolinii: 22 661 16 87 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Pomaganie poprzez kupowanie!

Poświąteczne wyprzedaże to czas, w którym często korzystamy ze obniżek i rabatów w sklepach online. W tym roku ze względu na istniejące ograniczenia korzystamy z promocji jeszcze częściej niż do tej pory kupując przez internet. Serwis FaniMani.pl pozwala na pomaganie w prosty i bezpłatny sposób. Dzięki zakupom robionym przez FaniMani.pl można wspierać w bezpłatny sposób wybrane przez siebie organizacje społeczne. Dzięki temu przy okazji każdego zakupu organizacje pozarządowe otrzymują darowizny w postaci określonego procentu od wartości każdych zakupów. Pomagać można również rezerwując noclegi online czy np. zamawiając jedzenie do domu lub pracy. Taka forma wsparcia dla organizacji pozarządowych jest bezpłatna zarówno dla osób korzystających z serwisu, jak i dla organizacji zarejestrowanych na FaniMani.pl. Wystarczy wzbogacić swoją przeglądarkę internetową o rozszerzenie – Przypominajka FaniMani. Dodatek ten automatycznie rozpoznaje partnerów serwisu i pozwala na aktywację darowizny jednym kliknięciem. Dla fanów smartfonów jest również aplikacja mobilna FaniMani. Kupujący płaci za zakupy tyle co zawsze a przy okazji może pomóc wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Na FaniMani jest już 1290 sklepów internetowych oraz 6763 organizacji, które można wspierać przy okazji zakupów. W serwisie FaniMani.pl zebrano już ponad 2,5 mln zł.
Wśród zbierających w ten sposób organizacji znajdują się FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, HARCERZE, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, DRUŻYNY SPORTOWE I INNE INICJATYWY SPOŁECZNE.
Źródło: Fundacja Fanimani

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/jak-zbierac-darowizny-przy-okazji-noworocznych-wyprzedazy

Kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców – kto może liczyć na pomoc.

Od 30 grudnia ub. r. przedsiębiorcy z kolejnych branż mogą składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o wsparcie w ramach dwóch kolejnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej: zwolnienie z płacenia składek ZUS i dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe.

Aby móc skorzystać ze wsparcia należy spełniać następujące warunki:
prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jedną z określonych rodzajów działalności,
zgłosić do 30 czerwca podmiot jako płatnika składek,
wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2 080 zł. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40 proc. przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/kolejne-instrumenty-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-sprawdz-kto-moze-liczyc-na-pomoc

WAŻNE ZMIANY DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH – NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wprowadziła zasadę efektywności, dzięki czemu zamawiający nie będą kierowali się jedynie kryterium najniższej ceny. Jeden z nowych artykułów ustawy dotyczy m.in. spółdzielni socjalnych. Do ustawy wprowadzono nowy przepis (art. 94), na mocy którego zamawiający ma możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie np. spółdzielnie socjalne. Ponadto, ustawa wprowadziła zasadę efektywności. Oznacza to, że zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale będzie uwzględniał aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, w nowym prawie zamówień publicznych znajdziemy też inne zmiany związane z aspektami społecznymi. Rozszerzono m.in. katalog osób społecznie marginalizowanych o poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej oraz o usamodzielnianych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-prawo-zamowien-publicznych-wazne-zmiany-dla-spoldzielni-socjalnych

UWAGA! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-030/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne” po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/?fbclid=IwAR3XJQvves-mKp23h-0u0Xj1dTgV0wjvmesQFk1pKfPQGB36cw2oIp79eU8

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2021 roku, o godzinie 16:00. Konkurs obsługiwany jest za pomocą platformy www.witkac.pl

Informacje na temat generatora:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/265/3100/Informacje_na_temat_platformy_Witkac_pl/

Szczegóły konkursu zawarte są w treści ogłoszenia, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej. Czytaj dalej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – obowiązki organizacji pozarządowych.

Dla większości organizacji obowiązek przystąpienia do programu powstanie już w 2021 roku, gdyż obejmie wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości zatrudnienia (wcześniej był obowiązkowy tylko dla organizacji zatrudniających co najmniej 20 osób).
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania środków pochodzących z trzech źródeł

 • od pracownika,
 • od pracodawcy
 • i z budżetu państwa.
  PROGRAM JEST DOBROWOLNY DLA PRACOWNIKÓW, ALE OBOWIĄZKOWY DLA PRACODAWCÓW. Jeśli osoba zatrudniona nie złoży pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK, pracodawca ma obowiązek nie tylko odprowadzać na PPK odpowiednią część wynagrodzenia pracownika i dodatkowo ze swoich środków wpłacić na nie 1,5% tego wynagrodzenia. Pracownik może z PPK zrezygnować, ale pracodawca nie może go do tego w żaden sposób – formalny czy nieformalny – zmuszać. Nakłanianie pracowników do rezygnacji z PPK podlega surowej karze grzywny.

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-obowiazki-organizacji-pozarzadowych