I tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Nasz Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania
w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2020 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

23.09.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych: Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 24.09.2020 r.otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej I. Rodzaj zadania:Obsługa klientów poradni specjalistycznej utworzonej w ramach projektu „Pokoleniowy Most – czyli od juniora do seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 49 500,00 zł, w tym:
1)    w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 6 000,00 zł
(40 godzin x 2 miesiące x 75 zł);
2)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
3)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
4)    w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 kwotę w wysokości 7 500,00 zł
(25 godzin x 4 miesiące x 75 zł).
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. III. Zasady przyznawania dotacji

1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
4.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dzieje się na Piaskach! czyli giełda sąsiedzka i kino plenerowe!

Sąsiedzka giełda Fanty za Fanty. Trzecie, ostatnie wydarzenie w ramach projektu realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na gorzowskich Piaskach. Podobnie jak w minioną sobotę zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się pozbyć niepotrzebnych przedmiotów zalegających w szafach, pawlaczach, piwnicach czy garażach. Rozmawiacie między sobą i się dogadujecie na co chcecie się wymienić. Nie masz fanta a coś Ci się spodobało? Porozmawiaj z wystawcą, na pewno się dogadacie;)Zapewniamy stoły i krzesełka. Liczba jest jednak ograniczona więc warto się spieszyć. Rezerwacja pod nr 601880072.Będzie muzyka na żywo, coś do przekąszenia i dobra zabawa. A po wszystkim zostajecie z nami i wspólnie oglądamy filmy w ramach Kino na Bojo. Leżaki, duży ekran i sala kinowa gotowa. Do obejrzenia dwa filmy: „Mamy Talent” oraz „Babcia Gandzia”.Wybierając się do nas, zabierzcie plastikowe nakrętki. Zbieramy je dla małej Oli. 9-miesięczną dziewczynkę czeka operacja serduszka. Nakrętek w naszych domach nie brakuje więc każdy może pomóc.GDZIE? Boisko SP21 na Piaskach (w przypadku deszczu Sala Gimnastyczna SP21) KIEDY? Sobota 26.09 . Zaczynamy o godzinie 15.Za wsparcie naszych wydarzeń z góry dziękujemy:- Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego- Galeria Nova Park- Panu Robertowi, mieszkańcowi osiedlaNaszym gościom honorowym:

ZAPRASZAMY

🙂

11

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021.

1.   Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2.   O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Czytaj dalej

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs ” Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów”

  1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
  2. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  5. spółdzielnie socjalne;
  6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

XV Konferencja Kobiet

26 września w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się XV Jubileuszowa Konferencja Kobiet. Organizatorem wydarzenia jest prezes fundacji „Czysta Woda” Grażyna Wojciechowska, patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Podczas konferencji zaplanowano niespodziankę muzyczną w wykonaniu muzyków Filharmonii Gorzowskiej. Podczas wydarzenia odbędzie się Gala Wręczenia Statuetek Honorowych z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządów. Uczestnicy obejrzą pokaz sukni wieczorowych Natalii Ślizowskiej i dodatków kaletnika Rafała Rybickiego. Na scenie wystąpi także Julia Bury, stypendystka Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Podczas Bloku Medycznego uczestnicy wysłuchają informacji o koronawirusie – fakty i mity, a także wykładu poświęconego wpływowi pandemii na życie. W trakcie Bloku Medycznego odbędzie się także wykład poświęcony Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Na zakończenie XV Konferencji Kobiet występ muzyczny rodzeństwa Karoliny i Dawida Omelchenko.

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ

Giełda sąsiedzka „Fanty za Fanty” oraz kino plenerowe „Kino na Bojo”. W ramach projektu „Dzieje się na Piaskach”


Najbliższa sobota (19-09-2020) na Osiedlu Piaski zapowiada się naprawdę ciekawie! W ramach projektu „Dzieje się na Piaskach” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego, odbywać się będą dwa połączone wydarzenia: giełda sąsiedzka „Fanty za Fanty” oraz kino plenerowe „Kino na Bojo”. Jako wydarzenia towarzyszące organizatorzy proponują mini wystawę; Aleja Sztuki „Dzieci Piaski” oraz Koncert Zespołu „Górska Roma”. Jak zwykle towarzyszyć nam będą „piaskowe” osobowości, min. Władysław Ryl oraz Halina Elżbieta Daszkiewicz (tak, tak założycielka słynnego w mieście Fyrtla na Staszica również była mieszkanką Piasków : -) ). Będzie można zjeść i napić się zimnego piwka (to jedyne z naszych wydarzeń, które odbywa się poza SP21). W repertuarze naszego plenerowego kina dwie pozycje: dla młodzieży „Biegnij Amelio!” i dla dorosłych „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Nic tylko z nami być! Zwłaszcza, że na zielonym placu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 81 jesteśmy od godziny 16:00 do 22:30. Czyli jakkolwiek byście nie byli w tę sobotę zajęci i zabiegani do nas zdążycie! Zapraszamy

Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach: Czytaj dalej